Annet

Høyre/FR.P-byrådet vil selge Oslo-kinoen

Høyre/FR.P-byrådet vil selge Oslo-kinoenI Byrådets budsjettforslag for 2010 heter det:

"Kommunens kulturpolitiske føringer på kinotilbudet gis gjennom utøvelsen av konsesjonspolitikken. Byrådet er glad for å konstatere at denne politikken har gitt byen et mangfoldig, rikt og sterkt kinotilbud. Kommunens eierskap til Oslo Kino AS er i denne sammenheng av mindre betydning. Byrådet mener at kapitalen som er bundet gjennom kommunens eierskap i kinodriften kan utnyttes bedre ved at aksjene i Oslo Kino AS avhendes. Den frigjorte kapitalen benyttes til å styrke utførelsen av kommunens øvrige oppgaver."

Forrige gang dette ble debattert skrev jeg denne artikkelen i Dagbladet. Er disse synspunktene fortsatt gjeldende?

Hva mener du om dette? Skriv gjerne dine synspunkter under.

Skar leir: Prisverdig at ungdom handler, når politisk ledelse svikter

Skar leir: Prisverdig at ungdom handler, når politisk ledelse svikterDet er prisverdig når ungdom, gjennom å ta tomme bygninger i bruk, setter søkelys på at byens politiske ledelse svikter. De bidrar dermed til at kommunen skjerper seg. Å la kommunens bygninger stå tomme i årevis er særs dårlig forvaltning av fellesskapets midler, sa jeg bl.a. da bystyret i dag behandlet innbyggerinitiativet fra Skar Øko-bokollektiv.

Per Østvold: OK at politioppgaver privatiseres til vektere?

Per Østvold utfordrer:Per Østvold: OK at politioppgaver privatiseres til vektere?

"Oslo SV har sagt et klart og tydelig nei til en prøveordning med kommunalt politi. Den debatten er over.

Det som forundrer meg, er at mange av de som er innbitt i mot kommunalt politi, synes det er greit at politiopgaver privatiseres til vektere. I dag må mange butikker langs Karl Johan og i mange kjøpsentere ha vektere som tar seg av ordensproblemer, tyverier osv. Dette er typiske politioppgaver.

Vedtaket fra representantskapsmøtet ble alt i alt svært bra. Det inneholder mange konkrete forslag til tiltak for å skape en tryggere by. Og det vil bidra til at FrP og Høyre ikke får monopol på den viktige trygghetsdebatten. Jeg er også fornøyd med at representantskapet sa ja til prøveordning med heroin, at det opprettholdt standpunktet om at sjenketider skal bestemmes lokalt, og at det gikk inn for å nedsette en kommisjon som skal vurdere straff og heroin mm. Oslo SV er på banen i disse viktige debattene!"

Hva mener du?

Oslo SV: Nei til kommunalt ordenspoliti

Oslo SV: Nei til kommunalt ordenspolitiOslo SVs representantskap vedtok i kveld med overveldende flertall å si nei til et kommunalt ordenspoliti. Mot kun en håndfull stemmer vedtok representantskapet følgende forslag fremmet av Marianne Borgen, Knut Even Lindsjørn og meg selv:

"Oslo SV understreker at politiet er samfunnets maktapparat og skal derfor fortsatt være under nasjonal kontroll.I tillegg til dette prinsipielle standpunkt  ser Oslo SV det som viktig at vi får mer - og ikke mindre -styring og helhet på tvers av politidistrikter og nivåer samt at politifaglige hensyn tilsier tett samarbeid mellom ordenspolitiet og de som driver med spaning, forebygging og etterforskning. Oslo kommunes erfaring innenfor rusomsorg og barnevern viser at ansvar fordelt på flere forvaltningsnivåer skaper mer byråkrati, er kostnadsdrivende og gir samlet sett dårligere tjenester for innbyggerne. Oslo SV ønsker å styrke Oslopolitiet ved at:

-  Det etableres større grad av forpliktende, organisert, samarbeid mellom Oslo Politidistrikt og kommunen.
-  Oslo kommune overtar skiltmyndighet og evt andre oppgaver som ikke opplagt er en politioppgave for på den måte å frigjøre politiressurser
- Transportoppgaver av personer bør i størst mulig grad håndteres av andre yrkesgrupper
-  Det etableres flere lokale politistasjoner og politiposter der folk bor, samt mobile poster som kan settes inn der behovet til enhver tid er størst.
-  Styrke alle tiltak som kan gjøre politiet mer synlige i folks nærmiljø, som fotpatruljene og seniorpolitiet.
-  Styrke og styre satsingen på forebyggende arbeidet i politiet, inklusive arbeidet mot familievold.
-  Jobbe for et nasjonalt lovverk som pålegger samarbeid mellom barnevern, politi, skole, barnehager, helsestasjoner og PPT, med basis i Sagene og Stovners gode erfaringer."

Hauskvartalet og salg: Byrådet truer

Byrådet truer med salg av Hauskvartalet. Får de ikke solgt til studentsamskipnaden går de ut på det åpne markedet. I et notat til bystyrets Hauskvartalet og salg: Byrådet truerfinanskomite skriver Byrådet:

"Jeg viser til notat av 16.08.2010 til finanskomiteen, hvor jeg gjennom besvarelse av spørsmål fra Ivar Johansen redegjorde for en del aspekter vedrørende Hauskvartalet.

Som jeg opplyste i notatet av 16.08.2010 har Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) vært i kontakt med studentskipnadene for om mulig å selge eiendommene Hausmannsgate 40 og 42, samt Brenneriveien 1, til dem. Studentsamskipnadene har vist interesse, men dette har så langt strandet fordi studentsamskipnadene ikke har nødvendig finansiering. Jeg vil nå orientere om at jeg avventer statsbudsjettet for 2011, for å se om det der blir bevilget penger slik at Oslo og Akershusstudentenes samskipnad (OAS) kan vurdere å gå videre med sin interesse for muligens å etablere studentboliger i Hauskvartalet.

Hvis ikke OAS får bevilget midler til dette formål vil jeg be EBY legge ovennevnte eiendommer i Hauskvartalet samlet ut for salg i markedet i samsvar med reguleringen."

Fortsatt feil med eget kommunalt ordenspoliti

Fortsatt feil med eget kommunalt ordenspolitiRepresentantskapet i Oslo SV inviteres til å behandle en plan for "Tryggere by". Dette er et godt dokument, og det legges fram mange kloke og riktige forslag. Men alle forslag er - etter min oppfatning - ikke godt nok gjennomtenkt. I Dagsavisen i dag refererer Per Østvold til fylkesstyrets forslag om et eget, kommunalt, ordenspoliti for Oslo. SVs bystyregruppe har de ganger det borgerlige Byrådet har fremmet slike forslag (særlig 2003) vært krystallklare på et det er uklokt med et kommunalt politi.

Bystyregruppas argumenter står seg fortsatt. (se disse under "Les mer") Politiet er Statens maktapparat, og bør være under nasjonal kontroll. Ordenstjenesten er tett koblet sammen med forebygging, etterforskning og påtale. Sammen løser de sakene, og kobler inn de eksterne samarbeidende instanser som trengs. Det som tilsynelatende kan være et ordensproblem kan reelt sett være den synlige toppen av tung kriminalitet. Og ikke minst: et ordensproblem kan veldig raskt utvikle seg til noe mer. En oppsplitting av politiet, hvor ordenstjenesten skilles ut, kan bety en betydelig svekkelse i kampen mot kriminalitet.

Les begrunnelsen for forslaget
Les Byrådets forslag i 2003
Les Bystyrets behandling av forslaget
Les VG-lederartikkel med nei til kommunalt politi (2007)
Les bystyrebehandling i 2008

H/Fr-P-byrådet vil ha mere OPS

H/Fr-P-byrådet vil ha mere OPSByrådet har lagt fram en prinsippsak for bystyret om OPS, og skriver: "Fram til 2030 forventes det en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst på 10 00 0innbyggere. Det betyr at kommunen har et omfattende behov for å iverksette store investeringer i skoler, sykehjem, barnehager og annen sosial infrastruktur i årene som kommer. De erfaringene som er gjort, både på statlig hold og i Oslo kommune, viser at offentlig-privat samarbeid (OPS) gjennom bruk av OPS-kontrakter kan bidra til bedre gjennomføringsevne. Økt bruk av OPS vil bidra til å sikre forsvarlig og effektiv bruk av offentlige midler. Byrådet mener at det er viktig å utvikle og ta i bruk nye metoder og prosesser i store investeringsprosjekter som kan bidra til mer nyskaping, økt kvalitet og større fokus på livsløpskostnader. Byrådet legger i denne saken fram en beskrivelse av hvordan kommunen fremover skal gjøre økt bruk av OPS innenfor bygg og anleggsområdet."

Les byrådssaken og kom med innspill og kommentarer
Les bystyrekollega Trond Jensruds kommentar vedr. OPS

Oslo - byen med det store hjerte eller den kalde skulder?

Oslo - byen med det store hjerte eller den kalde skulder?LO i Oslo presenterte i går 56 spørsmål som de vil stille til de politiske partiene til neste år. – Vi ønsker et politisk skifte i byen i 2011 og maner til kamp mot den klassedelte byen, sier leder i Oslo, Roy Pedersen. Dermed har fagbevegelsen i hovedstaden allerede tatt standpunkt, men de ønsker mest mulig politisk oppslutning om sine saker.

Alle spørsmålene underbygges av fakta. Svarene som partiene vil gi på disse spørsmålene bør være en god veiledning for hva Oslos fagorganiserte skal stemme ved neste års kommunevalg.

Les LO i Oslos spørsmål til Oslopartiene (pdf)
Les hos Fri Fagbevegelse

Rødgrønt flertall i Oslo vil utgjøre en forskjell

Rødgrønt flertall i Oslo vil utgjøre en forskjell ved bl.a.Rødgrønt flertall i Oslo vil utgjøre en forskjell

- Felleskapsfinansiering

- Tjenestetilbud som skaper helhetlige tjenester

- Finansieringsordninger som støtter opp under beste faglig løsning

- Flytte budsjettmidler, ansvar og virkemidler nedover

sa jeg bl.a. da jeg innledet på Fagfoirbundets valgkampkonferanse i ettermiddag.

Se PowerPoint-presentasjon her

Kommunevalget 2011: jeg har sagt ja til gjenvalg

Kommunevalget 2011: jeg har sagt ja til gjenvalgJeg har sagt ja til gjenvalg i Oslo bystyre, og i går ettermiddag møtte jeg nominasjonskomiteen i Oslo SV. På spørsmål om hvorfor jeg ønsker å stillle på ny, har jeg svart dette overfor nominasjonskomiteen:

"Jeg ønsker å fortsette å jobbe i ”folkets tjeneste”, gjennom å bruke bystyreposisjonen til å skape en bedre by. Jeg mestrer rollen – mener jeg - og får svært mange positive tilbakemeldinger fra enkeltpersoner, fagmiljøer og interessegrupper av alle mulige slag. Det inspirerer  til videre arbeid."

Les de svar jeg har gitt på spørsmål fra nominasjonskomiteen nedenfor.