Annet

Bydel Søndre Nordstrand: Ansvarlig byråd tar intet ansvar

Turid Glærum trekker seg fra stillingen som bydelsdirektør i Søndre Nordstrand. Begrunnelsen er bydelens meget vanskelige økonomiske situasjon. I november la hun frem forslaget til bydelsbudsjett for 2009, og dette var strammere enn noen gang, og hun varslet fare for ytterligere overforbruk. Foreløpige regnskapstall forteller at 2008-regnskapet er gjort opp med et overforbruk (underskudd) på 73 millioner kroner.

Nordstrand Blad skriver: "Bydel Søndre Nordstrand har i flere år hatt en anstrengt økonomi, og har samarbeidet tett med byrådsavdelig for velferd og sosiale tjenester. – Vi har levert en rekke tips til hvordan økonomien kan forbedres, men jeg registrerer at disse ikke er omsatt i praksis, sier konstituert byråd for velferd og sosiale tjenester Jøran Kallmyr (FrP)."

Dette er typiske uttalelser fra en byråd som ikke tar ansvar. Bydelsdirektøren er under byrådets instruksjon, og byrådet har gjennom flere år hatt såkalt "forsterket oppfølging" av bydelen. Har dette bare vært kaffeslaberas, eller har Fr.P-byråden ansvar for at H/FR.P-byrådets arbeid ikke kan vise til noen resultater når det gjelder å få bydelen på rett kjøl? Jeg har sendt fram skiftlige spørsmål om saken som byrådet må besvare overfor bystyrets finanskomite.


Les nyhetsartikkel i Nordstrand Blad

Byrådet
Her

Bydel Søndre Nordstrand

Bydelens akkumulerte underskudd er forverret med 5 millioner (fra 67 til 72 millioner) etter at bydelsutvalget vedtok bydelens 2009-budsjett. Bydelsdirektøren fratrer, angivelig fordi hun ikke ser at bydelen - ved samtidig å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud - er i stand til å tilpasse seg de økonomiske rammer bydelen er tildelt fra bystyret. Det bes om at byrådet gir finanskomiteen en gjennomgang av bydelens situasjon, både økonomi, administrasjon og tjenestetilbudet, slik byrådet ser dette både på kort og lang sikt.

Med hilsen Ivar Johansen, SV /s/

Medlem finanskomiteenByrådet
Her

Bydel Søndre NordstrandJeg har følgende tilleggsspørsmål til mitt spm fra tidligere i dag. 

I Nordstrand Blad heter det: ”Bydel Søndre Nordstrand har i flere år hatt en anstrengt økonomi, og har samarbeidet tett med byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester. – Vi har levert en rekke tips til hvordan økonomien kan forbedres, men jeg registrerer at disse ikke er omsatt i praksis, sier konstituert byråd  for velferd og sosiale tjenester Jøran Kallmyr (FrP).” 

Bydelen har gjennom flere år vært under tett oppfølging fra Byrådets side. Mitt spm er derfor: 

Finanskomiteen bes om å få oversendt de dokumenter (brev, referater, notater) hvor disse ”tipsene” er levert? 

Om disse bare er framsatt muntlig bes det om at alle tipsene listes opp i et notat, men angivelse av når det er framsatt overfor bydelen. 

Byråden konstaterer at bydelen ikke har fulgt opp ”tipsene”. Dersom dette er forslag som kunne brakt bydelen nærmere en økonomisk balanse, hvorfor har ikke byrådet brukt sin instruksjonsrett overfor bydelsdirektøren til å få realisert tiltakene? 

Dersom tiltakene ville kreve vedtak i bydelsutvalget: har Byrådet sikrer seg at disse forslagene/tiltakene er bragt fram til bydelsutvalget for beslutning? Hvis nei, hvorfor ikke?  

Med hilsen Ivar Johansen, SV /s/

Medlem finanskomiteen

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode