Åpenhet

Venstre skaper flertall for fortsatt lukkethetskultur?

Venstre skaper flertall for fortsatt lukkethetskultur?Mens Venstre i kommuner som Molde, Levanger, Kragerø og Vefsn skryter av at de har fått gjennomslag for det viktige prinsipp at styremøter i kommunale foretak som hovedregel skal holdes for åpne dører, så inntar Oslo Venstres bystyregruppe et annet standpunkt. 

Det følger av  kommunelovens § 68 nr. 5 at styret i kommunale foretak holder møtene sine for lukkede dører dersom ikke kommunestyret har fastsatt noe annet i vedtektene. For Oslos del holder alle foretaksstyrene lukkede møter, uten innsyn for offentligheten. Regjeringen har sendt ut på høring forslag om endring av dagens bestemmelser, og foreslår at dagens bestemmelser bør speilvendes, slik at styremøter som hovedregel skal være åpne.  Dette begrunnes i at åpenhet i kommuner er med på å skape tillit til kommunal virksomhet og å styrke lokaldemokratiet. Kommunale foretak er en del av kommunen. Det er derfor viktig  at også de delene av kommunen driver virksomheten sin på en tillitsvekkende måte.

Flertallet i bystyrets finanskomite (partiene Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre) anbefaler overfor bystyret at Oslo kommune går i mot regjeringens forslag om en lovendring slik at styremøter i kommunale foretak som hovedregel skal holdes for åpne dører. Venstre i Oslo står, i motsetning til partikolleger andre steder i landet, som forsvarer for en lukkethetskultur.

Selv fremmet jeg (med støtte fra AP) følgende forslag: "Oslo kommune støtter, i likhet md KS, departementets forslag om at styremøter i kommunalt eide foretak skal være åpne når forretningsmessige forhold ikke tilsier noe annet". Venstre kan, når  bystyret behandler saken onsdag, om de vil ha troverdighet som et partt som sloss for en åpenhetskommune, sikre flertall for dette standpunkt.

Kommentarer   

0 #1 Jörgen Lundqvist 24-09-2011 13:29
Risikoen ved å ha åpne møter kan være at møtet vil bli et populistisk show når kontroversielle emner er oppe til avgjørelse, i stedet enn å ha en velfundert debatt.
0 #2 Ivar J 24-09-2011 13:30
snarere motsatt. med presse/publikum tilstede skjerper kanskje styremedlemmer seg. preges Stortingets talerstol av populistisk show, slik at du synes de bør begynne å lukke møtene?
0 #3 Aanund Olsnes 24-09-2011 13:30
Møta i Stortinget er vel stort sett prega av ålmenn keisemd. Men me har vel dei representantane me fortener?
0 #4 Jörgen Lundqvist 24-09-2011 13:31
Populistisk show i Stortinget? Ja, til en viss grad. :-)
Lukkete møte i Stortinget? Nei, la de gale påstandene komme frem. :-)
0 #5 William Sæbø 24-09-2011 13:31
Det er viktig med et åpent Norge, derfor er jeg fullstendig bak Ivars forslag her. Selvfølgelig kan man vedta å lukke dørene dersom det av personvernhensy n krever det. Om tilhørerene ikke oppfører seg kan man pent be dem gå. Erfaringer viser at dette stort sett ikke er noe problem.
0 #6 Jörgen Lundqvist 24-09-2011 13:31
Dersom en skole vil bli stengt kan en følelsesmessig avgjørelse være lettere å ta enn en avgjørelse basert på fakta, hvis alle foreldre og nabolaget er til stede...
0 #7 Ivar J 24-09-2011 13:33
Jørgen: så da må ditt svar være: landets kommunestyrer bør i større grad fatte sine beslutninger bak lukkede dører, uten at media og offentligheten kan følge debatten?
0 #8 Jörgen Lundqvist 24-09-2011 13:52
Nei, jeg bare sier at som sittende i et bydelsutvalg må man være klar over det presset som kan eksistere når en vanskelig avgjørelse må tas og alle naboerne dine fører frem emosjonelle grunner til at avgjørelsen skulle bli omvent og er til stede. Da må man være sterk og vant til at diskutere, og der kan det finnes en forskjell mellom bydelspolitiker og fullltidspoliti ker.
0 #9 Tor Bach 24-09-2011 16:55
Hvis man ikke er beredt til å forsvare sine standpunkter i lokalmiljøet, burde man kanskje revurdere sin stilling som politiker, fremfor å lukke dørene for å slippe å bli motsagt.
0 #10 ellen fjermestad 24-09-2011 17:40
Møtene skal være åpne,publikum har rett til å vite hva som foregår. Hvordan skal vi ellers protestere når det kommer til vedtak?

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode