Trondheims grønne økonomi

Trondheims grønne økonomiDe siste 8 årene har økonomistyringa av Trondheim gjennomgått en stille revolusjon som det er verdt å løfte fram. Fra å bygge på ordinære økonomiske prinsipper, har vi med siste budsjettbehandling kommet langt på vei i å befeste en framtidsretta grønn økonomi.

Vi står overfor to store utfordringer i verdenspolitikken, og de henger sammen: Økonomi og finanskrisa på den ene side, og klima og miljøkrisen på den andre. Det styrende flertallets svar har vært en helhetlig strategisk dreining mot en grønn økonomi.

Denne utviklingen ble befestet med Sentrum-venstre alliansens budsjettframlegg 8. desember hvor det ble lagt til grunn at grønne innkjøp skal prioriteres, og prioriteres der de har størst klima- og miljøeffekt; sørge for at økonomi og miljøvurderinger gjøres i et livsløpsperspektiv; og at vi til enhvertid er faglig og politisk oppdatert. Vi styrker samtidig arbeidet med å nå målet om 30 prosent andel av økologiskmat ved produksjonskjøkkenet, i tillegg til å videreføre måloppnåelsen på 20 prosent økologisk mat, heter det bl.a. i en kronikk fra MDG i Adresseavisa.

Les i Adresseavisa om Trondheims grønne økonomi
Les under SVs initiativ i Oslo bystyre


Fra: Marianne Borgen(SV),
Til: Miljøbyråd Ola Elvestuen
Utvalg: SFK

Tittel: Hvordan sikre at Oslo blir en miljhovedstad?Oslos innsats mot Rio+20 ogutviklingen av en grønn økonomi, samt krav til resultatrapportering

Vedrørende: Adresseavisa hadde idag en interessant kronikk av Hilde Opoku fra MDG i Trondheim Bystyre, om Trondheims økte satsing på miljø og grønn økonomi.

I artikkelen står det bl.a.;

"Vi står overfor to store utfordringer i verdenspolitikken, og de henger sammen: Økonomi og finanskrisa på den ene side, og klima og miljøkrisen på den andre. Det styrende flertallets svar har vært en helhetlig strategisk dreining mot en grønn økonomi.

Begrepet «Grønn økonomi» er etter hvert en anerkjent metodikk og regnemåte blant økonomer, analytikere og beslutningstakere. FNs miljøprogram (UNEP) har i løpet av året kommet med flere nye rapporter om emnet som opptakt til 20-års markeringen av Rio-toppmøtet, og 25 års markeringen av Brundtland kommisjonen i 2012.

Definisjonen på en grønn økonomi er en økonomi som resulterer i forbedret levestandard og sosial likhet, og på samme tid reduserer miljømessig risiko og ressursknapphet. Forenklet beskrives en grønn økonomi som en som fremmer lavkarbonaktivitet, ressurseffektiv og er sosialt inkluderende. Grønn økonomi er en blandingsøkonomi der økologiske, sosiale og demokratiske mål er vesentlig styrket, på bekostning av kommersielle interesser. Den brune økonomien ansees som motsatsen, og er den som har forårsaket dagens klima og miljøproblematikk – for ikke å snakke om finanskrise."

Toppmøte RIO+20 setter bl.a. lokale tiltak på dagsorden. SV har et ønske om å utvikle Oslo som en ledende miljøhovedstad, og det er derfro naturlig at Oslo kommune tydeliggjør sine ambisjoner og aktivt også vurderer de samlede effekter av lokale tiltak.

I Trondhjem har de gått i gjennom og sett på bl.a.

►utvikling av infrastruktur

►teknologi utvikling

►grønne innkjøp

►etisk handel

►energiøkonomisering

►økologisk mat

knyttet til alle sektorer i kommunen. Dette for å sikre at alle etater og virksomheter har mål for å styrke den "grønne økonomien" og at klima og miljø har fokus i alle virksomheter. Bystyret i Trondheim har også bedt om at virksomhetene parallelt med årsregnskapene også har et Ressursregnskap som har kontinuerloig oversikt over effekten av igangsatte tiltak opp imot virksomhetenes styringsmål.

Trondheim har også satset stort på barnehager og skoler, når det gjelder miljopplæring og aktvisering av barn og unge i klima og miljøspørsmål, og mottokk også i 2011 en pris for dette arbeidet.

På denne bakgrunn stilles følgende spørsmål:

På hvilken måte vil miljøbyråden styrke Oslo som en by med "Grønn økonomi"?

Hvilke initiativ vil Byråden tai Oslo kommune opp imot Rio+20, for å sikre at Oslo spiller en aktiv rolled?

Vil Byråden ta inititativ til at etater og virksomheter i kommunen skal levere ressursregnskap når det gjelder klima og miljø, parallelt med årsregnskapene , slik at Bystyret løpende kan måle effekten av de lokale tiltakene som settes i verk?

Med vennlig hilsen

Marianne Borgen

Leder av Samferdsel og miljøkomiteen og gruppeleder for SVs bystyregruppe

Følg Ivar Johansen på Twitter
Få tilsendt temamessige nyhetsbrev


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)