Åpenhet

Sykehjemsendringer: Viktig med lokal informasjon

Sykehjemsendringer: Viktig med lokal informasjonHvorfor skal ansatte og beboere få førsteinformasjon gjennom media på helt vital informasjon som gjelder deres nære hverdag? Hvorfor skal det være slik at ansatte og beboere skal få den første informasjon på Sykehjemsetatens nettsider om anbudsutsettelse av Uranienborghjemmet, og ikke gjennom lokal informasjon på sykehjemmet - gitt av institusjonssjefen. Institusjonssjefen fikk kun info pr. telefon 10 minutter før Sykehjemsetaten informerte offentligheten, og hun hadde naturligvis ingen tidsmessig mulighet til å informere ansatte og beboere. Sånn skaper man ikke trygghet og ro i krevende situasjoner. Jeg har derfor sendt fram et spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret::

"Vi kan alle være sårbare knyttet til endringer i vår hverdag. Særlig kan dette gjelde stabilitet og endringer som påvirker vår nære hverdag, som bosituasjonen.

For den som er avhengig av bistand eller bor på en institusjonen vil endringer som kan påvirke hvem som er min nærmeste hjelper eller bomiljø kunne skape betydelig utrygghet. Og for den som er i arbeid vil endringer i arbeidssituasjonen; som ny arbeidsgiver, omorganisering av bedriften eller ny sjef, kunne skape utrygghet.

Mitt spørsmål er:

Er rutinene rundt offentliggjøring vedrørende anbudsutsettelse (særlig beslutning om at en virksomhet skal anbudsutsettes og valg av leverandør) slik at ansatte og beboere får informasjon før nyheter slippes på nett, pressemelding eller i media?

Hvis ja, hvordan vurderer Byrådet dette opp mot den kommunikasjon som ble praktisert forleden dag vedr valg av leverandør etter anbudsutsettelse av Uranienborghjemmet?"

Justisdepartementet: Nei til mer hemmelighold rundt tilsyn og revisjon

Justisdepartementet: Nei til mer hemmelighold rundt tilsyn og revisjonDengang Offentlighetsloven ble innført i Norge, en banebrytende lov for åpenhet i offentlig forvaltning, var det under sterke protester og advarsler fra byråkratiet. Samtlige departementer advarte, med en unntak: Justisdepartmentet. Nå er vi igjen i samme situasjon: På tross av statsministerens vakre ord om 22.juli-terroren skulle  møtes med "mer åpenhet og mer demokrati", skjer stadig det motsatte. Sist nå med forslaget fra Kommunaldepartementet om å hemmeligholde - utsatt offentlighet - alle foreløpige revisjons- og tilsynsrapporter.

Jeg ble stående alene i KS sitt hovedstyre mot å advare, og heller ikke i Oslo bystyre var det mye støtte å få.

Men desto herligere å se at Justisdepartementet igjen er prinsipielle og ryddige i sitt forsvar for en åpen forvaltning. De minner om at at å unnta dokumenter fra innsyn skal være basert i en konkret og selvstendig vurdering i hver enkelt sak:  "Ein bør på denne bakgrunnen vere varsam med å innføre fleire reglar som pålegg utsett innsyn. Vurderingar av utsett innsyn eller unntak bør skje konkret og ta utgangspunkt i det aktuelle dokumentet", skriver departementet i sin høringsuttalelse.

Klokt sagt. Regjeringen bør avvise dette initiativet for økt hemmelighold.

Bystyreflertallet: Mer hemmelighold

Bystyreflertallet: Mer hemmeligholdBystyreflertallet gikk i går inn for fullt - utsatt - hemmelighold når det gjelder kontroll- og tilsynsrapporter i Staten og kommunene.

Jeg sa i den sammenheng blant annet: "Det er selvsagt uriktig når Byrådet i byrådssaken skriver at det i dag ikke er hjemmel for å unnta foreløpige rapporter fra innsyn. Ut fra en konkret vurdering av innholdet i den enkelte sak og enkelte dokument kan det selvsagt unntas fra innsyn hvis offentlighet kan være til skade eller det dreier seg om taushetsbelagte opplysninger. Forskjell er at mens man i dag kan unnta – etter en konkret vurdering - disse dokumenter fra offentlighet er forslaget at det skal innføres en skal-bestemmelse. At uansett hvor uskyldig informasjon er skal alle slike dokumenter holdes hemmelig inntil saken er ferdig utredet og framsendt til Kontrollutvalget.

Det er riktig at slik er det når det gjelder Riksrevisjonen, men dårlig statlig praksis bør ikke medføre at kommune-Norge skal ta etter. Vi slåss for eksempel ikke for lukkede møter i bystyrekomiteene, selv om Stortinget har lukkede komitemøter seg. Jeg utfordrer snarere stadig stortingsrepresentanter til å innføre samme åpenhet hos seg, som de gjennom lov har pålagt kommune-Norge," sa jeg blant annet.

Les hele innlegget nedenfor.

Gratis kartdata: Blir Oslo innhentet av EU?

Gratis kartdata: Blir Oslo innhentet av EU?Flertallet i bystyret har lenge skrubbet hver gang jeg har fremmet forslag som "Plan- og bygningsetaten legger snarest mulig til rette for at kartdata som Oslo kommune disponerer rettighetene til gjøres gratis tilgjengelig på nett." Byrådet har nå et pålegg fra bystyret om å fremme en egen sak til bystyret om dette.

Men kanskje blir de innhentet av at et EU-direktiv kommer Byrådet i forkjøpet. Deling av informasjon fra offentlig sektor kan i følge EU-Kommisjonen bidra til en årlig verdiskaping på 40 milliarder Euro i EU, men medlemsstatene og Parlamentet sliter med å komme til enighet om det reviderte direktivet. Prising av informasjon fra offentlig sektor er et av stridstemaene i forhandlingene mellom Parlamentet og Rådet som i følge rapportene går svært tregt.

Kommunesektoren i Norge eier og vedlikeholder bl.a. store mengder kartdata som vil måtte gjøres tilgjengelig i råformat og til marginalkostnad dersom Kommisjonens forslag blir stående. På noen saksområder er EU i front der stat og kommune her hjemme ikke ser det prinsipielt riktige i at offentlig informasjon er gratis tilgjengelig.

Les mer her

Deling av informasjon fra offentlig sektor kan i følge Kommisjonen bidra til en årlig verdiskaping på 40 milliarder euro i EU, men medlemsstatene og Parlamentet sliter med å komme til enighet om det reviderte direktivet.

Prising av informasjon fra offentlig sektor er et av stridstemaene i forhandlingene mellom Parlamentet og Rådet som i følge rapportene går svært tregt. Kommunesektoren i Norge eier og vedlikeholder bl.a. store mengder kartdata som vil måtte gjøres tilgjengelig i råformat og til marginalkostnad dersom Kommisjonens forslag blir stående.

- See more at: http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati/eueos/Informasjon-fritt-tilgjengelig-eller-til-salgs/#sthash.cUI0bG7q.dpufvvv
Deling av informasjon fra offentlig sektor kan i følge Kommisjonen bidra til en årlig verdiskaping på 40 milliarder euro i EU, men medlemsstatene og Parlamentet sliter med å komme til enighet om det reviderte direktivet.
Prising av informasjon fra offentlig sektor er et av stridstemaene i forhandlingene mellom Parlamentet og Rådet som i følge rapportene går svært tregt. Kommunesektoren i Norge eier og vedlikeholder bl.a. store mengder kartdata som vil måtte gjøres tilgjengelig i råformat og til marginalkostnad dersom Kommisjonens forslag blir stående.

- See more at: http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati/eueos/Informasjon-fritt-tilgjengelig-eller-til-salgs/#sthash.cUI0bG7q.dpuf

Bystyreflertallet: Mer hemmelighold i tilsynsarbeidet

Bystyreflertallet: Mer hemmelighold i tilsynsarbeidet- Helsetilsynet har - etter tips - foretatt et tilsynsbesøk ved et sykehjem hvor det er mistanke om alvorlig omsorgssvikt. De sender en rapport, hvor kommunen blir bedt om å gi sin kommentar.
- Kommunerevisjonen har gjennom en forvaltningsrevisjon avdekket særs kritikkverdige forhold i hvordan kommunen forvalter offentlig eiendom. Byrådet blir bedt om å uttale seg.
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avdekket at kommunen misbruker øremerkede statsmidler, i strid med forutsetning for bevilgningen, og kommunen blir bedt om kommentarer.

Slike rapporter (her tenkte tilfeller) bør - foreløpig - hemmeligholdes for byens innbyggere, mener bystyreflertallet. I noen situasjoner kan det selvsagt - etter en konkret vurdering - være nødvendig med utsatt offentlighet på slike dokumenter, men flertallet i bystyrets finanskomite ønsker å innføre en endring av loven, og innføre en skal-bestemmelse: Alltid utsatt offentlighet.

I finanskomiteen ble jeg dessverre stående alene om følgende synspunkt: "Oslo kommune mener åpenhet rundt revisjonens arbeid og statlig tilsyn er et viktig antikorrupsjonstiltak og kan bidra til at revisjonen og de statlige tilsyn i de konkrete saker får tips og informasjon de på et så tidlig tidspunkt ellers ikke ville fått tilgang til. Dagens offentlighetslovs § 5 gir revisjonen og de statlige tilsyn tilstrekkelig adgang til – etter en konkret vurdering – å gi utsatt innsyn, og ser ikke behov for lovendring." Kommunens høringsuttalelse skal sluttbehandles i første bystyremøte.

Les fra behandlingen i bystyrets finanskomite

Påvirk prosessene i Rådhuset

Påvirk prosessene i Rådhuset- Olympiske leker 2022. Søknad
- Bystyremelding av barnevern
- Kommuneplan for idrett og friluftsliv 2013 - 2016
- Organisering av kollektivtrafikken
- Forslag til nye transportløsninger i TT-ordningen

Dette er 5 av de "viktige saker" Byrådet har varslet de vil fremme for bystyret i løpet av 1. halvår i år.  En komplett liste over slike viktige saker ligger her.

Om du er opptatt av noen av sakene som står på lista oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med politikerne i Rådhuset for å påvirke.

Før saken er avgitt av Byrådet er det dem som er rett adressat for påvirkning, og når saken er avgitt av Byrådet er det bystyrepolitikerne i den aktuelle fagkomite som bør kontaktes. Og det kan også være lurt å forberede bystyrepolitikerne med synspunkter på en sak som er underveis fra Byrådet.

Så: send dem en mail, eller ta en telefon.

Et mer åpent Oslo-demokrati

Et mer åpent Oslo-demokratiAftenpostens gratisavis Oslo-by skriver på lederplass:

"Oslo kommune tar endelig et viktig skritt
for større innsyn og mer åpenhet i sin forvaltning. I løpet av våren legges byrådets sakspapirer ut på nett. Byrådsleder Stian Berger Røsland lover at det om kort tid kommer på plass et system som innebærer at hvem som helst kan lese dokumenter og brev som går til og fra byrådsavdelingene. Hensynet til personvernet kan imidlertid føre til at dokumenter holdes tilbake.I dag er det kun postlister som legges ut. Hvis byrådet holder det som nå loves, vil nyordningen innebære at blir betydelig enklere å kikke Oslo- politikerne i kortene og få innsyn i deres arbeid.

Det er på høy tid dette kommer. På initiativ fra Ivar Johansen (SV) rettet en enstemmig finanskomité allerede for fem år siden en anmodning til byrådet om at ikke bare postjournalen skal være tilgengelig på nett, men også selve dokumentene. Mange norske kommuner har for lengst et slikt system på plass. En slik publiseringspraksis er i tråd med det som bør være retningslinjene for offentlig forvaltning. I utgangspunktet er alt åpent og tilgjengelig. Unntak skal begrunnes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Berger Røsland har da også tatt til orde for at åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen skal prege Oslo kommune. Den praktiske virkelighet har imidlertid ofte vært en annen, og Fylkesmannen har flere ganger opphevet lovstridig avslag på innsyn i kommunen eller i underliggende etater. Senest rett før jul fant Fylkesmannen at Ruter hadde brutt forvaltningslovens åpenhetsregler.

Vårt håp er at større åpenhet også vil skape mer interesse og engasjement for de politiske prosessene i Oslo. Også av denne grunn er omleggingen et demokratiseringsprosjekt."

Ja, men sånt kommer ikke av seg sjøl. Jeg må nok fortsatt dytte og presse her for å skape flertall for mer åpenhet.

Snart kan du kikke politikerne i kortene

Snart kan du kikke politikerne i korteneVil du grave i sakene på makthavernes bord før de kommer til behandling? Snart får du muligheten. I løpet av våren lover nemlig byrådsleder Stian Berger Røsland (H) et nytt system der hvem som helst kan lese dokumenter og brev som går ut og inn til byrådsavdelingene på Oslo kommunes nettsider.

I et brev til byrådslederen påpekte bystyrepolitikerne Ivar Johansen og Gülay Kutal (begge SV) nylig at finanskomiteen etterlyste elektronisk arkiv på nett allerede i 2007. Røsland har ikke noe godt svar på hvorfor det har tatt såpass lang tid, annet enn at saken er blitt nedprioritert.

- Det er mange gode forklaringer, men grunnleggende sett er det bare ikke blitt gjort, sier Røsland.

Byrådet må dyttes og dyttes, og motvillig gjør de kommunen etterhvert mer og mer åpen.

Les mer hos Osloby.no

Syng nå – eller hold munn?

Syng nå – eller hold munn?"Må jeg registrere meg hos politiet for å synge en sang til forsvar for ytringsfriheten eller dele ut flygeblader om Grunnlovsåret? Det foreslår Oslo Arbeiderparti at jeg må,"skriver advokat Jon Wessel-Aas.

Han skriver:

"Forslaget lyder slik:

"Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang og musikk, stelle til oppvisning eller framvisning, eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted, ønsker å foreta innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l.[…]"

Det er snakk om en endring av politivedtekter for Oslo kommune § 2-2, og forslaget er for tiden ute på høring.

Hvorfra henter man inspirasjon til slike forslag? I alle fall ikke fra Grunnloven. Neste år feirer vi nettopp Grunnlovens 200-årsjubileum. I 2011 høstet Rieber-Mohns partifelle og Norges statsminister, Jens Stoltenberg, internasjonal applaus for sine ord om «mer demokrati, mer åpenhet».

Det ville fremstå som mildt sagt spesielt om vi i 2014 måtte registrere oss hos politiet før vi i fredelige former delte ut løpesedler på gaten, med informasjon om 200-årsjubileet for Grunnloven og dens betydning for demokrati og frihet," skriver advokat Jon Wessel-Aas.

Klokt sagt.

Vi skal med det første behandle forslaget i bystyrets finanskomite, og innstille til bystyret. Fortell komiteens medlemmer hva du mener.

Les artikkelen fra advokat Jon Wessel-Aas

Revisjon og tilsyn: Mer hemmelighold

Revisjon og tilsyn: Mer hemmeligholdNår Fylkesmannen i dag foretar tilsynsbesøk i kommunen kan enhver avisjournalist og andre interesserte følge prosessen steg for steg. Alle dokumenter er åpne for innsyn, fra Fylkesmannen melder sin ankomst, til de første møtereferatene foreligger og en foreløpig tilsynsrapport framlegges rådmannen for kommentarer.

Kommunaldepartementet har nå sendt ut på høring forslag om innstramming, som ukeavisa Kommunal Rapport spissformulerer forslaget slik : "Først etter at det offentlige har definert hva som er sant, bør den gemene hop inkluderes i samfunnsdebatten. Kommunaldepartementets argumentasjon for å hindre tidlig innsyn i revisjonsrapporter er like fordummet som den er skremmende."

Da vi behandlet saken i KS sitt hovedstyre denne uka ble jeg stående alene om dette standpunkt: "KS mener åpenhet rundt revisjonens arbeid er et viktig antikorrupsjonstiltak og kan bidra til at revisjonen i de konkrete saker får tips og informasjon de på et så tidlig tidspunkt ellers ikke ville fått tilgang til. Dagens offentlighetslovs § 5 gir nødvendig adgang til - etter en konkret vurdering - å gi utsatt innsyn for revisjons- og tilsynsrapporter."

Men flertallet ville ha mer hemmelighold og vedtok: "KS mener det er viktig at den politiske diskusjonen om de temaene som revisjonsrapporter og tilsynsrapporter tar opp bygger på verifiserte fakta. KS slutter seg derfor til forslaget til endringer i offentleglova § 5 annet ledd om å innføre utsatt innsyn i uferdige revisjonsrapporter og tilsynsrapporter."

Offensiv digital kommune

Offensiv digital kommuneBystyret sluttet seg i fjor til mitt initiativ om døgnåpen, helautomatisk, digital forvaltning. Ved bystyrebehandlingen fikk dette enstemmig tilslutning.

Nå er Byrådet i gang med realiseringen: Forleden besøkte finansbyråd Kristin Vinje Engebråten skole for å utfordre ungdom i en digital konkurranse. Undom i hele Oslo inviteres til å være med på å lage nye digitale løsninger og produkter som kan gjøre hverdagen til ungdom i Oslo enklere.

Dette er bra.

Les mer på Høyres sider