Skulpturpark i Ekebergskogen; en konklusjon

Skulpturpark i Ekebergskogen; en konklusjonFor noen uker siden spurte jeg her på bloggen hvilket standpunkt jeg selv, og bystyret, bør ta til planene om en skogsskulpturpark på Ekeberg, finansiert av Christian Ringnes. Jeg har fått svært mange kommentarer og innspill, både her på bloggen og direkte pr. mail.

Min konklusjon har blitt at det planlagte prosjektet ikke bør realiseres, slik blant annet SVs lokallag i bydel Nordstrand oppsummerer, se under: "les mer": "Nordstrand SV går i mot Ekeberg skulptur- og kulturminnepark. Området må bevares som et unikt naturlig og bynært rekreasjonsområde for Oslos befolkning."

Jeg har i bystyregruppas og partiets behandling argumentert for at SV bør si nei til prosjektet, et standpunkt flere av gruppas medlemmer har delt. Flertallet i bystyregruppa og fylkesstyret har imidlertid inntatt et annet standpunkt, og jeg vil følge partiets beslutning ved avsluttende behandling i bystyret. Saken skal etter planen vedtas i finanskomiteen og bystyrets møte i august, møter jeg pga utenlandsferie har forfall til.

Men jeg vil naturligvis arbeide for at prosjektet innrettes slik at det blir mest mulig skånsomt for det verdifulle skogsområdet.

Facebook-gruppa på saken


Nordstrand SVs synspunkter:

I Ekebergskråningen og Ekebergskrenten i bydelene Nordstrand og Gamle Oslo planlegges oppført en skulptur-og kulturminnepark. Initiativet til parken er tatt av Christian Ringnes på vegne av C. Ludens Ringnes Stiftelse og utbyggingen støttes av Oslo kommunes byråd.  

Området er et regulert friområde i kommunalt eie. Planene har vært offentliggjort i lengre tid og planene har blitt både positivt og negativt mottatt fra beboere i bydelene Nordstrand og Gamle Oslo. En organisert protest mot byggeplanene har allerede funnet sted. Et velorganisert demonstrasjonstog har vekket oppsikt og blitt omtalt i lokalavisen Nordstrands Blad.  

Det siste planforslaget legger opp til oppføring av opptil 80 kvinneskulpturer med en høyde på inntil 8 meter som skal spres ut i terrenget. I tillegg planlegges byggingen av en gondolbane som vil øke presset på området. Området besøkes i dag årlig av om lag 50-70.000 personer. De nye utbyggingsplanene, med utbygd gondolbane, viser til en økning til hele 600 000 besøkende per år. En slik økning vil legge massivt økt press på lokale trafikale forhold og lokal infrastruktur, og vil være til stor belastning for beboere i lokalmiljøet. I tillegg er ikke Nordstrand SV sikre på om utbyggingens konsekvenser for flora og fauna er godt nok utredet. Nordstrand SV behandlet saken på et utvidet styremøte den 24.mai. Et klart flertall stemte mot bygging av parken.  

Nordstrand SV går i mot Ekeberg skulptur- og kulturminnepark. Området må bevares som et unikt naturlig og bynært rekreasjonsområde for Oslos befolkning. Oslos byråd må ikke hastegjennomføre planene, men ta konsekvensen av de massive protestene som har kommet etter at de endelige planene ble lagt frem og dermed vente til etter kommunevalget for å la lokalbefolkningen og Oslos befolkning få en mulighet til å si sin mening om utbyggingen. 

Om byrådet allikevel skulle velge å tvinge gjennom denne saken forutsetter Nordstrand SV:


- at det gjøres dette på en måte som fører til minimal inngripen i den berørte naturen

- at det gjøres på en måte som gir minimal belastning for beboerne i de berørte områdene

- at områdets egenart bevares inntakt

- at Ekebergskråningens profil fremstår som uberørt

- at utbyggingen ikke er første trinn av en snikprivatisering av området

- at utbyggingen ikke kommer i konflikt med planene om å anlegge ny trikketrasè og sykkel/gangvei i Kongsveien

- at området forblir i kommunalt eie og under kommunal regulering


Følg meg på Twitter eller Facebook


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)