Annet

Ansattes pensjoner kuttes - haster ikke med politikernes gullpensjoner

Ansattes pensjone kuttes - haster ikke med politikernes gullpensjonerOnsdag skal bystyret behandle det borgerlige Byrådets forslag om å kutte i kommunalt ansattes pensjoner, - for alle nyansatte fra 1. januar. Dette skjer i ekspressfart.

Men gullpensjoner til politikerne haster det ikke med å avvikle: Jeg ble stående alene i finanskomiteen om dette forslaget:

"Bystyret vedtar å oppheve pensjonsordningen for folkevalgte (kap 20 i gjeldende pensjonsvedtekter) med virkning fra 1.1.2012. Fra denne dato skal ny opptjening av pensjon skje gjennom samme ordning som kommunalt ansatte har som medlemmer av Oslo kommunes pensjonsordning."

Les om politikernes gullpensjoner
Les om  Byrådets forslag

Fortell bystyrepolitikerne hva du mener

Kulturskolen: 570 barn og unge mister tilbudet sitt

Kulturskolen: 570 barn og unge mister tilbudet sittNå melder konsekvensen av bystyreflertallets budsjettkutt seg:  Kulturskolen (det vi tidligere kalte Musikkskolen) fikk kuttet sine budsjettrammer med 4 millioner kroner.

I praksis betyr dette at ca 30 ansatte vil få reduserte stillinger eller ikke videreførte engasjementer våren 2012, og at omtrent 570 barn og unge vil miste tilbudet de i dag har gjennom kulturskolen. Det er i første omgang lærere innenfor kor, korps og orkester som rammes hardest.

Prosjekter med øremerkede statlige utviklingsmidler (aktivitetsskoleprosjektet, talent dans, talent teater, Tøyen orkester, visuell kunst- kunsthall Oslo) kompenserer for noe av reduksjonen, men ytterligere innsparinger vil muligens likevel måtte iverksettes fra sommeren.

Send mail til bystyrets gruppeledere, og si hva du mener

Arbeidstilsynet sjekker arbeidsmiljølovbrudd i Oslo kommune: nå overtid

Arbeidstilsynet sjekker arbeidsmiljølovbrudd i Oslo kommune: nå overtidDer bystyreflertallet avviser å få reell kunnskap om mulig arbeidsmiljølovbrudd i Oslo kommune, gjør Arbeidstilsynet jobben. Nå gjennom skriftlig pålegg til Oslo kommune:

"Arbeidstilsynet ber arbeidsgiver, i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, kartlegge omfanget av overtidsbruk. Med dette menes at det skal utarbeides en oversikt som viser omfanget av overtid pr. uke hos 10 arbeidstakere i henholdsvis:

- sykehjemsetaten
- hjemmetjenesten i bydelene Vestre Aker, Stovner, Alna og Ullern

Oversikten skal gjelde de arbeidstakerne som har hatt mest overtid i perioden fra 01.01.2011 til 31.10.2011."

Denne oversikten skal kommunen levere innen 9. desember.

Slik oversikt  burde selvsagt byens politiske ledelsen, Byrådet, selv ha skaffet seg, men når Byrådet toer sine hender og ikke vil vite, er det bra at Arbeidstilsynet gjør jobben.

Les Arbeidstilsynets brev til Oslo kommune

Krav for en tryggere by

Krav for en tryggere byOslo Sosialistisk Ungdom bidrar med et klokt innspill til debatten om voldtekter og en tryggere by. I en uttalelse skriver de bl.a.:

"Bystyret må gjennomføre flere tiltak som bedrer situasjonen akkurat nå. De må innføre nattbusser som stopper på signal, slik at man kan stoppe bussen utenfor huset sitt, eller nærmest mulig. Bystyret må kutte ned busker slik at alle fortauene blir større og mer oversiktlige. Videre må det også prioriteres mer penger penger til belysning og settes krav til huseiere om belysning i portrom. Dette er helt konkrete tiltak som vil kunne forbedre situasjonen med overfallsvoldtektene.

Oslo Sosialistisk Ungdom mener likevel at det aller viktigste er de lagsiktige tiltakene. Av alle voldtektene som skjer er kun en liten del av disse overfallsvoldtekter. De fleste voldtektene blir begått i norske hjem av kompiser, kjærester, samboere, bekjente og slektninger. På sikt må vi gi alle jenter i Oslo feministisk selvforsvarskurs, slik at de kan beskytte seg selv. Så lenge voldtektene blir begått på nachspiel, hjelper det lite med mer politi i gatene. Da trengs det holdningsendringer blant gutta, og jentene må lære å forsvare seg!"

Arbeidsmiljølovbrudd i Oslo kommune: Samsvar mellom teori og praksis?

Arbeidsmiljølovbrudd i Oslo kommune: Samsvar mellom teori og praksis?I vinter foreslo jeg i Oslo bystyre:

"Det har i den senere tid vært mye fokus på brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, både i privat, statlig og kommunal virksomhet.Det bes om at Byrådet gjennomgår situasjonen i Oslo kommune, og at Byrådet med basis igjennomgang i etater/virksomheter gir bystyret/finanskomiteen en oversikt for 2010, med antallet brudd, bruddtype og forslag til tiltak.

Gjennomgangen bør tydeliggjøre antallet brudd på bl.a. følgende:

- Brudd på sammenhengende arbeid utover 13 timer pr. døgn
- Brudd arbeidet på flere søndager etter hverandre enn loven tillater
- Brudd på kortere ukefritid enn hva loven tillater"

En slik gjennomgang sloss Høyre og Fremskrittspartiet frenetisk mot. De ville ikke ha noen slik - ubehagelig - kunnskap.

I stedet ble det vedtatt at "Byrådet bes legge fram en oversikt for bystyrets organer over hvordan kommunens etater/virksomheter jobber for å hindre brudd på arbeidsmiljøloven".

Nå foreligger byrådets notat, samt tilsvarende rapportering fra den enkelte kommunale etat/virksomhet. Jeg legger ut materialet her, slik at ansatte og tillitsvalgte kan se om det er samsvar mellom den teoretiske beskrivelse og den virkelighet de opplever til daglig.

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite (pdf)
Les etatenes/virksomhetenes beskrivelse  (pdf)

Kameraovervåkingen av Oslo øker, men kriminaliteten går ikke ned

Kameraovervåkingen av Oslo øker, men kriminaliteten går ikke nedTil tross for at Oslo er blant de mest overvåkede byene i verden, ser forskere ingen nedgang i kriminelle hendelser i hovedstaden. Oslo har flere ganger blitt omtalt som den nest-mest overvåkede byen i Europa, målt etter antall videokameraer som holder øye med befolkningen. Bare i London skal det finnes flere kameraer.

Heidi Mork Lomell jobber som forsker på Politihøgskolen i Oslo, og har forsket på ulike sider ved kameraovervåkning. Hun understreker at selv om det blir stadig flere kameraer både utvendig og innvendig i butikker, så bidrar ikke det til at antallet kriminelle hendelser går ned. – Det finnes ingen studier som sier at det blir mindre kriminalitet når man setter opp overvåkningskameraer i et bysentrum, sier Mork Lomell. Hvis målet med mange overvåkningskameraer er å få mindre kriminalitet, mener Mork Lomell at tiltaket er bortkastet.

Jeg synes dette høres rimelig ut, for det er vel ikke nødvendigvis slik at potensiell drapsmann eller voldsforbryter - som utfører handlingen i det offentlige rom - helt bevisst planlegger ved f.eks. å velge en gate eller område der det ikke er overvåkingskamera? Impulsivitet spiller vel en vel så viktig rolle?

Hva tenker du om dette?

Les mer hos NRK

Byrådet vil svekke ansattes pensjonsordninger

Byrådet vil svekke ansattes pensjonsordningerAnsatte i Oslo kommune får i dag 70 prosent av sluttlønn i tjenestepensjon ved full opptjening. Byrådet foreslår å senke prosentsatsen til 67,3 prosent for alle som begynner i kommunen etter 1. januar 2012. Forslaget vil bety drøyt ti tusen kroner mindre i årlig pensjon for en arbeidstager som tjener rundt 400.000 kroner i året.

– Bakgrunnen er at Oslo kommune har en pensjonsordning som er enda gunstigere enn resten av offentlig sektor. Det vi gjør er rett og slett å harmonisere ordningen til samme nivå som staten og KS-området, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H) til NRK Østlandssendingen.

Mitt naturlige svar til dette er: Offentlig sektor er ikke konkurransedyktig med privat sektor på lønn, men er konkurransedyktig på pensjon. Det er et viktig konkurransefortrinn.

Men særlig i hovedstadsområdet er Oslo kommune også i en merkbar konkurransesituasjon både med Staten og nabokommunene om å rekruttere kompetente og dyktige medarbeidere. Oslos pensjonsordning kan her være et viktig konkurransefortrinn som vi ganske enkelt ikke har råd til å miste.

Les mer hos NRK Østlandssendingen
Les Byrådets forslag til bystyret

Nye budsjettskandaler i Oslo: Nå Frydenberg skole

Nye budsjettskandaler i Oslo: Nå Frydenberg skoleBudsjettskandaler og manglende økonomisk styring tar ingen ende i Oslo.

Til lista med

Tøyenbadet + 79 millioner,
IKT-reformen + 269 millioner,
Holmenkollen + 1,3 milliarder,
Altea + 30 millioner,
Flexus + 100/ evt+ 600 millioner,
Søppelforbrenningsanlegg + 1,4 milliarder

kan vi nå legge til Frydenberg skole, som så langt forventes å få en budsjettsprekk på hele 400 millioner.

Det er dyrt for skattebetalerne i Oslo med en politisk ledelse i Oslo som ikke er i stand til å forvalte skattebetalernes penger på en bedre måte.
Vi ser igjen byråder som ønsker å dytte ansvaret nedover i systemet, men det er det politisk valgte Byrådet som har det øverste ansvaret for å sørge for en god budsjettstyring og prosjektledelse.

Les mer hos NRK Østlandssendingen

Bydelsdirektører fra byråd til bydel

Bydelsdirektører fra byråd til bydelSV er opptatt av å styrke bydelsdemokratiet. Ved å la bydelsutvalgene ansette bydelens øverste administrative leder vil lokaldemokratiet styrkes, og samtidig bli mer uavhengig i forhold til byrådet. Dette vil tydeliggjøre bydelenes ansvar og selvstendige rolle. I denne sammenheng kan det også være naturlig å vurdere overføring av bydelsdirektørens administrative tilknytning – fra byrådet og til bydelene. 

Dette skriver Marianne Borgen og jeg selv i et forslag vi har sendt til bystyret for behandling.

Osloskolen: Hva skjer med vaktmester og renholdstjeneste?

Osloskolen: Hva skjer med vaktmester og renholdstjenesteEn vaktmester ved en av Osloskolene spør meg:

"Har et spørsmål: Jeg har hørt at Undervisningsbygg KF skal overta innvendig vedlikehold av osloskolene, det jeg lurer på er om du vet hvor jeg kan finne dette vedtaket, etter hva jeg har fått informasjon om, så skal dette ha vært oppe i bystyret."

og fagforeningen spør:

"Vi hører rykter om at teknisk drift og Indre vedlikehold av skolene skal overtas av Oslo KF Undervisningsbygg, og vi er ikke tatt med i noen form for medvirkning. Hva blir det neste mon tro?"

Jeg synes det er rart at ansatte i Osloskolene skal føle seg utrygge fordi det går rykter som de ikke er i stand til å få avkreftet/bekreftet.
Jeg tar saken opp med Byrådet, slik at de kan gi en orientering til bystyrets finanskomite.

Her er det: Oslo kommunes eiendomsregister

Her er det: Oslo kommunes eiendomsregisterHer er registeret over alle kommunale eiendommer i Oslo.

Byrådet i Oslo ønsket at dette registeret skulle være hemmelig. I notat til bystyrets finanskomite skrev finansbyråd Kristin Vinje bl.a.: "

"Jeg legger til grunn at en elektronisk versjon av kommunens register med en sammenstilling over kommunens eiendommer, vil være et dokument som kan unntas etter offentleglova § 14 som organinternt. Oversikten er derfor ikke et alminnelig tilgjengelig dokument."

Jeg ufordret Byrådet på åpenhet om registeret ved spørsmål til Byrådet av 16. september 2011.
Byrådet svarte ved notat til bystyrets finanskomite av 10. oktober 2011.

I finanskomiteens møte 19. oktober 2011 fikk jeg en enstemmig finanskomite med meg på at en oversikt over kommunens eiendommer skal være tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider.

Jeg kan ikke vente på Byrådet, så her er registeret.

Her ligger registeret