Annet

Å gjøre det viktigste først....

Å gjøre det viktigste først....Ekebergrestauranten slapp unna politianmeldelse for ulovlig hogst, etter inngripen fra Fr.P-byråd Jøran Kallmyr. Restauranten eies av Christian Ringnes, Fremskrittspartiets største sponsor. I år har firmaet hans sponset Fremskrittspartiets valgkamp med en kvart million kroner. Tilfeldig?

Samtidig varsler Fr.P-byråden at det kan bli færre slike politianmeldelser i framtida. - Dessverre er det et faktum at politiet har veldig mye å gjøre, og slike anmeldelser har en tendens til å havne nederst i skuffen. Da kan det være vel så virkningsfullt å heller rette et erstatningskrav som virkelig svir, sier han til Dagsavisen.

Ja, politiet har kanskje ikke tid til å prioritere lovbrudd fra Fr.Ps sponsorer, for Fr.P og Høyre ønsker jo at politiet skal prioritere å kontrollere om fattigfolk som tigger har sendt inn skjema til myndighetene.

Byrådets parole er "å gjøre det viktigste først."

Ekebergskogen: Holder de økonomiske kalkyler?

Ekebergskogen: Holder de økonomiske kalkyler?Er det mulig å drifte og vedlikeholde skulptur og kulturminneparken i Ekebergskogen i 50 år for 100 millioner? Jeg undres, og ber Byrådet gi bystyrets finanskomite innsyn i kalkylene:

1. Byrådet bes gi finanskomiteen innsyn i de beregninger som viser at det i løpet av denne 50-årsperioden er mulig å drifte og vedlikeholde denne parken innenfor en forsvarlig drift og godt vedlikehold innenfor rammen av 100 mill kr, målt i 2011-kroneverdi.    

2. Hvilke forpliktelser foreligger for stiftelsen vedr forsvarlig drift og vedlikehold på det tidspunkt de avsatte midler er brukt opp?  

3. Gitt at Stiftelsen på et tidspunkt avvikler seg selv, f.eks. fordi den ikke har midler: hvilke muligheter har Oslo kommune for å sikre seg at avtalens innhold da blir ivaretatt, uten kostnader for kommunen?

Tarifflønn ved oppdrag for det offentlige?

Tarifflønn ved oppdrag for det offentlige?Regjeringen vil fortsette norsk praksis med ILO-94 ved all kontraktsinngåelse i offentlig sektor” fastslås det i Soria Moria II, regjeringserklæringen etter valget i 2009. Det betyr at lønningene ved offentlige oppdrag skal være i samsvar med tarifflønna for tilsvarende arbeid på det stedet der oppdraget utføres.  

Det er ei klar melding til overvåkingsorganet ESA som har varsla at EØS-regler kan forby å stille et slikt krav. I første omgang har ESA satt i gang en ”traktatbruddsprosedyre” mot den norske regjeringen.  

Det vil være stor forståelse rundt om i EU for at ILO-konvensjon 94 må forsvares. Hvis ESA og EFTA-domstolen forbyr forskriften om tarifflønn ved offentlige oppdrag, må det jobbes iherdig politisk innover i EU både fra regjering, kommuner, partier og fagforbund, skriver Dag Seierstad blant annet.

Gave til byen: Selvaag/Aspelin-Ramm vil endre Tjuvholmenavtale

Gave til byen: Selvaag/Aspelin-Ramm vil endre TjuvholmenavtaleDet er blitt populært for den som har et godt forretningskonsept å krydre prosjektet med "en gave til byen", for lettere å nå fram hos kommunale beslutningstakere. Slik er det med Christian Ringnes og hans skulpturpark i Ekebergskogen, og slik var det når Selvaag-gruppen og Asplin-Ramm-gruppen fikk avtale med Oslo kommune om salg og byutvikling av Tjuvholmen. Deres "gave til byen" var to separate tilbud til befolkningen: et kunstmuseum og et opplevelsessenter, verdsatt til 430 millioner kroner.

Men så i ettertid kommer "giverne" tilbake til kommunen og sier "at det er vanskelig å få etablert et selvstendig opplevelsessenter som har tilstrekkelig attraktivitet til å gi den finansielle styrke som er nødvendig for å sikre langsiktig levedyktighet." De ber om å få lov til å endre "gaven" til at kunstmuseet blir et kombinert kunst- og opplevelsessenter.

Byrådet anbefaler at bystyret skal si ja til dette. Bystyrets finanskomite forbereder saken overfor bystyret, og jeg ber om råd og innspill til hva som er riktig å mene.

Les sakens dokumenter

Dekk-senteret på Furuset: I strid med gjeldende reguleringsplan

Dekk-senteret på Furuset: I strid med gjeldende reguleringsplanBydel Alna mener at Dekkmanns planlagte gigant-dekksenter på Alna ikke kan etableres uten at kommunen gir tillatelse. I et brev til Byrådet skriver bydelsutvalget blant annet:

"Med utgangspunkt i at dekksenteret er på over 9000 m2 kan bydelen ikke forstå annet enn at etablering av et slit dekksenter er søknadspliktig. Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende regulering og faller heller ikke inn under tidligere gitt rammetillatelse for 4000 m2 plasskrevende varehandel som eventuelt kunne tenkes å være relevant. Dekksenteret innebærer etter bydelens oppatning en vesentlig endring i forhold til tidligere brukstillatelse og virksomheten har vesentlig innvirkning på trafikkforhold og store konsekvenser for omgivelsene. Jf. Plan- og bygningsetatens tidligere vurderinger."

