Annet

Det virkelige valget

Det virkelige valget"Vi står foran et kommunevalg som kan avgjøre framtida for det rødgrønne prosjektet i Norge. Det er mye som står på spill.

Over hele Europa forvitrer demokratiet, de arbeidsløse øker i antall, den stadig mer nødvendige internasjonale solidariteten har trange kår. Trass i alle sine kompromisser er dagens norske regjering likevel den mest radikale i Europa. Det skal ikke mye til sammenlikna med regjeringene til Merkel, Cameron, Sarkozy og Berlusconi.

Verre er det at i de fleste europeiske land er valget mellom sosialdemokrater og partier fra høyresida ikke et valg av politikk, men av personer. Begge sider har i et par tiår stått for å slippe markeder løs, kutte velferdsordninger og svekke faglige rettigheter. At det settes stopp for flere privatskoler, at faglige rettigheter styrkes og ikke svekkes, at drift og vedlikehold av jernbaner ikke konkurranseutsettes og privatiseres, at Posten forblir i statlig eie og at Gats-krav til u-land trekkes, er ikke dagligdags i noe annet europeisk land. Den rødgrønne regjeringen i Norge vekker derfor oppsikt på venstresida i Europa," skriver Dag Seierstad bl.a. i denne kronikken.

Arbeidsgivergarantien

ArbeidsgivergarantienEt av de kloke initiativene SV går til valg på er den såkalte arbeidsgivergarantien. Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, og kommunens mange ansatte har krav på å møte en seriøs og framtidsrettet arbeidsgiver.

1. Vi skal arbeide for at alle kommunalt ansatte som ønsker det får tilbud om heltidsstillinger
2. Vi skal arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping
3. Vi skal si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Velferden skal utføres av det offentlige med ideelle aktører som supplement, ikke av kommersielle selskaper
4. Vi skal arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger og vikarer til et minimum
5. Vi skal arbeide for økt åpenhet og dialog med de ansatte i kommunen, og for et nært og forpliktende samarbeid med fagbevegelsen
6. Vi skal arbeide for å styrke ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, blant annet gjennom å vedta en varslerplakat.
7. Vi skal arbeide for likelønn i kommuner og fylkeskommuner, blant annet gjennom å foreslå forpliktende planer for likelønn
8. Vi skal samarbeide med fagbevegelsen om tiltak for å øke kompetansen og bidra til etterutdanning hos kommunalt ansatte
9. Vi skal arbeide for at all vikarbruk i kommunen gjennomgås, for å sikre at all bruk av vikarer og midlertidige ansatte er i tråd med lovverk og tariffavtaler
10. Vi skal arbeide for forsøk med sekstimerdagen.
11. Vi skal arbeide for flere kvinner i ledende stillinger

Jeg vil sloss for at dette også skal bli Oslo kommunes politikk.

Mellomrommene

Fra sidelinjen: Sosial kapital og sosialt entrepenørskap Jeg har utfordret Bitten Schei, som gjestelogger, til å skrive om sosialt entrepenørskap, og hun skriver bl.a: "Som velger innser jeg at tema som Empowerment, sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon ikke vil stå i partiprogrammene i høstens valgkamp. Jeg tror også at programmene stort sett vil følge i de samme sporene som ved forrige valg. Vi mennesker er i liten grad designet for endring, selv om endringer vil føre til det bedre for oss. I stedet tar vi i bruk autopiloten vår, og reproduserer adferd, inklusiv negativ adferd. Inntil krisen kommer, og vi må tenke nytt, utenfor boksen.

En ny velferdsforståelse, som innebærer samme eller mindre service fra kommunen, samtidig med mere tilfredse innbyggere, betyr et skifte av fokus fra klientrollen til Empowerment eller brukernes egne ressurser. Det må fokuseres på menneskets potensialer og ikke dets begrensninger. Alle mennesker har noe å bidra med til samfunnet og fellesskapet. Hjelp til selvhjelp må skapes for å se potensialet og oppmuntre mennesker til å skape aktiviteter de kan utvikle seg i. Utstøting fra arbeidslivet bunner for mange i noe mer enn bare mangelen på en arbeidsplass," skriver hun.

Les hele hennes blogginnlegg under.

Fagbevegelsen og kommunevalget

Fagbevegelsen og kommunevalget"Høyrekreftene her til lands ligger ikke på latsida. På høyrepartienes landsmøter er det fremmet  forslag om å bruke noe av den samme medisinen som arbeidsfolk i Europa blir servert i disse dager. Dersom vi ikke greier å få folk til stemmelokalene i september, og stemme på de partiene som tar våre krav på alvor, er det ganske sikkert at Arbeidsmiljøloven kommer til å bli radbrukket, overtida kommer til å øke uten overtidstilegg, flere blir løsarbeidere osv. Vi kan ikke ta risken på at  høyrepartiene ikke mener alvor. For det gjør de.

Frp har allerede fremmet forslag i bystyret om å sette igang med forsøk med Nordsjø-turnuser i helsevesenet, undergrave fagbevegelsens innflytelse, og annet som de vedtok på landsmøtet. Og det må brukes en mye kraftigere lut for å få dem til å snu, enn mange kan forestille seg.Fagbevegelsen og kommunevalget

Derfor må det gjøres en solid innsats foran valget. Ikke bare overfor kollegaer, men famile og venner, og mange andre også. Ved siste kommunevalg mangla det bare noen hundre stemmer på at styrkeforholdene i Oslo Bystyre hadde vært annerledes. Alt for mange av de som tilhører arbeiderklassen er «sofavelgere». Jeg sier ikke at alt kommer til å bli servert på sølvfat for oss dersom vi vinner fram. Men vi skaffer oss et best mulig utgangspunkt for den videre kampen.  Så fagforeningskamerater, ta oppgaven alvorlig!", skriver Sveinar Bones, nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Min Gud, hvorfor forlater du meg aldri?

Min Gud, hvorfor forlater du meg aldri?"Det er ikke bare kommunevalg som står på trappene, i år er det også tid for kirkevalg. I den forbindelse sendes det ut valgkort til alle registrerte medlemmer av den norske statskirke. Ikke få har blitt overrasket over å få et slikt valgkort tilsendt, ettersom de opptil flere ganger har meldt seg ut. Enkelte som ikke er oppmerksomme på at de noensinne har vært medlem av statskirka har opplevd det samme.

Min oppfordring går til den norske kirke om snarlig å ta grep og rydde opp i dette selvpåførte kaoset, bedre informasjonstilgangen om kriterier for medlemsskap og hva det innebærer for hver enkelt borger, samt sende en beklagelse til alle de av oss som ufrivillig eller uvitende har stått oppført i et trossamfunn vi ikke vil være bekjent av. Hvis dette ikke skjer med det første, burde jeg selv vurdere å stille som kandidat til neste kirkevalg, slik at alle de av oss som ikke ønsker å være en del av dette også får noen å stemme på! For å styrke valgdeltakelsen er som kjent noe vi alle er opptatt av i disse dager", skriver Hedda Bryn Langemyr som dagens gjesteblogger.

Du har 2 valg

Du har 2 valgDu har 2 valg:

- Du kan stemme på det parti/den valgliste som står deg nærmest

- Du kan gi en ekstrastemme til den kandidaten/de kandidatene du har særlig tro på, også der disse står på en annen valgliste enn den du bruker.

Bruk begge mulighetene for å få den sammensetning av bystyret som du ønsker.
Men viktigst av alt: bruk stemmeretten.

Les mer her

LO i Oslo: Oslofolk fortjener et rødgrønt flertall

LO i Oslo: Oslofolk fortjener et rødgrønt flertallI dag er den offisielle valgkampåpningen i Oslo. I den anledning har jeg utfordret lederen for LO i Oslo, Roy Pedersen, til å være dagens gjesteblogger, og hans budskap - som tillitsvalgt for 105.000 LO-organiserte i hovedstaden er klar:

"Høyresida i Oslo og andre hovedsteder arbeider for å la markedet bestemme mer og mer, på bekostning av de folkevalgtes innflytelse og rettigheter som omfatter alle. Derfor satser høyresida både i Norge og Europa på skattelette, redusert offentlig velferd, salg av statlig og kommunalt arvesølv, samt privatisering og konkurranseutsetting. Derfor kuttes det i bydelsbudsjettene. Derfor går antall lærerårsverk ned i den offentlige skolen sjøl om elevtallet øker. Derfor konkurranseutsettes sykehjem. Derfor får vi sosial dumping i offentlig sektor. Derfor kan Frp tenke seg å selge Hafslund og Eco Energi til tross for at det kommunale eierskapet hvert år gir milliardutbytte til kommunekassa.

Høyre/Frp-byrådet framstiller denne politikken som valgfrihet og mangfold. Resultatet er allerede en enda mer delt by: Økt levealdersforskjell, økt helseforskjell og flere fattige – kort sagt økte klasseforskjeller." Og konklusjonen. " LO i Oslo vil ha en ny politikk og oppfordrer til å stemme på Oslos rødgrønne. Men du avgjør. Bruk stemmeretten 11. og 12. september."

Les hans blogginnlegg under.

Les: Forhåndsstemmegivning har startet

Til minne om terrorofrene: Støtt gjenreisning av Utøya

Til minne for terrorofrene: Støtt gjenreisning av Utøya32 terror-ofre ble i går gravlagt.

Utøya representerer noe av det fineste ved et åpent demokrati; et sted hvor ungdommer samles om sentrale verdier som demokrati, toleranse og åpenhet, og for å lære om og diskutere politiske spørsmål.

En god måte vi kan bidra på for å støtte opp under terror-ofrenes minne er ved å gi økonomisk støtte til gjenreisning av Utøya.

Les mer

Forbudte følelser

"Alle har vi fått mye å tenke på.

Innvandringsskeptikerne forstår hva slags brennbart materiale de har i hendene - at de må ta ansvar for språkbruk og temperatur i utspillene. At ytringsfriheten må balanseres av ytringsansvaret.

De vennlige innser at toleranse uten krav ikke er snillhet, men likegyldighet.

Alle begynner vi så smått å forstå at livets viktigste kamp ikke står mellom politiske partier, organiserte religioner eller partene i arbeidslivet.

Den egentlige kampen er den vi kjemper med oss selv."

Les Kathrine Aspaas sin kommentarartikkel i Aftenposten

Alle de små tingene

Alle de små tingene skal komme tilbake. Langsomt, langsomt skal hverdagene komme. Vi skal begynne å snakke om boligskatt, muffins-oppskrifter og regnvær. Skritt for skritt, detalj for detalj, skal vi erobre alminneligheten, vi skal fortelle dumme små vitser til hverandre, vi skal sladre om reality-stjernenes sexliv, vi skal skjelle ut politiske motstandere for ting som skatt og bensinpris, vi skal irritere oss over TV-reklame. Igjen. Som om det var viktig.

Det skal bli deilig. Men ingen kan glemme at det var et øyeblikk da han holdt nasjonens hjerte i sine hender. Dypt nede i oss er det nå fortøyd et alvor som generasjonen fra Utøya skal bygge morgendagens Norge på. Det forsvinner ikke.

Så kan straks vi ta i med hverdagen. Det skal bli deilig å bli litt uenige igjen. Om makrellkvoter, for eksempel.

Les mer av Anders Heger her

Til ungdommen

Den siste uken har vi sett en nasjon som makter å stå sammen i vanskelige tider. Nå må vi klare den neste prøvelsen: Å håndtere uenighetene som igjen vil melde seg.

Klok kronikk fra lederne i de politiske ungdomsorganisasjonene.

Les mer her