Privatisering, marked og konkurranse

Sykehjemsanbudene: Driftsstyrene ikke spurt

Sykehjemsanbudene: Driftsstyrene ikke spurtJeg har tidligere påpekt at det borgerlige Byrådet verbalt preiker mye av brukervalg og valgfrihet, men når det kommer til stykket ikke engang spørres de eldre om hva de mener. Men i anbudsideologiens navn overkjører Byrådet og det borgerlige bystyreflertallet også de valgte styringsorganer: Sykehjemmenes driftsstyrer.

I reglement for driftsstyrene heter det at "Driftsstyret skal avgi innstilling eller fremsette forslag til direktøren for Sykehjemsetaten i saker som skal avgjøres i sentralt overordnet organ." Og som driftsstyrelederen ved Uranienborghjemmet betimelig minner om: "Sykehjemsetaten synes fullstendig å ha oversett at denne bestemmelsen gjelder både oppover og nedover, hvilket i dette tilfelle vil si at Sykehjemsetaten skulle forelagt dette driftsstyret muligheten for at Uranienborghjemmet kunne bli konkurranseutsatt, samt begrunnelsen for dette, slik at driftsstyret hadde vært gitt mulighet til å fremme sine synspunkter."

I et åpent brev til Sykehjemsetaten gir driftsstyrelederen ved Uranienborghjemmet en drepende kritikk av saksbehandlingen rundt anbudsutsettelse av sykehjemmet, og viser at Byrådet gjør sykehjemsdriftsstyrene til rene supperåd, som de ikke engang gidder å spørre.

Les dokumentene vedr Uranienborghjemmet 

Uverdig anbudspraksis

Uverdig anbudspraksis"Det er uverdig at enkeltpersoners hjelpetilbud dyttes ut på anbudstorget. Gang på gang ser vi at slik anbudsutsetting kommer i konflikt med helselovgivningens krav om et tilstrekkelig helsetilbud. Og tilstrekkelig, i denne sammenheng, dreier seg også om forutsigbarhet, langsiktighet og stabilitet. Det kan ta år å opparbeide et fortrolig forhold mellom en autist eller utviklingshemmet og behandlings- eller miljøpersonalet. Da kan vi ikke bruke et anbudssystem som forutsetter korte anbudsperioder og potensielt skifte av bolig eller omsorgsopplegg hvert 4 eller 6 år.

Dette er ikke en diskusjon om offentlig eller private tjenestetilbud. For lovgivningen er her slik at kommunen kan kjøpe tjenester fra private omsorgsleverandører uten å gå veien om anbud. Men det borgerlige bystyreflertallet sverger av ideologiske grunner til anbud. De påfører gjennom dette en betydelig belastning på hjelpetrengende i denne byen og deres pårørende," skriver jeg blant annet i mitt bidrag på Oslo SV-blo som ble lansert i går.

Les hele blogginnlegget nedenfor

Privatisering og helsevesenet er ikke forenelige

Privatisering og helsevesenet er ikke foreneligeInternasjonale eksperter advarer Norge mot å privatisere helsevesenet. De mener helsepleie til befolkningen ikke fungerer etter de samme prinsippene som et marked, og da vil markedskreftene vinne. – Privat forretningsdrift og helsevesenet er overhode ikke forenelige, sa professor emerita i sosiologi ved University of California, San Francisco Charlene Harrington: til forskning.no etter at hun hadde holdt sitt foredrag på Økern i Oslo denne uken.

Harrington har studert de ti største kommersielle kjedene som leverer helsetjenester i USA, som til sammen styrer mellom 13 og 14 prosent av markedet i det store landet. – Vi har det mest ekstreme systemet på to punkter: Det er det mest privatiserte, og det systemet med dårligst kvalitet, sa hun under sin presentasjon.

Kun seks prosent av alle sykehjem og eldrehjem er offentlig eid og drevet i USA. Nesten 70 prosent av fasilitetene er drevet kommersielt, altså for å tjene penger, mens de resterende er drevet av private nonprofit-organisasjoner.

Harrington fortalte at helseinspeksjoner har vist at 94 prosent av pleiehjemmene i USA bryter den føderale loven for pleiehjemsstandard. 23 prosent av hjemmene var så dårlige at de hadde forårsaket alvorlig skade for pasientene. – Bare ti prosent av pleiehjemmene har altså det vi kan kalle rimelig pleiekvalitet, og omtrent en fjerdedel burde sannsynligvis ikke være i drift, sa Harrington.

Les mer her
Og her

Ammerudlunden sykehjem: Igjen ut på anbudstorget

Ammerudlunden sykehjem: Igjen ut på anbudstorgetByrådet går videre med den ideologiske styrte anbudsfilosofien. De eldre på Ammerudlunden sykehjem har fått merke på kroppen konsekvensene av dette.

