Annet

Bydelene med utilstrekkelige budsjettrammer

Bydelene med utilstrekkelige budsjettrammerDe foreliggende budsjettrammer for bydelene det borgerlige bystyreflertallet i denne byen nå ønsker å vedta forutsetter det samme flertallet at praktisk talt i sin helhet skal gå til å fylle ledige sykehjemsplasser i Sykehjemsetaten. Dermed er det nok i realiteten ikke ei krone igjen til for eksempel å sikre den sårt trengte kapasitetsøkningen i barnevernet, eller å gi hjemmeboende eldre tilstrekkelige tjenester, sa jeg bl.a. da bystyret i går behandlet Oslo kommunes budsjett for 2010.

Microsoft-lisens på Linux-maskiner?

Microsoft-lisens på Linux-maskiner?Jeg har sendt fram dette spørsmål som Byrådet må besvare overfor bystyrets finanskomite:

Prismekanismer kan brukes til å påvirke den enkeltes valg. Ved å prise en vare høyere enn det som er naturlig kan denne tape i konkurranse med andre produkter. Fri programvare er naturligvis billigere å installere på den enkelte PC enn lisensbasert programvare. Utdanningsetaten har bestemt at skolene skal betale det samme for Windows og Linux-maskiner, og den økonomiske gevinsten ved å velge Linux når derfor ikke fram til skolene. Derved er motivasjonen hos flere skoler til å velge Skolelinux redusert.

Spørsmål til Byrådet:

1. Hva er begrunnelsen for å velge en praksis hvor besparelsen ved å velge Linux-programvare ikke når ut til den enkelte bruker?

2. Det er antydet at Utdanningsetatens/Oslo kommunes avtaler er slik at man må betale Windows-lisens også på maskiner som kun et er installert med Linux og Mac. Er dette korrekt?

Bystyrets finanskomite: Ja til mitt forslag om partnerskap for Oslo sentrum

Bystyrets finanskomite: Ja til mitt forslag om partnerskap for Oslo sentrumBystyrets finanskomite har enstemmig sluttet seg til mitt initiativ for et sterkere organisatorisk samarbeid mellom Staten, kommunen og private gårdeieer i Oslo sentrum som pådriver for en positiv utvikling av sentrum ved å se på de ulike faktorene som er med på skape liv, så som handel, service, servering, kulturlivet, leienivå og skatter og avgifter. 

Bystyrets finanskomite anbefaler bystyret å vedta: "Ut fra en målsetting om vitalisering og partnerskap for utvikling av Oslo sentrum går Byrådet i samtaler med Staten, private og offentlige sentrumsaktører for mulige organisatoriske initiativ for å styrke og utvikle Oslo sentrum."

Dette er bra! Les finanskomiteens innstilling til bystyret under.

Bystyrets finanskomite: Fortsatt Skole-Linux

Bystyrets finanskomite: Fortsatt Skole-LinuxFor 2 år siden vedtok Oslo bystyre følgende: "Byrådet bes legge tilrette for at skoler som ønsker å benytte Skole-Linux gis anledning til dette." Høyre/Fr.P-byrådet i Oslo er en bremsekloss når det gjelder fri programvare. Trist, men en naturlig konsekvens av den holdningen, var kanskje nettopp derfor at Byrådet foreslo at bystyret skulle oppheve sitt vedtaket.

Men i dagens møte i bystyrets finanskomite var beskjeden krystallklar: Enstemmig anbefalte finanskomiteen at bystyret ikke følger Byrådets anmodning, og Byrådet vil derfor fortsatt ha pålegg om å legge tilrette for Skole-Linux. Halvhjertet blir det sikkert, men offensive skoler som ønsker Skole-Linux kan kreve dette, med bystyrets klare støtte.

En begrensende faktor er at Utdanningsetaten har bestemt at det skal koste det samme for Windows og Linux-maskiner, slik at den økonomiske gevinsten skolene oppnår ved å bruke Linux ikke når frem til skolene. Motivasjonen hos flere skoler til å velge Skolelinux er derfor redusert.  Det ekstra programtilfanget i Skolelinux vil nok motivere noen, men det er vanskelig å nå ut med dette når Skolelinux Drift ikke har anledning til å "reklamere" for dette direkte til skolene.

Les om Skole-Linux hos Wikipedia
Les på nettstedet til Skole-Linux

Arbeidstilsynet: Kommunale byggeplasser med dårlig kontroll

– Ifølge papirene skulle det være 25 personer i arbeid på Marienlyst skole. Vi sluttet å telle da vi hadde kommet til 117, forteller ansvarlig for aksjonen, Per Granerød i Arbeidstilsynet i Oslo. Oslo kommunes Omsorgsbygg og Undervisningsbygg får kritikk for kontrollen på sine byggeplasser. Arbeidstilsynet mener de ikke er gode nok til å forebygge utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft.

Jeg har bedt om at ledelsen for de kommunale foretakene Omsorgsbygg og Undervisningsbygg stiller på neste møte i finanskomiteen for å forklare seg om saken.

Les mer i Aftenposten

IKT-sentralisering: Dårligere og dyrere tjenester

IKT-sentralisering: Dårligere og dyrere tjenester Bystyreflertallet (Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti) presset - mot sterke advarsler - i gjennom en sentralisering av IKT-tjenester i Oslo kommune. Dette skulle være svært kostnadsbesparende og skape betydelig bedre tjenester, ble det hevdet.

Bydel Grünerløkka legger nå erfaringene på bordet: "Bydelsutvalget i bydel Grünerløkka er skuffet over at den sentralisering som her har funnet sted har fungert så dårlig og vi krever at vi får kompensert våre direkte økte kostnader på kr. 1,4 mill. kr. Det er ikke akseptabelt at denne form for økte utgifter må dekkes inn ved å redusere viktige tjenestetilbud som bydelen gir til syke og gamle, barn og unge." Og slik oppsummeres dette i alle de 15 bydelene.

Les fra bydel Grünerløkka (pdf-dokument, hvis problemer: høyreklinikk, og last ned til egen maskin)

Skeptisk til internettvalg i stua

Skeptisk til internettvalg i stuaElektronisk valg kan føre til at velgere ikke bare avgir en, men både 4 og 5 stemmer ved kommunevalget. Jeg er særs skeptisk til at stemmegivning kan skje via internett hjemme i familiestua, i såkalte "ukontrollerte omgivelser." NRK Østlandssendingen har oppslag om dette i dag.

Les oppslaget i NRK Østlandssendingen

Sykefravær: Miljøet hos oss er helt konge!

Sykefravær: Miljøet hos oss er helt konge! Nordlandsforsknings har gjennomført en interessant studie av høyt og lavt fravær blant ansatte i barnehager og sykehjem i storbyene. Hovedproblemstillingene i undersøkelsen er:  Hvorfor har noen enheter lavt fravær? Hva skaper helsefremmende arbeidsplasser?  Hva kjennetegner organisasjoner med lavt fravær?

I rapporten slås det fast at det ikke er mulig å peke på noen enkeltfaktor som er avgjørende, men at det er et komplekst samspill mellom flere viktige faktorer, spesielt:

godt arbeidsmiljø
en tydelig og samlende ledelse
nok fagutdannet grunnbemanning (både kjernepersonell og andre yrkesgrupper)
rimelig arbeidsbelastning
opplevelsen av et faglig og sosialt felleskap som vil yte så gode tjenester som mulig og har tid til det.

Rapporten kan leses her

Kommunevalg 2011: Elektronisk stemmegivning sikrer ikke hemmelig valg

Kommunevalg 2011: Elektronisk stemmegivning sikrer ikke hemmelig valgJeg er for å ha elektronisk stemmegivning i valglokalet og ved forhåndsstemmegivning på institusjoner, skoler og lignende der det fysisk er valgfunksjonærer tilstede, men ikke på det som i saken omtales som ”ukontrollerte omgivelser", sa jeg bl.a. da bystyret i kveld drøftet hvorvidt Oslo skulle søke om deltakelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.

Jeg inntok da et annet standpunkt en SVs gruppe, og stemte sammen med Venstre og Rødt imot et slikt forsøk.

En trussel mot glemselen

En trussel mot glemselenDenne uken ble organisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet stiftet, under et overfylt møte i Fritt Ords lokaler i Oslo. Politikere fra alle partier, bortsett fra maktpartiene Høyre og Arbeiderpartiet, har sluttet seg til på stoppdld.no. Det har også over 4500 andre engasjerte mennesker. EU-direktivet krever at teleleverandørene lagrer våre elektroniske spor i minimum seks måneder. Det nye er at de nå også skal lagre data om hvor vi befinner oss til enhver tid. Hver gang mobiltelefonen sender og mottar datatrafikk, skal posisjonen din logges. Har du en moderne mobil, som automatisk sender og mottar data ofte, vil myndighetene ha et så godt som fullstendig arkiv over hvor du har vært det siste halvåret.

For første gang i vår historie er det lettere å huske enn å glemme. Kanskje er det derfor vi er i ferd med å gjenoppdage verdien av vår dårlige hukommelse, skriver Per Kristian Bjørkeng i en klok kommentarartikkel i Aftenposten.

Les hele artikkelen her

Oslo kommune: Rett til heltidsstilinger lavt prioritert

Oslo kommune: Rett til heltidsstilinger lavt prioritertI en rapport fra Kommunerevisjonen som evaluerer Sykehjemsetaten etter 2 års drift leser jeg: "Både arbeidsmiljøloven og Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene stiller krav om å tilrettelegge for økning i deltidsansattes ansettelsesprosent. Kommunerevisjonen mener det er uheldig at Sykehjemsetaten ikke rapporterte på resultatmålet for stillingsbrøker i sin årsberetning for 2008. Tallene Sykehjemsetaten ga Kommunerevisjonen, viste at etaten lå langt under bystyrets mål for 2008 om at minst 75 % av alle ansatte skulle ha mer enn 80 % stilling. Vi ser samtidig at bystyret ikke har opprettholdt dette målet for 2009.

Arbeidet med å øke stillingsbrøker synes ikke å ha vært et høyt prioritert område etter etatsopprettelsen. Det var utarbeidet en prosedyre for økning av stillingsbrøker ved vakanse, men denne var ikke iverksatt på undersøkelsestidspunktet. En kartlegging av deltidsansattes ønskede stillingsbrøk var heller ikke gjennomført. Sykehjemsetaten hadde gjort et arbeid for å anslå kostnader av å nå bystyrets mål om andel deltidsansatte under ulike senarioer. Vi mener modellene som ble benyttet, med fordel kunne ha vært utviklet videre."

Heltid en rettighet - deltid en mulighet, for de som vil, er en god parole. Bystyreflertallet har dessverre lave ambisjoner i forhold til en slik målsetting.

Les hele rapporten her
Les notat fra byrådet med info om problemstillingen