Annet

Martin Mæland: Det må bygges høyere og tettere

Martin Mæland: Det må bygges høyere og tettere"Politikere og planleggere må i enda større grad enn hittil akseptere at Oslo er en by. Skal vi få plass til alle menneskene må vi bygge tettere og høyere. Dette betyr at eksisterende arealer innenfor bygrensen må utnyttes på en bedre måte enn i dag. En god del av eksisterende bebyggelse må rives og nye boliger og næringsarealer som utnytter arealene på en mer effektiv måte må komme isteden.

Både rivesaker og høy utnyttelse kan fra tid til annen skape adskillig politisk temperatur. Men jeg tror det må til for å skape boliger nok for folk flest. Dette betyr selvsagt ikke at alt gammelt må rives. Men dersom politikerne ikke aksepterer at man ”må knuse noen egg for å lage en omelett” er jeg redd for at det kan komme til å gå dårlig for de vanskeligst stilte på boligmarkedet i Oslo", skriver OBOS-toppsjef Martin Mæland

Jeg har utfordret ham, som gjesteblogger, til å tydeliggjøre hvilke utfordringer han mener Oslos politisk ledelse står overfor i årene som kommer. Hva mener du?

Arbeidstilsynsdirektøren: Advarer mot langturnus

Arbeidstilsynsdirektøren: Advarer mot langturnusI det politiske miljøet har arbeidstidsordninger preget av lange arbeidsøkter, avbrutt av lange arbeidsfrie perioder, blitt et hett tema denne våren. Både i Høyre og Fremskrittspartiet har sterke krefter tatt til orde for å endre Arbeidsmiljøloven slik at det blir lettere å organisere arbeidet slik. I Oslo bystyre foreslår Fremskrittspartiet såkalt Nordsjøturnus i pleie- og omsorgssektoren.

I et intervju med denne ukas utgave av LO-Aktuelt maner Arbeidstilsynets direktør til besinnelse:– En skal tenke seg om hvem det passer for, sier hun. – Passer det for en enslig mor å jobbe 17 dager i strekk for så å ha 14 dager fri? Vi ønsker et inkluderende arbeidslivet. Blir dette inkluderende nok? Det som er viktig er at det ikke er en felles løsning for hele virksomheten. Det må være løsninger som gjør at alle som arbeider det skal være inkludert, sier hun.

Også såkalt «ønsketurnus» - det vil si at alle setter opp sine turnusønsker og så lager datasystemet turnusen – er Finboe Svendsen skeptisk til: – Selv om arbeidsgiver og arbeidstaker er enige, kan slike turnuser være uheldige i forhold til helsa. Da har vi et ansvar om å si fra om det. Det kan være at du kan tåle det i dag, og tåle det i morgen, men det er ikke sikkert at du klarer det i forhold til et femårsperspektiv, spør arbeidstilsynsdirektøren.

Les mer her (pdf)

Dataangrep mot nettsidene mine

Dataangrep mot nettsidene mineFor noen timer siden fikk jeg denne mailen fra Domeneshop, hvor mine nettsider ligger:

"I formiddag har ditt nettsted blitt utsatt for det vi oppfatter som et distribuert tjenestenektangrep, fra hundrevis av unike adresser over hele verden.

Dette medførte at webserveren som betjener ditt webhotell ble helt overbelastet, og vi har derfor dessverre blitt nødt til å midlertidig sperre webhotellet ditt inntil vi får inn et filter som kan fjerne denne trafikken.

Vi jobber iherdig med å få løst dette så fort som mulig, slik at ditt nettsted kan være åpent for normal trafikk igjen."

Domeneshop var raske til å løse dette, men jeg skjønner at makta sterkt misliker å bli utfordret.

Kommunale bygninger står tomme, og forfaller

Kommunale bygninger står tomme, og forfallerByrådet lovet å ta grep for et år siden, etter pålegg fra bystyrets finanskomite. Men fortsatt står Ringnesvillaen og 22 andre verneverdige kommunale eiendommer tomme,- og har gjort det i flere år.

Dette er elendig forvaltning av fellesskapets verdier. Bygninger som blir stående tomme forfaller. I påvente av at kommunen fant ut av hva kommunen vil med bygningene kunne man for eksempel stilt lokalene til disposisjon for lokalt organisasasjonsliv og fritidsaktivitet eller leid de ut til kommersielle interesser. Den flotte Ringnesvillaen var inntil for et par år siden i bruk som barnevernsinstitusjon og kunne opplagt midlertidig vært tatt i bruk til sårt trengte studentboliger.

Her renner millionene ut. Sånn kan vi ikke ha det.

Les oppslag i Aftenposten Aften, side 1 og side 2
Les også fra en bystyredebatt om tomme kommunale hus og ungdom som tar dem i bruk

Det handler om klasse

Det handler om klasseÅ føre en sosialistisk politikk handler ikke bare om å bekjempe fattigdom, men å redusere forskjeller og omfordele makt. Her finner man et av de grunnleggende motsetningsforholdene i norsk politikk: Mens venstresida ønsker progressive skatter, universelle ordninger og en sterk offentlig sektor, ønsker høyresida deregulering, lavere (og flatere) skatter og behovsprøving. Og om behovsprøving er grunnsteinen i fattigdomspolitikken, ender vi opp i et samfunn med almisse, der makt henger sammen med inntekt og der fattigdomsbekjempelse blir avlat.

Historien om de nordiske velferdsstatene forteller oss at lave forskjeller styrker demokratiet. Om økonomiske ressurser er jevnere fordelt, teller stemmeseddelen også mer, og kapitalister får mindre mulighet til å kjøpe seg makt og innflytelse. Og at det (også i Norge) er mulig å kjøpe seg makt og innflytelse kan det ikke herske tvil om. Derfor er det så viktig å ha et klasse- og fordelingsperspektiv i politikken. Høyresida kan gjøre hva de kan for å late som om klasser ikke fins, at alle kan løfte seg selv ut av fattigdom og at ønsket om å skattlegge de rikeste hardere bare handler om «misunnelse»: De tar grundig feil, skriver Snorre Valen bl.a. i denne artikkelen.

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagenGratulerer med dagen.

Selv stiller jeg naturligvis opp på Youngstorget kl. 11.00, og liker godt parolene:

Styrk velferden – nei til privatisering – stem rødgrønt
Gratis barnehage og gratis SFO
Nei til velferdskutt – ikke straff syke og uføre
Faste ansettelser til tariff
Lovfestet rett til heltid
Milliarder til klimavennlig energi og ny industri
Innfør skatt på aksje- og valutahandel
Forsvar tariffavtalene mot EØS - veto mot EUs tredje postdirektiv
Norske soldater ut av Afghanistan
Anerkjenn Palestina – økonomisk boikott av Israel
Et NATO uten atomvåpen

Les programmet for 1. mai i Oslo
Les det politiske grunnlaget

Kommunalt ansatte over 67 år: Også rett til egenmelding

Kommunalt ansatte over 67 år: Også rett til egenmeldingDet må anses som en betydelig ressurs for kommunen at ansatte i en del tilfeller, som f.eks. i skolen, fortsetter i sin stilling etter fylte 67 år. Jeg er blitt kjent med at ansatte som kanskje gjennom et helt yrkesliv praktisk talt ikke har hatt sykefravær, pålegges å måtte levere sykemelding fra første fraværsdag straks de passerer 67 år. Jeg tok dette opp med Byrådet, og ba dem avklare:

1) Hva er begrunnelsen for denne regelen i personalhåndboka?
2) Med hvilken hjemmel fratar Oslo kommune ansatte en rettighet de har etter folketrygdloven?

Byrådet svarer i notat til bystyrets finanskomite, og erkjenner at dette har de ikke hjemmel til. Rett til å bruke egenmelding gjelder også ansatte over 67 år:

"Rett til lønn under sykdom fremkommer av folketrygdloven § 8-18 og fellesbestemmelsenes (Dokument nr 25) § 4.1.1. Rettigheten er omtalt i personalhåndbokens kapittel 6.

Rett til bruk av egenmeldig ved sykdom reguleres av folketrydloven § 8-24 og fellesbestemmelsenes (Dokument nr. 25) § 4.4. og gjelder også for pensjonister som fortsetter i arbeid. Personalhåndboken er under revisjon, og kapittel 6 er ikke helt oppdatert på dette punktet.Dette kapittelet står nå for tur til oppdatering. 

Når det gjelder det som er sitert i spørsmålet vedrørende sykelønn, er heller ikke fremstillingen i personalhåndboken på dette punktet helt korrekt. Dette skyldes endringer i folketrygdloven i løpet av de senere år. Så dette punktet vil bli rettet opp i revisjonen av personalhåndboken."

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite

Audun Lysbakken: Myter og mangfold i Groruddalen

Audun Lysbakken: Myter og mangfold i Groruddalen"Det er gått et halvt år siden jeg var på tur til Groruddalen, og mye vann har rent i Alnaelva siden den gang. Gjennom vinteren har vi sett ting på trykk som er svært ulikt mitt inntrykk av dalen og av folk som bor der. For Groruddalen er ikke bare Groruddalen. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner danner en svært mangfoldig del av byen hvor de aller, aller fleste lever gode liv.

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten for å forbedre miljø- og levekårene. I disse dager markerer vi at satsingen snart har kommet halvveis. Mye bra arbeid gjøres, og vi opplever kraft og engasjement fra groruddølene selv. Dette er veldig bra.

De aller fleste av de ca. 130 000 som bor her, er ressurssterke mennesker som lever i gode boområder. Likevel har vi utfordringer. Gjennom Groruddalssatsingen kan vi være med på å utløse enda mer lokalt engasjement, i tillegg til at vi tar tak i de enkeltområdene som har utfordringer knyttet til levekår," skriver statsråd Audun Lysbakken blant annet.

Næringspolitisk handlingsplan. Synspunkter på planen?

Næringspolitisk handlingsplan. Synspunkter på planen?Byrådet har lagt fram forslag til næringspolitisk handlingsplan for Oslo kommune.

I sin høringsuttalelse påpeker LO i Oslo særlig to svakheter ved planen:

"Det er en svakhet ved planen at den ikke omhandler kommunens egne næringsinteresser. Slik vi ser det burde planen også tatt for seg et område som Energigjenvinningsetaten, hvor det på nytt er satt i gang en prosess med bl.a. å omdanne anlegget på Klemetsrud til aksjeselskap."

"Planen har også svakheter i forhold til å erkjenne behov for å etablere en strategi for å ivareta de bedrifter som allerede er her, deres utviklinbg og sikring av rammevilkår.

Bystyrets finanskomite forbereder nå saken for bystyrebehandling, og jeg tar veldig gjerne i mot innspill, kommentarer og forslag.

Les Byrådets forslag til næringspolitisk handlingsplan
Les uttalelsen fra LO i Oslo

Lærlingekrav: Bystyret med tenkepause

Lærlingekrav: Bystyret med tenkepauseBystyret behandlet i går forslaget fra Trond Jensrud og meg om at Oslo kommune skal stille krav til at firmaer som får oppdrag fra kommunen reelt skal ta inn lærlinger.

Oslo kommune stiller i dag  krav om at bedrifter som vinner anbud skal, som det heter, være ”tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning”. Men som alle og enhver skjønner: Denne formuleringen er i seg selv helt verdiløs. At bedrifter i Oslo er godkjente lærebedrifter hjelper ikke det døyt for den som sårt trenger lærlingplass. Det avgjørende er jo at bedriftene de facto tar inn lærlinger.

Bystyret var genuint opptatt av å finne løsninger. Forslaget ble støttet av Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Kristelig Folkeparti, og særlig Kr.F. oppfordret sine kollegaer på borgerlig side om å tenke seg om en gang til.  Og det får de muligheter til: saken ble utsatt til neste møte, for om mulig å finne kompromisser som kan gi resultater.

Les fra bystyrebehandlingen
Les mitt innlegg i debatten under

Mindre kriminalitet på Furuset

Mindre kriminalitet på FurusetI 2000 ble det registrert 1200 kriminelle forhold på Furuset. I 2010 var det under 400 tilfeller. Furuset har fått et ufortjent dårlig rykte, og de ferske tallene snakker for seg selv. – Vi ser at kriminalstatistikken i hele Groruddalen er på vei nedover, men ingen steder er nedgangen så markant som på Furuset, sier politiførstebetjent ved forebyggende avdeling på Stovner politistasjon, Roy Cato Einarsen.

Men de gode statistikkene kommer ikke uten videre. Det ligger veldig mye forebyggende arbeid bak resultatene. – Hele Furuset har jobbet godt. Da tenker jeg på NAV, foreldre, beboere, frivillige, bydelen, fritidsklubbene, SFO, skolene og ikke minst politiet, som vi har et fint samarbeid med, sier Vidar Noreng i Bydel Alna.

Flott jobbet, og ikke regn med at du vil lese om dette i tabloidpressen.

Les mer her