Men Byrådet går videre, uten å ta hensyn til at de eldre på sykehjemmet etter Adecco-skandalen nå først og fremst trenger ro.

Igjen dyttes de eldre ut på anbudstorget.

Les i anskaffelsesportalen

Konkurranseutsetting i pleie og omsorg- keiserens nye klær?

Konkurranseutsetting i pleie og omsorg- keiserens nye klær?Kloke ord fra forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund forleden:

"Sykepleiens grunnleggende verdier samles i begrepene likeverd, rettferdig fordeling, tilgjengelighet og kvalitet. Disse begrepene sier også mye om de tradisjonelle verdiene i velferdsstaten Norge. Å gi etter evne og få etter behov er en gyllen leveregel for den norske helsetjenesten, som privat finansiering er et brudd med. Dette har en direkte effekt på sosiale ulikheter i levering av helsetjenester – de som  har penger, får mer og bedre tjenester enn de som ikke har penger.

Vi tror heller ikke at spesielt små kommuner har ressurser til å levere en reell valgfrihet til den enkelte pasient. De fleste kommuner i Norge er ikke store nok til å ha to konkurrerende leverandører. Dessuten – når man er dement – da er god kvalitet i tjenestene langt viktigere enn valgfrihet i form av flere leverandører.

Et høyere innslag av private tjenester vil også kunne undergrave samfunnets aksept for et offentlig tilbud av høy kvalitet. Resultatet kan bli offentlige "minimumstjenester" – noe som erfaringsmessig ligger langt under en anerkjent minimumsstandard," sa hun blant annet på en konferanse arrangert av For Velferdsstaten.

Les hennes foredrag og PowerPointene

Bestiller-/utførerorganisering: Delte erfaringer

Bestiller-/utførerorgansiering: Delte erfaringerDet er pussig at når Program for storbyforskning i KS skal evaluere den New Public Management-inspirerte bestiller-/utførerorganiseringen  så er det de "effektivitetsfremmende og kostnadsdrivende elementer" som er hovedfokus. Byene Trondheim, Bergen, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Stavanger og Oslo har deltatt i evalueringen. Fra Oslo har bydelene Gamle Oslo, Stovner, St. Hanshaugen, Vestre Aker og Østensjø deltatt.

Brukerperspektivet er allikevel en del av evalueringen, og erfaringene er delte. Også blant Oslos bydeler. På spørsmål om organiseringen av bestiller-utfører-modellen bidrar til at brukeren får den tjenesten han/hun har behov for svarer f.eks. tjensteapparatet i bydel Gamle Oslo et klart nei, mens de i bydel St. Hanshaugen svarer et klart ja.

Jeg merker meg også særlig disse 3 oppsummeringene kategorisert under kostnadsdrivende elementer:

• Svake incentiv til å arbeide forebyggende
• Sterkere fokus på søkerens rettigheter enn det helsemessige behovet
• Økt byråkratisering og mer ressurser til administrative oppgaver

Kom gjerne med egne erfaringer og synspunkter.

Les hele rapporten

Fylkesmannen stopper anbud på ung jente


Fylkesmannen stopper anbud på ung jenteBydel Østensjø satte bo- og omsorgstilbudet til en ung jente på 15 år ut på anbudstorget. Jenta  har diagnosen ADHD, og tentativt en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Det er ikke diagnostisert noen form for mental retardasjon. Hun kan veksle mellom normal atferd for en ungdom, og utagering som kan innebære skade mot seg selv og andre personer og omgivelser.  Anbudsutsetting skjedde mot sterke faglige advarsler. Barne- og ungdomspsykiatrien understreket at flytting til nytt sted i seg selv vil medføre stor fare for forverring av hennes helsetilstand.

Klinikk for psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus sa bl.a. "Pasienten er i en kritisk fase med oppstart av medisiner, tegn til bedring og det er min vurdering at å flytte denne pasienten nå, vil være et stort tilbakeskritt for hennes medisinske behandling, og vil svekke hennes langtidsprognose og kunne gjøre henne mer avhengig av hjelp i en lengre tid, i verste fall resten av livet."

Fastlegen sa bl.a. dette om flytting: "Jeg deler pårørendes bekymring om at det er direkte helsefarlig da dette vil kunne øke faren for selvmordsforsøk."

Bydel har allikevel stått på sitt, og foreldrene har - som rimelig - slåss for at datteren skal få en forsvarlig behandling.  Saken har nå fått sin endelige konklusjon, etter flere runder: Fylkesmannen nekter bydelen å gjennomføre anbudsresultatet: "Vedtaket om å innvilge barnebolig i Asker gjennom Aleris er ikke forsvarlig for bruker på nåværende tidspunkt, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 2.1, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav C.," og begrunner dette blant annet i "at en tvangsflytting vil kunne ha svært alvorlige konsekvenser og det fremgår av flere av de faglige uttalelsene at hennes situasjon mest sannsynlig vil bli betydelig forverret ved en flytting på nåværende tidspunkt."

