Annet

Tre enkle trinn, for et bedre naboskap, et bedre nærmiljø, et bedre Oslo, et bedre Norge

Tre enkle trinn, for et bedre naboskap, et bedre nærmiljø, et bedre Oslo, et bedre NorgeSiri Fossheim, leder av Renovasjonsetatens Fagforening, mistet "sin" Thomas på Utøya, og hennes hovedbudskap som dagens gjesteblogger er derfor:

 Dette var faktisk et angrep på Arbeider- og fagbevegelsen. Ja, også på Norge, men høyreekstreme, populister og Frpere som prøver å suge oppmerksomhet ut av sorgen burde skamme seg.:

1. Ta vare på hverandre, ingen kjenner morgendagen! Si hei til naboen, selv om han aldri svarer. Plukk opp søpla utafor din egen oppgang. Spør folk rett&slett om hvordan de har det

2.  Stem ved valg! Så uendelig barnslig er det ikke å tro at å velge er å ikke velge. .Å ikke å velge er også et valg, nemlig valget å ikke være med i fellesskapet. Hvis du ikke kommer deg opp av sofaen, så er det også et valg DU tar. Et valg som sier: Jeg syns programmene på TV er viktigere enn demokratiet jeg er så heldig å leve i.

3.  Engasjer deg! Når det gjelder "min" Thomas her i nærmiljøet så rokket han ved hjerterøtter, rett og slett ved å tørre å mene noe, og ved å være en venn. Når en på knapt 16 år klarer det, så er det vel ikke helt urimelig å forvente av deg at du kan være en venn, eller bry deg, eller kanskje begge deler?

Altså 3 enkle trinn, for et bedre naboskap, et bedre nærmiljø, et bedre Oslo, et bedre Norge. Vær så snill å bli med!

SV gjør en forskjell

SV gjør en forskjellI ettermiddag holdt jeg en appell på medlemssamling i Fagforbundets bydelsforening i Gamle Oslo. Jeg avsluttet slik:

SVs gjennomslag i regjering er betydelig sterkere enn det mange er villig til å innrømme.

La meg nevne 3 saker som særlig fagorganiserte bør være opptatt av:

-      Uføretrygda, som ble langt bedre enn frykta

-      En rekke tiltak mot sosial dumping, og hvor særlig solidaransvar er viktig

-      Likestilling av skift og turnus

SVs innflytelse har vært helt avgjørende for resultatet i disse sakene. Og la meg også legge til en sak; finansminister Kristin Halvorsen håndtering av finanskrisen, med tiltakspakke til kommunene.
Det er bare en måte å få mer SV-politikk på: ved å stemme SV.
SV gjør en forskjell.

Les mer nedenfor

Gründerstipend for kommunal innovasjon

Gründerstipend for kommunal innovasjonDet er ønskelig med mer innovasjon innenfor den tjeneste- og velferdsproduksjon som foregår i offentlig sektor, bl.a. gjennom et nært samarbeid med ideelle ikke-kommersielle aktører. Bedre og mer effektive tjenester kan også gi en innsparing som igjen kan gi mer velferd. 

Ett, av flere, virkemidler for å skape mer innovasjon kan være å stimulere gründere til å delta i fornyelse av offentlig sektor. Oslo kommune kan selv ta initiativ til å stimulere egne ansatte til aktiv medvirkning i slikt utviklingsarbeid. Kommunens egne ansatte har gjennom sin kjennskap til kommunen og egen arbeidsplass svært gode forutsetninger for bl.a. å se hvordan arbeidet kan organiseres bedre.  

Marianne Borgen og jeg har derfor sendt fram et forslag til bystyret om at det etableres et gründerstipend for ansatte i Oslo kommune, og med en årlig avsetning på 10 millioner i de årlige budsjettene.

Ideelle organisasjoner – fortsatt en bærebjelke i velferdssamfunnet

Ideelle organisasjoner – fortsatt en bærebjelke i velferdssamfunnetI dialog med politiske partier opplever vi at det er tverrpolitisk enighet om ideelle organisasjoners egenverdi i samfunnet, og at det også gjelder som tjenesteleverandør. Det synes derfor å være manglende oppfølging og gjennomføring av tverrpolitiske føringer fra storting og regjering. Dette setter oss i en fortvilet og vanskelig situasjon. Etter mitt syn trues viktige demokratiske prinsipper av at politiske vedtak ikke blir fulgt opp av de som er satt til å gjennomføre de, slik som helseforetakene og kommunene. Det haster med å sikre rammevilkårene for ideelle organisasjoner i denne sammenheng. Når et tilbud først er nedlagt vil det nesten være umulig å etablere på nytt. I slike tilfeller har etterpåklokskap ingen verdi.

