Funksjonshemmede

Byrådet: Ja til omsorgsghetto på Sagene

Byrådet: Ja til omsorgsghetto på SageneBystyret vedtok 25. august i fjor følgende når det gjelder boliger til psykisk utviklingshemmede: "I den grad boliger samlokaliseres bør det tilstrebes enheter/små grupper som ikke er større enn 4 – maksimum 8 - boliger (jfr. Husbankens veileder)". Byrådet godkjenner allikevel omsorgsghettoen i Mor Go'hjertas vei på Sagene, hvor det samlokaliseres 41  boliger.

"Jeg synes det er alvorlig at bystyrets vedtak ikke lojalt følges opp i byrådets svar til bydelen; troverdigheten til vårt forvaltningssystem svekkes i slike sammenhenger. Som styremedlem i NFU Oslo fylkeslag kan jeg dessuten ikke se at en annen organisering av boligtilbudet i Bydel Sagene endrer på samlokaliseringstanken (riktignok fra 48 til 41 boenheter). Institusjonsbygging er og blir uakseptabelt og er uverdig for de som skal bo under sånne forhold", skriver Harald Korsgaard i Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede blant annet.


Henvendelsen fra Harald Korsgaard, styremedlem i Osloavdelingen av Norsk Forbund for Utviklingshemmede:

I siste nummer av “Samfunn for alle” (nr. 2/2011) omtales en gladmelding fra Bydel Sagene der budskapet er at det likevel ikke vil bli tilrettelagt for institusjonsbygging i bydelen. I den korte artikkelen vises det blant annet til en uttalelse fra deg der Husbanken anbefaler små grupper fra 4 til maksimum 8 boliger; i tillegg vises det at “Byrådet legger nå derfor dette til grunn for den framtidige planlegging i Oslo ................” 

Ja, om dette hadde vært virkeligheten, men slik er det altså ikke. Derfor er ikke dette en gladmelding, snarere det motsatte.  

Til tross for at et enstemmig bystyre den 25. august 2010 uttalte at Husbankens egen veileder (fra 2009) burde være den normen som forpliktet bydelene, fra 4 til 8 samlokaliserte boenheter, har Byrådet i november samme år uttalt seg på tvers av bystyrets enstemmige vedtak. 

I en henvendelse fra Bydel Sagene, 02.11.2010, er byrådsavdelingen blitt bedt om å uttale seg i forbindelse med reviderte planer for det planlagte boligprosjektet Bydel Sagene.  Byrådsavdeling for Eldre og sosiale tjenester har besvart henvendelsen skriftlig, datert 09.11.2010. Jeg viser til dette svaret, der saksnummeret er 20094413-29, og til saksframstilling og argumentasjon som bakgrunn for byrådsavdelingens konklusjon i siste avsnitt, der det heter: “Etter vår vurdering kan hver etasje betraktes som en egen boenhet, etter som leietakerne ikke vil ha tilgang til andre boenheter enn sin egen. Den fysiske løsningen ivaretar privatliv til den enkelte. Byrådsavdelingen har kommet til at en kan akseptere løsningen i denne saken. Det legges vekt på at brukermedvirkning er sentralt i planleggingen av boligprosjektet og at Husbanken godkjenner prosjektet”. 

Jeg har nylig kontaktet direktør Geit Olav Litle i Husbanken som kunne fortelle at det foreløpig ikke er kommet noen formell søknad fra Bydel Sagene (planen er visstnok at ombyggingen av blokka skal være avsluttet i 2014) Jeg har også hatt kontakt med noen av representantene i Helse- og sosialkomiteen i forkant av komitemøtet 25.05 og orientert om saken. 

Jeg synes det er alvorlig at bystyrets vedtak ikke lojalt følges opp i byrådets svar til bydelen; troverdigheten til vårt forvaltningssystem svekkes i slike sammenhenger. Som styremedlem i NFU Oslo fylkeslag kan jeg dessuten ikke se at en annen organisering av boligtilbudet i Bydel Sagene endrer på samlokaliseringstanken (riktignok fra 48 til 41 boenheter). Institusjonsbygging er og blir uakseptabelt og er uverdig for de som skal bo under sånne forhold. 
  
Mvh.

Harald Korsgaard

Kommentarer   

0 #11 Helge Stoltenberg 31-05-2011 16:47
Nei de bor i egne boliger selvsagt! Hos oss er det klart at er man over 18 år så skal man få tilbud om egen bolig om man ønsker det. Dette skal bli et så godt tilbud at man ønsker å flytte fra sin nåværende bolig til disse boligene og er man ikke fornøyd så skal man kunne flytte.
0 #12 Lill Birkelund 31-05-2011 21:14
Virkligheten fortoner seg gjerne annerledes for oss foreldre med store, hjemmeboende barn med utviklingshemni ng, enn det Helge Stoltenberg gir inntrykk av å tro. Vi foreldre har ikke noe reelt valg, slik Unni Hegle skriver.! Det virker dess uten fulstendig historieløst, det Sagene bydel planlegger! Dette er ille!
0 #13 Hans Blundell 01-06-2011 00:49
Det står respekt av det NFU i Oslo og spesielt Harald har arbeidet for, når det gjelder Gettoiseringen på Sagene. Det kan hende at NFU ikke helt er i tråd med noen av sine medlemmers ønsker, men det blir perspektivløst når enkelte politikere bruker det som argument for Gettoisering. Spesielt med tanke på at Gettoisering er frarådet av flere instanser - og NFU.
0 #14 Vibeke Aamodt 01-06-2011 01:18
Overskriften bør endres fra gladmelding til det motsatte. Det samme skjer i Bydel Bjerke der et velfungerende bokollektiv nedlegges og beboerne flytttes til et større leiliighetskomp leks. De pårørende er sterkt bekymret for den fremtidige boligsituasjone n, men blir ikke hørt. De psykisk utviklingshemme de ofres i en budsjettbehandl ing uten at det tas menneskelige og faglige hensyn. Det er opprørende!
0 #15 Aashild Korsgaard 01-06-2011 12:34
Trist å lese Stoltenbergs kommentarer, dessverre.Det er slik mangel på kunnskap og innsikt og sannsynligvis også det vi kan kall dårlige holdninger som fører til slike "bidrag" som han forsvarer. Og historieløshet! Mange foreldre, på vegne av sine barn, har verken overskudd eller krefter til å stå imot et regime som det vi forstår er på Sagene. Derfor er det utidig at du er storfornyd med at de berørte sier at de er fornøyd med tilbudet. De har ikke fått andre alternativ enn å bo i nedslitte,leili gheter der de nå bor. Det er ikke noe alternativ!
0 #16 Ole Jørgen 01-06-2011 12:42
Som medlem av helse-og sosialkomiteen i Sagene bydel har jeg vært med å behandle denne sakn hele veien. Jeg reagerer sterkt på bruken av ordet ghetto i denne forbindelsen. Noen hundre meter fra Mor Gohjertas vei bygges det nå eldreboliger, ca 75 stykker i ett bygg. Jeg har ikke sett noen bruke ordet ghetto i denne forbindelsen, her kalles det omsorg+. Etter min mening blir tilbudet i Mor Gohjertas vei også preget av omsorg, det er ikke snakk om å bygge noen institusjon, alle får sin egen leilighet, og har full frihet til å komme og gå når de vil.

Vi bygger ikke ghetto på Sagene.
0 #17 Jens Petter Gitlesen 06-06-2011 21:05
Nedbygging av institusjonene begynte rundt 1965. HVPU kom med sykehusloven for var først og fremst en nedbyggingstid. I 1989 hadde HVPU-institusjo nene i gjennomsnitt 23 beboere i følge professor Jan Tøssebro. Dette mente et entstemmig storting var for stort. Ansvarsreformen ble påbegynt under Høyreminster Heløe og iverksatt av regjeringen Brundtland. Det ble lagt stor vekt på å unngå etableringen av kommunale instistusjoner, institusjonslig nende boformer og etablering av særomsorg for mennesker med utviklingshemni ng.
Husbankens fortolkninger av reformen (st.meld. 47 (1989-90)) er gitt i rundskrivet HB-1255 (se turl.no/ghe ). Noen av føringene er:

' En skal unngå bygg som skiller seg fra den ordinære bebyggelsen.
* Hjemmene til personer med utviklingshemni ng skal inngå som en del av den ordinære bebyggelsen.
* Dersom flere personer skal bo sammen i samme bygg, skal tallet på leiligheter ikke overskride fire.
* På et begrenset tomteareal skal det ikke bygges for flere enn seks personer.
* En skal ikke bygge institusjonslig nende bygg
* Det skal ikke etableres en kommunal særomsorg.

Det er svært vanskelig å se at det planlagte prosjektet i Mor Go'hjertas er i samsvar med nasjonale føringer på noen som helst måte.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode