Privatisering, marked og konkurranse

New Public Management - att driva ett sjukhus som en bilfabrik

New Public Management - att driva ett sjukhus som en bilfabrik

Her finner du en informativ video hvor den svenske sosiologen Rebecca Selberg ved Lunds Universitet forklarer hva NPM står for:

Rebecca Selberg - "New Public Management - att driva ett sjukhus som en bilfabrik".

Den anbefales!

Konkurranseutsetting av jernbanen: Sverige har fått kaos, og de reisende er særs misfornøyde

Konkurranseutsetting av jernbanen: Sverige har fått kaos, og de reisende er særs misfornøyde

De borgerlige partiene har programfestet konkurranseutsetting av jernbanen hvis de kommer til makta etter valget. Sverige har allerede gjort det, og kundetilfredsheten er på bunn.

Det er i dag et stort antall selskaper som er involvert i å drive og vedlikeholde den svenske jernbanen. Dette fører til ansvarspulverisering og kaotiske forhold for kundene, og er en virkelighet vi kjenner godt fra måten Sporveien har vært organisert på i mange år. Men ting er enda verre i Sverige, hvor det ikke bare er flere selskaper å forholde seg til. Disse selskapene konkurrerer også seg imellom, og alle sammen har sine egne prissystemer, som ofte er helt umulige for kundene å forstå. For eksempel bruker SJ et prissystem hvor prisen på en togreise varierer avhengig av når du bestiller billetten. Sveriges Radio kaller systemet for «et lotteri», og nevner et eksempel hvor prisen for en togbillett for strekningen Skövde-Stockholm økte fra 76 kr til 860 kr (!) på bare 3 timer. Når Sveriges Radio spør SJ om hvordan dette systemet egentlig fungerer, er det ingen som kan gi noe klart svar. Resultatet er at det å kjøpe en togbillett i Sverige er litt som spille på børsen - de som finner de laveste prisene er de som har fleksibelt avreisetidspunkt, og som kan bruke tid på å sitte foran datamaskinen over en periode og prøve ulike teknikker for å «treffe blink» og finne en lav pris. Andre togselskaper har igjen helt andre prissystemer. Mange reisende opplever dette som så uoversiktlig at de kvier seg for å planlegge å reise med tog - de vet jo aldri på forhånd hva billettprisen blir!

Les dagens gjesteblogginnlegg fra Andreas Lauvstad, tillitsvalgt i Oslo Sporveiers Arbeiderforenings Sporvognklubben.

Profesjonsverdier og verdibasert språk under press fra NPM

Profesjonsverdier og verdibasert språk under press fra NPM

"Den internasjonale reformbølgen NPM har hentet tankesett fra privat management, økonomisk organisasjons- og ledelsesteori, og har fra tidlig 1990-tallet innført en ny tradisjon i norsk, offentlig forvaltning med fokus på økonomiske verdier, mens offentlig sektors legitimitet har i stor grad vært bygd på verdier som demokrati, likhet, samfunnsansvar, åpenhet og rettsikkerhet; det offentlige etos.

Vi har foretatt en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse ved to statlige organisasjoner, NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim. Våre undersøkelser bekrefter teorien om at verdiene i offentlig sektor er i endring."

Slik oppsummerer Elin Røsok og Laila Øie sin mastergradsoppgave "Verdier i endring. Hvor står det offentlige etos og offentlige organisasjonsverdier i dag?"

De gir en spennende analyse, og oppgaven anbefales.

Konkursvaklende barnevernsanbudsvinnere

Konkursvaklende barnevernsanbudsvinnere

Sårbare barn under barnevernets omsorg trenger først og fremst forutsigbarhet, langsiktig og stabilitet. Det kan ta tid å etablere nødvendig tillit og fortrolighet mellom barnet og fagfolka som skal bistå, og da er konkurs eller leverandørskifte særs uheldig.

I barnevernsanbudskonkurranser hvor pris er en viktig faktor vil den som opptrer litt på kanten hva gjelder regnskap og regelverk komme godt ut. Men det er bekymringsfullt når anbudsfolka i kommunen i det hele tatt moralsk tør å sette et firma som dette på byens mest sårbare barn:

2009: Revisormerknad: Ulovlig utbetaling til aksjonær, daglig leder, styremedlem eller andre
2010: Revisormerknad: Skattetrekk ikke innsatt på egen konto eller fullt ut innbetalt
2010: Revisormerknad: Ulovlig utbetaling til aksjonær, daglig leder, styremedlem eller andre
2011: Revisormerknad: Årsregnskap ikke levert innen lovens frist.
Og samtidig går selskapet underskudd hvert år.

Jeg kan ikke skjønne at et slikt selskap med rimelig grunn kan oppfylle anbudskravet om at "leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten." Dette er et selskap som når som helst kan gå konkurs, med de konsekvenser det har for avbrutt behandlingsopplegg for sårbare barnevernsbarn.

Joda, Oslo Byfogdembete har ikke funnet grunnlag for å gi midlertidig forføyning, men noe stabilt og godt barnevern blir det ikke av sånt.

Stå opp for din likeverdige neste!

Stå opp for din likeverdige neste!

"I vår samtid praktiseres det som i fremtiden vil fremstå som en svart flekk i historiebøkene på linje med lobotomi og tvangssterilisering, nemlig tvunget anbudsutsettelse av enkeltmennesker, de med alvorlig grad av utviklingshemming og omfattende bistandsbehov.

Utviklingshemmede mennesker med omfattende bistandsbehov blir, fra de fyller 18, utsatt for anbudsordningen. Forklaringen er EØS avtalens krav til anbudsinnhenting når det gjelder varer og tjenester. Å kjøpe bistand blir ansett som en tjeneste men i anbudsutlysningen er paradoksalt nok, ikke selve tjenesten, men den tjenesten gjelder for, som blir beskrevet og med ganske så sensitive personopplysninger. Rettigheten en person har til tilrettelagt bistand fører til at vedkommende tvinges å flytte til boligtilbudet anbudsvinneren disponerer.   

De aller svakeste røskes opp av foreldrehjemmet eller annet etablert tilværelse og flyttes til nye og fremmede omgivelser som ikke engang behersker deres uttrykksformer.  Disse menneskene mangler ofte verbal språk og ukjente har problemer med å lese deres særegne språkkoder. Denne utfordringen brukes som forklaring på hvorfor medvirkningskravet ofte blir tilsidesatt. Men borgernes rettigheter gjelder uavhengig av språkevne. Pårørende kan være en viktig informasjonskilde i medvirkningsprosessen men erfaringen viser at de ikke alltid får være sine næres stemme eller at denne stemmen ikke blir tatt hensyn til," skriver Angelique Tangen i en artikkel i tidsskriftet Fontene.  

I Oslo er denne saken løst gjennom Munchmuseet/Tøyen-avtalen, men fortsatt er dette en utfordring i landets øvrige kommuner.
                                                                                                                            

Funksjonshemmedes organisasjoner: Hurra for Munchavtalen

Funksjonshemmede organisasjoner: Hurra for Munchavtalen

Det er med spesiell interesse for meg at funksjonshemmedes organisasjoner jubler over Munch-/Tøyenavtalens punkt vedrørende å avvikle anbud på enkeltpersoner. Dette var et punkt jeg i forhandlingene satte mye inn på skulle komme på plass.

I en pressemelding skriver organisasjonene blant annet:

"Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede og andre funksjonshemmede er svært glade for
Munchavtalens punkt som angår våre medlemmer. Avtalen innebærer at Oslos uverdige praksis med anbud på enkeltpersoner skal  avvikles.Mange av våre medlemmer har dessuten til nå måttet kjempe unødvendige kamper mot tvungne flyttinger og plassering i kommunale dagsentrer  og boliger som er dårlig egnet  for den enkelte.
 
Det er derfor gledelig at vi nå skal få brukervalg der brukerne og deres pårørende får velge mellom kvalitetssikrede  tilbud."

Bystyrets privatiseringsiver: Målfrid mistet flere hundre tusen i pensjon

Bystyrets privatiseringsiver: Målfrid mistet flere hundre tusen i pensjon

Høyre/Venstre/Kr.F-byrådets sanne ansikt: Med et pennestrek mistet hjelpepleier Målfrid Andresen ved Manglerudhjemmet sin opptjente AFP-pensjon. Hun vil tape nær hundre tusen kroner i året om hun skulle finne på å gå av med avtalefestet pensjon når arbeidsplassen blir privatisert.

Det er de ansatte som betaler regninga for høyresidens anbudsiver.

Konkurranseutsetting av sykehjem gir dårligere kvalitet

Konkurranseutsetting av sykehjem gir dårligere kvalitet

Erfaringer fra USA viser at de store, private kjedene som driver sykehjem, kommer dårligst ut på kvalitet. Multinasjonale kjeder etablerer seg også i Norge. Vil privatisering av sykehjem føre til dårligere kvalitet også her?

En av USAs fremste eksperter på området, professor Charlene Harrington (University of California, San Francisco), har sett på dette. I motsetning til Norge har USA lang erfaring med kommersielle aktører i sykehjemsbransjen, og det finnes en omfattende forskningslitteratur om effekter av eierskapsformer. Harrington har nylig gjennomført et stort prosjekt som ser på framveksten av store kjeder og Private Equity-selskaper i sykehjemsbransjen, og hvordan dette har påvirket kvaliteten på amerikanske sykehjem.

Har de amerikanske og kanadiske erfaringene overføringsverdi til norske forhold? - Store multinasjonale kjeder står bak de fleste kommersielle sykehjemmene i Norge, forteller Anders Kvale Havig, siviløkonom og stipendiat ved NOVA. - Og prinsippet er det samme her, en kommersiell aktør driver et sykehjem og ønsker å ta ut en profitt. Derfor er erfaringene fra USA og Canada absolutt relevante i Norge.

I forbindelse med doktorgradsarbeidet har han analysert regnskapene til 21 norske sykehjem og sett på hvordan kommersielle aktører kan hente en eventuell profitt. - Analysene viser at det er vanskelig å kutte kostnader på andre områder enn lønn og pensjon, forteller Havig. Les mer nedenfor.

Statssekretær Hilde Singsaas: Myter og fakta om OPS

Statssekretær Hilde Singsaas: Myter og fakta om OPS

"Når noe ser ut til å være for godt til å være sant, er det gjerne nettopp det det er. Høyres forslag om å bygge veier gjennom såkalt offentlig-privat samarbeid (OPS) er intet unntak. I korthet innebærer offentlig-privat samarbeid at staten inngår en avtale med én leverandør om både investeringen og påfølgende drift og vedlikehold for en avtalt periode. Prosjektet finansieres med et privat lån. Det blir som å kjøpe vei på avbetaling. Staten betaler regningen først noen år fram i tid.

Siden 2005 har vi fått et taktskifte i satsingen på vei og jernbane. Realveksten i bevilgningene har vært mer enn 60 prosent, over tre ganger så sterk som veksten i statsbudsjettets samlede utgifter. Med den nye transportplanen skrur vi tempoet ytterligere opp, med en vekst på 50 prosent fra dagens høye nivå. Det er selvsagt en ærlig sak å mene at dette ikke er nok. Men da bør man være villig til å redusere satsingen på andre formål som skole og helse, framfor å lure seg unna budsjettrammene og sende fra seg en ubetalt regning til neste generasjon," skriver statssekretær Hilde Singsaas blant annet.

 

Lovstridig kontraktørvirksomhet: Byrådet tar intet ansvar

Byrådet tar ikke ansvar for et arbeidsliv med ryddige lønns- og arbeidsvilkår, og sier at det er opp til Arbeidstilsynet å avklare om ansettelsesvilkårene hos kommunens leverandører benytter en lovstridig kontraktørvirksomhet. I en klagesak vedrørende innkjøp (etter anbud) av private barnevernstjenester skriver Utviklings- og kompetanseetaten:

"UKE vil ved kontraktsoppfølgingen følge opp lønns- og arbeidsvilkår hos den enkelte leverandør. Hvis det skulle forekomme mistanke om at leverandøren ikke fyller vilkårene for å ha underleverandører vil dette bli meddelt Arbeidstilsynet som rette instans for videre behandling. Det er Arbeidstilsynet som har kompetanse til å gå inn og undersøke hvorvidt en leverandør har en plikt til å ansette fast eller kan organisere sitt arbeid gjennom bruk av underleverandører."

Som en stor, og seriøs, innkjøper burde kommunen selv selvsagt forsikre seg om at kommunens leverandører følger gjeldende lover.

Barnevernsanbud i Oslo: Ulovlig kontraktørvirksomhet

Barnevernsanbud i Oslo: Ulovlig kontraktørvirksomhetByrådet stiller seg fortsatt passiv til ulovlig kontraktørvirksomhet i Oslo-barnevernet. Arbeidstilsynet har tidligere måttet gripe inn overfor barnevernstiltaket Ditt tiltak AS og Barnevernkompetanse AS, som begge tidligere har vunnet barnevernsanbud i Oslo kommune, og jeg regner med at Arbeidstilsynet igjen vil måtte gå inn med pålegg.

Oslo kommune, ved Utviklings- og kompetanseetaten, har nå avgjort det siste barnevernsanbudet, og følgende har vunnet avtaler med kommunen: Familiehjelp AS, Forus, Barnevern tiltaket Aida AS, Gemt AS, Plan B Sosial AS, Aktiv og Ung AS, Barnevernkompetanse AS, Aleris, Ungplan & BOI AS, Ditt tiltak AS og Løft AS. Barnevernstiltaket Ditt tiltak AS påklager kommunens avgjørelse og skriver blant annet:

"Når det gjelder personalressurser fremkommer det for flere tilbydere at de akter å benytte innleide konsulenter som tilbudt personale i oppdrag innenfor rammeavtalen. I henhold til tilbakemeldinger Ditt tiltak as har fått fra Arbeidstilsynet er dette en ulovlig praksis.
 
Vi påklager derfor tildelingen og mener at konkurransen må avlyses og gjennomføres på nytt med en presisering av krav til arbeidsforhold i tråd med arbeidsmiljøloven. Subsidiært mener vi at tilbydere som beskriver en ulovlig praksis mht bruk av underleverandører må avvises."

Les klagen fra Ditt tiltak (pdf-dokument)
Les Byrådets uttalelse av 3. desember i fjor, på spørsmål fra meg