Miljø og kollektivtrafikk

Kollektivtrafikk: Byrådet inviterer bystyret til å behandle holdeplass-struktur

Kollektivtrafikk: Byrådet inviterer bystyret til å behandle holdeplass-struktur

Byrådet har besluttet å be Ruter gjenåpne holdeplassene Welhavens gate og Jomfrubråten, og flytte den østgående holdeplassen for Einars vei til å stå overfor den vestgående holdeplassen.

Byrådet fremmer nå sak til bystyret om prinsipper for holdeplasstruktur for kollektivtrafkken i Oslo.

Prinsippene skal gi forutsigbarhet i utformingen av kollektiv-tilbudet. Som det heter i saken: «Ruters faglige anbefaling er en holdeplasstruktur som gir best mulig tilbud for flest mulig, samtidig som det i vurderinger av enkeltholdeplasser må tas hensyn til flere forhold, blant annet til grupper med lavere mobilitet. I tillegg trekker Ruter frem at det er viktig at de reisende medvirker. Byrådet slutter seg i hovedsak til prinsippene.»

Men samtidig understreker byrådet: «Bystyret har vedtatt store endringer i transportsystemet i Oslo de neste årene, blant annet med mål om å redusere biltrafikk og øke antallet kollektivreisende. I tillegg er det nødvendig med omfattende utbedringsarbeider for trikk i Oslo sentrum.

Byrådet vil derfor inntil videre legge til grunn at det utøves en mer restriktiv praksis for nedleggelse av holdeplasser enn det som normalt ville følge av prinsippene.»

Saken skal nå behandles av bystyrets samferdsels- og miljøkomite, som fremmer innstilling overfor bystyret. Du kan påvirke behandlingen ved å kontakte politikerne. Jeg anbefaler flest mulig å bruke denne muligheten.


Kommentarer   

-3 #11 P N 26-03-2017 17:09
Om man stopper hver 100. meter så kan man like gjerne legge ned trikken da det går like raskt å gå.
Hastigheten må opp hvis kollektivtrafik ken skal være attraktiv!
+2 #12 Marte Svarstad Brodtkorb 26-03-2017 17:48
Veldig bra!
+2 #13 Tore Linné Eriksen 26-03-2017 17:50
Welhavensgt/Par kveien er (var) holdeplass for en stor del av Høgskolen i Oslo og Akershus!
+1 #14 Tedd Urnes 26-03-2017 19:46
Jomfrubråten holdeplass må gjenåpnes etter arbeidet med holdeplassen! Et lokalt krav fra mange
0 #15 Ali Gezen 27-03-2017 06:40
Fantastisk forslag. Nedleggelse er bare tull. Welhavens gate spesielt var unødvendig å legge ned.
0 #16 Harald Bjørn Johnsen 27-03-2017 08:42
Holdeplassen Fougners vei i Grenseveien der buss rute 21
Trafikkeres må opnes umiddelbart sin det er mange eldre som bor nær holdeplassen var
0 #17 Bussarbeiderklubben 27-03-2017 12:36
Vi vil gjerne beholde alle holdeplassene, slik de er i dag, både på trikk og buss i Oslo. Det er lite kundevennlig å la folk gå lengre, især om vinteren når det er glatt. Det er viktig at gamle mennesker kommer seg ut, og de vil vegre seg hvis avstandene blir større.

For å øke gjennomsnittsha stigheten er det viktigere å bygge ut kollektivfelter alle steder der det er mulig, og innføre vikeplikt for flere sideveier.

Mvh Marit Sauge

Bussarbeiderklubben, Oslo Sporveiers Arbeiderforenin g
0 #18 Ola kvisgaard 27-03-2017 21:40
Gjenåpne Slottsparken. Dette nedleggingshyst eriet må stoppes. Ikke lett å være gammel eller funksjonshemmet i denne byen
0 #19 Kåre Olerud 29-03-2017 20:05
Skal den gledelige veksten i antall kollektivreiser fortsette, må nedlegging av holdeplasser må stanses. Kort reisetiden ved å fjerne enda mer av privatbilkjørin gen. Bedre og mer menneskevennlig bymiljø blir en fin ekstrapremie. I denne saken er byrådet på trygge og gode skinner.
0 #20 Roar G Nilsson 01-04-2017 18:36
Det mest prekære for området ved krysset Welhavens gate/Parkveie er å få på plass igjen en holdeplass for trikker mot sentrum. Avstanden mellom Homansbyen og Holbergs plass er for lang. I motsatt kjøreretning er avstanden delt av en holdeplass ved Frydenlund og Høyskolesentere t. Altså er det ikke så langt i mellom to naboholdeplasse r.

Men også nrdleggelsen av Slottsparken holdeplass i Henrik Ibsens gate (tidligere Drammensveien) er noe man bør revurdere. Her er det blitt veldig langt mellom hhv. Nationaltheatre t og Solli plass. Ruseløkka-områd et har dermed fått dårlig dekning av kollektivtransp ortlinjene som kjører via Nationaltheatre t.

Muligens er beste løsning å lage en ny holdeplass omtrent ved dagens ambassade for USA så snart denne bygningen fraflyttes. Dette vil bli en gunstig plassering med tanke på gangavstander i alle retninger, og også greit i forhold til overgang til tog via vestre inngang til Nationaltheatre t stasjon.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode