Annet

Bystyreflertallet: Stemmer ned forslag om at toppledere ikke skal ha bedre lønnsutvikling enn andre ansatte

Bystyreflertallet: Stemmer ned forslag om at toppledere ikke skal ha bedre lønnsutvikling enn andre ansatteMange toppledere i Oslo kommune har svært høye lønninger, godt over 1 million. 12 av disse tjener mer enn statsrådene i regjeringen.  Og toppledernes lønnsutvikling er bedre enn for andre ansatte i kommunen. Lederlønnen i kommunen de siste 5 år har økt med 34,7 %, mens det for de øvrige ansatte har vært en økning på 23,8 %.

Bystyrets finanskomite fremmet i går kveld innstilling til bystyret på forslaget fra Knut Even Lindsjørn og meg selv  om at:

"1. Lederlønninger i Oslo kommune skal sikre at kommunen tiltrekker seg dyktige ledere, med god fagkunnskap og lederkompetanse, men uten å være lønnsledende.  

2.  Lønnsvekst for toppledere i Oslo kommune skal samlet sett ikke være høyere enn for øvrige ansatte i kommunen."  

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sa nei til forslaget. Jeg ble stående alene.

Les om bakgrunnen og forslaget

Oslo kommune: Sosial dumping, igjen

Oslo kommune: Sosial dumping, igjenDagbladet avslører i dag at renholdere jobber for en rekke offentlige instanser langt under tariff - helt ned til 104,25 kroner i timen. Dette er langt under tariffbestemt minstelønn, som er 148, 56 kroner i timen. Det viser en rekke lønnsslipper og arbeidskontrakter Dagbladet har fått tilgang til. 

Firmaet  Royal Renhold, som bl.a. brukes av Utdanningsetaten, lønner ansatte 10 kroner under tarifflønn, og som  dermed får kr. 28.000 for lite lønn i året.

Adecco har i dag en rammeavtale med Oslo kommune om å levere vikarer innenfor renholdstjenesten.  I en arbeidskontrakt fra Adecco står det at renholderen skal ha dårligere betalt når personen jobber for Oslo kommune (28,56 kroner under tariff i timen), og som dermed får kr. 79.000 for lite lønn i året.

Det hjelper så lite når Oslo kommune i kontrakter med leverandører sikrer seg mot sosial dumping, når Byrådet ikke setter inn tilstrekkelige tiltak for å sikre at teori og praksis stemmer. Eller når Byrådet, på spørsmål fra meg, overfor finanskomiteen forsikrer at alt er såre vell. Dagbladets oppslag i dag viser at så ikke er tilfelle. Det er uakseptabelt at Oslo kommune ikke selv har kontrollrutiner som avdekker sånt, men igjen og igjen må avdekkes av media.

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite av 14. des. 2010, på spørsmål fra meg.
Les min kommentar i Dagbladet i dag

Oslokulturen: I skyggen av seg selv

Oslokulturen: I skyggen av seg selvOslo er Norges fremste kulturby fordi den er hovedstad. Det er også Oslo-kulturens største problem.
Oslo er Norges største by, men har en kulturpolitikk som sjelden diskuteres. Det trenger den. Det er fordi nasjonale institusjoner av statlig og privat karakter ligger her at Oslo er en så spennende kulturby. For Oslo kommune er kultur ingen viktig prioritering, skriver Aftenpostens Knut Olav Amås i en kommentarartikkel i dagens Aftenposten.

Spenstig innspill. Hva mener du?

En strippefri hovedstad?

En strippefri hovedstad?Kvinnegruppa Ottar har tatt initiativ til et innbyggerinitiativ hvor mer enn 300 Osloborgere har skrevet under på et forslag om at Oslo bystyre skal pålegge Byrådet å jobbe for å bli kvitt byens strippeklubber:

"Som Norges hovedstad skal Oslo være en foregangsby når det gjelder å beskytte innbyggerne mot bakmenn som tjener på salg av kvinners kropper. Vi ønsker en by der kvinner betraktes som frie mennesker, og ikke en vare for kjøp og salg. Strippeklubber er derfor et uønsket element i Oslos uteliv. Bystyret ber Byrådet utrede, og fremme sak for bystyret, med forslag til tiltak for å bli kvitt strippeklubbene."

Et klokt initiativ. Forslaget sendes over for behandling i bystyret med det første.

Å gjøre plass for troen

Ekte trosfrihet er bare mulig når staten er nøytral. Staten kan aldri ha noen gudstro, skriver John O. Egeland. Å gjøre plass for troen

Den religiøse stemmen har en selvsagt plass i offentligheten. At trossamfunn forsøker å påvirke samfunnsutviklingen, er ikke mer oppsiktsvekkende enn at LO gjør det samme. Samtidig skal religiøse sammenslutninger aldri bli en del statens organisasjon. Religion hører gjemme i samfunnets sivile, frivillige sektor.

Denne todelingen innebærer at vi må ha høy toleranse for hvordan troende organiserer sine personlige liv. Det må være lov å leve etter De ti bud eller sharia så lenge dette ikke kommer i konflikt med rettsstatens prinsipper, skriver han blant annet.

Debatten går. Si den mening under.

Arbeidstidsordninger med bærekraft?

Arbeidstidsordninger med bærekraft?Det vi liker å kalle "egne valg" er overrasket sterkt påvirket av den sosiale virkeligheten vi lever i. Valget av deltid er et valg som koster dyrt, og som bør ses på i større sammenheng, skriver organisasjonspsykolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Nina Amble.

Det er tre mulige arbeidstidsordninger med bærekraft, sier Amble.
Mer rigidiserende: Økt helgefrekvens, eller bruk av langvakt i helg.
Mer fleksibeliserende: Pusleturnus.
Og hun ser at alle tre alternativene kan være i konflikt med arbeidsmiljøloven.

Friske innspill, som egger til debatt. Men hva som bør være svarene er det sikkert uenighet om.
Hva mener du?

Les hennes PowerPoint-er (ved problemer; lagre på egen maskin, og hent opp derfra)
Les hennes kronikk

Etatssammenslåing: Hvordan involveres de ansatte?

Etatssammenslåing: Hvordan involveres de ansatte?Byrådet vedtok like før helga å slå sammen 5 kommunale etater til en etat. Målet er å styrke fagmiljøene og bedre kvaliteten på tjenestene til byens innbyggere, sier Byrådet i en pressemelding.

Det kan være at dette er en klok beslutning, men jeg merker meg at Byrådet tilsidesetter det krav arbeidsmiljøloven stiller når det gjelder involvering av ansatte ved omstillingsprosesser.

Jeg har derfor sendt fram følgende spørsmål til Byrådet:  

"Jeg leser at Byrådet i dag har vedtatt å slå sammen 5 etater til en bymiljøetat. 

I Arbeidsmiljølovens § 4-2 (3) heter det:

"Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.” 

Jeg vil be Byrådet gi en skriftlig orientering til finanskomiteen som beskriver konkret hvordan de ansatte/de ansattes tillitsvalgte i hver av de berørte etater har medvirket/blitt hørt i samband med prosessen fram til vedtak."

Les Byrådets pressemelding
Les byrådssaken
Les Fagforbundets syn
Les ytterligere utdyping av Fagforbundets syn

Lønnsom likestilling

Lønnsom likestillingHvis far er hjemme i perm, øker mors lønn, viser forskningen. Derfor er tredelt foreldrepermisjon et av de viktigste grepene for å minske lønnsgapet mellom kvinner og menn, skriver Tora Aasland og Kristin Halvorsen.

Streik ved Rockefeller

Eierne av konsertstedene Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene nekter de ansatte tariffavtale. De fagorganiserte gikk lørdag ut i streik for å få en avtale på plass.

Eiernes holdning utfordrer den norske arbeidslivsmodellen, som forutsetter respekt for fagbevegelsen som avtalepart og at det finnes landsdekkende, kollektive avtaler. Vi svarer naturligvis med boikott av Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene inntil eierne har akseptert tariffavtale for de ansatte.

Støttegruppe på Facebook
Hør streikeleder Daniel Kvarstein fra Fellesforbundet i denne videoen.
Oslobudsjettet gir omfattende nedskjæringer

Oslobudsjettet gir omfattende nedskjæringerVi er bekymret for at bydelene ikke klarer å gi befolkningen gode nok velferdstjenester med det budsjettet som ligger an til å bli vedtatt i dagens møte. Det var sterkt bekymrede bydeler som møtte i deputasjoner på Rådhuset tidligere i høst for å fortelle hva byrådets kutt på 216 millioner ville betyr for folk i byen. Det betyr omfattende nedskjæringer over hele linja, med redusert innsats i barnehager, eldreomsorgen, helsestasjoner, barnevern og forebyggende ungdomstiltak, sa jeg bl.a. da bystyret i går behandlet budsjettforslaget for Oslo kommune for 2011.

Fortell bystyrets gruppeledere hva du mener om budsjettvedtaket

Er Oslo kommune på rett vei på IKT-sektoren?

Er Oslo kommune på rette vei på IKT-sektoren?Etter at Byrådet har sølt bort flere hundre millioner på gale beslutninger og dårlig styring på kommunens IKT-organisering inviterer Byrådet bystyret til en drøfting ved å sende fram en redegjørelse for hva som er foretatt av arbeid, hvilke tiltak som planlegges og hvordan kommunens IKT-midler disponeres:

"Dagens sentrale IKT-infrastruktur er til dels utdatert og ivaretar ikke kommunens helhetlige behov, verken teknisk eller funksj onelt. Dette hindrer mulighet for videreutvikling av tjenester inkl elektroniske tjenester til brukerne. I tillegg har kommunen utfordring med forvaltning og drift av et enormt mangfold av lokalt utstyr. Ulike typer av PC'er og skrivere fordyrer driftskostnadene når det gjelder service, vedlikehold og forbruksmateriale. For å ivareta helheten i kommunens infrastruktur gjennomføres tiltak rettet mot standardisering, oppgradering og økt fleksibilitet i kommunens sentrale infrastruktur.  Investeringstiltakene skal sikre stabil drift og ytelse i årene fremover, hindre reduksjon av kommunens tjenesteproduksjon og sikre grunnlag for å effektivisere kommunen."

Dette skriver Byrådet blant annet. Er dette dekkende for situasjonen, og er retningen klok? Jeg tar gjerne i mot innspill.

Les byrådsaken IKT-infrastruktur i Oslo kommune (pdf)
Les byrådsaken Status IKT i pleie- og omsorgssektoren (pdf)

Bystyrets finanskomite skal forberede saken for bystyret. Fortell dem hva du mener.

Les hos Digi.no