Eldreomsorg

Dårligere tannhelsetilbud til eldre og rusavhengige

Dårlige tannhelsetilbud til eldre og rusavhengige- Tilbudet på dagsenterbrukere på sykehjem opphører
- Redusert tilbud til rusavhengige
- Redusert tilbud til pasienter på sykehjem og i hjemmesykepleien

Dette er konsekvensen av Byrådets forslag for Tannhelsetjenesten for 2010. Byråd Sylvi Listhaug bestrider ikke dette, men toer sine hender, og skriver til bystyret:  "Tannhelsetjenesten må innenfor den tildelte rammen for 2010, prioritere de viktigste målgruppene. Innenfor de ressurser som Oslo kommune vil ha til disposisjon i 2010, har det ikke vært mulig å bevilge midler til samtlige av de tiltak som Tannhelsetjenesten søker om midler til for 2010. Følgelig må målsettingene justeres i takt med tildelt ramme for 2010. Tannhelsetjenesten oppgir at de mangler 8,8 mill. kroner for å videreføre tilbudet på samme nivå som i 2009.

Men på det verbale plan snakker Byrådet så vakkert om at de prioriterer tjenestetilbudet til eldre og rusavhengige.


Les hvor vakkert Byrådet omtaler Tannhelsetjenesten og deres tilbud i Byrådets budsjettforslag her.

Dette er virkeligheten av Byrådets budsjettforslag for 2010, slik virksomheten beskriver dette i notat til Bystyrets helse- og sosialkomite av 15. oktober 2009:


Pga den store økningen i de årlige IKT-utgiftene har THT allerede i 2009 vært nødt til å redusere bemanningen. Dette medfører at årets måltall for pasientbehandling ikke vil bli nådd. Nye tannklinikker som tas i bruk i 2010 (Ryen og Linderud senter), medfører økte årlige husleieutgifter i størrelsesorden 1,5 mill kroner. Økt kjøp av narkosetjenester for å redusere ventetiden beløper seg til 0.5 mill kroner.

- Gjennomførrte effektiviseringstiltak

Det er gjennom flere år gjennomført betydelige effektiviseringstiltak i THT. Arbeidsoppgavene er systematisk fordelt etter LEON-prinsippet og innkallingsintervallene for barn og ungdom er forlenget slik at det på enkelte klinikker går mer enn to år mellom hver kontroll. Det er i strid med Helsetilsynets anbefalinger å ha innkallingsintervaller på mer enn to år. Følgende andre tiltak må derfor iverksettes
som konsekvens av byrådets budsjettforslag:

- Tilbudet til dagsenterbrukere på sykehjem opphører

Dagsenterbrukerepå sykehjem har siden 1984 fått tilbud om gratis tannbehandling i THT. Dette tilbudet er ikke hjemlet i tannhelsetjenesteloven. Det er over 1600 dagbrukere i Oslo. En del av disse vil som brukere av hjemmesykepleien, fortsatt ha rett til gratis tannbehandling.

- Redusert tilbud til rusmiddelavhengige

THT har i dag avtale med 10 privatpraktiserende tannleger i Oslo om kjøp av tannbehandling for pasienter i statlige helseinstitusjoner (AFX, Vekshuset, Ullvin, Tyrili m.fl.). Denne ordningen opphører og THT gir et redusert tilbud i egen regi. I tillegg vil tilbudet til rusmiddelavhengige under kommunal
rehabilitering/omsorg og legemiddelassistert behandling reduseres betydelig.

- Redusert tilbud til pasienter på sykehjem og i hjemmesykepleien (tannhelsetjenestelovens gruppe c)

Alle beboere på sykehjem får hvert år undersøkelse og tilbud om behandling. Tilbudet til gruppe c må reduseres slik at det i hovedsak blir gitt akuttbehandling/absolutt nødvendig behandling. Det vil samtidig være nødvendig å legge ned flere av tannklinikkene på sykehjemmene.

Byrådets reaksjon på dette er, slik byråd Sylvi Listhaug beskriver det i notat til Bystyrets helse- og sosialkomite av 2. nov. 2009:

Tannhelsetjenesten må innenfor den tildelte rammen for 2010, prioritere de viktigste målgruppene.

Innenfor de ressurser som Oslo kommune vil ha til disposisjon i 2010, har det ikke vært mulig å bevilge midler til samtlige av de tiltak som Tannhelsetjenesten søker om midler til for 2010. Følgelig må målsettingene justeres i takt med tildelt ramme for 2010.

Tannhelsetjenesten oppgir at de mangler 8,8 mill. kroner for å videreføre tilbudet på samme nivå som i 2009.

Kommentarer   

0 #1 May Bente Lie 04-11-2009 11:52
Får håpe vi slipper å forholde oss til slike budsjetter.
0 #2 Bjørn Hansen 05-11-2009 09:15
Byrådet kjekk og grei. Hva bryr vel de seg om deg!
Straks valgkampen er over, gjør Byrådet oss til dårer.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode