Helsevesen

Ultralyd: Appell til SVs landsstyre

Sterk appell fra sentrale SV-ere til partiets landsstyre vedrørende ultralydsaken:

"Etter vår, og mange andres, oppfatning dreier denne saken seg om noe langt mer, ja, noe helt annet, enn rettferdighet i tilbudet av helsetjenester eller om svangerskapsomsorg. Kunnskapssenteret for helsetjenesten har i sin fyldige rapport som kjent slått fast at tidlig ultralyd ikke vil gi noen helsegevinst. Mange som i dag har anledning til det, velger kanskje tidlig ultralyd for å få en følelse av trygghet, ja kanskje for å oppleve gleden av å se sitt framtidige barn på skjermen. Men den reelle "gevinsten" er at man får sjansen til å velge bort fostre som sannsynligvis har Downs syndrom.

Vi vil også gjerne understreke at saken ikke dreier seg om kvinners rett til selvbestemt abort, men om retten til selektiv abort, altså til å velge bort barn med uønskede egenskaper. Mange mennesker med funksjonshemming har gitt uttrykk for at de kjenner seg krenket over at Staten skal legge til rette for økt sortering. Slagordet "Ulike mennesker – like muligheter" – kan lett lyde hult i en slik sammenheng."

Det bes om at partiet gir seg bedre tid til debatt, og at endelig vedtak først fattes på landsmøtet neste vår, og som dere ser er jeg en av underskriverne.

Les hele henvendelsen nedenfor.

Kjære medlemmer av SVs landsstyre.

Den 20.-21. april skal spørsmålet om et statlig tilbud om tidlig ultralydsundersøkelse til gravide behandles i landsstyret. Partiledelsen fortjener ros for å ha sendt ut et relativt balansert diskusjonsnotat i partiet om saken.

Etter vår, og mange andres, oppfatning dreier denne saken seg om noe langt mer, ja, noe helt annet, enn rettferdighet i tilbudet av helsetjenester eller om svangerskapsomsorg. Kunnskapssenteret for helsetjenesten har i sin fyldige rapport som kjent slått fast at tidlig ultralyd ikke vil gi noen helsegevinst. Mange som i dag har anledning til det, velger kanskje tidlig ultralyd for å få en følelse av trygghet, ja kanskje for å oppleve gleden av å se sitt framtidige barn på skjermen. Men den reelle "gevinsten" er at man får sjansen til å velge bort fostre som sannsynligvis har Downs syndrom. I de siste ukenes offentlige debatt er det da også denne sakens kjerne som er kommet i sentrum, og flere debattanter erklærer åpent at de faktisk ønsker seg "danske tilstander", hvor det etter senaborter fødes stadig færre barn med Downs syndrom. Både erfaringene fra Danmark og erfaringene med ultralyd i uke 18 tilsier at forskjellen mellom rutinemessig "screening" og et frivillig, offentlig tilbud er uvesentlig: Når det offentlige først tilbyr en ultralydsundersøkelse, vil nær sagt alle benytte seg av dette. Enda et viktig moment er at en tidlig ultralydsundersøkelse kan ha negative bieffekter, bl. a risiko for spontanabort etter oppfølgende fostervannsprøve og unødig uro blant et relativt høyt antall gravide med falsk, positiv diagnose.

Vi vil også gjerne understreke at saken ikke dreier seg om kvinners rett til selvbestemt abort, men om retten til selektiv abort, altså til å velge bort barn med uønskede egenskaper. Mange mennesker med funksjonshemming har gitt uttrykk for at de kjenner seg krenket over at Staten skal legge til rette for økt sortering. Slagordet "Ulike mennesker – like muligheter" – kan lett lyde hult i en slik sammenheng.

Her bør SV vise stor varsomhet. Partiet har ganske stolte tradisjoner som målbærer av tanken om menneskeverd, vi tenker ikke minst på tidligere partileder Kristin Halvorsens bidrag for noen år tilbake.

De siste ukene har en liten gruppe av partifeller og andre med særskilt kompetanse om temaet drevet nettstedet neitilsortering.no og facebook-siden neitilsortering. På nettsiden er det publisert én ny artikkel hver dag. Først ute var vår egen veteran Kjellbjørg Lunde, og siden har en rekke aspekter ved spørsmålet blitt belyst. Mange har etter hvert også bidratt med kommentarer. Det er  har også lenket opp en rekke dokumenter om saken, blant annet den nevnte rapporten fra Kunnskapssenteret. Endelig finnes debattinnlegg fra pressen for og mot "tidlig ultralyd til alle". Vi håper dere vil gi dere tid til å besøke denne nettsiden i dagene før landsstyremøtet.

