Annet

Ansattes pensjoner kuttes - haster ikke med politikernes gullpensjoner

Ansattes pensjone kuttes - haster ikke med politikernes gullpensjonerOnsdag skal bystyret behandle det borgerlige Byrådets forslag om å kutte i kommunalt ansattes pensjoner, - for alle nyansatte fra 1. januar. Dette skjer i ekspressfart.

Men gullpensjoner til politikerne haster det ikke med å avvikle: Jeg ble stående alene i finanskomiteen om dette forslaget:

"Bystyret vedtar å oppheve pensjonsordningen for folkevalgte (kap 20 i gjeldende pensjonsvedtekter) med virkning fra 1.1.2012. Fra denne dato skal ny opptjening av pensjon skje gjennom samme ordning som kommunalt ansatte har som medlemmer av Oslo kommunes pensjonsordning."

Les om politikernes gullpensjoner
Les om  Byrådets forslag

Fortell bystyrepolitikerne hva du mener


Sak 170 Endring av Oslo kommunes pensjonsvedtekter - Byrådssak 245 av 08.11.2011

Sendt til bystyret


Finanskomiteen har behandlet saken i møtet 07.12.2011 sak 170

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Eirik Lae Solberg (H), Rina Mariann Hansen (A), Mudassar Hussain Kapur (H), James Stove Lorentzen (H), Trine Nicolaysen Dahl (H), Libe Solberg Rieber-Mohn (A), Nadeem Iqbal Butt (A), Zaineb Al-Samarai (A), Ivar Johansen (SV), Anders Mathisen Bergsaker (V), Christel B. Gundelach (F)

Dokumenter innkommet:

- 23.11.2011 fra Jan Olav Birkenhagen - Brev fra forhandlingssammenslutningene til finanskomiteen 23.11.2011.pdf (11/02102-3)
- 24.11.2011 fra Byråd for finans Kristin Vinje - Notat 99/2011 - Oversendelse av dokumenter til sak 245/11 fra byrådet - Endring av Oslo kommunes pensjonsvedtekter (11/02102-4)
- 24.11.2011 fra Fagforbundet - Kopi av brev til Oslo Pensjonsforsikring AS (11/02102-5)
- 25.11.2011 fra Ivar Johansen - Spørsmål til byrådet fra Ivar Johansen (SV) - Endring av Oslo kommunes pensjonsvedtekter (11/02102-6)
- 25.11.2011 fra Ivar Johansen - Spørsmål til byrådet fra Ivar Johansen (SV) - spørsmål fra forhandlingsammenslutningene om endring av Oslo kommunes pensjonsvedtekter (11/02102-7) -
 28.11.2011 fra Øystein G. Sjøtveit - Spørsmål til byrådet fra Øystein Sjøtveit (F) vedrørende Byrådssak 245/11 - Endring av Oslo kommunes pensjonsvedtekter (11/02102-8)
- 29.11.2011 fra Byråd for finans Kristin Vinje - Notat 102/2011 - Byrådssak 245/11 - Endring i pensjonsvedtekter for Oslo kommune - Oversendelse av ett dokument (11/02102-9)
- 29.11.2011 fra Byråd for finans Kristin Vinje - Notat 101/2011 - Svar på spørsmål fra Ivar Johansen (SV) -Endring av Oslo kommunes pensjonsvedtekter (11/02102-10)
- 29.11.2011 fra Byråd for finans Kristin Vinje - Notat 103/2011 - Svar på spørsmål fra Ivar Johansen (SV) - Endring av Oslo kommunes pensjonsvedtekter (11/02102-11) 
- 29.11.2011 fra Byråd for finans Kristin Vinje - Notat 104/2011 - Svar på spørsmål fra Rina Mariann Hansen (A) - Endring av Oslo kommunes pensjonsvedtekter (11/02102-13)
- 30.11.2011 fra Fagforbundet - Brev til Finanskomiteens medlemmer - Spørsmål om endringene av pensjonsvedtektene i Oslo kommune (11/02102-14)
- 30.11.2011 fra Byråd for finans Kristin Vinje - Notat 106/2011 - Svar spørsmål fra Øystein Sjøtveit (F) - Endring av Oslo kommunes pensjonsvedtekter (11/02102-15)
- 30.11.2011 fra Rina Mariann Hansen - Spørsmål fra Rina Mariann Hansen (A) - Endring av Oslo kommunes pensjonsvedtekter (11/02102-16)
- 01.12.2011 fra Rina Mariann Hansen - Spørsmål til byrådet fra Rina Mariann Hansen (A) vedrørende foreslåtte endringer i pensjonsvedtektene og Pensjonsordningen for sykepleiere (11/02102-17)
- 02.12.2011 fra Byråd for finans Kristin Vinje - Notat 107/2011 - Svar på spørsmål fra Rina Mariann Hansen (A) om foreslåtte endringer i pensjonsvedtektene og pensjonsordningen for sykepleiere (11/02102-20)
- 05.12.2011 fra Ivar Johansen - Spørsmål til byrådet fra Ivar Johansen (SV) - Endring av Oslo kommunes pensjonsordning - Oppfølgingsspørsmål (11/02102-22)

MERKNADER:

Komiteens flertall, medlemmene fra H, V og F slutter seg til forslagene fra byrådet. Disse medlemmer mener det er riktig at ytelsesnivået for nyansatte i Oslo kommunes pensjonsordning justeres fra 70 til 67,3 prosent. Dette innbærer at ytelsesnivået for nyansatte kommer på linje med det som gjelder i øvrige kommuner og staten.

Disse medlemmer legger også vekt på at endringen på sikt vil gi en betydelig innsparing for kommunen. En slik innsparing styrker på sikt kommunens økonomiske handlefrihet, og gjør det mulig å styrke tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV viser til at hovedsammenslutningene i sitt brev til finanskomiteen understreker at de gjennom hele prosessen med tilpasning til ny pensjonslovgivning har oppfattet kommunens håndtering frem til nå som ryddig og at partene i arbeidslivet gjennom tariffoppgjørene har hatt en konstruktivprosess knyttet til pensjonsspørsmål. Det er derfor bekymringsverdig at sammenslutningene nå mener kommunen ikke ivaretar sin rolle som en ryddig arbeidsgiver.

Disse medlemmer mener endringer av Oslo kommunes pensjonsvedtekter ikke bør skje ved at den ene parten, arbeidsgiver, ensidig foretar endringer uten at disse er forankret i partssamarbeidet. Disse medlemmer mener videre at partene gjennom drøftinger og forhandlinger bør komme til enighet om endringene av pensjonsordningen i kommunen. Disse medlemmer vil på den bakgrunn stemme mot byrådets foreslåtte endringer av pensjonsvedtektene

Forholdet til ansattes organisasjoner

Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV understreker betydningen av at kommunen i en sak som gjelder pensjonsforhold for ansatte underveis gjennomfører reelle drøftinger med de ansattes organisasjoner. Disse drøftinger må være basert på at de ansatte gis mulighet til reell medinnflytelse gjennom diskusjoner og avveininger og kunne gi råd før endelig forslag til endringer av pensjonsvedtektene utformes.

Byrådet har hatt halvannet år på seg til å etablere en prosess med involvering og drøftelser av de ansattes organisasjoner, men har unnlatt å gjøre dette.
Disse medlemmer mener Oslo kommune er tjent med reelle drøftinger partene i mellom, framfor konflikt som havner i rettsapparatet.

Disse medlemmer merker seg at det ansattes organisasjoner i en henvendelse til finanskomiteen understreker: ”Endringer er (..) vanskelig å foreta uten at man ser pensjonsvedtektenes deler i sin sammenheng. Forhandlingssammenslutningene foreslo som en naturlig konsekvens av dette en helhetlig gjennomgang av vedtektene, men dette avslo kommunen. Oslo kommune sier selv i saken at noen bestemmelser i vedtektene er til gunst og noen til ugunst. Hvis dette er riktig, bør man gjennomføre en ansvarlig prosess der man gjør et grundig arbeid og risikovurderer ulike virkninger.”

Disse medlemmer foreslår derfor at saken sendes tilbake til Byrådet for en helhetlig gjennomgang av pensjonsvedtektene.

Saksbehandling

Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV merker seg at Byrådets brev til Kommuneadvokaten av 27. april 2010 viser at de over lang tid har arbeidet med ”Revisjon av pensjonsvedtekter for Oslo kommune”. Det heter der blant annet: ”Vi tar sikte på å ha et utkast til reviderte pensjonsvedtekter klart før sommeren. I løpet av høsten legges forslag til endringer av vedtektene fram for vedtak i bystyret.”

At Byrådet brukte ytterligere et år lenger enn forutsatt på utarbeidelsen av forslaget viser at saken er svært kompleks.

Er den kompleks for Byrådets spesialister og rådgivere, er den ikke mindre kompleks for bystyrets legfolk. Bystyremedlemmer må ha tid til å sette seg inn i saken, og drøfte den med aktuelle rådgivere for å kunne konkludere og eventuelt fremme alternative forslag til vedtak. Byrådssaken er framsendt 8. november.

Der Byrådet trenger halvannet år for å utrede og konkludere, presses saken gjennom på få uker i finanskomiteen og bystyret.

