Annet

IKT-situasjonen i Oslo kommune: Krass kritikk fra bydel Gamle Oslo

IKT-situasjonen i Oslo kommune: Krass kritikk fra bydel Gamle OsloBydel Gamle Oslo kommer med en drepende kritikk av IKT-organiseringen i Oslo kommune: "Konsekvensen av sentraliseringen er at bydelen har fått en dårligere kvalitet på IKT- tjenesten og vesentlige høyere kostnader enn bydelen hadde før sentraliseringen. Ustabil drift fører til lavere produktivitet og unødvendig stress, noe som også øker kostnader for bydelen. Sentraliseringen medfører at bydelen ikke lenger kan kontrollere eller påvirke utgiftsnivået. I tillegg har bydelen ingen sanksjonsmuligheter, slik den ville ha hatt dersom man hadde en ordentlig kontrakt med en ordinær leverandør."

Jeg har nå bedt Byrådet overfor bystyrets finanskomite gi en konkret kommentar på hvert enkelt punkt i kritikken fra bydel Gamle Oslo.

Handelsstanden: Bra forslag for Oslo sentrum

Handelsstanden: Bra forslag for Oslo sentrumSV ønsker å etablere et samarbeidsselskap som skal sikre revitalisering og en mer helhetlig utvikling av Oslo sentrum. Etter mønster fra Byen Vår Drammen AS og lignende selskaper har Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen derfor sendt frem et privat forslag til behandling i Oslo bystyre hvor det foreslås å opprette et eget aksjeselskap som kan være motoren i en slik vitalisering.

Fagsjef i Oslo Handelsstands Forening, Lars Fredriksen, synes forslaget er interessant og positivt, men synes det er litt overraskende at forslaget kommer fra SV og ikke byråden i Oslo. – Det er gledelig at Oslo SV ser på byutvikling i et mer helhetlig perspektiv. Skal man sikre en helhetlig og strukturert utvikling av Oslo sentrum, er det vesentlig at alle involverte parter er med i samarbeidet om resultatet. Med forbehold om hvordan et slikt AS skal fungere med hensyn til mandat og finansiering, håper jeg at bystyret går inn for forslaget.

Les mer i bladet til Handelsstands-foreningen, siden 6 og 7 (pdf-dokument. Hvis problem; høyreklikk, last ned til egen maskin, og hent opp filen derfra)

Kommunal rengjøring: Leverandør med sosial dumping, avtale sagt opp

Oslo kommune har samkjøpsavtaler med 23 rengjøringsbyråer. Deloitte har nå gått disse firmaer nærmere i sømmene, og det ble på grunnlag av dette besluttet å gjennomføre mer detaljerte undersøkelser i forhold til åtte leverandører. Revisjonen tok for seg innbetaling av skatter og avgifter, arbeidsavtaler og lønnsforhold for ansatte hos leverandørene.

Det ble avdekket en rekke avvik. For en av leverandørene er det oppdaget vesentlig avvik mellom utbetalt lønn og det som regnes som tarifflønn. I dette selskapet var lønnen for de enkeltpersoner som ble omfattet av revisjonen fra 12 % til 27 % under tarifflønnsnivå. Kommunen har derfor sagt opp avtalen med firmaet. Kampen mot sosial dumping er særs viktig. Og jeg vil fortsatt proritere å holde tak  i dette. Tar derfor gjerne i mot tips som bør følges opp.

Firmaet heter Amerika Renhold AS.

Les rapporten frra Deloitte (Pdf-dokument. Hvis problemer; last ned til egen maskin og åpne det derfra)
Les notat til finanskomiteen  (Pdf-dokument. Hvis problemer; last ned til egen maskin og åpne det derfra)

Oslo kommune: Mer enn 130 millioner i vikarkostnader

Oslo kommune: Mer enn 130 millioner i vikarkostnaderOslo kommune kjøpte i fjor vikartjenester for 131 millioner kroner, hvorav 59 millioner var for helsepersonell, fra de 6 vikarbyråene som kommunen sentralt har inngått samkjøpsavtaler med, og som virksomhetene er forpliktet til å benytte. Og vikarbruk på et slikt nivå er i en klar dokumentasjon på at grunnbemanningen er for lav.

Men det stopper slett ikke der: I tillegg supplerte virksomhetene med kjøp av vikartjenester fra hele 40 andre vikarbyråer. Kommunen har svært dårlig oppfølging av disse, og det er nettopp blant disse firmaene det er avdekket mistanke om sosial dumping. Byrådet ser ikke ut til å være nevneverdig bekymret for den utstrakte vikarbruken.

Uniformsreglement i tre akter

Uniformsreglement i tre akterSæmund Fiskvik gir oss en herlig påminnelse i Dagsavisen om at det ikke er likhet for loven:

Første akt – Et dusin soldater
Andre akt – Et par hijabjenter
Tredje akt – 4.000 politifolk

Les hans påminnelse her.

Bystyreforslag om utviklingsselskap for å vitalisere Oslo sentrum

Bystyreforslag om samarbeidsselskap for å vitalisere utviklingen av Oslo sentrumDet er behov for en vitalisering av Oslo sentrum, og i den sammenheng kreves det et forpliktende samarbeid mellom de forskjellige aktører: Staten, kommunen, private gårdeiere og andre sentrumsaktører. Etter mønster fra Drammen har Knut Even Lindsjørn og jeg derfor sendt fram et privat forslag til behandling i Oslo bystyre hvor det foreslås å opprette et eget aksjeselskap som kan være motoren i en slik vitalisering:

"Ut fra en målsetting om vitalisering og partnerskap for utvikling av Oslo sentrum går Byrådet i samtaler med Staten, private og offentlige sentrumsaktører med sikte på å etablere et felles selskap for å styrke og utvikle Oslo sentrum." I første bystyremøte vil forslaget bli oversendt bystyrets finanskomite, som skal forberede og innstille for sluttbehandling i bystyret.

Krisa rammer fattigfolk

Krisa rammer fattigfolkDet er vel et års tid siden George Monbiot skrev at vi må kanskje få en økonomisk krise for å få til en mer rettferdig og fornuftig økonomisk politikk. Og krise er det blitt.

Det gode er at den uinnskrenkede markedsliberalismen er død, og med den også oppfatningen om at det er spekulantene og pengeflytterne som virkelig skaper verdier. Indirekte vil det øke respekten for vanlige folk, de som virkelig skaper verdiene. Men krisa er nok i ferd med å bli mye større enn Monbiot ønsket seg. Mange av oss har moderat medfølelse med de norske aksjespekulantene. Det verste ved krisa er hvordan den rammer fattige land. Den rammer også mange vanlige mennesker i rike land, skriver Hans Olav Fekjær.

Krever svar etter valutaskandale

Oslo kommune går på valutatap i 100-millionersklassen. Torsdag meldte NA24 at det kommunalt eide kraftselskapet E-CO Energi gikk på et gigantisk tap etter spekulasjoner i valutamarkedet. En E-CO-ansatt har satset stort på valutahandel, og da E-CO la fram sitt årsresultat bekreftet administrerende direktør Odd Øygarden, at rundt 116 millioner kroner antakelig er tapt. Dette fordi en medarbeider gikk ut over sine fullmakter og handlet i finansielle instrumenter.

Nå krever SVs Ivar Johansen, som sitter i finanskomiteen, svar fra byrådet. Han sendte onsdag brev til byrådet. - Det er klart at det er en veldig alvorlig sak, særlig nå når beløpene kommer på bordet, sier Johansen til NA24.

Les mer hos NA24

Oslo kommune leier inn ulovlig arbeidskraft

Oslo kommune leier inn ulovlig arbeidskraftOslo kommune leier inn ulovlig arbeidskraft. Kommunen risikerer arbeidsstopp og i verste fall politianmeldelse hvis det ikke ryddes opp raskt. 1. mars 2009 ble det ulovlig å bruke innleid arbeidskraft fra firmaer som ikke er registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. Hensikten er å bekjempe sosial dumping og useriøs formidling av arbeidskraft. Stikkprøver Dagsavisen har gjort blant flere firmaer Oslo kommune benytter, viser at kommunen som storforbruker av innleid arbeidskraft, driver ulovlig innleie innenfor flere bransjer.

Jeg har i dag sendt fram spørsmål til Byrådet om saken (les under) , som bes besvart overfor bystyrets finanskomite.

Sjekk om din arbeidsplass bruker ulovlige firmaer her

Offentlig sektor nøkkelen i kampen mot sosial dumping

Offentlig sektor nøkkelen i kampen mot sosial dumping«En rekke norske offentlige kontorer og institusjoner legger renholdstjenester ut på anbud. Det er derfor offentlige innkjøpere som sitter med nøkkelen til å motarbeide sosial dumping. Det forundrer meg – og sjokkerer meg – at det er mulig å kunne drive ulovlig virksomhet år etter år etter år, og hele tiden kunne få oppdrag fra det offentlige,» sa Erna C. Hagensen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, i sin innledning på Trondheimskonferansen.

Renholdsbransjen: Sikrer kommunen en ren bransje?

Oslo bystyre vedtok enstemmig følgende forslag ved behandling av budsjett for 2000: "Oslo kommune skal kun bruke renholdsfirmaer som på en grundig og objektiv måte kan dokumentere at de driver i henhold til gjeldende lov og forskrifter, for eksempel etter retningslinjer utarbeidet en "Ren utvikling". Som et dypdykk ned i hvordan kommunen praktiserer dette har jeg bedt Byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyrets finanskomite:

"Sogn Videregående skole har nylig sagt opp avtale om daglig renhold med Akershus Renhold AS.  Akershus Renhold er en virksomhet som har tariffavtale og som er medlem av Ren Utvikling. Ny avtale er inngått med Askeladden AS. Sistnevnte er en virksomhet som ikke har tariffavtale eller er medlem av Ren Utvikling. Hvilken dokumentasjon leverte firmaet Askeladden AS til kommunen før denne avtale ble inngått?"