Om derfor Byrådet og etaten står oppreist i forhold til tidligere reguleringsplaner henger den planlagte etableringen i en tynn tråd.


les bydel Alnas brev til Byrådet (pdf)

Ordet fanger

Ordet fanger Rusavhengige er forskjellige. Det vet alle som kjenner mer enn én. Som kjent må man snakke med disse for å kjøpe et blad. Kanskje burde flere som skjæres over én kam selge lesestoff. Groruddøler kunne selge Akers Avis Groruddalen. De kunne få hver sin salgsplass i bydeler utenfor dalen. Slik kunne resten av byen sett at også disse er svært forskjellige. Alle 132 000, skriver gjesteblogger Kari Bu blant annet.

Furuset: Dekksenter vil skape trafikk-kaos

Furuset: Dekksenter vil skape trafikk-kaosDekkmann bygger Europas største dekksenter, på 9.100 kvadratmeter, rett ved siden av Furuset senter. Selskapet regner med å skifte over 200.000 bildekk i året

Selv om eiendommen er regulert til næring, kontor og industri og reguleringsbestemmelsene ikke er til hinder for å etablere dekksenteret, er det helt klart at denne etableringen er særs uheldig.  Jeg kan ikke forstå annet enn at innkjørselen vil skape trafikk-kaos og køer. Allerede i dag er det kaos i forbindelse med busstrafikken. Dette vil forsterkes betydelig med et gigantisk dekksenter. Verst vil dette være i sesongene for dekkskift, vår og høst, men også i andre perioder av året kan vi forvente kaotiske forhold og en betydelig økning i trailer- og personbiltrafikken. 

Jeg tar saken med Byrådet, gjennom 3 skriftlige spørsmål Byrådet bes besvare overfor bystyret.

En levende blogg

En levende bloggDette skal være en levende blogg. Her skal meninger brytes, f.eks. gjennom Twitter og Blogg-innlegg i margene både fra høyresiden og venstresiden i det politiske landskap. Og alle og enhver kan legge inn kommentarer til det enkelte blogg-innlegg, i kommentarfeltet under hver artikkel. Her ligger det i øyeblikket hele 762 kommentarer.

I ukene framover kommer det også en del gjesteblogg-bidrag. Jeg har invitert folk med forskjellig bakgrunn og ståsted som skal utfordre oss. Første blogger var OBOS-toppsjef Martin Mæland.

Men bloggen skal også vise hva som skjer i byen, av møter, aksjoner, seminarer, demonstrasjoner og hva det nå måtte være. "Hva skjer"-spalten i høyremargen skal fortelle noe om det. Akkurat nå ligger det vel en 30-talls arrangementer, men alle mine blogglesere kan selv legge inn arrangementer og aktiviteter her.

Bydel Søndre Nordstrand må kutte 49 stillinger

Bydel Søndre Nordstrand må kutte 49 stillingerBydelsutvalg Søndre Nordstrand sa i ren fortvilelse NEI. Vi har kuttet 21 stillinger, og er ikke i stand til å kutte ytterligere 28 stillinger. Stillingskutt i så stor skala skaper uakseptable forhold for brukere av kommunale tjenester i bydelen. Kuttene vil ramme særdeles utsatte grupper, i barnehager, i psykiatri og for funksjonshemmede, og vil etter bydelsutvalgets mening senke tjenestekvaliteten til under lovverkets krav.

Bydelsdirektøren anket beslutningen inn for bystyret.

I bystyrets finanskomite sa vi fra Arbeiderpartiet og SVs side: Ja, anken er på det formelle riktig. Bydelsutvalget kan ikke bruke mer penger enn de har fått tildelt. Men SAMTIDIG foreslo vi å tilleggsbevilge 7 millioner, slik at bemanningsreduksjonen kan forhindres.
Men Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre (som utgjør et flertall i bystyret) sier: Kutt i vei. Dere får ikke ei krone mer.

Saken avgjøres i bystyret kommende onsdag.

Mer penger til bad, kollektiv, minoritetselever og trygghet

Mer penger til bad, kollektiv, minoritetselever og trygghetBystyret skal neste uke behandle justert budsjett, og finanskomiteen avga sin innstilling i dag. Jeg bruker kollega Rina Mariann Hansens oppsummering:

Sammen har Ap/SV flytta på 120 millioner, hovedsakelig fra ekstraordinært utbytte fra Hafslund. Noen hovedgrep er:

- prosjektere ny T-banetunnel gjennom sentrum. Ruter har laget et forslag til hvor en slik tunnel bør gå, Høyre og Frp har blitt for det. Vi har riktign foreslått oppstart av arbeidet med ny tunnel i våre alternative budsjetter de siste 8 åra,og blitt nedstemt. Kanskje vi nå endelig kan få flertall?

- Tøyenbadet: utarbeide plan for oppruste utebassenget. Utebassenger drives på dispensasjon. Skal man kunne ha åpent ute på Tøyen også etter 2012 må man lage en plan for opprustning(og senere utføre den). Vi mener planlegginga må starte nå.

- rehabiliteringstiltak i Akerselva. Trenger kanskje ikke nærmere forklaring?

-satsing på skoler med høy minoritetsandel. Bystyret vedtar neste møte en plan for hva som bør gjøres på skoler med høy minoritetsandel, for at det skal bli mulig å gjrnnomføre trengs de penger.

- trygghetstiltak i sentrum. De borgerlige vil ha vaktselskaper, vi vil ha flere natteravner, oppsøkende tjeneste og at de som selger rusmidler følges opp av politiet.

Det justerte budsjettet behandles i bystyret om ei uke, da får vi se om flere enn Rødt vil støtte oss...