Miljø og kollektivtrafikk

TT-prisøkning: Betale for å komme på jobb?

TT-prisøkning: Betale for å komme på jobb?Toril og Arne Krøvel skriver til meg: "Har en voksen datter med Downs syndrom og har i den forbindelse fått tilsendt flere av dine synspunkter og spørsmål vedr deres rettigheter osv.  Ditt store samfunnsengasjement og stå på vilje er imponerende.
 
Vår datter har fått vedtak om TT - kort, drosje. Det er gitt info om: Saksopplysninger, begrunnelse, orientering og klage. Under "Orientering" blir vi gjort oppmerksom på at bystyret med hjemmel i § 16 ( Kommunal forskrift for transport av funksjonshemmede av 11.des 2003) på ethvert tidspunkt kan foreta endringer i retningslinjer og/eller økonomiske rammebetingelser som kan medføre innskrenkninger i reiseretten.
 

I eget skriv fra Kommunen er det gitt orienteringer om kvoter og egenandeler i TT - tjenesten for 2013.Det fremgår av dette skrivet at egenandelen for voksne er 46 kr pr reise, en økning på 11 kr fra fjoråret - et kjempepåslag som for mange vil begrense reisingen pga økonomiske årsaker. Det blir så kostbart for mange av "våre" å reise til / fra jobb at dagsinntekten i jobb ikke dekker reiseutgiften for å komme dit! De fleste av "våre" har dagtilbud, mange på tilrettelagt arbeid i spesielle bedrifter. De fleste får lønn, noe som er en flott stimuli. Egen lønnsslipp er stort!  Arbeidsinnsatsen er stor og sykefraværet svært lavt. Å ha et arbeid å gå til er viktig! Timebetalingen er nærmest symbolsk, men viktig, og kan variere fra få kroner og oppover. Vår datter har det siste året fått 20 kr, som er bra.Avhengig av arbeidsdagens lengde, som varierer noe for den enkelte, kan nok noen dekke utgiftene med reise til/fra arbeid på det de tjener, men med egenandel på 96 kr pr dag er ikke det tilfelle for alle. Vår datter går med sin lønn og med 6-7 timers arbeidsdag med litt overskudd. Men mange gjør nok ikke det.
 
Her må bystyrepolitikerne (og rådgivere) ha sovet i desembermøtet hvor dette iflg. skrivet ble vedtatt. Det ville helt sikkert bli ramaskrik om buss-/trikkebilletten i Oslo hadde økt prosentvis like mye! Ingen politikere hadde vel våget å foreslå det heller! En slik formidabel økning i egenandelen er uakseptabel! Skal ikke et enkeltvedtak også omfatte egenandelskostnaden konkret, eller holder det å vise til kommunale retningslinjer? Vet ikke om du har kommentarer til dette eller forslag til hva som kan gjøres med dette, det berører mange av våre svakeste!"

Og mitt svar er: Ja, her har ikke bystyret - vedtaket var enstemmig - gjort jobben sin, og jeg skulle ønske jeg hadde stemt annerledes. Var ikke klar over at prisøkningen var høyere enn for andre trafikanter. Mitt prinsipielle utgangspunkt er at bevegelseshemmede skal betale det samme for kollektivreiser som øvrige trafikanter. Oppfordrer folk til å skrive til medlemmene i bystyrets samferdsels- og miljøkomite for å si fra hva de mener. Les også mer her.

Jeg har sendt fram spørsmål Byrådet, se nedenfor.

Økologisk økonomi – et nytt tankesett i miljøpolitikken?

Økologisk økonomi – et nytt tankesett i miljøpolitikken?"Omfanget av miljøproblemene krever et nytt tankesett i miljøpolitikken og i økonomifagets forståelse av naturen. Økologisk økonomi er en tverrfaglig fagretning, som tar utgangspunkt i økologisk forståelse av naturen som vårt livsgrunnlag og etisk forståelse av bærekraftig utvikling og grunnleggende respekt for menneske og natur. Utvikling av økologisk økonomi kan være et viktig bidrag til å bringe økonomifaget i bedre samsvar med en moralfilosofi for miljøproblemenes tid og bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for politisk handling i lys av føre-var prinsippet. En radikal og nytenkende økologisk økonomi er nødvendig for å utfordre økonomisk og politisk makt og vanetenkning," skriver Iulie Aslaksen i en artikkel i siste nummer av Røst, tidsskriftet til Radikalt økonominettverk. 

Hun reiser en viktig debatt, og artikkelen hennes følger derfor nedenfor.

Miljøkriminalitet: Forurenser skal betale

Miljøkriminalitet: Forurenser skal betalePartiet Venstre er av de mange partier som står for at det skal reageres strengt mot miljøkriminalitet, og at forurenser skal betale. Venstres nestleder Ola Elvestuen, i egenskap av miljøbyråd i Oslo, prøver imidlertid å vri seg unna at Oslo kommune skal ta ansvar for at store deler av livet i Akerselva ble utradert etter at rundt 6000 liter konsentrert klorvann rant ut fra det kommunale Oset renseanlegg ved Maridalsvannet.

Ellen Hambro, direktør for det statlige Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), minnet oss før helga på at: "Det er ikke uvanlig at liknende utslipp ender med store bøter. I september 2012 vedtok Yara Porsgrunn en bot på 2,5 millioner, etter at Klif hadde anmeldt bedriften for et utslipp av 2080 tonn flytende kalksalpeter til Frierfjorden i juni 2011. Store Norske Spitsbergen Kullkompani og datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani har nylig fått to millioner kroner hver i bot for en lekkasje som førte til at 100 000 liter diesel rant ut i grunnen fra en tank ved Isfjord Radio på Kapp Linné på Svalbard. Dette utslippet skjedde etter at Klif hadde gitt pålegg om bedre sikring og overvåking av anlegget, men anlegget ble tatt i bruk før sikringstiltakene var satt ut i livet."

Men Venstrebyråd Elvestuen er ikke uten videre enig i det. Men: Selvsagt skal det være samme regler for Loke som for Tor. Begår kommunen selv (eller Staten) miljøkriminalitet skal det reageres på samme måte som det ville vært gjort overfor det private næringsliv.

Natur og Ungdom: Bilfritt sentrum – Oslo til folket

Natur og Ungdom: Bilfritt sentrum – Oslo til folketNatur og Ungdoms landsmøte har vedtatt en klok uttalelse om bilfritt sentrum i Oslo:

"Oslo kommune har vedtatt å halvere byens klimagassutslipp innen 2030. Idag kommer 42 prosent av Oslos klimagassutslipp fra veitrafikk. Skal vi kunne kutte utslippene, må de miljøvennlige alternativene være konkurransedyktige, samtidig som det må bli vanskeligere å bruke bil. Fjerner man biltrafikken innenfor Ring 1 blir det mer attraktivt å benytte seg av kollektivtilbudet og lettere å holde overholde rutetider. Hvert år taper Ruter tre milliarder kroner på forsinkelser grunnet privatbilisme. Biltrafikken er også den største kilden til lokal luftforurensning. Ved å redusere trafikken reduseres svevestøv, støy og annen forurensing.

Å gjøre Oslo sentrum bilfritt er et viktig tiltak for å sette grenser for biltrafikken og øke fremkommeligheten for miljøvennlige transportmidler. Byrådet i Oslo må starte arbeidet for å nå målet om å halvere byens klimagassutslipp innen 2030. Natur og Ungdoms landsmøte krever et bilfritt sentrum innenfor Ringvei 1 i Oslo sentrum," heter det blant annet i uttalelsen fra Natur og Ungdoms landsmøte.

Les hele uttalelsen nedenfor.

Plutselig var veien lønnsom......

Plutselig var veien lønnsom......"Plutselig var veien lønnsom, lød overskriften i en avisartikkel sist sommer. Lignende oppslag har vist at også InterCity-utbygging på Østlandet nå er lønnsomt. Samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter har tidligere framstått som ulønnsomme som følge av metodesvakheter i beregningsopplegget.

Hvorfor skal politikerne be økonomene om råd dersom økonomenes beregninger ser bort fra det som er viktig for politikerne?" spør Per Richard Johansen, sjefsøkonom i KS.

Les hele artikkelen nedenfor.

Trikken sliter med hastighetsbegrensninger

Oslo-trikken sliter med midlertid nedsatt hastighet. Hastigheten må settes ned når det er mindre feil ved sporet, i påvente av utbedringer. Disse lar imidertid vente på seg - og tiden går og går.Oslo-trikken sliter med midlertid nedsatt hastighet. Hastigheten må settes ned når det er mindre feil ved sporet, i påvente av utbedringer. Disse lar imidertid vente på seg - og tiden går og går. Resultat: Trikkene blir forsinket hver dag.

Kollektivtrafikken i Oslo har et betydelig vedlikeholdsetterslep i instrastruktur. Hvordan opplever du dette? 

Les intern sjekkliste over hastighetsbegrensningsskilt (Word-dokument. Hvis problem med nedlastning;  last ned til egen maskin, og åpne den derfra)

Krig må inn i verdens klimaregnskap!

Krig må inn i verdens klimaregnskap!"FNs 18. klimakonferanse, i Doha, er nettopp blitt avsluttet, med mildt sagt ikke særlig oppløftende resultater. Det går meget tregt med nedskjæringer av CO2-utslipp. I virkeligheten er verdens klimatilstand enda verre enn regnskapene avslører - fordi den største enkeltstående kilden, det globale militærindustrielle komplekset, holdes utenfor," skriver Barbara Gentikow i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet i denne artikkelen.

Les hele artikkelen nedenfor.

 

Et gratis tips til Ruter og Gule sider

Et gratis tips til Ruter og Gule siderDersom du søker på "Gule sider" finner du greit fram til det offentlige kollektivselskapet Ruter AS, med adresse til hovedkontoret og telefonnummer. Og Gule sider har en utmerket service ved også å angi "kjørerute" for alle oppføringer på Gule sider: hvordan bilister kan finne fram til denne adressen.

Men her et tips, helt gratis: Burde ikke kollektivselskapet Ruter og Gule sider inngå et formelt samarbeid? Slik at  brukerne av Gule sider også kunne få opp alternativet: hvordan kommer jeg til de respektive adresser med T-bane, trikk eller buss.

Oslo har som mål å bli Europas miljøhovedstad. Da må det synliggjøres at å reise kollektivt er et godt alternativ til å kjøre bil.

Akerselva-utslipp: Miljøkriminalitet alvorlig, også når den forårsakes av kommunen

Akerselva-utsklipp: Miljøkriminalitet alvorlig, også når den forårsakes av kommunenMiljøkriminalitet er alvorlig, enten det skjer i privat og offentlig regi. Og det er et godt prinsipp at forurenser skal betale.

Onsdag 2. mars 2011 ble det oppdaget et klorutslipp på 6000 liter fra det kommunale Oset vannbehandlingsanlegg til Akerselva. Konsentrasjonen tilsvarer 240.000 flasker med klorin. Nesten alt liv i elva ble borte etter utslippet. Statsadvokaten har gitt Vann- og avløpsetaten en bot på 4 millioner kroner.  I tillegg mener politiet at etaten må betale 3 millioner i erstatning til Oslomarkas fiskeadministrasjon og 700 000 kroner i «inndragning av overskudd».

Venstre-byråd Ola Elvestuen har på kommunens vegne nektet å vedta boten ut fra denne begrunnelsen: Det som skjedde var kritikkverdig og skulle ikke ha skjedd, men vi har gjort mye for å rydde opp.

Les Kommuneadvokatens brev til Oslo-politiet som begrunner dette. Jeg synes det er spissfindige juridiske unnskyldninger, som klart undergraver det hovedprinsipp jeg trodde Venstre står for: Miljøkriminalitet er alvorlig, og forurenser skal betale.

Les Kommuneadvokatens brev til Oslo politidistrikt (pdf)

El-bil-debatten går videre....

El-bil-debatten går.....Pål Jensen i Norsk forening mot støy reiser en spennende debatt: Er el-biler egentlig så miljøvennlige? Han skrev blant annet: "- Elbiler bidrar like mye til køer, kork og kaos i byene. De opptar like mye verdifull plass," skrev han blant annet.

Og debatten går her på bloggen:

 

Håvard Pedersen skriver: "Pål Jensen har helt rett. I byene så er eksosutlipp bare et av en rekke problemer som bilismen skaper. I tillegg til de momentene Jensen ramser (at de forårsaker like my kø, kaos og trafikkulykker), kan det og føyes til produksjon av svevestøv fra asfaltslitasje."

Magnus Delsett skriver: "Ikke et argument mot elbilen, men en viktig påminnelse om at det ikke er mulig å løse alle miljøproblemene ved bare å bytte drivstoff på tanken. Men selv om vi først og fremst må jobbe for mindre bil og mer sykkel- gang- og kollektivtrafikk, må vi også ha biler som ikke slipper ut CO2."

Erik Anders Aurbakken skriver: "Holtsmark i SSB har dokumentert at vår El-bil politikk er ineffektiv, både økonomisk sett og i forhold til målet om reduksjon av CO2: http://www.ssb.no/filearchive/...il2012.pdf I motsetning til El-bil tilhengerene, bygger han på analyse av den energiforsyningen vi faktisk har, og ikke spekulasjoner om storstilt overgang til sol- vindkraft."

Mens statssekretær Ketil Raknes i Miljødepartementet skriver: "Jeg mener at Pål Jensen tar feil og at det totale miljøregnskapet for elbiler er positivt. Elbil er jo en del av satsingen på å gjøre bilparken mer miljøvennlig og salget av både hybrid og elbiler har vært rekordstort de siste 5 årene. Resultatet av det er at CO2 utslippende fra nye norske biler blir stadig lavere. Det er også slik at elbiler støyer mindre og ikke bidrar til lokal luftforurensing. I byer som Bergen og Oslo er det et vel så stort problem som CO2-utslipp."

Les debattinnleggene og hiv deg inn i debatten

Trikken sliter

Trikken sliterSom en av mine mange kontakter i Sporveissystemet forteller: Antallet innstillinger på trikken er nå rekordhøyt. Vognmangelen er stor, bl.a. som følge av

- Kollisjon på Storo for ikke lenge siden satte to vogner ut av drift for lengre tid (145 og 168)

- Siste vogn etter Sæter-kollisjonen for fem år siden er fortsatt ikke i  trafikk, men ventes omsider tilbake denne måneden (vogn 166)

- To vogner er langtidshensatt, dvs. på ubestemt tid, på Holtet pga. store rustskader og at de deretter er benyttet som delelager for de andre (146 og 147).

- I utgangspunktet er vognreserven minimal i forhold til det ruteopplegget som skal kjøres.

Dette går i første omgang ut over linje 11 Kjelsås-Frydenlund, som er best egnet for å dekkes med buss. Men man dekker likevel ikke mer enn noen få turer med buss. Resultatet er lenge å vente og enda fullere på  de vognene som kjøres.

Vedlikeholdsetterslepet er enormt, bl.a. som en konsekvens av at Sporveisorganisasjonen av det borgerlige bystyreflertallet - og mot virksomhetens ønske - er pådyttet et formidabelt byråkrati som årlig gir Sporveisorganisasjonen en merkostnad på 55 millioner kroner.