Åpenhet

KS: Offentlig informasjon bør være gratis

KS: Offentlig informasjon bør være gratis

Da vi sist uke i KS sitt hovedstyre behandlet "KS' interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet" fikk jeg enstemmig vedtatt følgende forslag:

"KS mener at informasjon som offentlig sektor besitter, som hovedregel bør stilles til gratis disposisjon for innbyggerne. Det bør utredes hvilken type offentlig informasjon som kan påføre urimelig kostnad eller byrde for offentlig sektor å tilgjengeliggjøre. Denne type informasjon kan danne unntaket fra hovedregelen."

Jeg er naturligvis fornøyd med dette hovedprinsippet, og at KS får økt fokus på temaet. Jeg har naturligvis særlig i tankene mine forslag i bystyret om at Plan- og bygningsetatens kartdata bør være gratis for byens innbyggere, men som bystyreflertallet - så langt - har skrubbet på.

Samtidig vedtok et enstemmig hovedstyre, etter forslag fra meg: "KS skal ha en aktiv rolle for å sikre at kommunenes leverandører utvikler programvare og komponenter basert på åpne standarder."

Hemmelige Oslo kommune: Telefonkatalogen hemmeligholdes

Hemmelige Oslo kommune: Telefonkatalogen hemmeligholdes

Jeg skjønner at Forsvarets Etterretningstjeneste og Politiets Sikkerhetstjeneste ikke har en søkbar katalog hvor direkte-telefonnummer til den enkelte ansatte er tilgjengelig på virksomhetenes internettsider.

Men at Oslo Rådhus og Oslo kommune - for å lette kommunikasjonen med byens innbyggere - ikke kan legge denne type informasjon ut på nettsidene, som en søkbar katalog, er særs underlig.

Bergen kommune kan det. Stavanger kommune kan det. Tromsø kommune kan det. Kristiansand kommune kan det. Ja, selv hele regjeringskvartalets/departementenes internkatalog ligger søkbar på nett.

Men i hemmelige Oslo passer Byrådet på dette som om det er av de største hemmeligheter. Ukeavisa Kommunal Rapport (se under) har i flere måneder kranglet om innsyn i det som andre kommuner automatisk legger ut på kommunens nettsider. Utrolig, sier nå jeg.

Byråd Aud Kvalbein klasker til mot journalister

Byråd Aud Kvalbein klasker til mot journalister

Ukeavisa Kommunal Rapport opptrer "etisk betenkelig" og "undergraver den enkeltes rett til taushet, vern om personlige forhold og dessuten respekten for at taushetsplikten overholdes" skriver byråden i et notat som svar på spørsmål fra meg:

"Selve straffebestemmelsen i helsepersonelloven for brudd på taushetsplikten gjelder bare helsepersonell og institusjoner som yter helsehjelp. Brudd på den forvaltningsmessige taushetsplikten er også straffesanksjonert jfr. straffeloven § 209. Forvaltningsloven gjelder for de som er en del av forvaltningsapparatet, som for eksempel ansatte tjenestemenn i stat og kommune, samt politikere.

Selve straffebestemmelsene gjelder ikke journalister som, på ulovlig vis, har fått tilgang til opplysningene. Kommunal Rapport baserer seg med andre ord på at noen har tilegnet seg og/eller utlevert opplysningene i strid med en streng straffesanksjonert taushetsplikt. Det anser jeg som både uheldig og etisk betenkelig. Behovet for å beskytte den enkeltes rett til taushet om sine helseopplysninger er like viktig overfor en journalist som overfor helsepersonell. Avisers bruk av opplysninger som er tilegnet på ulovlig vis, bidrar etter mitt syn til å undergrave den enkeltes rett til taushet, vern om personlige forhold og dessuten respekten for at taushetsplikten overholdes," skriver byråd Kvalbein blant annet i et notat til bystyrets finanskomite.

Takk til pressefolket for hederlig omtale

Takk til pressefolket for hederlig omtale

Det er alltid hyggelig å bli verdsatt for det en gjør. Og under Norsk Presseforbunds Åpenhetsting i går ble jeg tildelt vakre honnørord ved utdeling av Flaviusprisen.

"Den andre kandidaten er politiker. Samtidig har vedkommende i over 30 år jobbet for en mest mulig åpen forvaltning, først gjennom Listesaken med kartlegging av de hemmelige tjenestene i Norge, senere gjennom folkevalgtbasen - en base med kontaktinformasjon til sentrale folkevalgte i Norge. Vedkommende setter åpenhet på dagsorden både i sin personlige blogg og gjennom sitt medlemsskap i Oslo bystyre, langt utover det som er relevant for det partiet vedkommende representerer. Utlegging av hele dokumenter på nett, ansattes ytringsfrihet, åpenhet rundt gjennomføringen av anbud, er noen eksempler. Arbeidet har bidratt til, og vil forhåpentlig fortsette å bidra til, at politikere og andre får en større forståelse for betydningen av åpenhet om politisk arbeid.

På dette grunnlag vil Flaviusjuryen gratulere Ivar Johansen for en langvarig, standhaftig og prinsipiell kamp for mer åpenhet."

Juryen bestod av Anine Kierulf, UiO (leder), Alexander Øystå, redaktør i Vi Menn og Ståle Hansen, journalist i NRK. Og velfortjent vinner av selve prisen ble Aftenpostens journalist Per Anders Johansen, mens jeg - og en til - altså fikk honnør.

Jeg takker og bukker for vakre ord.

Korrespondanse på nett: Ny utsettelse

Korrespondanse på nett: Ny utsettelse

Byrådet jobber i sneglefart. For 6 år siden sa en enstemmig finanskomite i Oslo bystyre:

"Komiteen understreker viktigheten av å senke terskelen for hvordan publikum kan få tilgang til offentlig informasjon. I en slik sammenheng er det ønskelig å komme lenger enn å legge ut forvaltningens postjournaler. Mange kommuner, som for eksempel Bærum, har gjort hele arkivet elektronisk. Publikum kan via internett få tilgang til både inn- og utgående dokumenter i fulltekst. Komiteen ber om at byrådet tar initiativ til at Oslo kommune snarest mulig når samme målsetting for tilgjengelighet."

Gjentatte ganger har jeg måttet purre, og i januar i år sa Byrådet: "Produksjonssetting av ny løsning må tilpasses en pågående større systemrevisjon, og vil derfor være mulig å ta i bruk i løpet av første halvår."

Men så skjedde jo ikke. Nå sikriver byrådslederen:

"Arbeidet med løsningen har avdekket nye spørsmål knyttet til informasjonssikkerheten.Tiltakene for å redusere risiko for publisering av sikkerhetsrelatert informasjon er av både organisatorisk og teknisk karakter. Det planlegges med gjennomførte tiltak og dermed oppstart publisering av dokumenter innen 1.11.13."

Den som lever får se...

Folkevalgtbasen: For deg som lobbyist, interesseorganisasjon eller innbygger

Folkevalgtbasen: For deg som lobbyist, interesseorganisasjon eller innbygger

Dialog bør være god mellom de folkevalgte og velgerne. Stortingsrepresentanter, bystyremedlemmer og andre folkevalgte skal derfor være tilgjengelig for dem som ønsker å ta kontakt for å drøfte aktuelle saker eller komme med meningsytringer. De folkevalgte skal representere sine velgere. Det er derfor viktig at de får det løpende korrektiv som innspill fra publikum representerer.

De folkevalgte skal i begrenset grad blande seg inn i enkeltsaker og konkrete helse- og sosialsaker som er lagt til forvaltningen å takle. Men samtidig er de folkevalgte ombud. I den sammenheng er det nyttig at de av og til ser på konkrete enkeltsaker. Dette ikke minst som en test på at det regelverk og rammer de folkevalgte organer har vedtatt virker etter hensikten.

Derfor har jeg nettstedet Folkevalgtbasen, hvor du finner mailadresser og telefonnummere til stortingsfolk, regjeringspolitikerne, landets ordførere og folkevalgte i de største byene. Flere av dem har ønsket å hjemme seg bort, og bedt om at kontaktinformasjon ikke skal stå i denne basen, men har du stilt deg i folkets tjeneste må folket også kunne ta kontakt.

Derfor: Her er den. Kontaktinformasjon til nesten 1.000 folkevalgte. Ta kontakt med dem, når du har noe de bør vite om eller bli spurt om.

Hemmelige Oslo: Fortsatt ikke korrespondanse på nett

Hemmelige Oslo: Fortsatt ikke korrespondanse på nett

En enstemmig finanskomite i Oslo bystyre uttalte i 2007 (etter et initiativ fra meg):  "Komiteen understreker viktigheten av å senke terskelen for hvordan publikum kan få tilgang til offentlig informasjon. I en slik sammenheng er det ønskelig å komme lenger enn å legge ut forvaltningens postjournaler. Mange kommuner, som for eksempel Bærum, har gjort hele arkivet elektronisk. Publikum kan via internett få tilgang til både inn- og utgående dokumenter i fulltekst. Komiteen ber om at byrådet tar initiativ til at Oslo kommune snarest mulig når samme målsetting for tilgjengelighet."

Da jeg purret på oppfølging av dette 3 år senere uttalte Byrådet i notat til finanskomiteen bl.a. følgende: "På bakgrunn av finanskomiteens innstilling vil det bli startet et arbeid med sikte på en publiseringsløsning for fulltekstdokumenter på Internett for byrådsavdelingene. Jeg vil også igangsette et arbeid for med sikte på at kommunens øvrige virksomheter begynner med dette."

Ytterligere 3 år er gått, og Byrådet skrev i notat til finanskomiteen av 13. januar 2013 blant annet: "Det tas sikte på å realisere ny elektronisk offentlig journal for byrådsavdelingene med klikkbare dokumenter, basert på standard systemprodukt.(...) Selve leveransen antas å kunne gjennomføres på 12-16 uker. Produksjonssetting av ny løsning må tilpasses en pågående større systemrevisjon, og vil derfor være mulig å ta i bruk i løpet av første halvår."

Første halvår er forlengst passert, men systemet er ikke på lufta. Oslo er en kommune hvor det politiske flertall prioriterer åpenhet svært lavt. Jeg har igjen bedt Byrådet orientere bystyrets finanskomite.

Det røde surfebrettet

"Det røde surfebrettet" er et nettsted jeg har redigert i veeeeeldig mange år.

Surfebrettet er en oversikt over nyttige ressurser på internett. Jeg har foretatt et utvalg av sider jeg finner særlig relevante, uten at det i dette verken ligger sympatier eller antipatier. På surfebrettet finner du mer enn 3.800 anbefalinger, med særlig vekt på internasjonal solidaritet, fred, velferd, miljø, fagbevegelse, flerkulturelle Norge og verdispørsmål. Dette skal være det uunnværlige sted for samfunnsinteresserte.

Kvaliteten på nettstedet sikres ikke minst ved at jeg får mange innspill til linker som bør være med, korrigeringer m.v.

Derfor: Bruk surfebrettet, og kom med innspill til lenker du mener bør være med.

Nei til militærstyrker mot demonstrasjoner og sivil ulydighet

Nei til militærstyrker mot demonstrasjoner og sivil ulydighet

"Regjeringen bør ikke kunne sette inn Forsvaret mot demonstrasjoner og sivil ulydighet," understreker tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith i en kronikk i Aftenposten. Og grunnen til hans advarsel nå er et høringsdokument Forsvarsdepartementet har sendt ut.

Grunnlovens § 99 fastslår at den militære makt ikke skal kunne brukes mot landets egne borgere. Med det nye høringsutkastet foreslås det at at Forsvarsdepartementet får en generell fullmakt til å yte bistand til politiet som kan medføre bruk av makt overfor norske borgere.

"Nye lovregler om kampen mot terror krever en vurdering av hvor langt grensen mot borgerfriheten blir forskjøvet. Det er særlig tilfeller av demonstrasjoner og mer omfattende sivil ulydighet man bør vurdere når det gjelder bruk av Regjeringens tvangsmakt i lovforslaget. Dette er former for opposisjonelle ytringer der Regjeringen ikke bør kunne blande inn Forsvaret, og i alle fall ikke basert på en generell lovfullmakt som denne. En slik begrensning av Regjeringens tvangsmakt bør fremgå klart av lovteksten, og ikke bare bygge på fremtidige, usikre tolkninger og politiske vurderinger," skriver Carsten Smith, og minner oss på:

"Mange vil huske striden om bruk av militære midler overfor sivil ulydighet da det i 1981 fant sted en stor sammenlenking av samer og andre borgere for å stanse utbygging av Kautokeino-Alta-vassdraget. Det ble samtidig en strid mellom Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet, der Justisdepartementet ønsket en større bistand fra Forsvaret enn Forsvarsdepartementet fant det riktig å yte. Det var etter min vurdering viktig for vårt samfunn at myndighetenes reaksjon den gang ikke fikk et mer militært preg, men at forsvarsministerens motstand mot bruk av Forsvarets ressurser vant frem. Dette bidro til å gjøre den senere politiske forsoning enklere."

Klokt sagt at den tidligere høyesterettsjustitiarius! Konklusjonen hans om at Regjeringen ikke bør kunne sette inn Forsvaret mot demonstrasjoner og sivil ulydighet er selvsagt riktig, og viktig.

Byrådet har droppet byrådsnotater. Må være lovstridig

Byrådet har droppet byrådsnotater. Må være lovstridig

Dengang Offentlighetsloven ble innført og fastslo at forvaltningens dokumenter som hovedprinsipp skulle være tilgjengelige for innbyggere, var det massiv motstand i forvaltningen: Samtlige departementer - med unntak av Justisdepartementet som avsender - sa i høringsrunden et kraftig nei. Noe slikt ønsket de ikke. Men forvaltningen fortsatte å lage dokumenter og sende brev.

Byrådet i Oslo har havnet ut i en disputt med Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Han fastslår at byrådsnotater er offentlige etter Offenrlighetsloven. Men da svarer Byrådet, ved byrådslederen: da slutter vi å lage byrådsnotater. På spørsmål fra meg begrunner byrådslederen dette slik:

"Etter at Sivilombudsmannen konkluderte med at byrådsnotater ikke kan unntas offentlighet som interne dokumenter, har jeg således funnet det umulig å fortsette å benytte byrådsnotater. Jeg er helt enig med representanten Johansen i at denne endringen i praksis er svært lite ønskelig, særligfordi det  gjør det vanskeligere å fremlegge spørsmål til drøfting på en systematisk og planlagtmåte, og fordi det svekker dokumentasjonen av konklusjonene fra drøftelsene.

Jeg vil likevel understreke at det helt uavhengig av bruken av byrådsnotater eller ikke, er et krav til at de saker som vedtas av byrådet eller fremmes for bystyret skal være opplyst. Relevante faktaopplysninger og drøfting av alternative løsninger skal framgå. Det som ikke vil fremgå av byrådssaken eller nå heller ikke i referater fra behandling av byrådsnotater, er de interne drøftelsene i byrådet, og særlig om det har vært uenighet om den endelige konklusjonen som byrådet fremmer."

Jeg kan ikke skjønne annet en slik opptreden er lovstridig og ikke tilfredsstiller lovverkets helt grunnleggende saksbehandlingsprinsipp om etterdokumenterbarhet og etterprøvbarhet. Uten skriftlighet er dette ikke mulig.

Hemmelige Oslo: Igjen lovstridig hemmelighold

Hemmelige Oslo: Igjen lovstridig hemmelighold

For kort tid siden, 2. juli, sendte Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ut et høringsdokument under overskriften "Høring: Prosjekt arbeidsmarkedsbedrifter." Dokumentet kommer til å skrape strid. Det foreslås sammenslåing til en bedrift av tilsammen 7 foretak eller aksjeselskaper der Oslo kommune er hel- eller majoritetseier. Bedriftene som er omfattet av prosjektet representerer ca 290 stillinger på varig tilrettelagt arbeid. Svært mange av disse er psykisk utviklingshemmede med liten eller ingen mulighet i det ordinære arbeidsmarkedet. De som jobber på feltet mener forslaget som nå fremmes er en dårlig ide for de som kanskje trenger slike arbeidplasser aller mest, og vil skyve mange helt ut av arbeidslivet.

Byrådet aner uro, og ønsker skjerme seg mot offentlig debatt ved at høringsdokumentet er hemmeligholdt, med bakgrunn i Offentlighetslovens § 14, første ledd: "Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing." Dokumentet er blant annet sendt til 6 kommunale aksjeselskaper - som ut fra aksjeloven er selvstendige rettssubjekter - til alle de 15 bydelene, og det statlige forvaltningsorganet NAV Oslo. Det betyr altså at Byrådet mener alle disse mottakerne, det være seg aksjeselskaper eller Staten, er en del av "organet" Byrådet. Dette er naturligvis tøys, og er et lovstridig hemmelighold.

Oslo kommune framstår fortsatt som en av landets mest lukkede kommuner.