Åpenhet

Bystyret: Lukkede møter i strid med loven

Bystyret: Hemmelige møter i strid med lovenJa, sa det allerede for 3 måneder siden: Møter i folkevalgte organer er åpne, og kan bare lukkes etter en eksplisitt beslutning av organet selv, med hjemmel i lovens unntaksbestemmelser. Det er selvsagt ikke opp til den som ber om å møte en bystyrekomite for å påvirke i en sak som er til behandling å avgjøre hvorvidt møtet skal være lukket eller ei.

Jeg visste ikke den gang at Bystyrets sekretariat allerede på dette tidspunkt hadde innhentet en uttalelse fra Kommuneadvokaten, som var helt krystallklar: "Slike deputasjoner skal (..) gå for åpne dører. Deputantene kan ikke selv bestemme om dørene skal være lukket."

Det som imidlertid bekymrer meg er at ordføreren ikke sikret at Kommuneadvokatens uttalelse ble gjort kjent for bystyret, da dette senere behandlet saken (jfr dokumentoversikten). Hadde bystyret kjent til Kommuneadvokatens uttalelse kunne selvsagt ikke bystyret bare "tatt til orientering" denne type formuleringer i saksframlegget: "kommer fylkesmannen til at det var en feil at deputasjonen ble holdt for lukkede dører, er det likevel grunn til regne med at feilen ikke har virket inn på vedtakets innhold."

Da kunne ikke bystyret vært like uklar som teksten over, men vært like klar som Kommuneadvokaten: "At deputasjonen ble holdt for lukkede dører, vil (...) dermed være en feil ved bystyrets behandling av Ekeberg-saken." (med det er tvilsomt om feilen har virket inn på vedtakets innhold)

Les Kommuneadvokatens uttalelse (pdf)
Les hva jeg skrev 19. september

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode