Annet

Oslo kommune leier inn ulovlig arbeidskraft

Oslo kommune leier inn ulovlig arbeidskraftOslo kommune leier inn ulovlig arbeidskraft. Kommunen risikerer arbeidsstopp og i verste fall politianmeldelse hvis det ikke ryddes opp raskt. 1. mars 2009 ble det ulovlig å bruke innleid arbeidskraft fra firmaer som ikke er registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. Hensikten er å bekjempe sosial dumping og useriøs formidling av arbeidskraft. Stikkprøver Dagsavisen har gjort blant flere firmaer Oslo kommune benytter, viser at kommunen som storforbruker av innleid arbeidskraft, driver ulovlig innleie innenfor flere bransjer.

Jeg har i dag sendt fram spørsmål til Byrådet om saken (les under) , som bes besvart overfor bystyrets finanskomite.

Sjekk om din arbeidsplass bruker ulovlige firmaer her

Offentlig sektor nøkkelen i kampen mot sosial dumping

Offentlig sektor nøkkelen i kampen mot sosial dumping«En rekke norske offentlige kontorer og institusjoner legger renholdstjenester ut på anbud. Det er derfor offentlige innkjøpere som sitter med nøkkelen til å motarbeide sosial dumping. Det forundrer meg – og sjokkerer meg – at det er mulig å kunne drive ulovlig virksomhet år etter år etter år, og hele tiden kunne få oppdrag fra det offentlige,» sa Erna C. Hagensen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, i sin innledning på Trondheimskonferansen.

Renholdsbransjen: Sikrer kommunen en ren bransje?

Oslo bystyre vedtok enstemmig følgende forslag ved behandling av budsjett for 2000: "Oslo kommune skal kun bruke renholdsfirmaer som på en grundig og objektiv måte kan dokumentere at de driver i henhold til gjeldende lov og forskrifter, for eksempel etter retningslinjer utarbeidet en "Ren utvikling". Som et dypdykk ned i hvordan kommunen praktiserer dette har jeg bedt Byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyrets finanskomite:

"Sogn Videregående skole har nylig sagt opp avtale om daglig renhold med Akershus Renhold AS.  Akershus Renhold er en virksomhet som har tariffavtale og som er medlem av Ren Utvikling. Ny avtale er inngått med Askeladden AS. Sistnevnte er en virksomhet som ikke har tariffavtale eller er medlem av Ren Utvikling. Hvilken dokumentasjon leverte firmaet Askeladden AS til kommunen før denne avtale ble inngått?"

Private konsulenter i dobbeltrolle?

Private konsulenter i dobbeltrolle?Høsten 2007 hadde kommunens største IT-partner, firmaet EDB Business Partner, behov for privat konsulentbistand som rådgiver ved kontraktsoppfølgingen av deres leveranse av Applikasjonsforvaltning til Oslo Kommune. De engasjerte konsulentfirmaet Argon Consults.
Et år senere havner EDB Business Partner ut i konflikt med kommunen om denne kontrakten, med det resultat at EDB Business Partner avslutter kundeforholdet. Saken kan få rettslige etterspill.

Så har kommunen behov for privat konsulentbistand vedrørende valg av IT-driftsleverandør og outsourcing i den forbindelse, og hvem velger man: Konsulentfirmaet Argon Consults. Jeg ber byrådet overfor bystyrets finanskomite besvare om det riktig og/eller klokt å engasjere et firma som reelt sett er å anse som part på saksområdet i en konflikt med kommunen.

Nye tider

De av oss som har fått innsyn i "mappa si" har fått god innsikt i den omfattende politiske registreringen av den politiske venstresiden, og alt som ble ansett å være en fare for rikets sikkerhet: for eksempel fredsbevegelsen. Granskningskommisjonen, Lund-kommisjonen, slo endog fast at det var helt legalt og berettiget å registrere medlemmer av Folkereisning mot Krig.

M-l-bevegelsen i "gamle dager" hadde ekstremt hemmelighold, tilsynelatende da, med dekknavn på sentrale medlemmer. Men det slår meg at de som ønsker å foreta politisk registrering i disse dager har det så mye enklere. De kan sitte ved sin PC og få oversikt over det aller meste, ikke minst via Facebook. Partiet Rødt foretar for eksempel nå innkalling til valgkampsamlinger via Facebook, og på nettet kan jeg lese navnene på de 35 som så langt har sagt de kommer, de 19 som kanskje kommer, de 28 som ikke har anledning til å stille, og de 205 av de inviterte som så langt ikke har svart.

PST har gode dager når Rødt velger å offentliggjør sine medlemsregistere.

Byggenæringen bekymret for lærlingeplassene

"Oslo Håndverks- og Industriforening ser med bekymring på at nedgangen i ordretilgangen for byggenæringen kan føre til at lærebedrifter ikke lenger er i stand til å gi tilfredsstillende opplæring etter opplæringsloven. (...) For å styrke lærlingsituasjonen ber vi om at det tas inn en lærlingklausul som en del av kontraktsgrunnlaget ved tildeling av oppdrag slik at aktivitetsøkningen kommer lærlingene til gode," skriver foreningen i en henvendelse til Oslo kommune.

Dette er et klokt initiativ fra byggebransjen, og jeg fremmet derfor - med støtte fra Ap - i onsdagens møte i bystyrets finanskomite følgende forslag: "I den grad det er et klart definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje settes det ved anbud over kr. 500.000 et krav om at leverandøren deltar i fag- og yrkesopplæringen." Komiteens flertall H, Fr.P. og V stemte i mot. Forslaget sluttbehandles i bystyrets møte 4. mars.

KS om skift og turnus: Kvinner og menn likebehandles

KS om skift og turnus: Kvinner og menn likebehandlesLikestillingsperspektivet sitter dessverre langt inne i kommunesektorens interesseorganisasjon KS. I siste hovedstyremøte behandlet vi høringsdokument fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om endringer i arbeidsmiljøloven for i større utstrekning å likestille skiftarbeid og turnus. Hovedstyrets flertall (Høyre, Fr.P., Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre) vedtok da følgende: "KS mener dagens lovbestemmelse likestiller skift og turnusarbeid, og at det ikke skjer forskjellsbehandling av kvinner og menn i de ulike arbeidstakergruppene. KS ber derfor departementet vurdere grundig om det er behov for en lovendring."

Fra min side fremmet jeg sammen med Arbeiderpartiet følgende forslag: "Selv om intensjonene i dagens lov er å likestille skift og turnusarbeid, hevdes det likevel at det forekommer forskjellsbehandling mellom menn og kvinner, og mellom arbeidstakergrupper også i denne sammenheng. KS støtter lovforslag som mer effektivt motvirker forskjellsbehandling." Men; det oppnådde ikke flertall.  Her er det m.a.o. fortsatt en stor jobb å gjøre.

Bydel Søndre Nordstrand: Ansvarlig byråd tar intet ansvar

Turid Glærum trekker seg fra stillingen som bydelsdirektør i Søndre Nordstrand. Begrunnelsen er bydelens meget vanskelige økonomiske situasjon. I november la hun frem forslaget til bydelsbudsjett for 2009, og dette var strammere enn noen gang, og hun varslet fare for ytterligere overforbruk. Foreløpige regnskapstall forteller at 2008-regnskapet er gjort opp med et overforbruk (underskudd) på 73 millioner kroner.

Nordstrand Blad skriver: "Bydel Søndre Nordstrand har i flere år hatt en anstrengt økonomi, og har samarbeidet tett med byrådsavdelig for velferd og sosiale tjenester. – Vi har levert en rekke tips til hvordan økonomien kan forbedres, men jeg registrerer at disse ikke er omsatt i praksis, sier konstituert byråd for velferd og sosiale tjenester Jøran Kallmyr (FrP)."

Dette er typiske uttalelser fra en byråd som ikke tar ansvar. Bydelsdirektøren er under byrådets instruksjon, og byrådet har gjennom flere år hatt såkalt "forsterket oppfølging" av bydelen. Har dette bare vært kaffeslaberas, eller har Fr.P-byråden ansvar for at H/FR.P-byrådets arbeid ikke kan vise til noen resultater når det gjelder å få bydelen på rett kjøl? Jeg har sendt fram skiftlige spørsmål om saken som byrådet må besvare overfor bystyrets finanskomite.

Flexus - og andre IKT-skandaler

Flexus - og andre IKT-skandalerFlexus og det nye billettsystemet i Sporveien er bare er toppen av isfjellet, der Høyre/FrP i Oslo har en fullstendig ideologisk-teoretisk innkjøpspolitikk ved IT-anskaffelser. La meg nevne 3:

Flexus:
Etter 10 år og 600 mill brukte kroner er Flexus billettsystemet fortsatt ikke oppe og går. http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article2883105.ece 

Konkurranseutsetting av kommunal IT-drift:
Mer enn 300 millioner i tilleggskostnader. Hele prosjektet endte i skandale, og ble snudd 180 grader. Fortsatt ikke ryddet ferdig. http://www.idg.no/nyheter/article98680.ece

Bredbånd til skolene:
Kontrakt på levering av bredbånd i ti år til Oslo-skolene gave dårlige kapasitet til svært høy pris.
http://people.skolelinux.no/knuty/2006-12-14-dn-oslo-bredbaand.pdf

Gatekampene i Oslo: De som faller utenfor

Gatekampene i Oslo: De som faller utenforEn gruppe minoritetsungdom som har opplevd stigmatisering, endret bildet av seg selv fra å være marginaliserte til en politisk fiende. Disse ungdommene må stanses før de melder seg ut av samfunnet og de må lære å kanalisere sitt berettigede raseri inn i demokratiske former, skriver Tor Bach, avdelingsleder ved Antirastistisk Senter.

Helt uakseptabel voldsbruk

Helt uakseptabeltVi er mange som som sloss mot den aggressive okkupasjonsmakten Israels overgrep mot palestinerne. Som sloss mot Israels voldsovergrep mot den palestinske befolkning. Som sloss for fred. Og vi kritiserer Israels håndtering av ytringsfrihet og åpenhet ved å stenge journalister ute fra Gaza, slik at de kan rapportere om overgrepene.

Det skal være samsvar mellom liv og lære; Derfor skal Fr.P-leder Siv Jensen og Israel-vennene ha en demokratisk rett - på samme måte som fredsvenner har -  til uforstyrret å arrangere møter i Studenterlunden for å framføre sitt forherligelsesbudskap av Israels massive bombeangrep og menneskerettsbrudd. På samme måte er det selvsagt helt uakseptabelt på den ene side å sloss mot brutal vold og framferd fra krigsmakten Israel, samtidig som en selv gjennom brutal adferd sender raketter, stein, flasker og molotovcoktails mot politi og uskyldige, og begår hærverk mot bygninger, forretninger og forsamlingslokaler i Oslo.

Dette har intet med solidaritets- og fredsarbeid og gjøre, og den har bare et eneste resultat: skade palestinernes sak. Jeg tror de israelske diplomater i ambassaden i Parkveien innerst inne sender en varm takk til voldsutøverne.

Men så skal jeg gjerne i annen sammheng diskutere det viktige perspektivet OMOD-lederen trekker opp i denne artikkelen.