Byrådet: Ja til omsorgsghetto på Sagene

Byrådet: Ja til omsorgsghetto på SageneBystyret vedtok 25. august i fjor følgende når det gjelder boliger til psykisk utviklingshemmede: "I den grad boliger samlokaliseres bør det tilstrebes enheter/små grupper som ikke er større enn 4 – maksimum 8 - boliger (jfr. Husbankens veileder)". Byrådet godkjenner allikevel omsorgsghettoen i Mor Go'hjertas vei på Sagene, hvor det samlokaliseres 41  boliger.

"Jeg synes det er alvorlig at bystyrets vedtak ikke lojalt følges opp i byrådets svar til bydelen; troverdigheten til vårt forvaltningssystem svekkes i slike sammenhenger. Som styremedlem i NFU Oslo fylkeslag kan jeg dessuten ikke se at en annen organisering av boligtilbudet i Bydel Sagene endrer på samlokaliseringstanken (riktignok fra 48 til 41 boenheter). Institusjonsbygging er og blir uakseptabelt og er uverdig for de som skal bo under sånne forhold", skriver Harald Korsgaard i Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede blant annet.


Henvendelsen fra Harald Korsgaard, styremedlem i Osloavdelingen av Norsk Forbund for Utviklingshemmede:

I siste nummer av “Samfunn for alle” (nr. 2/2011) omtales en gladmelding fra Bydel Sagene der budskapet er at det likevel ikke vil bli tilrettelagt for institusjonsbygging i bydelen. I den korte artikkelen vises det blant annet til en uttalelse fra deg der Husbanken anbefaler små grupper fra 4 til maksimum 8 boliger; i tillegg vises det at “Byrådet legger nå derfor dette til grunn for den framtidige planlegging i Oslo ................” 

Ja, om dette hadde vært virkeligheten, men slik er det altså ikke. Derfor er ikke dette en gladmelding, snarere det motsatte.  

Til tross for at et enstemmig bystyre den 25. august 2010 uttalte at Husbankens egen veileder (fra 2009) burde være den normen som forpliktet bydelene, fra 4 til 8 samlokaliserte boenheter, har Byrådet i november samme år uttalt seg på tvers av bystyrets enstemmige vedtak. 

I en henvendelse fra Bydel Sagene, 02.11.2010, er byrådsavdelingen blitt bedt om å uttale seg i forbindelse med reviderte planer for det planlagte boligprosjektet Bydel Sagene.  Byrådsavdeling for Eldre og sosiale tjenester har besvart henvendelsen skriftlig, datert 09.11.2010. Jeg viser til dette svaret, der saksnummeret er 20094413-29, og til saksframstilling og argumentasjon som bakgrunn for byrådsavdelingens konklusjon i siste avsnitt, der det heter: “Etter vår vurdering kan hver etasje betraktes som en egen boenhet, etter som leietakerne ikke vil ha tilgang til andre boenheter enn sin egen. Den fysiske løsningen ivaretar privatliv til den enkelte. Byrådsavdelingen har kommet til at en kan akseptere løsningen i denne saken. Det legges vekt på at brukermedvirkning er sentralt i planleggingen av boligprosjektet og at Husbanken godkjenner prosjektet”. 

Jeg har nylig kontaktet direktør Geit Olav Litle i Husbanken som kunne fortelle at det foreløpig ikke er kommet noen formell søknad fra Bydel Sagene (planen er visstnok at ombyggingen av blokka skal være avsluttet i 2014) Jeg har også hatt kontakt med noen av representantene i Helse- og sosialkomiteen i forkant av komitemøtet 25.05 og orientert om saken. 

Jeg synes det er alvorlig at bystyrets vedtak ikke lojalt følges opp i byrådets svar til bydelen; troverdigheten til vårt forvaltningssystem svekkes i slike sammenhenger. Som styremedlem i NFU Oslo fylkeslag kan jeg dessuten ikke se at en annen organisering av boligtilbudet i Bydel Sagene endrer på samlokaliseringstanken (riktignok fra 48 til 41 boenheter). Institusjonsbygging er og blir uakseptabelt og er uverdig for de som skal bo under sånne forhold. 
  
Mvh.

Harald Korsgaard

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)