Annet

Hauskvartalet: Byrådet lar felleskapsverdier råtne på rot

Hauskvartalet: Byrådet lar felleskapsverdier råtne på rotJeg er mer forbanna på folkevalgte som lar fellesskapets verdier råtne på rot enn ungdommer som tar boliger i bruk. Offentlig vannskjøtsel burde vært straffbart.

Beboerne i Hausmannsgate har gjennom flere år lagt ned hopetall av arbeidstimer for å vedlikeholde to kommunale gårder som Høyre/Fr.P-byrådet har latt forfalle. De har tatt på seg det ansvaret byrådet ikke tar, ved både å ta boligene i bruk og ved å foreta viktig vedlikehold. Dette har for den ene gårdens vedkommende klart ikke vært tilstrekkelig når Brannvesenet måtte stenge bygningen som står på Byantikvarens gule liste. Og da spør jeg meg hvilket ansvar Høyre/Fr.P-byrådet faktisk tar for å sikre viktige kulturminner i denne byen, sa jeg bl.a. i bystyremøtet i dag.

Hus trenger folk ..

Hus trenger folk ..I vår senmoderne tid med oppdelte liv i arbeid, fritid, hjem og flyktige relasjoner og med enda mer flyktige tilreisende, trenger vi tiltak som går i motsatt retning, hvor man samler bolig, arbeid, kunst- og kulturaktiviteter og medbestemmelse i ett område som gir mulighet for å skape kontinuitet og tilhørighet, og som samtidig åpner seg til omgivelsene. Slike områder peker fremover, er piloter som viser retning til andre måter som det viser seg mulig å leve på. Det fins ikke så mange slike steder. Men det er dette byråder og Eiendoms- og byfornyelsesetaten nå motarbeider. , skriver Hedda Giertsen, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo, som en erfaring etter utkastelsen av beboerne i Hausmannsgate 42.

Ordløse og maktesløse

Ordløse og maktesløse «Det er noe skjønt ved dette å ødelegge ord. Det store svinnet omfatter naturligvis verb og adjektiver, men det fins hundrer av substantiver som en også kan kvitte seg med».

Ordene tilhører ikke ledelsen ved enkelte universitetssykehus, som har begynt å kalle pasientene for kunder. De tilhører ikke skolebyråkrater som foretrekker «brukere» i stedet for elever, eller «resultatenhetsleder oppvekst» for rektor. Og det er ikke politikernes tåkelegging av manglende resultater som skjules av formuleringen «vi er inne i en god prosess», som beskrives her.

Ordene tilhører den litterære skikkelsen Syme, filolog og spesialist i nytale i romanen 1984, som ble skrevet av George Orwell i 1949. I nytale blir ordforrådet stadig mindre. Det endelige målet er å redusere alle begreper til nøyaktig ett ord, så ingen bibetydninger eller sideassosiasjoner står igjen. Gjennom begrensning av menneskenes bevissthet og tankeområde, blir det umulig å begå såkalte tankeforbrytelser i det totalitære samfunnet handlingen utspiller seg i. I Orwells roman er språket et redskap for å ensrette samfunnet, på bekostning av enkeltmenneskers frihet, personlighet og handleevne, skriver Reidun Anne Johannessen, cand.philol. i nordisk språk og litteratur i en kronikk i Aftenposten.

Les artikkelen

Tomme boliggårder: Offentlig vannskjøtsel

I Holmenveien 7 på Vinderen har en flott kommunal bygning stått tom i 3 år, en bygning som inntil da huset en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. Det er skrikende behov for både rusbehandlingsplasser og boliger, men Byrådet lar huset stå tomt.I Holmenveien 7 på Vinderen har en flott kommunal bygning stått tom i 3 år, en bygning som inntil da huset en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. Det er skrikende behov for både rusbehandlingsplasser og boliger, men Byrådet lar huset stå tomt.

I Maridalen har den gamle Skar leir stått tom, på tross av at kommunen har disponert bygningene, i 2 – 3 år. Øde og forlatt, uten tilsyn. Tidligere bodde det 60 mennesker her.

I Grorudveien 3 og 5 på Grorud har de tidligere arbeiderboligene stått tomme i  10- 15 år. - Jeg er redd disse boligene råtner på rot hvis det ikke skjer noe der snart, sa daværende BU-nestleder Trine Skarvang i Akers Avis for 3 år siden. Men som nå Fr.P-bystyremedlem Trine Skarvang sikkert ser: Intet har skjedd. Høyre/Fr.P-byrådet lar kommunal eiendom råtne på rot.

Jeg er mer forbanne på folkevalgte som lar fellesskapets verdier råtne på rot enn ungdommer som tar boliger i bruk. Offentlig vannskjøtsel burde trolig vært straffbart, skriver jeg bl.a. i en artikkel i dagens Klassekampen.

Boligspekulanter tapte i tingretten

Boligspekulanter tapte i tingrettenPer Karsten Ims og Bo Christer Wik er trolig av Oslos verste boligspekulanter. De har spekulert rått i å kjøpe opp gårder (bl.a. fra Oslo kommune) for så senere å velte kostnader over på beboerne.

Nylig led de et sviende nederlag i Oslo Tingrett. De 17 andelseierne i Pilestredet 103 fikk fullt gjennomslag i tingretten etter at de saksøkte utbyggerne Per Karsten Ims og Bo Christer Wik, deres selskaper Nordisk Eiendomsutvikling AS (tidligere Nunkun Invest AS), Nordisk Eiendomsforretning AS, samt Glitnir Bank Luxembourg. Utbyggerne og selskapene deres ble saksøkt på en rekke punkter, blant annet ugunstige låneavtaler, feil markedsverdi, manglende betaling av husleie og underslag av flere millioner kroner. Borettslaget Pilestredet 103 får redusert gjelden sin med åtte millioner kroner og får blant annet 10 millioner kroner i erstatning.

Gratulasjon til borettslags-beboerne i Pilestredet, og bra at de tok opp kampen mot spekulantene, og vant fram. Så langt, for dommen blir opplagt anket.

Les Tingrettens dom (pdf-dokument, hvis problemer: høyreklikk og last ned til egen maskin)

Bystyreflertallet: Solgte boliger - må leie dyrt tilbake

Bystyreflertallet: Solgte boliger - må leie dyrt tilbakeDa det borgerlige bystyreflertallet i sin tid solgte 1.744 sykehusboliger, skulle pengene brukes til sosialboliger. I stedet endte kommunen med å leie de samme boligene tilbake, til høy pris for lav standard. En forsoffen ettroms-leilighet koster 7200 kroner pr. måned. I fjor betalte bydel Bjerke 10 millioner kroner leie, og bydelspolitikere kaller området "slumlignende."

Et av mange eksempler på at Høyre/Fr.P. sløser bort millioner på millioner av fellesskapets midler, og vinneren er boligspekulanten Ivar Tollefsen i Fredensborg Eiendomsselskap.

Les i Aftenposten: Oslo leier boliger de solgte i 2001

Takk til husokkupantene

Takk til husokkupanteneDet er grunn til å framføre en takk til husokkupantene i Hausmannsgate som gjennom flere år har lagt ned hopetall av arbeidstimer, verdt millioner av kroner, for å vedlikeholde to kommunale gårder som Høyre/Fr.P-byrådet har latt forfalle. I en by hvor hundrevis av vanskeligstilte og ubemidlede boligsøkere står i kø for å få en permanent bolig lar byrådet kommunale boligeiendommer forfalle. Flott at ungdommer da tar på seg det ansvaret byrådet ikke tar, ved a) ta boligene i bruk og b) foretar nødvendig vedlikehold.

Hausmannsgate er ikke unik. Også andre steder i denne byen har kommunale gårder stått tomme i flere år, i en by som har skrikende mangel på boliger. Ungdommer som midlertidig tar disse gårdene i bruk gjør fellesskapet en tjeneste.

Les NRK Østlandssendingen
Les beboernes egen versjon

Hauskvartalet og salg: Byrådet har ikke fullmakt

Hauskvartalet: og salg: Byrådet har ikke fullmaktBystyret fattet 18. juni 2008 er rekke kloke vedtak om Hauskvartalet som et levende lokalsamfunn og kulturhus med bl.a. som hovedmål å utvikle et byøkologisk kulturkvartal. Nå forbereder Byrådet salg av de aktuelle gårdene, og som jeg vanskelig kan se er mulig å kombinere med den reguleringsplan bystyret har vedtatt for kvartalet.

Klokelig har derfor partiet Rødt foreslått at bystyret vedtar at de 3 gårdene ikke skal selges, og stadfeste de kloke vedtakene fra 2008. Dette forslaget ville ikke fått flertall i bystyret, og vil derfor om det kommer til avstemning i  bystyret ha motsatt konsekvens av det Rødt ønsker: Bystyret motsetter seg ikke salg, og modererer en del av de tidligere kloke vedtakene.

I finanskomiteens møte i dag var jeg derfor opptatt å sikre at Byrådet ikke skal ha noen fullmakt til å selge, og at det må være opp til bystyret å beslutte evt salg opp mot de klare mål som ligger i reguleringsplanen. Jeg er derfor fornøyd med at en enstemmig finanskomite nå uttaler: "Komiteen viser til at byråd Sjøtveit i finanskomiteens møte 3. februar varslet at byrådet vil legge fram for bystyret spørsmålet om eventuelt salg av Hausmannsgate 40 og 42 og Brenneriveien 1."

Les bystyrets vedtak fra 2008
Les Rødts forslag

Eventyr om epost overgås bare av fakta

Eventyr om epost overgås bare av faktaKommunaldirektør Bjørg Månum Andersson forsvarer lojalt sin politiske sjef, byråd Sylvi Listhaug. I Aften skrev hun forleden: ”Byråd Sylvi Listhaug har gjennom hele sin periode som byråd rutinemessig sørget for registrering og journalføring av epost.”

Det spesielle med epost som blir sendt direkte til en byråd, og ikke til forvaltningens postmottak, er at det blir opp til byrådens skjønn i hvilken grad epost blir sendt videre for journalføring. Kommunaldirektøren kan bare vite hva byråden har sendt fram, men vet intet om hva som ligger igjen på byrådens PC. Dersom byrådsavdelingens postjournal for disse årene legges til grunn er nok PC og epost et verktøy byråden kjenner, men i begrenset grad har tatt i bruk, skriver jeg bl.a. i en kommentar til Aften.

Oslo kommune pøser på med private IT-konsulenter

Oslo kommune pøser på med private IT-konsulenter300 millioner pøser Oslo kommune på med private IT-konsulenter. Kommune har denne uka inngått rammeavtaler med tolv ulike it-leverandører:

- Accenture, Ernst & Young, KPMG, Mnemonic, Secode. Varighet: 2 + 2 år. Rammeavtale konsulenttjenester innen it-sikkerhet. Kontraktsverdi: 100 millioner kroner.
- Accenture, Atea, Itum, Move. 2 + 2 år. Rammeavtale konsulenttjenester innen teknisk kompetanse. 100 millioner kroner.
- Devoteam Davinci, Firstventure, KPMG, Management It, Steria. 2 + 2 år. Rammeavtale konsulenttjenester it-anskaffelser. 100 millioner kroner.

Men for min del vil jeg si: et hovedproblem med det som med god grunn kalles IT-skandalen i Oslo kommune er at kommunen selv på egen hånd ikke har sittet med tilstrekkelig kompetanse til å være en profesjonell innkjøper. Jeg er ikke trygg på at Byrådet har tatt tilstrekkelige grep til at kommunen har kontroll på dette særs strategisk viktige området.

Les mer hos ComputerWorld

Bra, Oslo Høyre

Bra, Oslo HøyreRettssikkerheten i et liberalt demokrati er ikke bare til for å beskytte borgerne mot kriminelle handlinger, men skal også sikre borgernes fundamentale rettigheter i henhold til nasjonal lov og internasjonale menneskerettigheter. En av disse rettighetene er retten til en egen privat sfære og til selv å kunne kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre parter. Selvsagt skal politiet ha tilgang til effektive virkemidler for å etterforske terrorisme og alvorlig kriminalitet, men disse må stå i forhold til dagens trusselbilde samt konkrete trusselvurderinger og ikke svekke forutsetningene for det liberale demokratiet de skal beskytte, heter det i en resolusjon fra Oslo Høyres årsmøte.

Oslo Høyre oppfordrer Høyres stortingsrepresentanter til å gå i mot implementering av EUs datalagringsdirektiv, og kanskje i alle fall representantene kan få stemme etter sin egen overbevisning.

Les uttallelsen fra Oslo Høyre