Miljø og kollektivtrafikk

OL, Oslopakke 3 og kollektivtransporten

OL, Oslopakke 3 og kollektivtransportenSporveisarbeiderne er tydelige i sitt språkbruk når de snakker om politiske prioriteringer i Oslo: "Vi er litt forundret over at det i Oslo nå argumenteres med at en OL-søknad skal generere en framskyndet satsing på kollektivtransporten. Og i tillegg skal søknaden utarbeides og leveres uten at en veit hva kostnaden vil bli.

Følgelig kan det ikke være mangel på penger som er hovedproblemet. Vi kunne heller tenke oss at Oslo satset på «OL»-medalje i å gjøre byen levelig ved en storstilt utbygging av kollektivnettet, anskaffe nye trikker, innhente etterslep og forfall, bygge ny sentrumstunnell for T-banen samt foreta de forlengelsene av nettet byutviklinga lenge har krevd. Noen ukers fest og kostbar moro kan neppe være viktigere enn å få orden i satsingen på kollektivtransporten," skriver Rune Aasen og Sveinar Bones i Oslo Sporveiers Arbeiderforening bl.a. i denne artikkelen.

Pådyttet reklamestøy

"Svenskepriser på SIBA". I en lengere periode måtte hundretusener av Osloborgere i går ettermiddag la seg forstyrre av et fly som fløy over Groruddalen - og de sentrale deler av Oslo - med et svært reklamesegl etter seg.

Vi i Groruddalen tar selvsagt den støy legehelikopteret til A-hus skaper. Litt motvillig har vi også måttet akseptere at Groruddalen (det mest befolkede boområde i Norge) store deler av dagen er innkjøringsområde for flyene til Gardermoen. Men hvorfor skal vi også måtte akseptere den form for støyforurensning som reklamefly representerer?

Politivedtektene for Oslo fastslår at: "Den som på, i umiddelbar nærhet av eller ut over offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende, må gi forhåndsmelding til politiet og/eller søke eventuell berørt kommunal myndighet, jf. kommunal veileder, hvis virksomheten i særlig grad kan forstyrre ro og orden. Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd eller lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel."

Politivedtektene regulerer ikke luftrommet. Lufta er for alle, heter det. Men skal det også være slik at lufta fritt skal brukes i kommersielle sammenheng når det påfører hundretusener av beboere helt unødvendig støy?

Videoovervåking kan gi falsk trygghetsfølelse

Videoovervåking kan gi falsk trygghetsfølelseSporveisarbeiderne ber om videoovervåking av trikk og T-bane. Jeg tar debatten med dem, og i et debattinnlegg i medlemsbladet til Oslo Sporveiers Arbeiderforening skriver jeg bl.a.:

"Jeg tror den preventive virkningen er betydelig overdrevet.  De aller fleste grove voldshandlinger skjer på impuls. De er ikke planlagt. Derfor er det også rimelig at jeg ikke har sett noen dokumentasjon på at sinnslidende eller rusede personer i forkant av slike handlinger foretar forhåndskartlegging av hvorvidt det er videoovervåking utenfor skjenkestedet, i den aktuelle gata eller på bussen.

På bussene har nok det å fjerne billettsalget, og dermed penger, hatt større betydning som forebyggende tiltak, enn videokameraene.

Videoovervåking gir oss ofte en falsk trygghet, og skal det ha nevneverdig forebyggende effekt er det enormt ressurskrevende," skriver jeg blant annet.

Les artikkelen min i sporveisarbeidernes medlemsblad

Ola Elvestuen: Svar på brev!

Ola Elvestuen: Svar på brevIvar Børsheim, leder av Eldrerådet i bydel St. Hanshaugen, skriver til meg:

"Eldrerådet i Bydel St. Hanshaugen har engasjert seg i å få 37-bussen tilbake i sin opprinnelige trasé. Vi har sendt e-brev to ganger til byråden for miljø og samferdsel med spørsmål om å få et møte, uten å få svar. Eldrerådet sendte så 5. juni brevet nedenfor, men har fortsatt ikke hørt noe. For oss eldre i bydelen er dette en viktig sak. Vi håper at hvis politikere engasjerer seg, kan det skje noe.

Jeg viser til brev fra Plan- og bygningsetaten datert 18. mai i år til Statsbygg og Politidirektoratet om gjenåpning av Akersgata for kollektivtrafikk. Eldrerådet i Bydel St. Hanshaugen er sterkt opptatt av å få 37-bussen tilbake i sin gamle trassé. Dagens kjørerute er lite gunstig for eldre som vil bruke sentrum. Stoppestedene Akersgata og Stortorget er for oss spesielt viktige. Eldrerådene i de andre bydelene som trafikkeres av 37-bussen støtter oss i dette.
I hvilken grad engasjerer byråden og byrådet seg i å få fortgang i gjenåpningen? Eldre brukere av 37-bussen håper på en snarlig løsning."

Venstre i Oslo gikk for noen år tilbake til valg på slagordet "Du er sjefen". At det er innbyggerne som skal stå i sentrum, og en demokratisering av forvaltningen og kommunen. Første steg er da:

Svar på brev fra innbyggerne, byråd Ola Elvestuen!

Miljøpartiet Venstre

Miljøpartiet VenstreI dagens beretningsdebatt i bystyret utfordret jeg partiet Venstre på dette:

Venstre - utenfor Byrådet - har alltid vært høye og mørke og skrytt av at de har fått til mye på kollektivtrafikk i Oslo. Og det er riktig at Venstre her - sammen med SV - har vært en pådriver.  Dog må jeg minne om at alt er blitt vedtatt av et enstemmig bystyre.

Men så når Venstre på slutten av fjoråret kommer inn i Byrådet, og får det direkte byrådsansvar, merker vi en betydelig endring.

Nå øker kollektivprisene mer enn tidligere, og ikke minst: nå nedlegges og kuttes det i eksisterende ruter.

Er det slik at vi nå med Venstre med samferdselsbyråden har begynt på de sju magre årene for kollektivtrafikken? Og - for å forskuttere bystyredebatten neste uke: mens vi til nå har hatt en Oslopakke 3 med en relativt bra kollektivandel skal Venstre skaffe oss det Dagbladet på lederplass kalte Eksospakke 3?

Få klimaforliket i havn

Få klimaforliket i havnI KS sitt hovedstyre vedtok vi i går å slutte oss til et opprop til Stortingspartiene om å få på plass et nytt og ambisiøst klimaforlik. Bak oppropet står et bredt spekter av organisasjoner:

"Vi som har undertegnet dette oppropet ber regjeringen og opposisjonen om å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen for å bli enige om et nytt og ambisiøst klimaforlik. Hvis ikke havner vi i en fortvilt situasjon hvor det ikke blir et solid flertall for svært viktige klimatiltak.

De alle fleste partiene på Stortinget er enige i at klimatrusselen er verdens alvorligste utfordring. Da må de også klare å bli enige om utslippskuttene her hjemme, uten først og fremst å tenke på hva som tjener deres parti best.

Det ligger nå flere forslag på bordet både fra regjeringen og fra opposisjonen, som er viktige og som bør bli vedtatt. Vi ber partiene setter seg ned ved forhandlingsbordet igjen og vise reell vilje til forhandlinger."

Nedenfor ser du hvilke andre organisasjoner som pr. nå har underskrevet henvendelsen.

Nasjonalpark i Østmarka

Nasjonalpark i ØstmarkaØstmarkas Venner har nylig fremmet forslag om å opprette en nasjonalpark i indre deler av Østmarka.

De viser til at i Østmarkas indre deler finner vi det største gjenværende inngrepsfrie naturområdet innen Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, samt Hedmark og Oppland sør for Gjøvik-Ringsaker-Elverum. Ingen andre skogsområder i Marka, eller på hele Østlandet, har tilsvarende naturkvaliteter. Dette er siste mulighet for å opprette en nasjonalpark i skogsområdene i sørøst-Norge. Østmarkas verdifulle natur er ikke godt nok sikret gjennom Markaloven. Status som nasjonalpark vil sikre at naturkvalitetene slik de er i dag blir tatt vare på for kommende generasjoner. Dagens friluftsliv vil fortsette.

Dette er et flott initiativ, og bør støttes.

Les en presentasjon av forslaget
Les notatet - En nasjonalpark i de indre deler av Østmarka
Se kart for verneforslag

Eksospakke 3. Nei takk!

Eksospakke 3? Nei takk!"Oslopakke 3 har blitt ei pakke for mer eksos, kø og kaos – ikke for mer kollektivtrafikk og et bedre miljø!

Det aller viktigste kollektivprosjektet i Oslo er byggingen av en en ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum. En ny tunnel er helt avgjørende for å sikre økt kapasitet på t-bane-linjene, med flere avganger og flere sitteplasser. I det reviderte forslaget til Oslopakke 3 er det bare satt av 500 millioner til ny t-banetunnel, mens den vil koste mellom 10 og 15 milliarder. Ny t-banetunnel er skjøvet ut i det blå. Til gjengjeld vil Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre bruke 25 milliarder på E18. Det er privatbilismen som prioriteres," skriver Per Østvold blant annet i dette gjesteblogginnlegget.

Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?

Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?"Et av de største hind­rene for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter i Oslo er par­ke­ring. Oslo mang­ler ikke plass. Men all til­gjen­ge­lig plass er i prak­sis okku­pert av bilis­ter, med poli­ti­ker­nes vel­sig­nelse. Man synes å ha slags naiv tro på at det en vak­ker dag skal dukke opp nye og ubrukte area­ler i Oslo, og da skal vi bygge ut syk­kel­veier. Poli­ti­kerne er vel­dig for syk­kel­veier. Pro­ble­met er bare at de er enda mer for biler og par­ke­rings­plas­ser. Poli­ti­kere er for alt som er bra. Å prio­ri­tere betyr på poli­ti­kersk å sette alt på topp, ikke å si at noe er mindre vik­tig og må vike. Da blir resul­ta­tet som det blir. Dette er det som påstås å være hoved­syk­kel­vei fra Frog­ner­par­ken til Sen­trum. Det ingen tvil om hva poli­ti­kerne har prio­ri­tert her: Par­ke­ring — i det som skulle vært hovedsykkelvei.

Jeg har ikke klart å finne noe tall som sier hvor mange par­ke­rings­plas­ser som Oslo kom­mune stil­ler gra­tis til dis­po­si­sjon. Men om vi reg­ner med enkle tall og sier at det par­ke­res i 1.000 km av Oslos veier, og det kan tas inn et sted  mel­lom 1 og 2 mill pr kilo­me­ter, så hav­ner vi et sted mel­lom 1 og 2 mrd pr år — omtrent det som er nød­ven­dig for å få trikke­lin­jene opp på en aksep­ta­bel stan­dard, for å nevne noe," skriver Olav Turvund på bloggen sin.

En tankevekkende artikkel, synes nå jeg. Og særlig nå i debatten om Oslopakke 3, hvor vi ser at flertallspartiene igjen proriterer vei framfor kollektivtrafikk.

Les mer

Fjern søppel i det offentlige rom

Fjern søppel i det offentlige romJørn Aas er prisverdig opptatt av  forsøpling i det offentlige rom, og i henvendelse til alle bystyrets medlemmer skriver han bl.a.:

"Det er dessverre mye som tyder på at Oslos befolkning er Europa-mestere i å slenge fra seg personlig søppel. Byen nærmest flyter over av søppel, særlig utenfor bykjernen. For i motsetning til i sentrumsgatene og parkene, så rydder Oslo kommune søppel på mange av disse stedene bare etter sterk oppfordring fra folk som "klager". Ifølge Bymiljøetaten finnes det i dag ikke ressurser til å rydde slik kommunens egne ansatte gjorde tidligere.

Det er selvfølgelig først og fremst en skam at så mange slenger fra seg søppelet sitt. Men det er også en skam at når situasjonen er som den er, at vi ikke har politikere som evner og tør å sørge for at byen holdes ryddig. Øk skattene, ansett folk til å rydde, gi bøter – hva som helst – inntil folk lærer.

I den sammenheng er det fullstendig galskap at byens politikere, med så mange uløste oppgaver, nå på alvor vurderer å bruke hundrevis av millioner kroner ved å si ja til OL i 2022, ja kanskje milliardbeløp når alle overskridelsene som 100 prosent sikkert kommer også regnes inn.

Jeg oppfordrer Oslos politikere til å ta til fornuften, og benytte kommunens penger der de virkelig trengs!"

Ja, han har helt rett. Det handler om å proritere, og ta forsøpling av det offentlige rom på alvor. Ansvarlig forsøplingsbyråd er Venstres Ola Elvestuen. Fortell ham hva du mener.

Oslo vokser. Visjoner for kollektivtrafikken

Oslo vokser. Visjoner for kollektivtrafikkenHva slags kollektivtransport har Stor-Oslo behov for i fremtiden? Hvor mange skal bruke kollektivtransporten? Hvilke tiltak er planlagt? Hanne Bertnes Norli, strategidirektør hos Ruter, holdt en innledning om dette forleden dag og viste prognoser og planer for fremtidens kollektivtransport i Stor-Oslo.

Det forventes 350.000 flere innbyggere i hovedstatsområdet de neste 20 år. Skulle bilen tatt unna trafikkveksten, uten kø, ville det være behov for 10 nye felt, eksklusive kollektivfelt, på alle de 3 hovedveiinnfartsårene. Ruters mål er å ta unna denne veksten i trafikken. Men det kreves formidable investeringer: 180 mrd over 50 år.

Først og fremst trenger man økt tunnellkapasitet gjennom Oslo sentrum.

Dernest er hovedutfordringene:

- etterslepet øker. Er nå på 8 milliarder
- Oslopakke 3 er ikke nok
- eiernes økonomiske evne strekker ikke til
- et nasjonalt løft må til

Såvel Oslopolitikere som nasjonale politikere må erkjenne at her nytter det ikke med noe smått og knuslete. Her kreves det et kjempeløft, om ikke dette skal ende i det totale kaos.

Se foilene (pdf)