Åpenhet

Offensiv Bymiljøetat i sosiale medier

Offensiv Bymiljøetat i sosiale medier

Flere av Oslo kommunes virksomheter er offensive i tilstedeværelse og bruk av sosiale medier. En av de mer offensive er Bymijøetaten og Renovasjonsetaten. Bymiljøetaten gir denne begrunnelse for sin aktive tilstedeværelse: "Bygge tillit, skape et godt omdømme, utvikle oss og gjøre oss bedre i stand til å yte mer for kundene våre og forvalte ressursene på en enda bedre måte."

Og de utdyper dette til:

være attraktiv - engasjere - få informasjon- informere - dele - skape stolthet - involvere - svare på spørsmål - oppklare - skape dialog - inspirere - forbedre oss - være tidsriktig - profilere - motivere - skape og dyrke gode ambassadører.

Dette heier jeg på. Jeg ønsker meg kommunale virksomheter som er offensive i bruk av sosiale medier. Les deres PowerPoint-presentasjon.

 

Gratis kartdata: Særs defensivt av byrådet

Gratis kartdata: Særs defensivt av byrådet

Da Oslo Høyre vedtok sitt forpliktende valgprogram for denne bystyreperioden sloss nåværende finansbyråd Eirik Lae Solberg (Høyre) igjennom at Oslo Høyre overfor velgerne skulle forplikte seg til å arbeide for at Oslo kommune skal «frigi offentlige data, som kartdata, slik at hvem som helst kan bruke dem.»

Siden har Høyres byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen konsekvent sloss for å forhindre at Høyre oppfyller sin kontrakt med velgerne. Sist når bystyret 21. nov. 2012 behandlet mitt forslag om at «Plan- og bygningsetaten legger snarest mulig til rette for at kartdata som Oslo kommune disponerer rettighetene til gjøres gratis tilgjengelig på nett.» Eller sagt med andre ord: jeg heiet på Høyres standpunkt.

Men det kunne utrolig nok Høyre, og byrådspartiene, ikke støtte. I stedet måtte bystyret vedta et utvannet vedtak «Byrådet bes komme tilbake med en sak om hvorledes data fra Plan- og bygningsetaten kan gjøres best mulig tilgjengelig for publikum, herunder en vurdering av de økonomiske og praktiske konsekvensene ved å gjøre kartdata gratis.»

Men selv dette er ikke det er byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen i stand til å sende fram til bystyret. Etter 20 måneder sitter han fortsatt og ruger på saken. Jeg må tydeligvis igjen minne byrådet på bystyrets vedtak, og byrådspartiets løfter overfor velgerne.

Å gi offentligheten gratis tilgang til grunndata gir betydelig verdiskapning, og er særs innovativt.  Det er overraskende at byrådet kan være så defensive på dette.

Blogg i folkets tjeneste: 5.600 unike besøkende sist uke

Blogg i folkets tjeneste: 5.600 unike besøkende sist uke

Hovedmålsettingen med denne bloggen er, som min folkevalgtrolle ellers, å være i folkets tjeneste. Det betyr å informere, være i aktiv dialog og skape debatter. Dette er en toveiskanal, fordi jeg vet at de gode politiske beslutninger forutsetter at politikken utformes i dialog med folk ute i byen.

Denne bloggen setter kontroversiellle spørsmål under debatt, blant annet gjennom tydelige utfordringer. Om ikke annet så for, ved å få motforestillinger, få brynet oss på argumentasjon for egne standpunkter. Sist uke har det vært særs høy aktivitet, med hele 5.600 unike besøkende, og hopetall av debattinnspill.

De to mest besøkende og omdiskuterte bloggoppslagene har vært:

Onsdag, hvor jeg offentliggjorde Uteseksjonens rapport "Bostedsløs. Midlertidig adresse: Oslo sentrum". Rapporten Velferdsetatens ledelse nå hemmeligholder. Som jeg skrev: "En slik hemmeligholdslinje av fakta om hvordan Oslo kommune behandler byens fattigste er uakseptabel. Dette er å tilsløre virkeligheten. Jeg legger derfor ut rapporten her på bloggen min." Fakta fra rapporten ble brukt til nyhetsoppslag både i Dagbladet og Aftenposten.

Fredag, hvor jeg hadde Tore Barekstens utfordring til Niqab-debatten: God folkeskikk å ta hensyn til kulturen i landet man er i. 75 debattkommentarer, med høy temperatur.

Vi skal tørre å ta debattene. Åpne meningsbrytninger er det som bringer oss framover, og jeg slipper gjerne også til personer fra andre politiske retninger og standpunkter enn de jeg sjøl står for. Viktige innspill denne uka har også vært Ungdom mot rasismes Mina Adampour om Israel som bryter folkeretten og Bjarne Kristoffersen som avdekket myter NRK prøver å skape om sosialhjelpsmottagere.

10.000 personer følger meg - og mange gir meg innspill - også på sosiale medier som Facebook, Twitter og Linkedin. I løpet av et år har 200.000 vært innom denne bloggen. Og ikke minst: Mange mottar mine temamessige nyhetsbrev. Ta kontakt om du har synspunkter eller innspill.

Uteseksjonens rapport nå hemmelig - men ikke på min blogg

Åpenhetslinja holdt bare i noen dager: Uteseksjonens rapport nå hemmelig - men ikke på min blogg

Velferdsetatens åpenhetslinje vedrørende Uteseksjonens rapport "Bostedsløs. Midlertidig adresse: Oslo sentrum" ble for ubehagelig for makta. Ved sin utilslørte språkbruk, og detaljerte dokumentasjon, ble rapportens fakta ubestridte: Fattigfolk og hjelpetrengende i denne byen får ikke nødvendigvis den hjelpen de lovmessig har krav på. To av sakene har jeg laget egne bloggoppslag på her:

Sosial og ambulant akutt-tjeneste i Helseetaten gir muntlige avslag på hjelp, på tross av at Sivilombudsmannen tidligere har presisert: "Sosialtjenesteloven åpner ikke for å gjøre unntak fra kravet til skriftlighet. Hvis det ut fra sakenes akutte karakter likevel treffes muntlige vedtak, skal disse senere bekreftes skriftlig. Dette er blant annet lagt til grunn i forarbeidene til forvaltningsloven." Uten skriftlighet får ikke den hjelpetrengende begrunnelse for bistandsnekten, og informasjon om klageadgang.

Uteseksjonen har ved flere anledninger erfart at bydelenes sosialkontorer har avvist søkere med begrunnelse at disse personer ikke har rettigheter etter loven og det henvises til vilkår om opphold og bopel. Som Uteseksjonen skriver: "En slik praksis er etter vår vurdering ikke i samsvar med Lov om sosiale tjenester og Forvaltningsloven. I tillegg til at søknad ikke tillates fremmet er rettssikkerhetsproblemet også at slike henvendelser om hjelp ikke blir realitetsbehandlet og derfor heller ikke blir gjenstand for en prøving hos Fylkesmannen gjennom en klage."

Dette, og andre fakta, ble for ubehagelig, i alle fall for Byrådet og den politiske ledelse i Rådhuset. Velferdsetatens åpenhetslinje holdt derfor bare i noen dager. Etatsledelsen omgjorde sin beslutning om åpenhet rundt rapporten. Den er derfor nå hemmelig, eller i byråkratspråket: intern. Omtale og selve rapporten er fjernet fra Velferdsetatens nettsider.

En slik hemmeligholdslinje av fakta om hvordan Oslo kommune behandler byens fattigste er uakseptabel. Dette er å tilsløre virkeligheten. Jeg legger derfor ut rapporten her på bloggen min. Se link nedenfor.

Fra neste helg: Kontaktinformasjon til ansatte på kommunens nettsider

Fra neste helg: Kontaktinformasjon til ansatte på kommunens nettsider

Fra 27. juni skal det være på plass en løsning hvor publikum via et enkelt oppslag på kommunens internettsider skal kunne søke opp direkte kontaktinformasjon til alle ansatte i Oslo kommune.

Som byrådet skriver: "Med det tilbudet som kommunen nå etablerer for publikum, legges det til rette for at publikum enklere og rimeligere kan komme i direkte kontakt med ansatte i virksomhetene. Kontaktinformasjon på nett vil være et supplement til informasjon som allerede finnes på etablerte nettsider og i andre telefonkatalogløsninger. Det gir publikum også en mulighet til å ringe direkte uten å måtte ta kontakt via "Oslo kommune 02 180."

Sånt som dette heier jeg på, åpenhetsforkjemper som jeg er. Men kan det være at man her er for absolutt? Det finnes kanskje ansatte som må skjermes for direkte henvendelser fra publikum, særlig innenfor barnevern og sosialtjenesten. Hva tenker ansatte? Og hva tenker kommunens innbyggere?

Lovstridig hemmelighold: Byrådet krøp til korset

Lovstridig hemmelighold: Byrådet krøp til korset

Byrådet syntes kanskje ikke alle fakta vedrørende byrådets OPS-avtale med Backegruppen AS for nytt sykehjem på Ellingsrudåsen tålte dagens lys, i alle fall ikke før saken var vedtatt i bystyret. I klar strid med Offentlighetslovens bestemmelser hemmeligholdt byrådet hopetall av dokumenter.Overfor finanskomiteen og ordføreren presiserte jeg: Finanskomiteen kan ikke behandle saken før byrådet rydder opp, og gir offentligheten innsyn i dokumenter som opplagt etter loven ikke kan unntas fra offentlighet. Jeg begrunnet dette slik:

"Byrådet har ved notat til finanskomiteen av 28. april oversendt en rekke dokumenter av betydning for saken. Oversendelsesbrevet er unntatt offentlighet, og alle vedleggene. Dette medlem kan ikke se at loven gir hjemmel til slikt hemmelighold.

Oversendelsesbrevet gir ingen informasjon som gir grunn for unntak fra Offentlighet. Et flertall av dokumentene gjelder signerte kontrakter, hvor eneste forskjell fra de kontrakter som allerede er offentliggjort av Byrådet er selve signaturen. Tre av dokumentene gjelder kravspesifikasjoner ved anbudsutsettelsen, og som i den sammenheng vel var offentlige. Så langt dette medlem kan se er det kun 2 dokumenter som det kan være hjemmel for å unnta fra offentlighet: tilbudsskjema og uttalelse fra Skatteetaten. Skatteetatens brev er unntatt offentlighet fra etatens side, men ligger allerede offentlig tilgjengelig på kommunens nettsider."

Samme dag saken sto på kart til finanskomiteen krøp byrådet til korset: alle dokumentene ble nedgradert og gjort offentlig.

Ytringsfrihet: Bare en rett, eller er ytringer også ønskelig?

Ytringsfrihet: Bare en rett, eller ønskelig?

Dette utfordret jeg byrådet på i spørretimen i dagens bystyremøte. Aps Andreas Halse reiste temaet, og jeg sa:

"Ansatte i Osloskolen og Oslobarnehagene forteller meg akkurat det samme som Andreas  Halse erfarer. Og jeg møtte senest i går 100 barnehageansatte hvor jeg innledet nettopp  om dette temaet.

Oslo kommune har utmerkede vedtak og regelverk om kommunalt ansattes rett til å ytre seg. Problemet  er praksisen og hvordan dette formidles videre av bl.a. byrådene.

Ordbruken, stemmeleiet, innpakningen byråden bruker signaliserer: Ja., de ansatte har en ytringsfrihet, men …. De ansatte oppfatter signalene slik at: ja, vi har en rett, men det beste er om den ikke brukes. Det beste er at vi holder synspunktene innenfor husets 4 vegger, eller holder kjeft.

Derfor er mitt spm til byråden: Kunne byrådene tenke seg å bruke et annet språkbruk, ved f.eks. snarlig å sende ut følgende appell til ansatte i skoler og barnehager: Oslo kommune ønsker at kommunalt ansatte er aktive samfunnsborgere som deltar i samfunnsdebatten og de politiske beslutningsprosesser. Vi oppfordrer ansatte til aktivt å ytre seg."

Byrådslederen tok ikke utfordringen.

Lobbyregister: Byråds-Venstre sier nei til Stortings-Venstre

Lobbyregister: Byråds-Venstre sier nei til Stortings-Venstre

"Åpenhet er et viktig premiss for et levende demokrati og ytringsfrihet. Venstre har en lang tradisjon for å ønske åpenhet og innsyn i politiske prosesser og i forvaltningen. Idag fremmet Venstre igjen et forslag om å opprette et lobbyregister," kan vi lese på Venstres nettsider. Det var et klokt forslag fra Venstre, som dessverre ble nedstemt i Stortinget.

Jeg har, sammen med øvrige SV-representanter  bystyret, foreslått at det opprettes et slikt lobbyregister i Oslo bystyre/byrådet. Presseforbundet, Redaktørforeningen, Transparency International Norge og Kommunikasjonsforeningen har gitt sin støtte til forslaget.

Byrådsleder Stian Berger Røsland, presenterer i et notat til bystyrets finanskomite byrådets syn på forslaget, og konkluderer med å ikke anbefale forslaget om et lobbyregister. Fra byrådets side snakker han da vegne av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Det kan altså bety at partiet Venstre i Oslo bystyre inntar det motsatte standpunkt som Venstre på Stortinget, og eventuelt blokkerer for at Venstres politikk blir gjennomført.

Bystyrets finanskomite skal nå sluttebehandle sin innstilling overfor bystyret.

Krystall-klar støtte til lobbyregister

Krystall-klar støtte til lobbyregister

Presseforbundet, Redaktørforeningen, Transparency International Norge og Kommunikasjonsforeningen gir en sterk støtte til SVs forslag om lobbyregister for byrådet og bystyret, og sier dette om et lobbyregister:

- registeringen må være obligatorisk

- både personen og virksomheten som tar kontakt, samt de som har vært involvert i forberedelsene, må registreres

- politikeren som møter lobbyisten må registreres

- det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer

- formålet med kontakten må oppgis, dvs hvilken prosess man ønsker å påvirke og hvilken sak det gjelder

- registeret må være elektronisk søkbart for alle

"Derfor støtter vi forslaget til representantene fra SV", skriver foreningene, og viser til at: "Strukturert påvirkning er en legitim aktivitet som også er en nødvendighet for et velfungerende demokrati. Derfor mener vi at åpenhet rundt disse møtene og prosessene vil bidra til økt forståelse for og bedre tillit til det politiske systemet."

København: Full åpenhet om politikernes utgifter

København: Full åpenhet om politikernes utgifter

Jeg kunne tenke meg samme åpenhet for Fabian Stang og Stian Berger Røsland (og øvrige av Rådhusets topp-politikere) som de 7 borgermesterne i København har innført:

"Københavns kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om hans eller hendes habilitet. Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Udgifterne registreres i oversigten for den måned, hvor forbruget eller repræsentationsudgiften afholdt. Oversigterne baserer sig på faktisk betalte og kontrollerede fakturaer. Der kan derfor godt gå et stykke tid, før forbruget eller repræsentationsudgiften kan ses i oversigten på hjemmesiden."

Dette må da være en god ide til etterfølgelse også i Oslo Rådhus. Jeg vurderer å reise forslag om å innføre dette, f.eks. samtidig med at bystyret skal behandle vårt forslag om lobbyregister.

Hva tror du? Har dette noe for seg?

Hemmelige Oslo: Byrådet misliker innsyn

Hemmelige Oslo: Byrådet misliker innsyn

Byrådet har trøbbel med OPS-avtale for bygging av nytt sykehjem på Ellingsrudåsen, og sendte derfor 18. mars følgende notat til bystyrets finanskomite:

"I forbindelse med fremsendelse av saksdokumenter til Finanskomiteen ved behandlingen av OPS-avtale for Henrik Sørensens Vei, har Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) bedt Backe-gruppen om signerte avtaledokumenter.

Backe har levert de signerte avtalene, men har imidlertid i brev til byrådsavdelingen (3.mars 2014) tatt forbehold med bakgrunn i skattemessige forhold. Disse forhold har Backe tatt opp i brev med Skatt Øst. Det forventes en avklaring fra Skatt Øst ultimo mars. Jeg ber derfor om at Finanskomiteen utsetter behandlingen av sak om godkjenning av leieavtalen for nytt sykehjem i Henrik Sørensens vei inntil avklaring av forbeholdene foreligger."

19, mars skrev jeg derfor til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., viste til dette notatet og ba om innsyn i det brev som omtales. Ingen respons. Jeg sendte purring 24. mars, og fortsatt ingen respons.

På tross av dette heter det så vakkert i Byrådets regelverk: "Etter offentleglova § 29 første ledd skal virksomheten som mottar et innsynskrav avgjøre kravet uten ugrunnet opphold. Krav bør avgjøres samme dag som de er mottatt, eller senest innen 1 – 3 virkedager. Unntaksvis kan det være saklig grunn til å bruke lengre tid enn 1 – 3 dager. Hva dette innebærer, må vurderes konkret ut fra om innsynskravet reiser vanskelige spørsmål, hvilket omfang kravet har mv. Virksomheten må da i samsvar med forvaltningsloven § 11a andre ledd og god forvaltningsskikk gi foreløpig svar. Det betyr at dersom man ikke kan gi et endelig svar innen tre dager, må man i det minste gi et foreløpig svar innen tre dager."

Og så venter jeg fortsatt, på 16. dagen, på at byråd Aud Kvalbein skal følge den instruks byrådet selv har utarbeidet om innsyn.

I teorien; Åpenhet. I praksis: Hemmelighold og trenering av innsyn.