Annet

Bystyreforslag om utviklingsselskap for å vitalisere Oslo sentrum

Bystyreforslag om samarbeidsselskap for å vitalisere utviklingen av Oslo sentrumDet er behov for en vitalisering av Oslo sentrum, og i den sammenheng kreves det et forpliktende samarbeid mellom de forskjellige aktører: Staten, kommunen, private gårdeiere og andre sentrumsaktører. Etter mønster fra Drammen har Knut Even Lindsjørn og jeg derfor sendt fram et privat forslag til behandling i Oslo bystyre hvor det foreslås å opprette et eget aksjeselskap som kan være motoren i en slik vitalisering:

"Ut fra en målsetting om vitalisering og partnerskap for utvikling av Oslo sentrum går Byrådet i samtaler med Staten, private og offentlige sentrumsaktører med sikte på å etablere et felles selskap for å styrke og utvikle Oslo sentrum." I første bystyremøte vil forslaget bli oversendt bystyrets finanskomite, som skal forberede og innstille for sluttbehandling i bystyret.

Krisa rammer fattigfolk

Krisa rammer fattigfolkDet er vel et års tid siden George Monbiot skrev at vi må kanskje få en økonomisk krise for å få til en mer rettferdig og fornuftig økonomisk politikk. Og krise er det blitt.

Det gode er at den uinnskrenkede markedsliberalismen er død, og med den også oppfatningen om at det er spekulantene og pengeflytterne som virkelig skaper verdier. Indirekte vil det øke respekten for vanlige folk, de som virkelig skaper verdiene. Men krisa er nok i ferd med å bli mye større enn Monbiot ønsket seg. Mange av oss har moderat medfølelse med de norske aksjespekulantene. Det verste ved krisa er hvordan den rammer fattige land. Den rammer også mange vanlige mennesker i rike land, skriver Hans Olav Fekjær.

Krever svar etter valutaskandale

Oslo kommune går på valutatap i 100-millionersklassen. Torsdag meldte NA24 at det kommunalt eide kraftselskapet E-CO Energi gikk på et gigantisk tap etter spekulasjoner i valutamarkedet. En E-CO-ansatt har satset stort på valutahandel, og da E-CO la fram sitt årsresultat bekreftet administrerende direktør Odd Øygarden, at rundt 116 millioner kroner antakelig er tapt. Dette fordi en medarbeider gikk ut over sine fullmakter og handlet i finansielle instrumenter.

Nå krever SVs Ivar Johansen, som sitter i finanskomiteen, svar fra byrådet. Han sendte onsdag brev til byrådet. - Det er klart at det er en veldig alvorlig sak, særlig nå når beløpene kommer på bordet, sier Johansen til NA24.

Les mer hos NA24

Oslo kommune leier inn ulovlig arbeidskraft

Oslo kommune leier inn ulovlig arbeidskraftOslo kommune leier inn ulovlig arbeidskraft. Kommunen risikerer arbeidsstopp og i verste fall politianmeldelse hvis det ikke ryddes opp raskt. 1. mars 2009 ble det ulovlig å bruke innleid arbeidskraft fra firmaer som ikke er registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. Hensikten er å bekjempe sosial dumping og useriøs formidling av arbeidskraft. Stikkprøver Dagsavisen har gjort blant flere firmaer Oslo kommune benytter, viser at kommunen som storforbruker av innleid arbeidskraft, driver ulovlig innleie innenfor flere bransjer.

Jeg har i dag sendt fram spørsmål til Byrådet om saken (les under) , som bes besvart overfor bystyrets finanskomite.

Sjekk om din arbeidsplass bruker ulovlige firmaer her

Offentlig sektor nøkkelen i kampen mot sosial dumping

Offentlig sektor nøkkelen i kampen mot sosial dumping«En rekke norske offentlige kontorer og institusjoner legger renholdstjenester ut på anbud. Det er derfor offentlige innkjøpere som sitter med nøkkelen til å motarbeide sosial dumping. Det forundrer meg – og sjokkerer meg – at det er mulig å kunne drive ulovlig virksomhet år etter år etter år, og hele tiden kunne få oppdrag fra det offentlige,» sa Erna C. Hagensen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, i sin innledning på Trondheimskonferansen.

Renholdsbransjen: Sikrer kommunen en ren bransje?

Oslo bystyre vedtok enstemmig følgende forslag ved behandling av budsjett for 2000: "Oslo kommune skal kun bruke renholdsfirmaer som på en grundig og objektiv måte kan dokumentere at de driver i henhold til gjeldende lov og forskrifter, for eksempel etter retningslinjer utarbeidet en "Ren utvikling". Som et dypdykk ned i hvordan kommunen praktiserer dette har jeg bedt Byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyrets finanskomite:

"Sogn Videregående skole har nylig sagt opp avtale om daglig renhold med Akershus Renhold AS.  Akershus Renhold er en virksomhet som har tariffavtale og som er medlem av Ren Utvikling. Ny avtale er inngått med Askeladden AS. Sistnevnte er en virksomhet som ikke har tariffavtale eller er medlem av Ren Utvikling. Hvilken dokumentasjon leverte firmaet Askeladden AS til kommunen før denne avtale ble inngått?"

Private konsulenter i dobbeltrolle?

Private konsulenter i dobbeltrolle?Høsten 2007 hadde kommunens største IT-partner, firmaet EDB Business Partner, behov for privat konsulentbistand som rådgiver ved kontraktsoppfølgingen av deres leveranse av Applikasjonsforvaltning til Oslo Kommune. De engasjerte konsulentfirmaet Argon Consults.
Et år senere havner EDB Business Partner ut i konflikt med kommunen om denne kontrakten, med det resultat at EDB Business Partner avslutter kundeforholdet. Saken kan få rettslige etterspill.

Så har kommunen behov for privat konsulentbistand vedrørende valg av IT-driftsleverandør og outsourcing i den forbindelse, og hvem velger man: Konsulentfirmaet Argon Consults. Jeg ber byrådet overfor bystyrets finanskomite besvare om det riktig og/eller klokt å engasjere et firma som reelt sett er å anse som part på saksområdet i en konflikt med kommunen.

Nye tider

De av oss som har fått innsyn i "mappa si" har fått god innsikt i den omfattende politiske registreringen av den politiske venstresiden, og alt som ble ansett å være en fare for rikets sikkerhet: for eksempel fredsbevegelsen. Granskningskommisjonen, Lund-kommisjonen, slo endog fast at det var helt legalt og berettiget å registrere medlemmer av Folkereisning mot Krig.

M-l-bevegelsen i "gamle dager" hadde ekstremt hemmelighold, tilsynelatende da, med dekknavn på sentrale medlemmer. Men det slår meg at de som ønsker å foreta politisk registrering i disse dager har det så mye enklere. De kan sitte ved sin PC og få oversikt over det aller meste, ikke minst via Facebook. Partiet Rødt foretar for eksempel nå innkalling til valgkampsamlinger via Facebook, og på nettet kan jeg lese navnene på de 35 som så langt har sagt de kommer, de 19 som kanskje kommer, de 28 som ikke har anledning til å stille, og de 205 av de inviterte som så langt ikke har svart.

PST har gode dager når Rødt velger å offentliggjør sine medlemsregistere.

Byggenæringen bekymret for lærlingeplassene

"Oslo Håndverks- og Industriforening ser med bekymring på at nedgangen i ordretilgangen for byggenæringen kan føre til at lærebedrifter ikke lenger er i stand til å gi tilfredsstillende opplæring etter opplæringsloven. (...) For å styrke lærlingsituasjonen ber vi om at det tas inn en lærlingklausul som en del av kontraktsgrunnlaget ved tildeling av oppdrag slik at aktivitetsøkningen kommer lærlingene til gode," skriver foreningen i en henvendelse til Oslo kommune.

Dette er et klokt initiativ fra byggebransjen, og jeg fremmet derfor - med støtte fra Ap - i onsdagens møte i bystyrets finanskomite følgende forslag: "I den grad det er et klart definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje settes det ved anbud over kr. 500.000 et krav om at leverandøren deltar i fag- og yrkesopplæringen." Komiteens flertall H, Fr.P. og V stemte i mot. Forslaget sluttbehandles i bystyrets møte 4. mars.

KS om skift og turnus: Kvinner og menn likebehandles

KS om skift og turnus: Kvinner og menn likebehandlesLikestillingsperspektivet sitter dessverre langt inne i kommunesektorens interesseorganisasjon KS. I siste hovedstyremøte behandlet vi høringsdokument fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om endringer i arbeidsmiljøloven for i større utstrekning å likestille skiftarbeid og turnus. Hovedstyrets flertall (Høyre, Fr.P., Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre) vedtok da følgende: "KS mener dagens lovbestemmelse likestiller skift og turnusarbeid, og at det ikke skjer forskjellsbehandling av kvinner og menn i de ulike arbeidstakergruppene. KS ber derfor departementet vurdere grundig om det er behov for en lovendring."

Fra min side fremmet jeg sammen med Arbeiderpartiet følgende forslag: "Selv om intensjonene i dagens lov er å likestille skift og turnusarbeid, hevdes det likevel at det forekommer forskjellsbehandling mellom menn og kvinner, og mellom arbeidstakergrupper også i denne sammenheng. KS støtter lovforslag som mer effektivt motvirker forskjellsbehandling." Men; det oppnådde ikke flertall.  Her er det m.a.o. fortsatt en stor jobb å gjøre.

Bydel Søndre Nordstrand: Ansvarlig byråd tar intet ansvar

Turid Glærum trekker seg fra stillingen som bydelsdirektør i Søndre Nordstrand. Begrunnelsen er bydelens meget vanskelige økonomiske situasjon. I november la hun frem forslaget til bydelsbudsjett for 2009, og dette var strammere enn noen gang, og hun varslet fare for ytterligere overforbruk. Foreløpige regnskapstall forteller at 2008-regnskapet er gjort opp med et overforbruk (underskudd) på 73 millioner kroner.

Nordstrand Blad skriver: "Bydel Søndre Nordstrand har i flere år hatt en anstrengt økonomi, og har samarbeidet tett med byrådsavdelig for velferd og sosiale tjenester. – Vi har levert en rekke tips til hvordan økonomien kan forbedres, men jeg registrerer at disse ikke er omsatt i praksis, sier konstituert byråd for velferd og sosiale tjenester Jøran Kallmyr (FrP)."

Dette er typiske uttalelser fra en byråd som ikke tar ansvar. Bydelsdirektøren er under byrådets instruksjon, og byrådet har gjennom flere år hatt såkalt "forsterket oppfølging" av bydelen. Har dette bare vært kaffeslaberas, eller har Fr.P-byråden ansvar for at H/FR.P-byrådets arbeid ikke kan vise til noen resultater når det gjelder å få bydelen på rett kjøl? Jeg har sendt fram skiftlige spørsmål om saken som byrådet må besvare overfor bystyrets finanskomite.