Funksjonshemmede

La Stine få et fullverdig liv

La Stine få et fullverdig livI filmen «Brevet til Jens» var Stine Machlar isolert på en institusjon for fysisk og psykisk funksjonshemmede. Høsten 2011 endret alt seg. Stine flyttet til Oslo. Etter å ha fått innvilget egne assistenter (BPA) skulle endelig livet begynne med egen leilighet og journalistikkstudier.

Men gleden over at en selvstendig fremtid ventet ble kortvarig.... For selv om Stine, i følge hovedlærer i journalistikk ved Norges Kreative Fagskole, er blant de beste studentene, må hun nå kanskje avslutte studiene. For som mange av oss andre, ble Stine influensasyk en uke i vinter. For Stine kan det få store konsekvenser. Timeantallet Stine har med assistenter per uke er nemlig beregnet ut i fra en ideell og forutsigbar verden der ingenting uforutsett kan hende. Det holder, så lenge ingenting "unormalt" skjer, f.eks. sykdom.

Etter seks måneder med BPA innså Stine at BPA-timene hun fikk tildelt av sin bydel, ikke strakk til. For da hun på nyåret ble syk trengte hun mer assistanse enn vedtaket åpnet for. Dermed brukte hun opp mange av timene for fremtiden. Stine søkte derfor om flere timer. Søknaden ble avslått av kommunen. Hun klaget deretter til Fylkesmannen. Klagen ble også avslått. Fylkesmannen er siste instans, og Stine kan ikke klage videre. Nå nærmer eksamen seg, men siden Stine nå mangler (BPA) timer står både eksamen og videre studier i fare.

Dette er en viktig, og prinsipiell, sak om BPA-ordningen og retten til et verdig liv.

Delta i Facebook-gruppa La Stine få et fullverdig liv
Les tidligere oppslag om Stines sak her på bloggen
Kontakt medlemmene i bystyrets helse- og sosialkomite
Kontakt leder/nestleder ui bydelsutvalg Nordre Aker

Les mer om Stines nåsituasjon under

Dersom Stine ikke kan fullføre studiet vil heller ikke lånekassen omgjøre studielånet til stipend. Får hun ikke fullført utdanningen vil hun i tillegg miste muligheten til å komme seg ut i arbeidslivet, og dermed også muligheten til å gi noe tilbake til samfunnet. Alternativet vil være et liv på trygd.

Bydelen oppfordrer Stine til å søke om funksjonsassistanse fra NAV til å dekke assistanse i skoletiden. Men dette lar seg ikke gjøre da funksjonsassistanse bare gis funksjonshemmede i arbeidslivet. Ikke til studenter.

Fylkesmannen skriver i sin vurdering at det avgjørende for antallet assistansetimer må være å se behovet fra en helse– og sosialfaglig vurdering. I tillegg menes det at de timene hun får er helsemessig forsvarlig, da de dekker hennes grunnleggende behov.

Dette handler om mye mer enn de grunnleggende behovene. Det handler livskvalitet. Om hennes mulighet til å leve et fullverdig liv.

Videre skriver Fylkesmannen at et tjenestetilbud som ikke oppfyller grunnleggende verdighetskrav ikke vil kunne oppfattes som et forsvarlig tjenestetilbud. De avslo Stines søknad om flere timer, og konkluderer med at bydelens vedtak ikke er lovstridig eller urimelig. Med andre ord må det da oppfylle grunnleggende verdighetskrav.

Da kan man spørre seg: Er det verdig at hun nå kan bli fratatt muligheten til å utdanne seg? Skaffe seg jobb? Forsørge seg selv? Bidra i samfunnet? Å være med venner og styre sitt eget liv?

Stine frykter for å måtte slutte på studiet hun har kjempet for å kunne begynne på om ingenting blir endret.

Stine trenger DIN støtte!
Meld deg inn i gruppa og vis at du er uenig i Fylkesmannens avgjørelse!


Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på LinkedIn
tilsendt nyhetsbrev  


Kommentarer   

0 #1 Bjørn Bjøro 16-03-2012 09:50
Jeg var tilhører i bystyrets helse- og sosialkomite da saken ble tatt opp av Rødt. Av spørsmål til byråden fra komitelederen (fra Ap) forstod jeg at også Ap mente at her burde Oslo kommune omgjøre og la henne få ta eksamen. Av Ivars blogg forstår jeg at SV (som ikke er i denne komiteen) mener det samme.

Jeg er helt enig i at min egen bydel - Nordre Aker - i denne saken ikke bør sole seg i glansen av Fylkesmannens avslag og forsøk på at hun ikke skal få eksamen, men omgjøre etter fornyet vurdering. Det har bydelen full adgang til, og bør gjøre.

Det var ingen vakker forestilling i helse- og sosialkomiteen med med byråd fra KrF som etter beste evne forsøkte å vri seg unna å gi signaler om at bydelen bør se på saken på nytt.
0 #2 Berit 16-03-2012 11:42
Og man kan undres med hvilken begrunnelse avslaget gis, Ivar. Det normale er det unormale for mennesker med mange plager.
0 #3 Ivar J 16-03-2012 13:36
Gode nyheter: Arbeidsutvalget i NJ fattet på torsdag følgende vedtak:

Norsk Journalistlag støtter arbeidet for å sikre journaliststude nt Stine Machlar flere assistansetimer slik at hun kan fullføre journalistutdan ning ved Norges Kreative Fagskole. Ut over individuelle, menneskelige hensyn og målet om et inkluderende arbeidsliv, mener NJ at det også ut fra et samfunnsmessig og demokratisk perspektiv er viktig å sikre en bredest mulig rekruttering og kvalifisering til journalistyrket , også blant funksjonshemmede.

NJs bidrar med inntil 10.000 kroner til juridisk bistand dersom dette er nødvendig for å komme videre i arbeidet for å finne en løsning.
0 #4 Solveig Klinkenberg 16-03-2012 15:37
Dette er nok et eksempel på hvor kynisk kommune Oslo har blitt. For at du skal ha det bra i denne byen må du være 100 % funksjonsfrisk. Det er pengene som rår.Oslo har ikke råd til å vise trygghet, respekt og verdighet for sine medmennesker. Begrunnelser på vedtak og avslag er mangelvare. Det samme er evnen til å vise forståelse for at enkelte mennesker har behov for mer bistand (les penger) enn andre.
0 #5 Kirsti Cath Dahle 16-03-2012 18:48
Flott vedtak i NJ!
0 #6 Bjørn Bjøro 16-03-2012 20:55
Jeg anbefaler at Stine umiddelbart sender klage til Sivilombudsmann en. Det kan være forhold i saken ombudsmannen kan se på.

Det kan være greit å sende kopi av klagen til bydelen, byrådsavdelinge n og til ordfører Fabian Stang, og også ta kontakt med samtidlige representanter i bydelsutvalget i Nordre Aker.
0 #7 Ove Kristian Furelid 19-03-2012 22:29
Synes det både er diskriminerende ovenfor Stine samt at det er uholdbart at hun får utdanningen sin spolert grunnet rigide regler og folk som ikke forstår hennes behov for ekstra assistanse ved sykdom og så videre. Trodde nesten at Stine hadde kommet i mål men så viser det seg at enkelte personer holder igjen for å spare penger istedet for å satse på at folk som ikke har en A4 kropp skal kunne leve et tilnærmet normalt liv.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode