Åpenhet

Unntatt offentligheten

Unntatt offentlighetenOslo kommune la ut barnevernsanbud til en samlet verdi på 600 millioner, men da presse og offentlighet ville titte kommunen i kortene, kom hemmelighetsstempelet. Kommunen overlot i praksis til anbudstilbyderne selv å vurdere hva kommunen skal unnta fra offentlighet. Sånn er naturligvis ikke offentlighetsloven, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er knusende i sin dom når det gjelder Oslo kommunes hemmelighold rundt barnevernsanbudene.

Forvaltningen skal også være lojal mot det politiske system og lovgivers understrekning av åpenhet som en viktig forutsetning for vårt demokrati. Forvaltningen disponerer fellesskapets verdier på vegne av innbyggerne, og innbyggerne har krav på innsyn i hvordan dette gjøres. Da må faktisk næringsdrivendes ønske om hemmelighold vike for felleskapshensynene. Nå må vi snart få på plass en større åpenhetskultur i offentlig forvaltning, skriver jeg bl.a. i en artikkel i tidsskriftet Rus & Samfunn.


Unntatt offentligheten 

AV Ivar Johansen, SV

Oslo kommune la ut barnevernsanbud til en samlet verdi på 600 millioner, men da presse og offentlighet ville titte kommunen i kortene, kom hemmelighetsstempelet. Kommunen overlot i praksis til anbudstilbyderne selv å vurdere hva kommunen skal unnta fra offentlighet.

For som etaten selv skrev: «Vi er av den oppfatning at forvaltningsorganet skal være forsiktige med å overprøve hva leverandørene selv mener er forretningshemmeligheter. Våre saksbehandlere er ikke de nærmeste til å ha detaljkunnskap om markedet og hva som er den ene leverandørens konkurransefortrinn fremfor en annen.»           

Anbudstilbyderne brukte svartsladden over en lav sko.           

Sånn er naturligvis ikke offentlighetsloven, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er knusende i sin dom når det gjelder Oslo kommunes hemmelighold rundt barnevernsanbudene:           

«Fylkesmannen finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbud er sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Fylkesmannen finner derfor å måtte oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det vises til at kommunen ikke uten nærmere vurdering kan legge den enkelte tilbyders egne vurderinger til grunn, men må foreta en selvstendig vurdering av hvilke opplysninger som eventuelt kan unntas offentlighet.»             

Dette er en logisk og klok konklusjon. Oslo kommunes opptreden hadde som følge at leverandør x anså en informasjon i deres anbud som ikke å være en forretningshemmelighet, mens leverandør y mente tilsvarende informasjon i deres anbud var en forretningshemmelighet. En anbyder sladdet hele anbudet, mens en annen i praksis ikke sladdet noe. En slik ulik håndtering av like anbud måtte opplagt være forskjellsbehandling og lovstridig.           

Stortinget endret for noen år siden (Ot.prp. nr. 102 (2004–2005) loven for å sikre større åpenhet rundt anbud og anbudsprosesser: Anbudsdokumentene skal være offentlige fra det tidspunkt leverandøren er valgt. Og det var klokt begrunnet: Høy grad av innsyn i innkjøpsprosessene bidrar til at det ikke blir tatt utenforliggende hensyn, og motvirker korrupsjon og andre uheldige forhold.           

Lovgiver har understreket at hemmelighold ikke kan begrunnes alene med at noe er forretningshemmeligheter eller av konkurransemessig betydning. Opplysningene kan bare lovmessig unntas fra offentlighet der det kan føre til økonomisk tap for virksomheten dersom opplysningene gjøres kjent.           

New Public Management, anbud og kommersialisering av offentlig sektor tilhører den politiske arena, og besluttes der. Forvaltningen må være lojal mot de politiske vedtak. Men forvaltningen skal også være lojal mot det politiske system og lovgivers understrekning av åpenhet som en viktig forutsetning for vårt demokrati. Forvaltningen disponerer fellesskapets verdier på vegne av innbyggerne, og innbyggerne har krav på innsyn i hvordan dette gjøres. Da må faktisk næringsdrivendes ønske om hemmelighold vike for felleskapshensynene. Nå må vi snart få på plass en større åpenhetskultur i offentlig forvaltning.  

(tidsskriftet Rus & Samfunn nr. 1- 2011)

Følg Ivar Johansen på Twitter eller Facebook.

Kommentarer   

0 #1 May-Britt Christensen 12-03-2011 12:35
Dette er en blottlegging av manglende evne og innsikt til å drive virksomhet etter de lover og regler
som vi alle er pålagt å følge. Gang på gang går FRP/H byrådet i baret.Først med at de liksom skal spare, men resultatet blir gang på gang at de sløser med skattebetalerne s penger.
0 #2 Ellen Fjermestad 12-03-2011 13:44
Det virker som alt skal privatiseres. Jeg tror de har glemt at det er kommunevalg iår. La de gå i barret så blir vi kvitt dem
0 #3 Øyvind Michelsen 12-03-2011 16:48
Dette er nøyaktig regulert i Offentleglova og kommunen forholder seg til den til punkt og prikke, hvis ikke de gjør det får bystyrets medlemmer ta opp saken og få orden på dette! Bystyret er kommunens øverste tilsynsorgan og dersom de ikkegjør jobben sin får vi velge noen andre! Så her bør du kunne påvise at kommunen har brutt loven!!
0 #4 Ivar J 12-03-2011 16:52
Øyvind: du har rett i at "dette er nøyaktig regulert i offentliglova", men det er klart uriktig at "kommunen forholder seg til den til punkt og prikke".

Som denne saken viser hemmeligholder kommunen, i strid med lovens bestemmelser.
Derfor opphevet Statens tilsynsmyndighe t, Fylkesmannen, kommunens hemmeligholdved tak. Kommunen er pålagt å behandle innsynskravet på ny, og i tråd med lovens bestemmelser.
0 #5 Øyvind Michelsen 12-03-2011 21:41
Men din konklusjon er politikk, mens dokumentet du snakker om er realiteter og noen av oss trekker ikke dine politiske konklusjoner på bakgrunn av dette dokumentet. Selv mener jeg at kommunen kan kjøpe driftstjenester av andre ved siden av å drive noen selv. Når det gjelder dette dokumentet så skal og må kommunen følge offentleglova og andre lovverk og dersom de har brutt loven er det bra at du og andre i bystyret påtaler det! Det er bystyret og ikke byrådet som er kommunens øverste bestemmende og kontrollerende organ og dette er hjemlet i kommuneloven!
0 #6 Sigrun Myrmellem 12-03-2011 21:41
Legg merke til hva Fylkesmannen sier: Kommunen må vurdere innsyns begjæringen på nytt, på selvstendig grunnlag. Fylkesmannen sier ikke at dokumentene skal frigis.
0 #7 Ivar J 12-03-2011 21:48
Øyvind: Du skriver: "noen av oss trekker ikke dine politiske konklusjoner på bakgrunn av dette dokumentet", og så sier du: "Selv mener jeg at kommunen kan kjøpe driftstjenester av andre ved siden av å drive noen selv."

Det er da ikke et fnugg av "konklusjoner" fra min side overfor som i det hele tatt omtaler det temaet. Mine "konklusjoner" handler utelukkende om at vi må ha en kommune som følger Offentlighetslo vens prinsipper om at forvaltningens saksdokumenter er offentlige, med de unntak som lover stiller (forretningshem meligheter osv). Fylkesmannen sier altså at kommunen har hemmeligholdt flere opplysninger enn det loven gir adgang til.
0 #8 Ivar J 12-03-2011 21:51
Sigrun: joda, "Fylkesmannen finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbud er sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til", og de opplysninger solm er hemmeligholdt ut over det lovens gir adgang til må naturligvis frigis.
0 #9 Akram Ahmedi 12-03-2011 22:26
Slik skal ikke være. Offentlige eier barnevesrnoppga vene, og skal ha full kontrolover utførsel av en så kompleks oppgave. Det må bli slutt på å overlate tjenesten til private, når offentlige eier problemmet og skal finaseres med skattebetallern es penger.
0 #10 Ola G Sjithushaugen 12-03-2011 22:51
Barnevern på anbud må bli bra greier. Da sitter de med kalkulator og vurderer pengeverdien av hver enkelt som trenger det. Klasker på "avanse" og ser om bunnlinja ser bra ut. No rulles det jo opp lovbrudd en messe innen offentlige etater i følge Adecco-avslørin gen. Et eget lovverk for det offentlige og et helt annet for private MÅ gå galt det!

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode