Annet

Hauskvartalet: Innser Byrådet at gårdene må bevares?

Hauskvartalet: Innser Byrådet at gårdene må bevares?Det kan se ut som om Byrådet innser at et salg av deler av Hauskvartalet ikke vil være mulig uten å komme i konflikt med bystyrets vedtak. I alle fall må Byrådets notat til bystyrets finanskomite, på spørsmål fra meg, oppfattes som - foreløpige - positive signaler. Her heter det bl.a.:

"Under en eventuell rehabilitering og oppgradering av Hauskvartalet vil det kunne bli nødvendig at brukerne flytter til et annet egnet sted, slik brukerne også gjorde under rehabiliteringen av Blitzgården.Videre ønsker jeg ved en eventuell rehabilitering og oppgradering å få etablert en samarbeidsgruppe mellom brukerne, kommunen (representert ved administrasjonen og politisk ledelse) og Hausmann BA, forsterket med byøkologisk arkitektkompetanse. Gruppens myndighet må begrenses av de til enhver tid økonomiske rammebetingelser. Gruppen bør innhenteinformasjon og lytte til erfaringer fra lignende prosesser i andre byer, hvor man har lyktes i oppnå resultater som både kommunen og brukerne er tilfredse med. Jeg tenker da spesielt på utviklingen av Svartlamon i Trondheim."

Hvordan ser brukerne av huset på dette?

Les Byrådets notat til finanskomiteen (pdf-dokument))

Følg meg på Facebook her
Følg meg på Twitter her

Skatteløfte eller velferdsløfte?

Skatteløfte eller velferdsløfte?En grønn og kunnskapsbasert økonomi bygges ikke med skatteløfter, den bygges med velferdsløfter. Da er det er befriende at det endelig viskes i rødgrønne kretser om skatt på finanstransaksjoner, økt skatt på aksjekapital, og høyere skatt på inntekter over 600.000 kr. Dette er penger som kan brukes til en ny offensiv næringspolitikk og en styrket velferdsstat. Det er på tide å bytte ut skatteløftet fra 2004 med et velferdsløfte for et nytt tiår, skriver Thomas Tallaksen i Res Publica, en artikkel som også er trykt i Dagbladet.

Les artikkelen (pdf)

Som folk flest

Som folk flest"Vi skal være på vakt mot alle menneskesyn som sier at noen er mindre verdt enn andre", skrev Paul Leer-Salvesen i en kronikk i Fædrelandsvennen forleden. Kloke tanker som fortjener ytterligere spredning.

Fr.P.: New shit eller new wrapping?

Fr.P.: New shit eller new wrapping?Fremskrittspartiet har angivelig beveget seg fra nyliberalistisk velferdskritikk til populistisk overbudspolitikk. Derfor er det overraskende å se at hovedlinjene i partiets helse- og sosialpolitikk kan spores 25-30 år tilbake i tid, skriver Helge Magnus Opsahl  i sin masteroppgave "For folk flest": Fremskrittspartiets helse- og sosialpolitikk sett i lys av Petrociks sakseierskapsteori.

Les om oppgaven hans
Les hele masteroppgaven

Boligprodusentene: – Oslo har ingen boligpolitikk

Boligprodusentene: – Oslo har ingen boligpolitikkBransjeforeningen Boligprodusentene kritiserer Oslo kommune for manglende boligpolitikk. Mens boligbyggingen nå tar seg opp igjen og administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene friskmelder bransjen, er det misnøye med forholdene i Oslo.

Til tross for at stadig nye innflyttere fører til økende befolkning i hovedstaden, ligger tallet på nybygg fortsatt lavt. En årsak kan være at Oslo snart er gått tom for nye store utbyggingsområder. Det siste av de store skal være området Gjersrud – Stensrud helt syd i Oslo, der det er plass til 5500 nye boliger.

Men dette avviser Jæger på en pressekonferanse der ferske tall for boligbyggingen ble lagt frem. Hovedårsaken er at Oslo mangler en boligpolitikk. Det er flere tilgjengelige områder i Oslo, blant annet på Ensjø. Det skal også bygges mange boliger nær fjorden, sier Jæger. Han mener Oslo må tilrettelegge og regulere større områder.

Les mer i Teknisk Ukeblad

Misnøye

Misnøye"Politikarar som Ivar Johansen og Per Olaf Lundteigen må meir på banen, og ikkje mindre, om ikkje regjeringsprosjektet skal bryte saman, tynga ned av Aps tradisjonelt høgreorienterte administrasjonspolitikk og maktarroganse," skriver Klassekampen på lederplass.

Tja. I allle fall er det viktig at vi har en åpen og inkluderende arbeidsstil, for regjeringsprosjektet skal være hele SV, Ap og SPs prosjekt, og ikke minst; et prosjekt de brede folkelige bevegelser skal være en del av.

Les Klassekampens leder
Les min kommentar

Regjeringsprosjektet: Åpne politiske prosesser, som begeistrer

Regjeringsprosjektet: Åpne politiske prosesser, som begeistrerArbeiderpartiets Knut Roger Andersen ser behov for å avlegge meg en visitt i VG 28. juli og Klassekampen 29. juli , gjennom bl.a. følgende passiar: ”Samtidig må en rekke av regjeringspartienes egne folk ikke bidra til en helt unødvendig og provoserende misnøyekultur. (…..) SVs Ivar Johansen og Sps Per Oluf Lundteigen bør tenke seg om neste gang de lager utspill mot regjeringen.”

Jeg kan ikke erindre at jeg en eneste gang har ”laget utspill mot regjeringen.” Men det er mulig Andersen her forveksler åpne demokratiske prosesser, som skal og må skje i det åpne rom, med politikkutvikling etter bøttekott-prinsippet.

Vi skal ha ører og øyne åpne dersom det i den offentlige debatt kommer signaler på at fattigdomsbekjempelsen er utilstrekkelig, at hjelpetrengende eldre ikke får tilstrekkelig omsorg eller at miljøpolitikken farer galt av sted. Berettiget misnøye krever en korrigering av den politiske kursen, skriver jeg bl.a. i et tilsvar som kommer i de 2 avisene.

Byrådet: Lavt ambisjonsnivå på musikkskolen?

Byrådet: Lavt ambisjonsnivå på musikkskolen?Barn og unge bør ha rett til å oppleve og utøve kultur. Alle barn som ønsker det må få plass i kulturskolen, - et kulturskoletilbud som må være mangfoldig, rimelig og holde høyt faglig nivå. I dag stenges mange barn ute fra kulturskolen/musikkskolen på grunn av høye priser og lange ventelister. I øyeblikket står 2.600 barn og unge i Oslo på venteliste. Oslo har en av landets minste kulturskole, i forhold til folketallet. For å oppnå en vesentlig bedre dekningsgrad, og for å oppnå nasjonale målsetninger er det derfor nødvendig med en betydelig styrking av Oslo Musikk og kulturskole (OMK), og å utvikle en plan for utbygging av kulturskolen i Oslo. Det bør utbygges kulturskolestasjoner i alle bydeler.

Bystyret vedtok i 2008 at Byrådet skulle foreta en brukerundersøkelse, samt legge fram en sak for bystyret om den framtidige driften av musikk- og kulturskolen.

Denne saken foreligger nå. Jeg synes det er lite futt i Byrådets forslag, og at ambisjonsnivået er for lavt. Hva mener du?

Les byrådets sak for bystyret

Overgrepsavverging går foran taushetsplikt

Overgrepsavverging går foran taushetspliktEt oppslag i Aftenposten iminner om noe det aldri kan minnes for ofte om. Oss alle har en plikt til å melde fra, helt uavhengig av taushetsplikt, og varsle om mulige overgrep, mishandling og omsorgssvikt.

"Siden 1902 har straffeloven hatt en paragraf som slår fast at alle har en plikt til å anmelde til politiet eller på annen måte forsøke å hindre at en straffbar handling blir begått (avvergingsplikten). Denne plikten ble skjerpet ved en lovendring som trådte i kraft 25. juni i år. Ifølge rådgiver Jan Eivind Norheim i Justisdepartementet må man ikke nødvendigvis varsle politiet. Loven legger heller ingen føringer for hvordan man prøver å avverge forbrytelsen."

For noen måneder siden skrev justisministeren et brev til en rekke adressater hvor han understreket: "I dag inntrer avvergingsplikten når man har sikker (pålitelig) kunnskap om at en alvorlig straffbar handling, som for eksempel voldtekt, seksuell omgang med barn og grove voldslovbrudd er nært forestående eller er i ferd med å bli begått. Taushetsplikt, uansett rettslig grunnlag, må vike for avvergelsesplikten," skriver Storberget i brevet.

Les nederst i denne artikkelen
Les justisministerens brev om det samme

Lang kamp for læreplass

Lang kamp for læreplassBedrifter får nesten dobbelt så stort tilskudd for å ta imot unge lærlinger som voksne lærlinger. Det gjør det vanskelig for voksne å få læreplass. Gine Brøderud (38) sto på i ett halvt år før hun fikk læreplass som aktivitør på Grünerløkka sykehjem.

Byrådspartiene: Byrådet må gjøre jobben de er satt til

Jeg legger også ved denne budsjettbehandlingen merke til at forlikskameratene har utviklet en egen sjanger når det gjelder verbalforslag. Én ting erByrådspartiene: Byrådet må gjøre jobben de er satt til at alle tallforslag for sikkerhets skyld også skal vedtas som verbalforslag. Dernest skal det vedtas at byrådet skal orientere om utviklingen når det gjelder oppfølging av bystyrets vedtak. Men ikke nok med det. Det skal vedtas at fremdrift skal opprettholdes, eller man skal understreke noe viktig overfor bydelene. Jeg leser det som at byrådspartiene altså mener det er et behov for å minne byrådet om jobben som skal gjøres.

Vi er jo ikke uenige i at det ofte kan være et behov for det, og derfor støttes mange av forslagene, sa jeg bl.a. i bystyret onsdag.