Byrådets steile holdning til anbud - her lojalt gjennomført av bydel Østensjø - påfører sterkt hjelpetrengende og deres pårørende en betydelig tilleggsbelastning. Det er bra at statlig tilsynsmyndighet her griper inn.

Jeg har bedt foreldrene beskrive deres opplevelse og hvilke råd de vil gi til andre. Det legger jeg ut her på bloggen i morgen.

Hvem kjøper dobørsten?

Hvem kjøper dobørsten?"Dette er en hverdagshistorie fra det effektiviserte offentlige Norge. I en stor statlig etat hadde en skilt mellom eiendom og drift, dvs. det var to ulike enheter som hadde ansvaret for bygningsmassen og driften av bygningen. Da oppstår det ofte spørsmål som i dette tilfellet: Er en dobørste en del av bygningsmassen eller er den forbruk/drift. Det er altså ikke slik at en bare kan anskaffe en ny dobørste, det må først avklares hvem som skal gjøre det.

Skillet mellom drift og eiendom, som i dette tilfellet, er et resultat av den pandemi av reformer i offentlig forvaltning som med en fellesbetegnelse ofte kalles New Public Management (NPM). Pandemien har rammet litt forskjellig, avhengig av politiske regime og andre forhold, men den har slått inn i de fleste vestlige land. På tross av at den sittende rødgrønne regjeringen  har erklært at de har henvist NPM til skraphaugen, så blir de fleste ansatte minnet om dens tilstedeværelse daglig gjennom eksempler som det  foran," skriver professor Rolf Rønning bl.a., og understreker at oppsplittingen av offentlig sektor svekker muligheten for overordnet politisk styring.

Adecco-misligholdet: Rettssak, forlik eller tilgivelse?

altHvilket etterspill bør Adeccos grove mislighold ved driften av Ammerudlunden sykehjem få? Rettssak, forlik eller tilgivelse?

Her tenker Adecco  forlik, og her tenker Oslo kommune rettssak. Og her fordeler man penger etter et evt forlik mellom Adecco og Oslo kommune.

Bystyreflertallet ønsker at Oslo kommune i framtida i større grad skal benytte seg av anbuds og konkurranseutsetting.  Kommunen har derfor betydelig interesse av å få avklart de rettslige rammer der avtaler anses misligholdt, og hvordan kommunen i slike situasjoner kan sikre felleskapets verdier. Kommunens interesser i Adecco-saken går derfor langt ut over hvilke beløp kommunen eventuelt skal kompenseres for.  Det bør ikke være slik at Adecco - ved å legge et beløp på bordet - kan komme ut av Ammerudlunden-saken med at grovt mislighold kan være lønnsomt.

Utenomrettslig forliksavtale innebærer at Oslo kommune ikke får en rettslig avklaring av de mange juridiske problemstillinger som Adeccos grove mislighold av deres avtaler med Oslo kommune representerer. Dette kan framtidige anbudsvinnere vite å utnytte.

Oslo kommune hadde vært tjent med at Adeccosaken havnet i retten.

Storstilt privatisering av sykehjem

Storstilt privatisering av sykehjemI over 10 år har sykehjem blitt konkurranseutsatt i Oslo. I løpet av de årene har det ikke blitt gjennomført en eneste evaluering, ikke laget opp en eneste rapport, som viser hva kommunen har oppnådd med konkurranseutsetting.

Byrådet bestående av H, KRF og V - støttet av Fr.P - har pålagt Sykehjemsetaten å komme med forslag til 8 kommunale sykehjem som skal konkurranseutsettes, i tillegg til Ammerudlunden. I dag fikk de ansatte ved de to første sykehjemmene Manglerudhjemmet og Uranienborghjemmet samme beskjed! Dette viser nok en gang at H, KRF og V - støttet av Fr.P -  er mer opptatt av prinsippet konkurranseutsetting enn hva som oppnås, skriver Sykehjemsetatens Fagforening blant annet.

Fant ingen generell gevinst av konkurranseutsetting

Fant ingen generell gevinst av konkurranseutsettingNyttig oppsummering på Doffins nettsider:

Hverken i Danmark eller Sverige er det påvist noen generell gevinst ved å la private firmaer levere hjemmehjelp, drift av omsorgsboliger eller barnepass. Dette fremkommer av en ny analyse som nå er lagt fram i Danmark. Forskerne bak analysen understreker imidlertid at effekten av konkurranseutsettingen generelt er meget sparsomt dokumentert, og at det er et uttalt behov for flere og mer omfattende analyser.

Doffin (Database for offentlige innkjøp) er et tjenestetilbud i regi av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Les mer her