Jeg tar den tverrpolitiske enigheten på alvor. Men da må det føres en politikk som tydeliggjør at ideelle organisasjoner fortsatt er en av de viktigste bærebjelkene i vårt demokrati. At unge mennesker deltar i organisasjoner er en skole i demokrati. Myndighetene må sørge for rammevilkår som sikrer forutsigbarhet. Når det inngås avtale om tjenestetilbud må dette være langsiktige avtaler. En må huske på at ideelle organisasjoner er nettopp det – IDEELL – og ikke kommersiell," skriver Anne-Karin Nygård bl.a. som dagens gjesteblogger.

Det virkelige valget

Det virkelige valget"Vi står foran et kommunevalg som kan avgjøre framtida for det rødgrønne prosjektet i Norge. Det er mye som står på spill.

Over hele Europa forvitrer demokratiet, de arbeidsløse øker i antall, den stadig mer nødvendige internasjonale solidariteten har trange kår. Trass i alle sine kompromisser er dagens norske regjering likevel den mest radikale i Europa. Det skal ikke mye til sammenlikna med regjeringene til Merkel, Cameron, Sarkozy og Berlusconi.

Verre er det at i de fleste europeiske land er valget mellom sosialdemokrater og partier fra høyresida ikke et valg av politikk, men av personer. Begge sider har i et par tiår stått for å slippe markeder løs, kutte velferdsordninger og svekke faglige rettigheter. At det settes stopp for flere privatskoler, at faglige rettigheter styrkes og ikke svekkes, at drift og vedlikehold av jernbaner ikke konkurranseutsettes og privatiseres, at Posten forblir i statlig eie og at Gats-krav til u-land trekkes, er ikke dagligdags i noe annet europeisk land. Den rødgrønne regjeringen i Norge vekker derfor oppsikt på venstresida i Europa," skriver Dag Seierstad bl.a. i denne kronikken.

Arbeidsgivergarantien

ArbeidsgivergarantienEt av de kloke initiativene SV går til valg på er den såkalte arbeidsgivergarantien. Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, og kommunens mange ansatte har krav på å møte en seriøs og framtidsrettet arbeidsgiver.

1. Vi skal arbeide for at alle kommunalt ansatte som ønsker det får tilbud om heltidsstillinger
2. Vi skal arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping
3. Vi skal si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Velferden skal utføres av det offentlige med ideelle aktører som supplement, ikke av kommersielle selskaper
4. Vi skal arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger og vikarer til et minimum
5. Vi skal arbeide for økt åpenhet og dialog med de ansatte i kommunen, og for et nært og forpliktende samarbeid med fagbevegelsen
6. Vi skal arbeide for å styrke ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, blant annet gjennom å vedta en varslerplakat.
7. Vi skal arbeide for likelønn i kommuner og fylkeskommuner, blant annet gjennom å foreslå forpliktende planer for likelønn
8. Vi skal samarbeide med fagbevegelsen om tiltak for å øke kompetansen og bidra til etterutdanning hos kommunalt ansatte
9. Vi skal arbeide for at all vikarbruk i kommunen gjennomgås, for å sikre at all bruk av vikarer og midlertidige ansatte er i tråd med lovverk og tariffavtaler
10. Vi skal arbeide for forsøk med sekstimerdagen.
11. Vi skal arbeide for flere kvinner i ledende stillinger

Jeg vil sloss for at dette også skal bli Oslo kommunes politikk.

Mellomrommene

Fra sidelinjen: Sosial kapital og sosialt entrepenørskap Jeg har utfordret Bitten Schei, som gjestelogger, til å skrive om sosialt entrepenørskap, og hun skriver bl.a: "Som velger innser jeg at tema som Empowerment, sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon ikke vil stå i partiprogrammene i høstens valgkamp. Jeg tror også at programmene stort sett vil følge i de samme sporene som ved forrige valg. Vi mennesker er i liten grad designet for endring, selv om endringer vil føre til det bedre for oss. I stedet tar vi i bruk autopiloten vår, og reproduserer adferd, inklusiv negativ adferd. Inntil krisen kommer, og vi må tenke nytt, utenfor boksen.

En ny velferdsforståelse, som innebærer samme eller mindre service fra kommunen, samtidig med mere tilfredse innbyggere, betyr et skifte av fokus fra klientrollen til Empowerment eller brukernes egne ressurser. Det må fokuseres på menneskets potensialer og ikke dets begrensninger. Alle mennesker har noe å bidra med til samfunnet og fellesskapet. Hjelp til selvhjelp må skapes for å se potensialet og oppmuntre mennesker til å skape aktiviteter de kan utvikle seg i. Utstøting fra arbeidslivet bunner for mange i noe mer enn bare mangelen på en arbeidsplass," skriver hun.

Les hele hennes blogginnlegg under.

Fagbevegelsen og kommunevalget

Fagbevegelsen og kommunevalget"Høyrekreftene her til lands ligger ikke på latsida. På høyrepartienes landsmøter er det fremmet  forslag om å bruke noe av den samme medisinen som arbeidsfolk i Europa blir servert i disse dager. Dersom vi ikke greier å få folk til stemmelokalene i september, og stemme på de partiene som tar våre krav på alvor, er det ganske sikkert at Arbeidsmiljøloven kommer til å bli radbrukket, overtida kommer til å øke uten overtidstilegg, flere blir løsarbeidere osv. Vi kan ikke ta risken på at  høyrepartiene ikke mener alvor. For det gjør de.

Frp har allerede fremmet forslag i bystyret om å sette igang med forsøk med Nordsjø-turnuser i helsevesenet, undergrave fagbevegelsens innflytelse, og annet som de vedtok på landsmøtet. Og det må brukes en mye kraftigere lut for å få dem til å snu, enn mange kan forestille seg.Fagbevegelsen og kommunevalget

Derfor må det gjøres en solid innsats foran valget. Ikke bare overfor kollegaer, men famile og venner, og mange andre også. Ved siste kommunevalg mangla det bare noen hundre stemmer på at styrkeforholdene i Oslo Bystyre hadde vært annerledes. Alt for mange av de som tilhører arbeiderklassen er «sofavelgere». Jeg sier ikke at alt kommer til å bli servert på sølvfat for oss dersom vi vinner fram. Men vi skaffer oss et best mulig utgangspunkt for den videre kampen.  Så fagforeningskamerater, ta oppgaven alvorlig!", skriver Sveinar Bones, nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Min Gud, hvorfor forlater du meg aldri?

Min Gud, hvorfor forlater du meg aldri?"Det er ikke bare kommunevalg som står på trappene, i år er det også tid for kirkevalg. I den forbindelse sendes det ut valgkort til alle registrerte medlemmer av den norske statskirke. Ikke få har blitt overrasket over å få et slikt valgkort tilsendt, ettersom de opptil flere ganger har meldt seg ut. Enkelte som ikke er oppmerksomme på at de noensinne har vært medlem av statskirka har opplevd det samme.

Min oppfordring går til den norske kirke om snarlig å ta grep og rydde opp i dette selvpåførte kaoset, bedre informasjonstilgangen om kriterier for medlemsskap og hva det innebærer for hver enkelt borger, samt sende en beklagelse til alle de av oss som ufrivillig eller uvitende har stått oppført i et trossamfunn vi ikke vil være bekjent av. Hvis dette ikke skjer med det første, burde jeg selv vurdere å stille som kandidat til neste kirkevalg, slik at alle de av oss som ikke ønsker å være en del av dette også får noen å stemme på! For å styrke valgdeltakelsen er som kjent noe vi alle er opptatt av i disse dager", skriver Hedda Bryn Langemyr som dagens gjesteblogger.

Du har 2 valg

Du har 2 valgDu har 2 valg:

- Du kan stemme på det parti/den valgliste som står deg nærmest

- Du kan gi en ekstrastemme til den kandidaten/de kandidatene du har særlig tro på, også der disse står på en annen valgliste enn den du bruker.

Bruk begge mulighetene for å få den sammensetning av bystyret som du ønsker.
Men viktigst av alt: bruk stemmeretten.

Les mer her

LO i Oslo: Oslofolk fortjener et rødgrønt flertall

LO i Oslo: Oslofolk fortjener et rødgrønt flertallI dag er den offisielle valgkampåpningen i Oslo. I den anledning har jeg utfordret lederen for LO i Oslo, Roy Pedersen, til å være dagens gjesteblogger, og hans budskap - som tillitsvalgt for 105.000 LO-organiserte i hovedstaden er klar:

"Høyresida i Oslo og andre hovedsteder arbeider for å la markedet bestemme mer og mer, på bekostning av de folkevalgtes innflytelse og rettigheter som omfatter alle. Derfor satser høyresida både i Norge og Europa på skattelette, redusert offentlig velferd, salg av statlig og kommunalt arvesølv, samt privatisering og konkurranseutsetting. Derfor kuttes det i bydelsbudsjettene. Derfor går antall lærerårsverk ned i den offentlige skolen sjøl om elevtallet øker. Derfor konkurranseutsettes sykehjem. Derfor får vi sosial dumping i offentlig sektor. Derfor kan Frp tenke seg å selge Hafslund og Eco Energi til tross for at det kommunale eierskapet hvert år gir milliardutbytte til kommunekassa.

Høyre/Frp-byrådet framstiller denne politikken som valgfrihet og mangfold. Resultatet er allerede en enda mer delt by: Økt levealdersforskjell, økt helseforskjell og flere fattige – kort sagt økte klasseforskjeller." Og konklusjonen. " LO i Oslo vil ha en ny politikk og oppfordrer til å stemme på Oslos rødgrønne. Men du avgjør. Bruk stemmeretten 11. og 12. september."

Les hans blogginnlegg under.

Les: Forhåndsstemmegivning har startet