Spørsmålets alvor tilsier at partiet gjennomfører en langt grundigere debatt enn hittil før noe vedtak fattes. Denne debatten bør også føres i offentligheten og bør etter vår mening også omfatte hele spørsmålet om hvor langt vi ønsker å gå – i det medisinske framskrittets navn – med å "designe" framtidens befolkning. Et vedtak i kjølvannet av en slik debatt bør først finne sted på partiets neste landsmøte, i tråd med hva Hordaland SVs fylkesårsmøte har foreslått.

Med vennlig hilsen (underskriverne av dette brevet er alle SV-medlemmer som har eller har hatt tillitsverv i partiet – og som vi har lykkes i å få fatt i i løpet av en travel kveldsstund)

Helen Bjørnøy (Akershus), Marianne Borgen (Oslo), Grethe Brundtland (Hordaland), Lars Egeland (Vestfold), Cato Brundvand Ellingsen (Oslo), Trine Fissum (Sør-Trøndelag), Randolv Gryt (Nordland), May Hansen (Østfold), Toril Heglum (Rogaland), Ida May Lea Hagen (Rogaland), Ivar Johansen (Oslo), Ola Kristian Johansen (Nord-Trøndelag), Ågot Himle (Hordaland), Remi Johansen (Oppland), Theo Koritzinsky (Oslo), Tom Kristensen (Vestfold), Heidi Larsen (Sør--Trøndelag), Kjellbjørg Lunde (Hordaland), Hilde Maisey (Oslo), Toril Heggen Munk (Hedmark), Astrid T. Olsen (Nordland), Olivia Corso Salles (Oslo), Torild Skard (Akershus), Tom Skauge (Hordaland), Aslak Syse (Oslo), Geir Søreide (Hordaland), Tommelstad Kjersti (Nord-Trøndelag), Johan L. Tønnesson (Akershus)

Kommentarer   

0 #1 Torleif 19-04-2012 00:04
Stor respekt til Ivar Johansen og de andre SV'erne som bærer frem dette perspektivet! Hvis SV's landsstyre og eventuelt fremtidig landsmøte vedtar et tydelig nei til tidlig ultralyd og dermed slår et slag mot sorteringssamfu nnet - ja, da er det like før jeg melder meg inn i SV igjen -).
0 #2 Ingrid Myklebust 19-04-2012 00:22
Flott tiltak Ivar og dere andre :-)
Håper dere når frem.
0 #3 Alf Jansen 19-04-2012 01:06
Takk for dette initiativet. Men slik er det altså blitt i mitt gamle parti, eg har fartstid samanhengande frå SF sidan 1971, at tilfeldige innspel på Facebook liksom skal erstatte partidemokratie t. Uansett, dette er god SV-politikk, det initiativtakara ne her skriv!
0 #4 Per Østvold 19-04-2012 02:18
Fylkesstyret i Oslo SV har mot en stemme vedtatt å støtte sentralstyrets innstilling til landsstyret. Vi er FOR at alle skal få det samme tilbudet om tidlig ultralyd. Dette er et klassespørsmål!
0 #5 Jens Petter Gitlesen 19-04-2012 05:35
Det kan være at tidlig ultralyd er et klassespørsmål. Men det er også uomtvistelig også mye mer. Eventuelt empirisk grunnlag for klassebetraknin gene, er vanskelig å finne. Det eneste jeg kjenner til av undersøkelser på det feltet, er "Kvinners og partneres erfaringer fra
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen"
(se: kunnskapssenteret.no/.../...).
Dette notatet henvises det til i på side 41 i kunnskapssenter ets rapport (kunnskapssenteret.no/.../...).
Notatet beskriver en resultatene i forundersøkelse som ikke er helt enkel å trekke konklusjoner ut i fra da den kun inneholder frekvensfordeli nger av enkeltvariable. Klasseaspektet inngår ikke og kan en ikke leses ut av frekvensfordeli ngene.
Omfanget av privat ultralyd er rimelig ukjent. Det samme er kvaliteten i det private tilbudet av ultralyd.
Kanskje Per Østvold burde erstatte utropstegnet med et spørsmålstegn?
0 #6 Berit Vegheim 19-04-2012 23:04
Benytter anledningen til å takke for at du alltid står på den riktige siden når det gjelder saker som berører samfunnets behandling av funksjonshemmede.

Dessverre er du et unntak blant alle partiers politikere, men desto større er din betydning som vår representant.

Med vennlig hilsen

Berit Vegheim
Stopp Diskrimineringe n

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode