Annet

Osloskolen: Hva skjer med vaktmester og renholdstjeneste?

Osloskolen: Hva skjer med vaktmester og renholdstjenesteEn vaktmester ved en av Osloskolene spør meg:

"Har et spørsmål: Jeg har hørt at Undervisningsbygg KF skal overta innvendig vedlikehold av osloskolene, det jeg lurer på er om du vet hvor jeg kan finne dette vedtaket, etter hva jeg har fått informasjon om, så skal dette ha vært oppe i bystyret."

og fagforeningen spør:

"Vi hører rykter om at teknisk drift og Indre vedlikehold av skolene skal overtas av Oslo KF Undervisningsbygg, og vi er ikke tatt med i noen form for medvirkning. Hva blir det neste mon tro?"

Jeg synes det er rart at ansatte i Osloskolene skal føle seg utrygge fordi det går rykter som de ikke er i stand til å få avkreftet/bekreftet.
Jeg tar saken opp med Byrådet, slik at de kan gi en orientering til bystyrets finanskomite.

Her er det: Oslo kommunes eiendomsregister

Her er det: Oslo kommunes eiendomsregisterHer er registeret over alle kommunale eiendommer i Oslo.

Byrådet i Oslo ønsket at dette registeret skulle være hemmelig. I notat til bystyrets finanskomite skrev finansbyråd Kristin Vinje bl.a.: "

"Jeg legger til grunn at en elektronisk versjon av kommunens register med en sammenstilling over kommunens eiendommer, vil være et dokument som kan unntas etter offentleglova § 14 som organinternt. Oversikten er derfor ikke et alminnelig tilgjengelig dokument."

Jeg ufordret Byrådet på åpenhet om registeret ved spørsmål til Byrådet av 16. september 2011.
Byrådet svarte ved notat til bystyrets finanskomite av 10. oktober 2011.

I finanskomiteens møte 19. oktober 2011 fikk jeg en enstemmig finanskomite med meg på at en oversikt over kommunens eiendommer skal være tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider.

Jeg kan ikke vente på Byrådet, så her er registeret.

Her ligger registeret

Det ble 4 nye år i finanskomiteen

Det ble 4 nye år i finanskomiteenOslo bystyre hadde i dag konstituerende møte.

For meg blir det 4 nye år i bystyrets finanskomite.

Men nå, som før, vil jeg naturligvis engasjere meg bredt på det som rører seg ute i byen.
Folk bes ta kontakt dersom de har informasjon de mener jeg bør kjenne til, en sak jeg bør ta opp eller om de har synspunkter på saker som er til behandling i bystyret.

For det blir naturligvis 4 nye år i folkets tjeneste.

Så selger kommunen igjen fellesskapets eiendom

Så selger kommunen igjen fellesskapets midlerByrådet foreslår for bystyret at Oslo kommune skal selge 9 flotte boliger som den tidligere Friluftsetaten har disponert. Jeg synes det er uklokt. Saken ble utsatt i finanskomiteen onsdag fordi det ikke forelå en uttalelse fra de ansattes organisasjoner, slik jeg hadde bedt om.

Men mitt, og SVs, standpunkt er klart:

De aktuelle eiendommer, med sin unike beliggenhet i Marka og Markas randsone, er svært verdifulle og med stor anvendelsesmulighet. Det kan være fritids- og friluftsformål, kurs- og møtevirksomhet, aktiviteter for barnehager, barnevern eller lignende eller bolig for boligsøkende med særskilte behov.

Derfor kommer SV til å stemme i mot Byrådets forslag og forutsetter at nåværende leietakere gis anledning til å fortsette leieforholdet i henhold sin kontrakt.  Annen bruk skjer etter hvert som eiendommene blir ledigstilt.

De ligger an til at Arbeiderpartiet støtter meg på dette, mens finanskomiteens flertall (Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre) går for salg. Men de har jo fortsatt mulighet for å endre standpunkt når finanskomiteen i sitt neste møte sluttbehandler saken, før den går til bystyret.

Turnus og ufrivillig deltid: Hurum kommune har gått foran

Turnus og ufrivillig deltid: Hurum kommune har gått foran- Hvor mye vil jobbe?
- Når vil du jobbe?

Hurum kommune vil ha slutt på ufrivillig deltid, og mener de har funnet løsningen.

John Martin Dervå mener stille krav til planleggingsprosessen for skiftarbeider er detr mulig å oppnå svært gode resultater.
Han benytter Hurum kommune som et godt eksempel på at det er mulig å organisere arbeidstiden  på en bedre måte.

Hurum: Evalueringsrapport arbeidstidsprosjekt
Hurum: Rammeavtale om årsarbeidstid og fleksibel arbeidstid
Hurum: Lokal avtale om forsøksordning
Hurum: Artikkel i Fagbladet

Tøyenparken: Kommunal eiendom forfaller

TøyenparkenJeg har ved flere anledninger både i bystyrets finanskomite og i media tatt opp at det sittende byråd lar kommunal eiendom forfalle, ved at eiendom står tomme over flere år, uten tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold. Gang på gang kommer det opp nye eksempler. Jeg har nå bedt Byrådet besvarer følgende spørsmål overfor bystyret:

I Tøyenparken står det to røde hus, i hver sin overgrodde hage. Oslo Kommune er eier, visstnok ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten. 

Diisse husene har stått tomme i flere år og er i ferd med å råtne på rot. Nå har noen knust vinduene i det ene huset, og det ligger madrasser rundt på gulvet i det andre huset. 

1. Hvor lenge har husene stått tomme?
2. Hvorfor vedlikeholdes ikke husene, slik at de ikke forringes?
3. Er de forsøkt midlertidig leid ut i påvente av endelig disponering/avklaring?
4. Vil Byrådet umiddelbart sette inn tiltak for å sikre verdiene, og la f.eks. boligsøkende få disponere de to husene?

Høyre truer rettssikkerheten til Osloborgerne

Høyre truer rettssikkerheten til OsloborgerneHøyre-byrådet foreslår massive kutt i bevilgningen til rettshjelpssektoren. Samlet sett utgjør kuttforslagene 2/3 av dagens bevilgninger. Juss-Buss foreslås kuttet med en fjerdedel. Det største kuttforslaget rammer Fri rettshjelpskontoret i Oslo. Forslaget vil i realiteten bety en nedleggelse av kontoret. Hvis Høyre-byrådets forslag blir vedtatt, må rettshjelpstiltakene i Oslo kommune enten legge ned eller gjennomføre drastiske kutt i virksomheten.

Kuttene i rettshjelpssektoren viser at byrådet overhodet ikke tar inn over seg de særlige rettssikkerhetsproblemene en storby som Oslo har, og som gir seg store utslag i behovet for rettshjelp. Alle tiltakene i rettshjelpssektoren har de siste årene fått en kraftig økning i saker fra innbyggere i Oslo. Bevilgningene til rettshjelpssektoren burde økes for å møte det økende behovet for rettshjelp i samfunnet. Istedenfor foreslår byrådet å kutte i bevilgningene. Forslaget vil svekke rettssikkerheten til Osloborgerne fundamentalt.

Les pressmelding fra Juss-Buss
Les felles pressemelding fra Advokatforeningen, Norges Juristforbund m.fl

Forsøk med alternative turnusordninger er bra

Forsøk med alternative turnusordninger er bra"Forsøk med alternative turnusordninger er bra, forutsatt at det skjer i forståelse med de ansatte og deres organisasjoner.

Arbeidsmiljøloven er til for sikre de ansatte, gjennom trygge ansettelsesforhold og et godt arbeidsmiljø. Men den er i sin konsekvens også en lov som skal forhindre at ansatte påtar seg en så stor arbeidsbelastning at kvalitet og sikkerhet overfor pasienter og brukere er truet. Arbeidstidsbestemmelsene er i denne sammenheng en viktig begrensning.

Dette er et perspektiv Oslo kommune også må ha når det jobbes med forsøk med alternative turnusordninger. De ansattes organisasjoner er særs imøtekommende der det kommer velbegrunnede søknader. I KS-sektoren, det vil si alle landets kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo, har  Fagforbundet imøtekommet 93 prosent av søknadene om dispensasjon og Fellesorganisasjonen - som organiserer barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere - har imøtekommet 99 % av søknadene.

Dersom arbeidet med forsøk på alternative turnusordninger går treigt i Oslo kommune ligger årsaken til dette i kommunen selv, og ikke hos de ansatte. Men, ordfører, det har sin pris: ubekvem arbeidstid vil måtte gis økonomisk kompensasjon. Er Fr.P. beredt til å betale den regningen? At Nordsjøturnus, også gir Nordsjølønn?" spurte jeg bl.a. da bystyret i dag behandlet et Fr.P-forslag vedrørende forsøk med alternative turnusordninger.

Les fra bystyrebehandlingen

Voksenopplæringen må sikres

Voksenopplæringen må sikres"Opplæringstilbudet til voksne elever i Oslo ikke er godt nok sikret. Oslo kommune planla i januar å kutte norskopplæringstilbudet for 1900 innvandrere fem måneder tidligere enn hva kommunen først hadde varslet. Etter sterke reaksjoner bestemte skolebyråd Torger Ødegaard at tilbudet likevel skulle videreføres.  I følge byråden skulle det heller ikke kuttes i øvrige tilbud i voksenopplæringen.

Utdanningsforbundet Oslo ser at, på tross av byrådens løfte fra i vinter, gjennomføres nå flere kutt i opplæringstilbudene. Særlig har voksne søkere til videregående fått merke dette.  Søkere som har rett til videregående opplæring etter loven, får ikke tilbud om undervisning i yrkesfag. Voksne elever som er tatt inn på Vg1 denne høsten får kun et begrenset tilbud av fellesfag. De får med andre ord et forlenget opplæringsløp.

Utdanningsforbundet ser at det er nødvendig å sikre voksnes rettigheter til utdanning bedre. Dersom retten til videregående opplæring var bedre sikret, slik at de som mangler studiekompetanse får anledning til å ta de fagene de mangle, ville ikke Oslo kommune kunne avvikle et viktig tilbud som de tidligere har gitt. Dersom retten til rådgiving for voksne var lovfestet, ville vi unngått de kuttene i rådgivingstilbud vi nå ser for voksne i Oslo," skriver Hans Holte fra Utdanningsforbundet som dagens gjesteblogger.

De har møtt den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet for å drøfte saken.

Byrådets budsjettforslag legges fram i morgen

Byrådets budsjettforslag legges fram i morgenI morgen kl. 10.00 legger Høyre/Fr.P-Byrådet fram forslag til Oslobudsjett for 2012.

Dette er de kutt som er forventet å komme, og etter lange og harde forhandlinger kan du regne med at Venstre og Kristelig Folkeparti vil juble over at de har klart å legge inn omtrent de samme pengene, eller som de vil si "styrket Oslobudsjettet."

Det er det samme spillet hvert år.

Dekksenter trosser kommunens pålegg

Dekksenter trosser kommunens påleggDekkmann bygger Europas største dekksenter, på 9.100 kvadratmeter, rett ved siden av Furuset senter, et dekksenter som vil generere svært mye trafikk i et område som fra før av har høy belastning. Selskapet regner med å skifte over 200.000 bildekk i året. 

Men som Byrådets understreket overfor bystyrets byutviklingskomite på spørsmål fra meg: den driften som her planlegges er en søknadspliktig bruksendring (jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 d) som Plan- og Bygningsetaten ikke kan se å ha mottatt søknad om. Men Dekkmann turer fram som om alt er helt ok, og forleden åpnet dekksenteret.

Jeg har derfor bedt Byrådet klarleggende følgende overfor bystyret:

Betyr det:

- at Oslo kommune har godkjent driften, eller

- at virksomheten har tatt seg til rette

Hvilke initiativ foranlediger saken fra Byrådets side?