Internasjonal politikk

Kommunalt innkjøp: Krav om samfunnsansvar?

Kommunalt innkjøp: Krav om samfunnsansvar?Teorien er bra når Byrådet beskriver kommunens anskaffelsesstrategi: "Samfunnsansvaret innebærer at kommunen i sitt arbeid med anskaffelser skal ivareta helheten av et økonomisk, miljømessig, sosialt og etisk ansvar. Strategiske føringer og hovedtiltak i dette arbeidet omfatter blant annet å forebygge brudd på sosiale og etiske krav gjennom risikovurdering, oppfølgning og revisjoner av kontrakter og leverandører.

Prinsippene i FNs Global Compact om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljøhensyn og antikorrupsjonsarbeid er viktige i denne  sammenheng. Disse går ut på at bedriftene skal støtte og respektere de internasjonale menneskerettighetene og sentrale arbeidstakerrettigheter, fremme miljøansvar og motarbeide korrupsjon. Prinsippene er basert på FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene, ILOs kjernekonvensjoner, pinsippene om miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon."

Bra, men virkeligheten er at i Oslo innkjøpsavtaler er bare 2 av disse punktene fulgt opp: forbud mot barnearbeid og sosial dumping. Jeg tar opp med Byrådet (under) spørsmål om hvordan den gode teorien blir fulgt opp i praksis.


Byrådet  
her 

Oslo, 21. oktober 2011

 
Oppfølging av delmål 6 i konsernovergripende anskaffelsesstrategi; anskaffelser skal gjennomføres med vekt på samfunnsansvar

Byrådssaken foranlediger disse spørsmål: 

1)

Byrådssaken viser til at prinsippene i FNs Global Compact er viktige, og nevner særskilt ILOs kjernekonvensjoner. 

ILO har 8 kjernekonvensjoner, og – så langt jeg kan se – Oslo kommune har så langt i sine kontrakter bare reist krav om at kommunens leverandører tilfredsstiller 2 av disse (forbud mot barnearbeid). Skal formuleringen i byrådssaken forstås slik at i framtidige kontrakter vil det  bli stilt krav om oppfølging også av de 6 andre kjernekonvensjonene (forbud mot diskriminering, tvangsarbeid, retten til fri og uavhengig organisering, samt retten til kollektive forhandlinger)? 

2)

Sentralt i FNs Global Compact, og som byrådssaken refererer, er støtte til og respektere de internasjonale menneskerettigheter.

Vil  det i framtidige kontrakter stilt krav knyttet til dette,  relatert til for eksempel FNs menneskettighetserklæring? 

3)

Sentralt i FNs Global Compact, og som byrådssaken refererer, er arbeidslivsstandarer. 

Vil  det i framtidige kontrakter stilt krav knyttet til dette ut over spørsmålet om sosial dumping, og i så fall hvilke? 

4)

Byrådssaken beskriver Fair Trade.

Å kjøpe Fairtrade og andre rettferdig handel-merkede produkter (bananer, kaffe, sukker, te, osv.) er definitivt bra. Men skal Oslo kommune ha en viss profil på sitt etisk handel-arbeid, må etisk handel dreie seg om vesentlig mer enn produktmerkeordninger. Hva med anskaffelse av PC'er / datautstyr, multifunksjonsmaskiner, kontormøbler / inventar, uniformer og andre tekstiler, stein og andre bygningsmaterialer, verktøy, kontorrekvisita, profileringsartikler, medisinsk forbruksmateriell, utstyr til vann- og avløp, gategods, lyktestolper og en rekke andre varer som forbrukes / anvendes i kommunen og som utgjør en vesentlig større andel av Oslo kommunes innkjøp enn Fairtrademerkede produkter? 

Hvordan vil byrådet sikre at også den type varer er produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte?

5)

Å stille krav er en enkel øvelse, men er lite verdt uten (systematisk) oppfølging. Jeg mener at egenerklæring ikke er tilstrekkelig og Initiativ for etisk handel har utviklet (og videreutviklet) et egenrapporteringsskjema, som stiller flere og mer krevende spørsmål knyttet til leverandørenes arbeid med etisk handel. Skjemaet brukes som grunnlag for å vurderer risiko for brudd og som bakgrunn for oppfølgingssamtale med leverandør(er).

Vurderer byrådet det som aktuelt også å innføre dette?
 

Med hilsen
 

Ivar Johansen, SV /s/

Medlem finanskomiteen

Følg meg på Twitter eller Facebook

Kommentarer   

0 #1 Astrid Amor 24-10-2011 23:26
"Samfunnsansvar et innebærer at kommunen i sitt arbeid med anskaffelser skal ivareta helheten av et økonomisk, miljømessig, sosialt og etisk ansvar"
Jeg er ansatt i en kommune i Akershus. Opp igjennom årene har jeg hatt ansvar for å handle til avdelingen. Er tidligere selvstendig næringsdrivende og er derfor opptatt med å tenke økonomi ved nyanskaffelser.
Når kommunen pålegger avdelingen ved siste flytting å handle skrivebords lamper til 599,- hos kommunens leverandør, istedet for 149,- på Ikea. Et lite bord 4000,- mot 800,- på Ikea. OSV. For meg blir de økonomiske forskjellene på kommunens avtaler, kontra andre leverandører så store, at det blir uetisk. Og at det umulig kan fylle vilkårene for økonomi.
0 #2 Jack Grimsrud 25-10-2011 02:01
merk også at det er kommet en internasjonal standard om samfunnsansvar: standard.no/.../...

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode