Privatisering, marked og konkurranse

Manglerudhjemmet: Kompetansetap ved anbud?

Manglerudhjemmet: Kompetansetap ved anbud?
Verken driftsstyret eller beboerne ved Manglerudhjemmet ble spurt før Byrådet besluttet at sykehjemmet skal anbudsutsettes. Så mye er de vakre ord om brukermedvirkning, valgfrihet og sånt verdt.
 
Driftsstyrelederen er særs bekymret for de faglige konsekvensene av anbudsrunden:

"Manglerudhjemmet er et spesialsykehjem for pasienter med alderdemens og alderspsykiatriske sykdommer. Sykehjemmet består av små oversiktlige skjermede enheter, samt forutsigbare rutiner, stabil bemanning og de ansatte har en god kompetanse i forhold til denne pasientgruppen. Manglerudhjemmet har totalt 63 døgnplasser hvorav 55 er skjermede plasser for demente, og tre av disse brukes som rullende korttidsplasser. Videre er det åtte aldershjemsplasser for demente. Sykehjemmet har en stabil bemanning og de ansatte har en god kompetanse i forhold til denne pasientgruppen.Ved en konkurranseutsettelse er jeg redd for at man vil miste denne kompetansen, noe som igjen vil gå utover pasientene ved sykehjemmet," skriver driftsstyreleder Torleif Werenskiold blant annet.

Les mer under fra driftsstyrelederen ved Manglerudhjemmet.

Nye bestemødre på anbud, men uten at de eldre selv får si sin mening

Nye bestemødre på anbud, men uten at de eldre selv får si sin meningEldrebyråd Aud Kvalbein har i dag vedtatt at driften av sykehjemmene Rødtvet sykehjem og Tåsenhjemmet skal ut på anbud.

Og det er grunn til å merke seg at kostnadsbesparelser (60 %)  teller mer enn kvalitet (40 %), i alle fall om Sykehjemsetaten får det som den vil.

Men ta en titt på byrådens beslutningsgrunnlag nederst på denne linken. Det borgerlige bystyreflertallet snakker jo i festtalene så vakkert om valgfrihet og brukermedvirkning. Ser du noen spor av at beboerne eller deres pårørende er spurt? Ser du noen spor av at driftsstyrene ved de to sykehjemmene er spurt?

Igjen er det nok politikernes valgfrihet (les her: Kr.F-byrådens) som teller mer enn hva de eldre selv mener.

 

Jeg har i dag sendt fram nedenstående spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyrets finanskomite.

Barnevernsanbud: Fortsatt ideologisk prestisje?

Barnevernsanbud: Fortsatt ideologisk prestisje?Det borgerlige bystyreflertallet i Oslo har lenge, av rent ideologiske grunner, lovprist anbud- og konkurranseregimet. Også der dette opplagt gir dårligere tjenestetilbud til særs sårbare grupper, - som i barnevernet og i tilbud til psykisk utviklingshemmede.

Nå har Regjeringen presisert den gjeldende konkurranselovgivningen. Som det het på på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets nettsider 26. oktober:

"Kongen i Statsråd har i dag vedtatt at kontrakter som innebærer offentlig myndighetsutøvelse, skal unntas fra regelverket om offentlige anskaffelser. Endringen er en presisering av gjeldende rett.

På bakgrunn av EØS-avtalen er det gjort unntak i anskaffelsesregelverket for kjøp av tjenester som innebærer utøvelse av offentlig myndighet. Unntaket gjelder blant annet plasseringer av barn på barnevernsinstitusjon, når institusjonen får store fullmakter til å anvende tvang.

Det har frem til nå rådet en viss usikkerhet om dette unntaket kan innfortolkes i det norske anskaffelsesregelverket. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har med dagens vedtak klargjort at unntaket også gjelder fra de norske reglene."

Om derfor Byrådet/bystyreflertallet allikevel tviholder på anbud er dette ikke juss, men et rent politisk valg.

 

Kongelig resolusjon 26. oktober 2012 (PDF)
Forskrift om endring i forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (PDF)

 

Sykehjemsanbud gjør valgfrihet illusorisk

Sykehjemsanbud gjør valgfrihet illusoriskAksjonen For velferdsstaten har undersøkt historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i Norge (1997-2012). De har funnet i alt 47 anbudsrunder. 15 kommuner har vært involvert i disse anbudskonkurransene: Asker, Askøy, Bergen, Bærum, Hobøl, Klæbu, Kristiansand, Kristiansund, Moss, Oppegård, Os, Oslo, Stavanger, Trondheim, Ålesund.

Gjennomgangen viser at de kommersielle dominerer stort, at valgfriheten er illustorisk og at de ideelle ikke når frem i anbudsrundene.

Tre hovedfunn skiller seg ut:
1)    De kommersielle dominerer stort med 38 av 47 anbudsvinnere og eierskapet konsentreres på stadig færre og finansielle aktører. 

2)    Valgfriheten er illusorisk – i 33 av 38 kontrakter med kommersielle selskaper er selskapet solgt eller omstrukturert i løpet av anbudsperioden.

3)    Ideelle aktører vinner ikke anbud om drift av sykehjem. Der slike aktører har vanlige driftsavtaler med kommuner, har det imidlertid vært stabil drift.

les notatet

Dropper konkurranseutsetting – blir for dyrt

Dropper konkurranseutsetting – blir for dyrtKommuner og andre lokale myndigheter overtar mer og mer driften av viktige samfunnstjenester selv når kontrakter med private leverandører løper ut. Blant årsakene er at anskaffelsesprosess og kontraktoppfølging ofte øker kostnadene for tjenesten opp til 10 prosent eller mer utover kontraktsprisene. Dette fremgår av en fersk analyse fra den europeiske fagforeningen for offentlig ansatte tjenestearbeidere. Bedre kontroll er en annen grunn bak denne trenden, likeledes at de ikke er fornøyde med de private leverandørenes prestasjoner.

Les hele rapporten her  

Sykehjemsanbudene: Driftsstyrene ikke spurt

Sykehjemsanbudene: Driftsstyrene ikke spurtJeg har tidligere påpekt at det borgerlige Byrådet verbalt preiker mye av brukervalg og valgfrihet, men når det kommer til stykket ikke engang spørres de eldre om hva de mener. Men i anbudsideologiens navn overkjører Byrådet og det borgerlige bystyreflertallet også de valgte styringsorganer: Sykehjemmenes driftsstyrer.

I reglement for driftsstyrene heter det at "Driftsstyret skal avgi innstilling eller fremsette forslag til direktøren for Sykehjemsetaten i saker som skal avgjøres i sentralt overordnet organ." Og som driftsstyrelederen ved Uranienborghjemmet betimelig minner om: "Sykehjemsetaten synes fullstendig å ha oversett at denne bestemmelsen gjelder både oppover og nedover, hvilket i dette tilfelle vil si at Sykehjemsetaten skulle forelagt dette driftsstyret muligheten for at Uranienborghjemmet kunne bli konkurranseutsatt, samt begrunnelsen for dette, slik at driftsstyret hadde vært gitt mulighet til å fremme sine synspunkter."

I et åpent brev til Sykehjemsetaten gir driftsstyrelederen ved Uranienborghjemmet en drepende kritikk av saksbehandlingen rundt anbudsutsettelse av sykehjemmet, og viser at Byrådet gjør sykehjemsdriftsstyrene til rene supperåd, som de ikke engang gidder å spørre.

Les dokumentene vedr Uranienborghjemmet 

Uverdig anbudspraksis

Uverdig anbudspraksis"Det er uverdig at enkeltpersoners hjelpetilbud dyttes ut på anbudstorget. Gang på gang ser vi at slik anbudsutsetting kommer i konflikt med helselovgivningens krav om et tilstrekkelig helsetilbud. Og tilstrekkelig, i denne sammenheng, dreier seg også om forutsigbarhet, langsiktighet og stabilitet. Det kan ta år å opparbeide et fortrolig forhold mellom en autist eller utviklingshemmet og behandlings- eller miljøpersonalet. Da kan vi ikke bruke et anbudssystem som forutsetter korte anbudsperioder og potensielt skifte av bolig eller omsorgsopplegg hvert 4 eller 6 år.

Dette er ikke en diskusjon om offentlig eller private tjenestetilbud. For lovgivningen er her slik at kommunen kan kjøpe tjenester fra private omsorgsleverandører uten å gå veien om anbud. Men det borgerlige bystyreflertallet sverger av ideologiske grunner til anbud. De påfører gjennom dette en betydelig belastning på hjelpetrengende i denne byen og deres pårørende," skriver jeg blant annet i mitt bidrag på Oslo SV-blo som ble lansert i går.

Les hele blogginnlegget nedenfor

Privatisering og helsevesenet er ikke forenelige

Privatisering og helsevesenet er ikke foreneligeInternasjonale eksperter advarer Norge mot å privatisere helsevesenet. De mener helsepleie til befolkningen ikke fungerer etter de samme prinsippene som et marked, og da vil markedskreftene vinne. – Privat forretningsdrift og helsevesenet er overhode ikke forenelige, sa professor emerita i sosiologi ved University of California, San Francisco Charlene Harrington: til forskning.no etter at hun hadde holdt sitt foredrag på Økern i Oslo denne uken.

Harrington har studert de ti største kommersielle kjedene som leverer helsetjenester i USA, som til sammen styrer mellom 13 og 14 prosent av markedet i det store landet. – Vi har det mest ekstreme systemet på to punkter: Det er det mest privatiserte, og det systemet med dårligst kvalitet, sa hun under sin presentasjon.

Kun seks prosent av alle sykehjem og eldrehjem er offentlig eid og drevet i USA. Nesten 70 prosent av fasilitetene er drevet kommersielt, altså for å tjene penger, mens de resterende er drevet av private nonprofit-organisasjoner.

Harrington fortalte at helseinspeksjoner har vist at 94 prosent av pleiehjemmene i USA bryter den føderale loven for pleiehjemsstandard. 23 prosent av hjemmene var så dårlige at de hadde forårsaket alvorlig skade for pasientene. – Bare ti prosent av pleiehjemmene har altså det vi kan kalle rimelig pleiekvalitet, og omtrent en fjerdedel burde sannsynligvis ikke være i drift, sa Harrington.

Les mer her
Og her

Ammerudlunden sykehjem: Igjen ut på anbudstorget

Ammerudlunden sykehjem: Igjen ut på anbudstorgetByrådet går videre med den ideologiske styrte anbudsfilosofien. De eldre på Ammerudlunden sykehjem har fått merke på kroppen konsekvensene av dette.

Men Byrådet går videre, uten å ta hensyn til at de eldre på sykehjemmet etter Adecco-skandalen nå først og fremst trenger ro.

Igjen dyttes de eldre ut på anbudstorget.

Les i anskaffelsesportalen

Konkurranseutsetting i pleie og omsorg- keiserens nye klær?

Konkurranseutsetting i pleie og omsorg- keiserens nye klær?Kloke ord fra forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund forleden:

"Sykepleiens grunnleggende verdier samles i begrepene likeverd, rettferdig fordeling, tilgjengelighet og kvalitet. Disse begrepene sier også mye om de tradisjonelle verdiene i velferdsstaten Norge. Å gi etter evne og få etter behov er en gyllen leveregel for den norske helsetjenesten, som privat finansiering er et brudd med. Dette har en direkte effekt på sosiale ulikheter i levering av helsetjenester – de som  har penger, får mer og bedre tjenester enn de som ikke har penger.

Vi tror heller ikke at spesielt små kommuner har ressurser til å levere en reell valgfrihet til den enkelte pasient. De fleste kommuner i Norge er ikke store nok til å ha to konkurrerende leverandører. Dessuten – når man er dement – da er god kvalitet i tjenestene langt viktigere enn valgfrihet i form av flere leverandører.

Et høyere innslag av private tjenester vil også kunne undergrave samfunnets aksept for et offentlig tilbud av høy kvalitet. Resultatet kan bli offentlige "minimumstjenester" – noe som erfaringsmessig ligger langt under en anerkjent minimumsstandard," sa hun blant annet på en konferanse arrangert av For Velferdsstaten.

Les hennes foredrag og PowerPointene

Bestiller-/utførerorganisering: Delte erfaringer

Bestiller-/utførerorgansiering: Delte erfaringerDet er pussig at når Program for storbyforskning i KS skal evaluere den New Public Management-inspirerte bestiller-/utførerorganiseringen  så er det de "effektivitetsfremmende og kostnadsdrivende elementer" som er hovedfokus. Byene Trondheim, Bergen, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Stavanger og Oslo har deltatt i evalueringen. Fra Oslo har bydelene Gamle Oslo, Stovner, St. Hanshaugen, Vestre Aker og Østensjø deltatt.

Brukerperspektivet er allikevel en del av evalueringen, og erfaringene er delte. Også blant Oslos bydeler. På spørsmål om organiseringen av bestiller-utfører-modellen bidrar til at brukeren får den tjenesten han/hun har behov for svarer f.eks. tjensteapparatet i bydel Gamle Oslo et klart nei, mens de i bydel St. Hanshaugen svarer et klart ja.

Jeg merker meg også særlig disse 3 oppsummeringene kategorisert under kostnadsdrivende elementer:

• Svake incentiv til å arbeide forebyggende
• Sterkere fokus på søkerens rettigheter enn det helsemessige behovet
• Økt byråkratisering og mer ressurser til administrative oppgaver

Kom gjerne med egne erfaringer og synspunkter.

Les hele rapporten