Folkevalgtes pensjonsvilkår

Komiteen mener folkevalgtes pensjonsnivå bør harmoniseres med dem som gjelder for arbeidstakere i Oslo kommune.

Komiteens medlem fra SV forutsetter at Byrådet ved framleggelse av endringsforslag til pensjonsvedtektene har foretatt et bevisst valg av hvilke bestemmelser som er foreslått endret, og hvilke som ikke er foreslått endret.

Dette medlem forutsetter derfor også at det er bevisst at Byrådet – etter halvannet års utredninger av vedtektsendringer - ikke foreslår å endre reglene i pensjonsvedtektenes kapittel 20: ”Særskilte bestemmelser for kommunens folkevalgte.”

Oslos heltidspolitikere, byrådene inkludert, har en betydelig gunstigere pensjonsordning enn kommunens øvrige ansatte: 16 års opptjeningstid for full pensjon, mens øvrige kommunalt ansatte må arbeide i 30 år for å oppnå det samme. Den pensjonsordning politikerne har tildelt seg selv omtales av mange med rette som en gullpensjon.

Dette medlem mener det er umusikalsk å behandle en sak om å svekke de ansattes pensjonsvilkår, uten at bystyret samtidig inviteres til å avvikle særs gunstige pensjonsordninger for folkevalgte.

Dette medlem har sans for politikere fra Bergen, og mener det ofte kan være naturlig å lytte til disse,- jfr. partilederduellen i SV.

Dette medlem merker seg at også på dette saksområdet kommer det kloke tanker fra Bergen, representert ved det sittende Byrådet bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, som ved verbalforslag til budsjett 2012 - og uten ytterligere dikkedarer - inviterer bystyret til å oppheve den særskilte pensjonsordning for folkevalgte.

Komiteens medlem fra SV har, som Byrådet i Bergen, intet behov for ytterligere tenkepauser eller utredninger og følger derfor i bergensernes fotspor ved å foreslå at den særskilte pensjonsordningen for folkevalgte oppheves fra årsskiftet.

Endring av ansattes pensjonsvilkår

Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV viser til at offentlig sektor på en rekke stillingskategorier i begrenset grad er i stand til å konkurrere med det private næringsliv på lønn, men dette har vært kompensert med faglige utfordrende stillinger, et godt arbeidsmiljø, sterkere stillingsvern og bedre pensjonsordninger.

Komiteens medlem fra SV merker seg at Oslo kommune framover vil være i en sterk konkurranse om arbeidskraften med både Staten, det private arbeidsliv og nabokommunene i hovedstadsområdet. Dette medlem ser det som særs viktig at Oslo i denne situasjonen har det konkurransefortrinn som gjeldende pensjonsnivå innebærer.

FORSLAG:

Eirik Lae Solberg på vegne av H, Rina Mariann Hansen på vegne av A, Anders Bergsaker på vegne av V og Christel Gundelach på vegne av F fremmet følgende forslag:

Bystyret ber ordføreren innen 31.03 fremme en sak om de folkevalgtes pensjonsvilkår med sikte på å harmonisere bestemmelsene for heltidspolitikere med dem som gjelder for arbeidstakere i Oslo kommune.

Ivar Johansen på vegne av SV og Rina Mariann Hansen på vegne av A fremmet følgende forslag:

Saken sendes tilbake til Byrådet som, etter drøftinger med de ansattes organisasjoner, fremmer sak for bystyret med endringer av pensjonsvedtektene basert på en helhetlig gjennomgang.

Ivar Johansen på vegne av SV fremmet følgende forslag:

Bystyret vedtar å oppheve pensjonsordningen for folkevalgte (kap 20 i gjeldende pensjonsvedtekter) med virkning fra 1.1.2012. Fra denne dato skal ny opptjening av pensjon skje gjennom samme ordning som kommunalt ansatte har som medlemmer av Oslo kommunes pensjonsordning.

Votering:

A og SVs forslag pkt 1 fikk 5 stemmer (A og SV)

Byrådets innstilling ble tiltrådt mot 5 stemmer (A og SV)

SVs forslagfikk 1 stemme (SV)

H, A, V og Fs forslag ble enstemmig tiltrådt (SV subsidiært)

Etter dette er finanskomiteens innstilling:

1.

I Gjeldende pensjonsvedtekter for Oslo kommune, sist endret 15.12.2010 (sak 417), gjøres endringer slik at følgende bestemmelser lyder:

§ 5-3 andre ledd skal lyde:

Lønnstillegg gitt ved lokale forhandlinger siste to år før fratreden med alderspensjon, regnes med i pensjonsgrunnlaget med inntil 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Tillegg gitt siste to år før fratreden med alderspensjon ved administrativt vedtak eller etter forhandlinger etter fellesbestemmelsene § 16.2 skal ikke medregnes i pensjonsgrunnlaget.

§ 5-4 nr.1 skal lyde:

Har den pensjonsberettigede en pensjonsgivende tjenestetid på 30 år eller mer, får vedkommende full alderspensjon. Denne skal før levealdersjustering utgjøre 67,3 prosent av pensjonsgrunnlaget, jf. kapittel 3.

§ 5-4 nr. 6 fjerde ledd skal lyde:

Dersom medlemmet fratrer stillingen etter 67 år, skal forholdstallet på fratredelsestidspunktet benyttes. Det skal likevel ikke benyttes lavere forholdstall enn 1,000, slik at pensjonen ved full tjenestetid ikke blir høyere enn 67,3 prosent av pensjonsgrunnlaget.

§ 5-4 nr.7 tredje ledd skal lyde:

For medlemmer som har 30 års tjenestetid eller mer utgjør det garanterte pensjonsnivået 67,3 prosent av pensjonsgrunnlaget. For medlemmer som har mindre enn 30 års medlemstid utgjør det garanterte pensjonsnivået et forholdsmessig beløp.

§ 7-5 skal lyde:

Når gjenlevende ektefelle er født før 1. juli 1950 og avdøde ble omfattet av tjenestepensjonsordningen første gang før 1. juli 2000, ytes det ektefellepensjon etter bestemmelsene i denne paragraf. Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er født før 1. januar 1955, og den avdøde ble medlem av pensjonsordningen første gang før 1. april 1977, og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010.

Full årlig ektefellepensjon skal utgjøre 42 prosent av det pensjonsgrunnlaget som den avdøde pensjonsberettigede hadde. Bestemmelsene i § 7-1 femte og sjette ledd gjelder tilsvarende.

Pensjonen reduseres eventuelt etter reglene i § 7-2. Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke etter mannlig medlem omfattet av 1. ledd, 2. punktum. Det gjelder heller ikke for annen gjenlevende ektefelle etter 1. ledd, 2. punktum for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.

Bestemmelsene i § 6-3 fjerde ledd gjelder tilsvarende for fastsettelse av ektefellepensjon.

Kapittel 16, overskrift skal lyde:

ANKE TIL TRYGDERETTEN

§ 16-1 skal lyde:

Anke

Medlemmer kan anke vedtak i pensjonssaker til Trygderetten, jf. lov om Trygderetten og forskrifter om anke til Trygderetten for medlemmer av kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger. Anken skal sendes pensjonsleverandør innen seks uker etter at vedtaket ble mottatt, jf. trygderettsloven § 10. Pensjonsleverandørens styre kan nedsette et ankeutvalg. Utvalget tar stilling til om pensjonsleverandør skal omgjøre vedtak som påankes.

§ 17-10 (ny) skal lyde

Spesielle bestemmelser i forbindelse med endring av ytelsesnivå pr. 01.01.2012 For arbeidstakere ansatt før 01.01.2012 skal pensjon før levealdersjustering, jf § 5-4 1., 6. og 7. ledd, utgjøre 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. For nyansatte fra 01.01.2012 skal pensjon før levealdersjustering, jf. § 5-4 nr. 1, nr. 6 fjerde ledd og nr. 7 tredje ledd, utgjøre 67,3 prosent. Med nyansatte forstås første gangs tilsetting i Oslo kommune, samt ny tilsetting i stilling i Oslo kommune uten direkte overgang mellom stillingene. Ved direkte overgang mellom stillinger innad i Oslo kommune opprettholdes 70 prosent nivå.

2. Endringene i pensjonsvedtektene for Oslo kommune trer i kraft 01.01.2012.

3. Bystyret ber ordføreren innen 31.03 fremme en sak om de folkevalgtes pensjonsvilkår med sikte på å harmonisere bestemmelsene for heltidspolitikere med dem som gjelder for arbeidstakere i Oslo kommune.

Følg meg på Twitter
Motta nyhetsbrev på temaer som interesserer degKommentarer   

0 #1 Bjørn Bjøro 10-12-2011 23:53
Det burde være en selvfølge at de folkevalgtes gullpensjoner ble fjernet omgående og brakt lik vanlig ansattes pensjoner. Det er trist at bare SVs representant i komiteen stemte for dette. Når de folkevalgte som en elite bruker skattebetalerne s penger til å begunstige seg selv, bygger dette opp under politikerforakt . Det burde ikke bystyrerepresen tantene i Oslo gjøre.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode