Annet

67 år: Sykemelding fra første dag?

67 år: Egenmelding fra første dag?Det må anses som en betydelig ressurs for kommunen at ansatte i en del tilfeller, som f.eks. i skolen, fortsetter i sin stilling etter fylte 67 år. Jeg er blitt kjent med at ansatte som kanskje gjennom et helt yrkesliv praktisk talt ikke har hatt sykefravær, pålegges å måtte levere sykemelding fra første fraværsdag straks de passerer 67 år.  

I Personalhåndboka for Oslo kommune, §4.1.1 fjerde ledd, heter det: "Pensjonist som mottar full alders- eller uførepensjon fra folketrygden tilkommer ikke sykelønn. Det skal heller ikke betales lønn i arbeidsgiverperioden. Pensjonister har ikke anledning til å bruke egenmelding."(uthevet av meg) 

I Folketrygdlovens paragraf § 24: § 8-24 om "Rett til å nytte egenmelding" heter det: "For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder."  

Jeg tar forholdet opp med Byrådet, og ber om at de overfor finanskomiteen besvarer:

1)     Hva er begrunnelsen for denne regelen i personalhåndboka? 
2)    Med hvilken hjemmel fratar Oslo kommune ansatte en rettighet de har etter folketrygdloven?

Per Østvold: Oslo trenger et arbeidermuseum

Per Østvold.: Oslo trenger et arbeidermuseum"Vi har Oslo bymuseum, Teknisk museum og Folkemuseet. Det er mye pent å si om alle tre. Men med unntak for noen arbeiderleiligheter som er tatt vare på, er Folkemuseet utelukkende et museum for bondekulturen og borgerskapets kulturer. Det er et paradoks at vi ikke har et museum som avspeiler at denne byens vekst er tuftet på hundretusener av arbeidsfolk som har jobbet i Oslos mange håndverks- og industribedrift er. Ikke noe museum viser bredden og mangfoldet i arbeiderkulturen. Derfor trenger vi et nytt museum i Oslo - et arbeidermuseum. Og det må selvsagt legges til den delen av byen som har sterkest tilknytning til Oslo som industriby.

Kulturminister Anniken Huitfeldt har tidligere uttalt seg positivt om etablering av et slikt museum i Oslo. Nå bør planene snart legges på bordet," skriver Per Østvold blant annet.

Bystyrets finanskomite: Jeg tar initiativ vedrørende brudd på arbeidsmiljøloven

Bystyrets finanskomite: Jeg tar initiativ vedrørende brudd på arbeidsmiljølovenDet har i den senere tid vært mye fokus på brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, både i privat, statlig og kommunal virksomhet. Arbeidsmiljølovens bestemmelser skal selvsagt følges, og til møtet i bystyrets finanskomite har jeg derfor fremmet forslag om at Byrådet snarlig gjennomgår situasjonen i Oslo kommune, og at Byrådet med basis i en slik gjennomgang i etater/virksomheter gir bystyret/finanskomiteen en oversikt for 2010, med antallet brudd, bruddtype og forslag til tiltak.

Gjennomgangen bør tydeliggjøre antallet brudd på bl.a. følgende:

- Brudd på sammenhengende arbeid utover 13 timer pr. døgn
- Brudd arbeidet på flere søndager etter hverandre enn loven tillater
- Brudd på kortere ukefritid enn hva loven tillater

Det vil overraske meg mye om ikke en enstemmig finanskomite støtter dette initiativet.

Les fra sakskartet i bystyrets finanskomite

Bystyreflertallet: Nei til ILOs kjernekonvensjoner ved innkjøp

Bystyreflertallet: Nei til ILOs kjernekonvensjoner ved innkjøp”Oslo kommune skal kreve at kommunens leverandører og underleverandører respekterer ILOs kjernekonvensjoner om retten til  å organisere seg.”
”Oslo kommune skal kreve at kommunens leverandører og underleverandører respekterer ILOs kjernekonvensjoner om retten til kollektive forhandlinger.”

Disse to forslagene fra meg ble onsdag behandlet i Oslo bystyre.

Staten har gjennomgående i sine kontraktsvilkår med krav om leverandørene overholder ILOs åtte kjernekonvensjoner, og i mitt forslag foreslo jeg at det samme skal implementeres i Oslos anskaffelsesregelverk.  Og dette er heller ikke mer dramatisk enn at dette allerede er innført i flere kommuner. For det borgerlig styrte Bergen har dette vært praktisert som den største selvfølgelighet siden 2007.

Men det som er helt selvsagt i Staten og det borgerlige styrte Bergen, ble stemt ned av det borgerlige flertall i Oslo bystyre (Høyre, Fr.P.,Venstre og Kr.F.

LO i Oslo: Eiendomsskatt kan gi mer rettferdig fordeling

LO i Oslo: Eiendomsskatt kan gi mer rettferdig fordeling"Vil Oslo‐partiet gå inn for å finansiere bedre velferdstjenester ved å innføre skatt på eiendommer med salgsverdi på over fem millioner kroner?" er et av spørsmålene LO i Oslo har stilt til de politiske partiene i Oslo foran høstens kommunevalg.

LO i Oslo har selv et klart standpunkt: "Skatt på de dyreste eiendommene vil gi mer rettferdig fordeling som kommer hele befolkningen til gode, for eksempel gjennom bedre kollektivtransport. De fleste med vanlig inntekt skjermes ved bare å skattlegge de dyreste eiendommene," og har sendt fram et grundig faktanotat.

Oslo Arbeiderparti svarte nei, mens SV og Rødt har svart ja.

Les notatet fra LO i Oslo

EU vil ha mer Adecco

"EU vil ha mer AdeccoDersom EUs vikarbyrådirektiv implementeres i Norge vil det bety et frislipp i bruk av vikarer.

Det er oppsiktsvekkende at EU nå griper direkte inn i det som alltid har blitt sagt skal være hellig, nemlig avtalene som inngås mellom partene i arbeidslivet. Nå skal EU også her ha sitt å si, og det er neppe i arbeidstakernes favør. Det vil kunne bety flere slike situasjoner som Dagbladet har avslørt – enten det er Adecco, Norges største vikarbyrå, eller mindre, og om mulig enda mer useriøse byråer.

SV, SP og AP må avvise dette frislippet av useriøsitet i norsk arbeidsliv. Dessverre ser det ikke ut til at Høyre har lært noe av de skandalene de selv sitter midt oppe i i Norges største by. Spørsmålet blir derfor nok en gang om Arbeiderpartiets ja-side vil ta mer hensyn til EU enn til norske arbeidstakere," skriver Heming Olaussen.

Oslo kommune: Ny sak mot vikarbyrå

Oslo kommune: Ny sak mot vikarbyråFredag sa Stavanger kommune opp avtalen med firmaet Konstali Helsenor
 
I møte i bystyrets finanskomite i går ettermiddag opplyste finansbyråden at Oslo kommune også har startet gjennomgang av leveransene fra Konstali Helsenor.
 
Selskapet brukes til vikarer i Sykehjemsetaten.
Jeg kjenner til at firmaet bruker doble vakter og ekstra lange arbeidsuker - slik vi så på Ammerudlunden - uten noen form for overtidsbetaling, og dermed det som Arbeidstilsynet definerer som grovt brudd på arbeidsmiljøloven.

Adecco er sannelig ikke alene.

Oslo kommune: Bryter alt samarbeid med Adecco - også på vikarer

Oslo kommune: Bryter alt samarbeid med Adecco - ogsåp på vikarerAdecco mister alle sine kontrakter med Oslo kommune. Oslo kommune som konsern har i dag fire såkalte rammeavtaler med Adecco som vikarbyrå. De fire avtalene gjelder:

Administrative stillinger
Pedagogisk personale
Pleie-, omsorgs- og helsepersonell
Renholdstjenester

De fire avtalene utløper i juni. Oslo kommune/Byrådet har i dag besluttet å ikke utløse opsjonen for forlengelse av avtalene.

Dette er bra, men jeg undres på om dette egentlig bare er en brannslukning hvor Adecco blir gjort til syndebukken. For Adecco er ikke eneste firma Oslo kommune benytter som driver sosial dumping. Byrådet har - så langt - ikke vist noen vilje til å rydde opp i forhold til renholdsbransjen, f.eks. når det gjelder firmaet Askeladden. Ønsker Byrådet en reell opprydding, elller bare å skibbe unna de mest ekstreme og ubehagelige sakene?

Les mer hos NRK Østlandssendingen

Anstendig av Coop: Kaster ut Adecco

Anstendig av Coop: Kaster ut AdeccoCoop Norge kaster ut Adecco fra alle sine butikker med umiddelbar virkning. Konsernet sier avsløringene rundt Adecco virksomhet er for graverende til at de kan fortsette å bruke vikarer derfra.

En klok handling, og et eksempel til etterfølgelse.

Les mer hos NRK

Hva er en klok IKT-strategi for kommune-Norge?

Hva er en klok IKT-strategi for kommune-Norge?I min rolle som folkevalgt forsøker jeg helt konsekvent å være i dialog med, og innhente synspunkter fra, fagfolk og de som berøres av en beslutningene. Såvel i  bystyret i Oslo som i KS sitt hovedstyre får vi gjennomarbeidede, forståelige og kloke saksframlegg fra administrasjonen, men det kan ofte være viktig å få synspunkter og innspill fra bredere miljøer.

I KS sitt hovedstyre skal vi neste uke behandle hvordan man bedre kan samordne IKT-utviklingen i offentlig sektor gjennom å etablere et felles fagmiljø for IKT i kommunesektoren. I samme møte skal vi revidere strategidokumentet eKommune 2012 og bl.a. drøfte hvordan kommuner og fylkeskommuner skal etablere en strategi for sosiale medier som en del av kommunenes informasjons- og kommunikasjonsstrategi.

I tråd med min vanlige arbeidsstil legger jeg ut saksdokumentene, og er takknemlig for alle kloke innspill.

Les mer hos Digi.no

Fremskrittspartiets iskalde Oslo

Fremskrittsparitets iskalde Oslo"Jeg vet ikke om jeg skal bli trist, lei meg eller bare redd når jeg leser Oslo Fremskittspartiets kommunevalgprogram for de neste fire årene. Som 3. generasjons Groruddøl blir jeg mest forbanna.

Vi er 130 000 mennesker som bor i Groruddalen. De aller fleste av oss trives riktig godt. Frp vil sørge for en variert boligutvikling i Groruddalen, skriver de. Da har jeg godt nytt: Vi har allerede en variert boligmasse, her er småhus og villaer, rekkehus og både høye og lave blokker, noen er dyre og noen litt rimeligere. 

Vi har våre utfordringer, og hver eneste dag jobber engasjerte foreldre, naboer, lokale foreninger og andre frivillige nettopp med å gjøre dalen vår til et endra bedre sted å bo og leve i. Vi trenger ikke Frps bidrag til å gjøre utfordringene større," skriver Geirmund Jor i denne artikkelen.