Barn og Unge

Barnevernet: prioritet nr. 1

Barnevernet: prioritet nr. 1 i kommunenJeg ønsker meg en kommune hvor

- bydelens barnevernstjeneste får økt bemanning, slik at de får bedre muligheter til å følge opp den økte saksmengde
- barn og unge ikke skal settes ut på anbud (jfr. KOFA-avgjørelsen)
- barnets beste legges til grunn, og bydelenes priser for bruk av Barne- og familieetatens institusjonsplasser bør derfor reduseres
- det forebyggende barnevern er styrket, særlig helsestasjonenes ressurser
- frivillige/ideelle organisasjoner gis bedre muligheter for forebyggende innsats

Kort sagt: for meg er barnevernet det aller viktigste tiltaksområde i kommunen, og skal derfor ha førsteprioritet ved fordeling av ressurser.

Hvilke initiativ og endringer ser du som nødvendig på dette feltet?

Jeg stiller meg til disposisjon for gjenvalg og 4 nye år i Oslo bystyre i folkets tjeneste om du ønsker meg. Oslo SV har et flott program, og gode kandidater.

Men du velger ikke bare hvilket parti du vil satse på: Uansett hvilken partiliste du bruker, kan du gi enkeltkandidater en tilleggsstemme. Om du fortsatt ønsker meg i Oslo bystyre trenger jeg din stemme.

Kommentarer   

0 #11 Rose Gube 30-08-2011 12:52
Alt handler om å prioritere ut fra barnas behov. Det er det Lov om barnevernstjene ster handler om. Problemer blir det først når foreldre og barnevern ikke har samme syn på saken (sånne saker florerer det av bl. a på Facebook)
0 #12 Birte Lykkegaard 30-08-2011 12:52
til Rose: vet...
0 #13 Sahak Sahakian 30-08-2011 12:53
Sahak Sahakian Det florerer også kortsiktige løsninger basert på kortsynte menneskers behov for kortsiktig fortjeneste...
0 #14 Bente Enga. 30-08-2011 15:19
Jeg tenker at man først og fremst må få barnevernet til å arbeide etter retningslinjene i barneloven, barnekonvensjon en, forvaltningslov en og EMK.
Jeg mener bestemt at begrepet " til barnas beste" er et misbrukt uttrykk som misbrukes i stor grad fra barnevernets side. Det finnes i dag ingen definisjon på hva som er til barns beste. Jeg tenker at definisjonsmakt a til barnevernet er altfor stor. Og at man først og fremst må bidra til holdningsendrin ger, slik at barnevernet jobber for det beste for barna. Jeg er ingen tilhenger av flere barnevernstilli nger FØR dette er rettet på. Det er grupper på facebook som arbeider seriøst for at barnevernet skal hjelpe de barna som trenger det! Og dette er dagens reklame: Foreningen trygt barnevern gjør det! Takk for at jeg fikk komme med innspill her for hva som gjøres bedre innen barnevernet. Det trengs. Rettsikkerheten for barn og familier er en illusjon i det norske samfunnet. Gjør noe med det!!!
+1 #15 Bente Enga. 30-08-2011 15:51
Viser til Rose´s innslag: Alt handler om å prioritere ut fra barnas behov. Det er det Lov om barnevernstjene ster handler om. Problemer blir det først når foreldre og barnevern ikke har samme syn på saken (sånne saker florerer det av bl. a på Facebook)

Dette er en forenket forklaring på hvorfor "samarbeid" mellom barnevern og foreldre strander.

Det er i stor grad maktmisbruk i denne etaten, som er ment for å hjelpe.

Syke foreldre får ikke hjelp og støtte. Sykdommen blir brukt mot dem som et argument for å fjerne barn. Jeg er fristet til å omdøpe barnevernet til: "barnefjerntjen esten"... Dette er selvsagt satt på spissen, men det er ikke langt unna. Folk må slutte å tenke "svart/hvitt i disse sakene. det finnes så mange nyanser på godt og vondt. Det er de barnevernsarbei derne som arbeider etter barneloven. Og som gjør en fabelaktig jobb! Og det er de som absolutt IKKE abeider etter retningslinjene i noen som helst lov/ konvensjon, men som misbruker makten barnevernet har på det groveste. Hvorfor tenker ikke folk over det. Har dere tenkt på at alle andre institusjoner blir det avdekket og kritisert uverdige forhold. Men man hører lite om overgrep og lovbrudd når det gjelder barneverntjenes ten. Hvorfor det? Jo, det er fordi man blir lurt av intervjuver i media om hvor ille det står til i den etaten, at de ikke får hjulpet nok barn osv... Og så kommer det noen hjerteskjærende historier om barn som har lidd overlast, fordi det biologiske prinsipp står så sterkt. ( Foreldrenes rettsvern ) Man hører skjeldent eller adri om i media om hvordan barnevernet bryter loven. Ikke gir rett og nødvendig hjelp til foreldre for at de skal kunne ta vare på barn på en god nok måte. Disse historiene glimrer med sitt fravær i media. Og takk og lov for facebook, som gjør det mulig å sette søkelyset på nettopp disse historiene. Mange har blitt så skadelidene av barnevernets herjinger med folk. Vi snakker da om foreldre som blir utsatt for løgn,hersketeki kker i form av mangelfull informasjon. Det er brudd på forvaltningslov en. Og div.andre lover og konvensjoner. Dersom dere virkelig vil bidra til et godt barnevern så må dere være åpne for, og hjelpe til at det blir slutt på disse uverdige overgrepene som barnevernet utsetter barn og deres foreldre for. For å løse et problem, må man annerkjenne problemet, og ikke "feie det under teppet" som det gjøres. NÅ MÅ VI KJEMPE FOR AT BARNA FÅR DEN HJELPEN DE TRENGER!!!! Og at barnevernet gjør den jobben de selv har utdannet seg til. Og søkt seg til en stilling for å gjøre nettopp det. Jeg ber om innspill på hvordan vi kan gjøre barnevernet bedre, nå som jeg har informert dere om problematikken i barnevernet. Vær snill og hjelp til slik at vi får et trygt og godt barnevern!!!
0 #16 Haakon 30-08-2011 16:25
Det er ingen som ønsker seg noe annet enn best mulig barnevern.
Best mulig behandling av de eldre.
Best mulig behandling av narkomane.
Best mulig skoler.
Best mulig kollektivtransport.
Best mulig barnehager.
Best mulig for de som ikke kan jobbe.
Best mulig integrering.
Best mulig tilbud til de bostedsløse.

Men - du har ikke en gang fortalt hvordan du skal finansiere dette. Når SV har gått vekk fra eiendomsskatt - hvordan skal du få det til?
Hvor skal du kutte?
Skal du selge unna kommunal eiendom?
Skal du låne alle pengene ?
Hva skal du gjøre ?
0 #17 Ivar J 31-08-2011 01:45
På bakgrunn av innspill vil jeg nok også legge til følgende:

Mer midler til det kommunale barnevernet: Vi må sikre et tilstrekkelig antall ansatte slik at bekymringsmeldi nger blir undersøkt raskt, og nødvendig hjelp blir igangsatt.

Bedre ettervern: Det innebærer at barn under barnevernets omsorg også skal få støtte av barnevernet når de passerer 18 år (til de 23 år) og ikke lenger er barn. Det er viktig at barnevernsbarn opplever at noen er der for dem også etter fylte 18 år. Mange står uten familiebånd og ettervernet viktig for at dagliglivet skal fungere

Videreutdanning og kompetansehevin g for ansatte: Barnevernet møter stadig nye utfordringer. Derfor er det viktig med faglig påfyll for de ansatte.Det er også viktig at Barnevernet tilegner seg ytterligere flerkulturell kompetanse.

Forebygging og tidlig hjelp: Det forutsetter et godt samarbeid med barnehage, skole, helsetjenester og andre sentrale kommunale tjenester.
0 #18 Ivar J 31-08-2011 01:50
Haakon:

La meg bare ta ET eksempel:
"best mulig kollektivtrafikk".

Følg denne linken;
kurl.no/hsaf

SV dropper store veiprosjekter, og bruker heller midlene til å styrke kollektivtrafikken.
Så kan du være uenig i et slikt valg, men det viser at SV finansierer våre forslag ved å flytte penger fra et sted til et annet.
0 #19 Haakon 31-08-2011 03:17
Jeg syns du har fine tanker om barnevernet, jeg.
Men, ser ikke pengene.
Veiene nevnt er statens ansvar, så Oslo sparer ikke mye på dette - men, de får ikke utgiftene til bedre trikk.

Når du ser hvor mange tusen biler som står i kø hver dag til Oslo så tror jeg at om man regner på tapte timer x kanskje 20.000 hver dag blir et regnestykke som gjør at staten ville gått i pluss om de gjorde veien bedre.

Hvor mye ekstra CO2 som slippes ut hver eneste dag pga disse køene tørr jeg ikke en gang tenke på.

Handlingsregelen har blitt presentert til folket som at man kun kan bruke avkastningen av fondet, ikke av insetert beløp. Det er bare en del av sannheten. Det er også i denne handlingsregele n satsing på infrastruktur hjemme.

E18 ble bygget for 60 tallets trafikk. Nå skjer det opplagt ikke noe før 2030, kanskje 2040.

Jeg har stått i den køen i 7-8 år og sluttet i jobben min i Oslo med tanke på at jeg ikke orket å bli pensjonist med den køen hver dag. Stakkars de som må det.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode