Miljø og kollektivtrafikk

Hauskvartalet: Etaten har instruks om å forberede salg

Hauskvartalet: Etaten har instruks om å forberede salg"Byrådet er opptatt av at Oslo kommune skal selge eiendommer som kommunen ikke selv har behov for i sin tjenesteproduksjon, og da med spesielt fokus på boliger som står tomme.Jeg har på bakgrunn av dette bedt Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) utarbeide konsepter for mulig salg av eiendommene i Hauskvartalet," skriver byråd Bård Folke Fredriksen på spørsmål fra meg i et notat som er sendt fram til bystyrets finanskomite.

Reguleringsplanens forutsetning om brukermedvirkning mener byråden må bli et forhold mellom en potensiell framtidige eier og brukerne av Hauskvartalet: "Også fremtidig eier av boligeiendommene i kvartalet er bundet av gjeldende reguleringsplan ved utbygging. Det følger av reguleringsplanens formålsbestemmelse i § 2 at utviklingen av kvartalet skal skje med stor grad av brukermedvirkning, samt at det skal utarbeides et miljøprogram i samarbeid med Hauskvartalet og eierne."

Her gjelder det å være på vakt, og uansett: et eventuelt salg må vedtas i bystyret.

Les  Hausmania og beboernes planer
Les byrådens notat

Gule sider: Kollektivtrafikk-ruter og tider på plass

Gule sider: Kollektivtrafikk-ruter og tider på plass6. desember skrev jeg blant annet dette på bloggen: "Gule sider har en utmerket service ved også å angi "kjørerute" for alle oppføringer på Gule sider: hvordan bilister kan finne fram til denne adressen. Men her et tips, helt gratis: Burde ikke kollektivselskapet Ruter og Gule sider inngå et formelt samarbeid? Slik at  brukerne av Gule sider også kunne få opp alternativet: hvordan kommer jeg til de respektive adresser med T-bane, trikk eller buss."

Og forleden kunne Gule sider sende ut en pressemelding hvor det blant annet het: -"Vi er veldig fornøyd med å kunne lansere første del av Gule Siders trafikkportal. Nå finner du avgangstider for all kollektivtrafikk fra alle holdeplasser og stasjoner i hele landet på Gule Sider. Dette er en tjeneste våre brukere har etterspurt, sier Håvard Skaug, Head of product management hos Gule Sider."

Bra!

Ja til nasjonalpark i Østmarka

Ja til nasjonalpark i ØstmarkaI morgen vedtar Byrådet å anbefale overfor bystyret at det etableres en nasjonalpark i Østmarka. Som Byrådet skriver:

"Byrådet ønsker å sette i gang en planprosess for å utarbeide et forslag til å etablere Østmarka nasjonalpark. Dette er et unikt skogsområdet med stor verneverdi. Østmarka kan bli en bynær og brukspreget nasjonalpark, der hovedformålet er ivaretakelse av naturverdier, rekreasjon og friluftsliv.

Forslaget til nasjonalpark i Østmarka slik det foreligger, vil omfatte et areal på ca 40 km2 i tillegg til Østmarka naturreservat og Ramstadslottet naturreservat, totalt ca 60 km2. Av dette eier Oslo kommune om lag 30 km2, Ski og Enebakk om lag 5 km2 hver mens ca. 20 km2 er privat grunn (i stor grad Losby Bruk)."

Dette er et klokt forslag, som jeg støttet her på bloggen min i fjor sommer.

Les Byrådets forslag
Se kart over området
Les hva jeg skrev i fjor

Trikkemangel: Skal Oslo kjøpe gamle, brukte, trikker?

TrikkemangelVisse krefter er i gang med å vurdere anskaffelse av brukte trikker for å avhjelpe vognmangelen i Oslo inntil nye vogner kan leveres.

Det er snakk om brukte leddvogner fra Kassel i Tyskland, disse her:

De er jevngamle med de eldste som er i bruk i Oslo og kan gå begge veier, dvs. de har førerplass i begge ender og dører på begge sider.

Trolig er vel dette klokt, eller?

Giftlokket over Oslo: Bilen får stå i garasjen

Giftlokket over Oslo: Bilen får stå i garasjenI dag - torsdag - er advarselen igjen til mange i Oslo: Små barn bør unngå lengere opphold utendørs. Astmatikere og personer med alvorlige hjerte- og luftveislidelser bør ikke oppholde seg utendørs. Dette gjelder dem som bor eller oppholder seg i svært forurensede områder. Og dessverre: det gjelder tusener. Giftlokket ligger over deler av Oslo.

Tilsynelatende, om man leser Aftenposten i går, har bystyret først tatt tak i dette nå i sommer. Sånn er det jo ikke. I bystyret har vi hatt mange politiske initiativ, forslag og vedtak gjennom årene. Men generelt har det borgerlige bystyreflertall vegret seg for offensive tiltak som monner. Dessverre.

Min grunnleggende holdning er: Byen er for folk. Hvis valget - på de mest sårbare dagene - er om byens innbyggere skal måtte holde seg innendørs, eller om bilene må holde seg innendørs, så velger jeg en by der alle mennesker får mulighet til å være ute i det offentlige rom uten å påføre seg alvorlige helseskader. Bilene får bli stående i garasjen (dvs. begrensning på biltrafikken), og folk får reise kollektivt. Jeg synes det er leit at bystyrets flertall - så langt - i praksis har valgt annerledes: prioritert bilistenes ubestritte rett til å kjøre når som helst og hvor som helst, med den konsekvens at mange mennesker i denne byen i deler av året må holde seg innendørs.

TT-prisøkning: Betale for å komme på jobb?

TT-prisøkning: Betale for å komme på jobb?Toril og Arne Krøvel skriver til meg: "Har en voksen datter med Downs syndrom og har i den forbindelse fått tilsendt flere av dine synspunkter og spørsmål vedr deres rettigheter osv.  Ditt store samfunnsengasjement og stå på vilje er imponerende.
 
Vår datter har fått vedtak om TT - kort, drosje. Det er gitt info om: Saksopplysninger, begrunnelse, orientering og klage. Under "Orientering" blir vi gjort oppmerksom på at bystyret med hjemmel i § 16 ( Kommunal forskrift for transport av funksjonshemmede av 11.des 2003) på ethvert tidspunkt kan foreta endringer i retningslinjer og/eller økonomiske rammebetingelser som kan medføre innskrenkninger i reiseretten.
 

I eget skriv fra Kommunen er det gitt orienteringer om kvoter og egenandeler i TT - tjenesten for 2013.Det fremgår av dette skrivet at egenandelen for voksne er 46 kr pr reise, en økning på 11 kr fra fjoråret - et kjempepåslag som for mange vil begrense reisingen pga økonomiske årsaker. Det blir så kostbart for mange av "våre" å reise til / fra jobb at dagsinntekten i jobb ikke dekker reiseutgiften for å komme dit! De fleste av "våre" har dagtilbud, mange på tilrettelagt arbeid i spesielle bedrifter. De fleste får lønn, noe som er en flott stimuli. Egen lønnsslipp er stort!  Arbeidsinnsatsen er stor og sykefraværet svært lavt. Å ha et arbeid å gå til er viktig! Timebetalingen er nærmest symbolsk, men viktig, og kan variere fra få kroner og oppover. Vår datter har det siste året fått 20 kr, som er bra.Avhengig av arbeidsdagens lengde, som varierer noe for den enkelte, kan nok noen dekke utgiftene med reise til/fra arbeid på det de tjener, men med egenandel på 96 kr pr dag er ikke det tilfelle for alle. Vår datter går med sin lønn og med 6-7 timers arbeidsdag med litt overskudd. Men mange gjør nok ikke det.
 
Her må bystyrepolitikerne (og rådgivere) ha sovet i desembermøtet hvor dette iflg. skrivet ble vedtatt. Det ville helt sikkert bli ramaskrik om buss-/trikkebilletten i Oslo hadde økt prosentvis like mye! Ingen politikere hadde vel våget å foreslå det heller! En slik formidabel økning i egenandelen er uakseptabel! Skal ikke et enkeltvedtak også omfatte egenandelskostnaden konkret, eller holder det å vise til kommunale retningslinjer? Vet ikke om du har kommentarer til dette eller forslag til hva som kan gjøres med dette, det berører mange av våre svakeste!"

Og mitt svar er: Ja, her har ikke bystyret - vedtaket var enstemmig - gjort jobben sin, og jeg skulle ønske jeg hadde stemt annerledes. Var ikke klar over at prisøkningen var høyere enn for andre trafikanter. Mitt prinsipielle utgangspunkt er at bevegelseshemmede skal betale det samme for kollektivreiser som øvrige trafikanter. Oppfordrer folk til å skrive til medlemmene i bystyrets samferdsels- og miljøkomite for å si fra hva de mener. Les også mer her.

Jeg har sendt fram spørsmål Byrådet, se nedenfor.

Økologisk økonomi – et nytt tankesett i miljøpolitikken?

Økologisk økonomi – et nytt tankesett i miljøpolitikken?"Omfanget av miljøproblemene krever et nytt tankesett i miljøpolitikken og i økonomifagets forståelse av naturen. Økologisk økonomi er en tverrfaglig fagretning, som tar utgangspunkt i økologisk forståelse av naturen som vårt livsgrunnlag og etisk forståelse av bærekraftig utvikling og grunnleggende respekt for menneske og natur. Utvikling av økologisk økonomi kan være et viktig bidrag til å bringe økonomifaget i bedre samsvar med en moralfilosofi for miljøproblemenes tid og bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for politisk handling i lys av føre-var prinsippet. En radikal og nytenkende økologisk økonomi er nødvendig for å utfordre økonomisk og politisk makt og vanetenkning," skriver Iulie Aslaksen i en artikkel i siste nummer av Røst, tidsskriftet til Radikalt økonominettverk. 

Hun reiser en viktig debatt, og artikkelen hennes følger derfor nedenfor.

Miljøkriminalitet: Forurenser skal betale

Miljøkriminalitet: Forurenser skal betalePartiet Venstre er av de mange partier som står for at det skal reageres strengt mot miljøkriminalitet, og at forurenser skal betale. Venstres nestleder Ola Elvestuen, i egenskap av miljøbyråd i Oslo, prøver imidlertid å vri seg unna at Oslo kommune skal ta ansvar for at store deler av livet i Akerselva ble utradert etter at rundt 6000 liter konsentrert klorvann rant ut fra det kommunale Oset renseanlegg ved Maridalsvannet.

Ellen Hambro, direktør for det statlige Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), minnet oss før helga på at: "Det er ikke uvanlig at liknende utslipp ender med store bøter. I september 2012 vedtok Yara Porsgrunn en bot på 2,5 millioner, etter at Klif hadde anmeldt bedriften for et utslipp av 2080 tonn flytende kalksalpeter til Frierfjorden i juni 2011. Store Norske Spitsbergen Kullkompani og datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani har nylig fått to millioner kroner hver i bot for en lekkasje som førte til at 100 000 liter diesel rant ut i grunnen fra en tank ved Isfjord Radio på Kapp Linné på Svalbard. Dette utslippet skjedde etter at Klif hadde gitt pålegg om bedre sikring og overvåking av anlegget, men anlegget ble tatt i bruk før sikringstiltakene var satt ut i livet."

Men Venstrebyråd Elvestuen er ikke uten videre enig i det. Men: Selvsagt skal det være samme regler for Loke som for Tor. Begår kommunen selv (eller Staten) miljøkriminalitet skal det reageres på samme måte som det ville vært gjort overfor det private næringsliv.

Natur og Ungdom: Bilfritt sentrum – Oslo til folket

Natur og Ungdom: Bilfritt sentrum – Oslo til folketNatur og Ungdoms landsmøte har vedtatt en klok uttalelse om bilfritt sentrum i Oslo:

"Oslo kommune har vedtatt å halvere byens klimagassutslipp innen 2030. Idag kommer 42 prosent av Oslos klimagassutslipp fra veitrafikk. Skal vi kunne kutte utslippene, må de miljøvennlige alternativene være konkurransedyktige, samtidig som det må bli vanskeligere å bruke bil. Fjerner man biltrafikken innenfor Ring 1 blir det mer attraktivt å benytte seg av kollektivtilbudet og lettere å holde overholde rutetider. Hvert år taper Ruter tre milliarder kroner på forsinkelser grunnet privatbilisme. Biltrafikken er også den største kilden til lokal luftforurensning. Ved å redusere trafikken reduseres svevestøv, støy og annen forurensing.

Å gjøre Oslo sentrum bilfritt er et viktig tiltak for å sette grenser for biltrafikken og øke fremkommeligheten for miljøvennlige transportmidler. Byrådet i Oslo må starte arbeidet for å nå målet om å halvere byens klimagassutslipp innen 2030. Natur og Ungdoms landsmøte krever et bilfritt sentrum innenfor Ringvei 1 i Oslo sentrum," heter det blant annet i uttalelsen fra Natur og Ungdoms landsmøte.

Les hele uttalelsen nedenfor.

Plutselig var veien lønnsom......

Plutselig var veien lønnsom......"Plutselig var veien lønnsom, lød overskriften i en avisartikkel sist sommer. Lignende oppslag har vist at også InterCity-utbygging på Østlandet nå er lønnsomt. Samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter har tidligere framstått som ulønnsomme som følge av metodesvakheter i beregningsopplegget.

Hvorfor skal politikerne be økonomene om råd dersom økonomenes beregninger ser bort fra det som er viktig for politikerne?" spør Per Richard Johansen, sjefsøkonom i KS.

Les hele artikkelen nedenfor.

Trikken sliter med hastighetsbegrensninger

Oslo-trikken sliter med midlertid nedsatt hastighet. Hastigheten må settes ned når det er mindre feil ved sporet, i påvente av utbedringer. Disse lar imidertid vente på seg - og tiden går og går.Oslo-trikken sliter med midlertid nedsatt hastighet. Hastigheten må settes ned når det er mindre feil ved sporet, i påvente av utbedringer. Disse lar imidertid vente på seg - og tiden går og går. Resultat: Trikkene blir forsinket hver dag.

Kollektivtrafikken i Oslo har et betydelig vedlikeholdsetterslep i instrastruktur. Hvordan opplever du dette? 

Les intern sjekkliste over hastighetsbegrensningsskilt (Word-dokument. Hvis problem med nedlastning;  last ned til egen maskin, og åpne den derfra)