Helsevesen

Utfordringer for fysioterapitjenesten i Oslo

Utfordringer for fysioterapitjenesten i OsloBystyret behandlet onsdag sak "Fysioterapitjenesten i Oslo - Status og utviklingstrekk", og Norsk Fysioterapeutforbund uttaler i denne sammenheng blant annet:

"NFF merker seg at helse- og sosialkomiteen har jobbet grundig med fysioterapisaken. Vi mener en bystyrebehandling på grunnlag av den foreliggende innstillingen må betraktes som et kolon, ikke som et punktum i denne saken. Vi ser fremdeles at den erfaringen vi sitter inne med både som faggruppe, og som ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter i Oslo kommune, bør trekkes inn i enda større grad når detaljene skal på plass og tjenesten videreutvikles i tråd med fremtidige krav og behov."

Særlig er NFF skeptisk til at bystyrets helse og sosialkomite uttaler at "Komiteen mener at byrådet bør vurdere å tidsbegrense hjemlene slik at det er reell konkurranse om å yte den mest målrettede og kvalitativt beste behandlingen og samtidig gjøre det enklere for nyutdannede å etablere seg. Det vil gi kommunen/bydelene bedre muligheter for å målstyre helsetjenestene. En slik periodisk avgrensing må likevel være lang nok til at fysioterapeutene, som er selvstendig næringsdrivende, kan foreta nødvendige investeringer i utstyr og institutt."

Om dette sier Fysioterapeutforbundet: "Komiteen mener tidsbegrensning av hjemlene er virkemidlet for å skape reell konkurranse. NFF mener krav til og tilrettelegging for faglig ajourføring blant avtalefysioterapeutene er et bedre og mer positivt tiltak. Komiteen sier ingenting om hvor lange perioder de tenker seg at hjemlene skal tildeles for, men mange terapeuter må for eksempel inngå leiekontrakter for 10 år av gangen, og med en praksis med tidsbegrensede hjemler, bør kommunen i langt større grad enn i dag vise velvilje overfor de rammebetingelsene fysioterapeutene skal jobbe under, som for eksempel leieavtaler, hvor mange hjemler som er knyttet til samme praksis for samme tidsperiode etc. Her ser vi store muligheter for å gjøre livet svært vanskelig for en del avtalefysioterapeuter, og NFF ønsker å bli trukket inn med vår erfaringskompetanse før man bestemmer seg for en slik løsning."

Kloke innspill, sier nå jeg.

Les fra bystyrebehandlingen
Les NFFs kommentar underNFFs kommentarer til helse- og sosialkomiteens innstilling

NFF merker seg at helse- og sosialkomiteen har jobbet grundig med fysioterapisaken. Vi mener en bystyrebehandling på grunnlag av den foreliggende innstillingen må betraktes som et kolon, ikke som et punktum i denne saken. Vi ser fremdeles at den erfaringen vi sitter inne med både som faggruppe, og som ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter i Oslo kommune, bør trekkes inn i enda større grad når detaljene skal på plass og tjenesten videreutvikles i tråd med fremtidige krav og behov. Vi håper enkeltpolitikere, komite, bystyre og byråd vil gjøre bruk av vårt stående tilbud om å bidra med det vi kan for å få til et best mulig samarbeid om en optimal fysioterapitjeneste til alle som trenger fysioterapi innenfor Oslo kommunes grenser. I første omgang ønsker vi å knytte noen kommentarer til helse- og sosialkomiteens merknader og innstilling:

NFF oppfatter komiteen dit hen at de mener NFF har foreslått at avtalefysioterapeutene bør tilby forebyggende fysioterapi på dagsentrene. NFF mener det er en riktig og samfunnsøkonomisk prioritering å tilby fysioterapi på dagsentrene, men sett i lys av dagens rammebetingelser, mener vi dette er en oppgave som ligger bedre til rette for å bli ivaretatt av ansatte fysioterapeuter.

"Byrådet bes gå i dialog med Helfo for å fremskaffe informasjon om hvor mange som står i kø, hvilke diagnosegrupper som må vente og for å finne ut i hvor stor grad de samme pasienter står på venteliste hos flere behandlere."

Pasientstatistikk er et nyttig verktøy for å planlegge og dimensjonere en tjeneste i forhold til behovet. NFF ser imidlertid problemer med å skaffe oversikt over hvilke pasienter som står på venteliste hos flere behandlere. Å få frem slike opplysninger vil kreve at terapeutene må oppgi navn på pasientene de har på venteliste, noe som vil stride mot personvernhensyn og taushetsplikt.

"Komiteen ser positivt på at fysioterapeuter er samlokalisert i et miljø med f. eks eldresenter, legekontor, kiropraktor, osteopat, naprapat, akupunktør, ulike typer treningstilbud og sammen med spesialister som manuellterapeuter og psykomotorikere."

NFF har ingenting imot samlokalisering av ulike tilbud der det er praktisk mulig. Ikke minst vil dette kunne lette tilgjengeligheten for flere pasientgrupper, som eldre og funksjonshemmede. Mange av avtaleterapeutene i kommunen har fått klare signaler om at deres avtalepraksis må drives skarpt adskilt fra helprivat fysioterapipraksis. NFF stiller seg derfor spørrende til hvordan kommunen tenker seg avtalefysioterapien så nært knyttet til mer alternative og på alle måter helprivate behandlingstilbud. Her blir det viktig med ryddighet og klare retningslinjer for hvordan ulike behandlingstilbud skal skilles fra hverandre, og hvordan pasientinformasjonen skal gjøres utvetydig ift. for eksempel når det gjelder egenandeler og rett til trygderefusjon. NFF har laget retningslinjer for hvordan våre medlemmer kan kombinere avtalefysioterapi og helprivat virksomhet på en ryddig måte. Om andre grupper behandlere skal trekkes inn i samme praksisfellesskap, må dette planlegges godt.

"Komiteen mener at byrådet bør vurdere å tidsbegrense hjemlene slik at det er reell konkurranse om å yte den mest målrettede og kvalitativt beste behandlingen og samtidig gjøre det enklere for nyutdannede å etablere seg. Det vil gi kommunen/bydelene bedre muligheter for å målstyre helsetjenestene. En slik periodisk avgrensing må likevel være lang nok til at fysioterapeutene, som er selvstendig næringsdrivende, kan foreta nødvendige investeringer i utstyr og institutt."

Komiteen mener tidsbegrensning av hjemlene er virkemidlet for å skape reell konkurranse. NFF mener krav til og tilrettelegging for faglig ajourføring blant avtalefysioterapeutene er et bedre og mer positivt tiltak. Komiteen sier ingenting om hvor lange perioder de tenker seg at hjemlene skal tildeles for, men mange terapeuter må for eksempel inngå leiekontrakter for 10 år av gangen, og med en praksis med tidsbegrensede hjemler, bør kommunen i langt større grad enn i dag vise velvilje overfor de rammebetingelsene fysioterapeutene skal jobbe under, som for eksempel leieavtaler, hvor mange hjemler som er knyttet til samme praksis for samme tidsperiode etc. Her ser vi store muligheter for å gjøre livet svært vanskelig for en del avtalefysioterapeuter, og NFF ønsker å bli trukket inn med vår erfaringskompetanse før man bestemmer seg for en slik løsning.

Å tidsbegrense hjemlene vil også kunne bryte en kontinuitet / stabilitet som ikke minst mange pasienter er avhengig av, og som også samarbeidspartnere nyter godt av i dag.

Det er mange forhold som bør hensyntas før man konkluderer med at tidsbegrensede hjemler er veien å gå.

Til innstillingen pkt.5:

"Bystyret ber byrådet sørge for at ny fysioterapitjeneste kvalitetssikres slik at en uavhengig av bostedsbydel, og uavhengig hva slags diagnose en har, har en lik rett på fysioterapi."

Dette er NFF enige i. Det vi ser skaper problemer en del steder, er at terapeutene får føringer om å prioritere befolkningen i bydelen. Lik rett til fysioterapi bør etter vår mening utvides til "lik rett til å få fysioterapi der det er mest hensiktsmessig å motta behandlingen, for eksempel nær arbeidsstedet."


For Norsk Fysioterapeutforbund

Marianne Tollefsen

Avdelingsleder NFF avdeling Oslo

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon jobb: 22 93 30 80

Mobil jobb: 47 71 74 07

Mobil privat: 93 21 78 68

Om noen har spørsmål eller behov for å diskutere noe i forkant av bystyrebehandlingen – eller senere – ta gjerne kontakt.

Følg Ivar Johansen på Twitter
tilsendt nyhetsbrev


Kommentarer   

0 #1 Magnhild 31-03-2012 19:38
Dette gleder vi oss over. Kvalitet skal koste. I Norge i dag mister vi stadigg fysioterapeuter over i andre yrker. Det er ikke nok arbeid å få som terapeut, samtidig er betalingsviljen formidabel for nærliggende bransjer. Hvorfor skal systemet nå være slik at det ikke er fysioterapeuter som anbefaler sine barn å bli det?

Økonomisk trygghet i profesjonaliser ingstiden, gjerne ca 10 år med gradvis avtrapping imøtesees med glede.

Private fysioterapeuter brenner for faget. Men vi vil også gjerne kunne leve av det.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode