Privatisering, marked og konkurranse

Oslo Canser Cluster Innovasjonspark: Tvilsom avtale velter kostnader over på kommunen

Oslo Canser Cluster Innovasjonspark: Tvilsom avtale velter kostnader over på kommunenDet snakkes så ofte om at OPS og OPS-lignende prosjekter gjør at man reduserer kommunens risiko, og skyver denne over på private aktører. Det blir mer forutsigbarhet for kommunen, dog på et dyrere nivå.

Men med eksempelet Oslo Canser Cluster Innovasjonsjonspark og nye Ullern Videregående Skole så ser vi at virkeligheten er en annen: Her kan de bare true med konkurs, og straks tvinges kommunen til å gi den private aktøren mere grunker fra kommunekassa. Eller for å bruke Byrådets språk: “Uten reforhandlinger ville OCCI etter byrådets vurdering vært uten evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor kommunen, slik at unnlatt reforhandling ville innebåret at kommunen ikke hadde fått realisert sitt prosjekt."

Her er det faktisk verre enn OPS-prosjektene, for risiko flyttes nå andre veien. Sitat fra byrådssaken: “Med tilleggsavtalen blir risikoen for markedsnivå for rentepåslag overført til kommunen.” I notat til finanskomiteen estimerer Byrådet at eierne av OCCI gjennom dette – over 25 år – får en forbedring av sitt prosjekt i nåverdi med 58 millioner. Dette er OPS på sitt verste.

Les mitt innlegg i bystyret om saken.

 

Anbudsregimet medførte alvorlig fare for liv eller helse

Anbud- og konkurranse gir bedre kvalitet på tjenestene, er mantraet vi hører gang etter gang. Jeg sier, tja.

Anbudsregimet medførte alvorlig fare for liv eller helseI dag ble det offentlig: Adecco er tiltalt for 333 brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsskandalen, samtidig som de får forelegg for vektersnusk og kritikk i Viasat-saken.Tiltalen sier bruddene kunne medført alvorlig fare for liv eller helse ved tre sykehjem i Oslo. Ifølge politiet organiserte Adecco arbeidet slik at de ansatte ikke hadde sjans til overholde bestemmelsene om overtid, og flere av de ansatte jobbet over 50 timer overtid i løpet av en uke.

Men Byrådet fortsetter med det ideologiske prinsipprytteri: anbud, uansett. Nå er det barna i Oslo-barnehagene som er neste prøveklut.

Les mer i Dagbladet

Anbudshemmelighold: Igjen korreks til Oslo kommune

Anbudshemmelighold: Igjen korreks til Oslo kommune"Fylkesmannen opphever bydel Østensjøs vedtak av 18.09.2012 og sender saken tilbake for ny behandling."

Igjen har Fylkesmannen måttet gi korreks fordi bydel Østensjø i samband med et anbud på en sterkt hjelpetrengende ungdom nekter de pårørende nødvendig innsyn i sakens dokumenter. På den måte undergraver man muligheten for en god brukermedvirkning.

Så mye er de vakre ord om deltakelse og brukermedvirkning verdt. Sånn blir det når den borgerlig styrte kommunen definerer behandlingstilbudet til en sterkt hjelpetrengende ungdom til en "forretningshemmelighet,", som ikke en gang foreldrene gis innsyn i.

Dette er det anbuds- og konkurranseregimet bystyrets borgerlige flertall lovpriser.

Les Fylkesmannens brev av 21. november 2012
Les mitt tidligere oppslag her på bloggen

Tilsynsutvalget for sykehjemmet Manglerudhjemmet: Stopp anbudsutsettelsen

Tilsynsutvalget for sykehjemmet Manglerudhjemmet: Stopp anbudsutsettelsenDet kommunalt oppnevnte tilsynsutvalget for Manglerudhjemmet mener arbeidet med konkurranseutsetting av sykehjemmet må stoppes.
 
Kravene i anbudskonkurransens Tilbudsinvitasjon må bringes i samsvar med gjeldende lov og forskrifter og kommunens egne standard minstekrav før en ny Tilbudsinvitasjon sendes ut. 
Tilsynsutvalget undestreker samtidig at kravene til kompetanse i Tilbudsinvitasjonen er stilt langt lavere enn de krav som i dag oppfylles på Manglerudhjemmet. Konkurransen om å levere et tilbud som kan vinne, tvinger leverandørene til å levere tilbud som innebærer redusert kvalitet.
 

Sykehjemsanbud stilles i bero: Driftsstyrene skal høres

Sykehjemsanbud stilles i bero: Driftsstyrene skal høresByrådet og Sykehjemsetaten unnlot å innhente driftsstyrenes uttalelse før Byrådet besluttet konkurranseutsetting av Tåsenhjemmet og Rødtvet Sykehjem. Dette på tross av at reglementet helt entydig slår fast at "driftsstyret skal avgi innstilling eller fremsette forslag til direktøren for Sykehjemsetaten i saker som skal avgjøres i sentralt overordnet organ."

Jeg tok saken opp med Byrådet, som i notat til bystyrets finanskomite erkjenner at dette er en saksbehandlingsfeil. Byråden skriver bl.a.: " Jeg vil nå be Sykehjemsetaten om å innhente driftsstyrenes uttalelse til saken. Prosessen med å konkurranseutsette driften av de to sykehjemmene vil bli stilt i bero, i påvente av at uttalelser fra driftsstyrene er innhentet og vurdert."

Kanskje de neste gang også vil spørre de eldre selv på hva de ønsker?

Les byrådens svar til bystyrets finanskomite.

Anbudsutsatte sykehjem: Fagfolk flykter

Anbudsutsatte sykehjem: Fagfolk flykterKonkurranseutsetting gjør sykehjemmene mindre attraktive, og fagfolk flykter. Det er situasjonen ved Manglerudhjemmet og Uranienborghjemmet tydelige eksempler på: Begge sykehjemmene melder om folk som har sagt opp eller er i  ferd med å si opp stillingene sine.

På Manglerudhjemmet er det pr 1. februar ikke avdelingssykepleiere igjen. Begge som er i stillingene nå har sagt opp. En er i permisjon og kommer ikke tilbake før neste sommer. Mange erfarne hjelpeleiere vil ikke vente på å se hvem som vinner anbudskonkurransen, men søker nye jobber.  Institusjonssjefen er sykemeldt en måned.

På Uranienborghjemmet er forholdene svært vanskelige. Hele 18 stillinger  er vakante, noe Sykehjemsetaten ikke har opplyst om i konkurransegrunnlaget. De har opplyst om at sykehjemmet blir drevet med 18 stillinger mindre enn det som faktisk er budsjettert. 2 av avdelingssykepleierne er sykemeldt og en av vikarene for avdelingssykepleier har sagt opp. Institusjonssjefen slutter om en måneds tid.

Mange sier til ledelsen at de kommer til å si opp, da de aktivt har ønsket å ha kommunen som arbeidsgiver. De ønsker ikke å havne hos private driftere. Baksiden av  konkurranseutsettingsmedaljen er altså at de eldre ikke får den kvalitet i tjenestetilbudet som en stabil bemanning innebærer. (og i parentes: dette er ikke en diskusjon om sykehjemmene driftes av kommunen eller private, men at usikkerheten - og driftsoperatørskifter -  i seg selv gjør arbeidsplassen mindre attraktiv).

Rolf Rønning: Velferd til salgs

Rolf Rønning: Velferd til salgs"Ved anbud må man forhåndsdefinere tilbudet til brukerne, og plassere brukeren i noen få kategorier, som skal ha samme tilbud. Først da kan tilbyder beregne hvor mye en kan drive tjenesten for.

Men omsorg kjennetegnes ved at den skal møte uforutsigbare behov; en vet ikke hva brukeren trenger på forhånd. Omsorg defineres som det å sette seg i den annens sted. Da kan vi ikke bestemme på forhånd hva vi skal gjøre. Det er å pervertere omsorgen. Omsorgens doble natur er at den både er konkrete handlinger, samtidig som den er en egenskap ved disse handlingene. Det er ikke bare det som gjøres, men måten det gjøres på som avgjør om det er omsorg.

Omsorg blir til i en sosial relasjon, og kan ikke behandles som en forhåndsdefinert vare. Dette hindrer ikke at det gis mye god omsorg der hvor det er anbud, men det er på tross av modellen og skyldes at de ansatte strekker seg langt, og oftere lenger enn instruksen, for å møte brukerne. De ansatte er derfor støtdemperne for en forfeilet modell.

Anbudsmodellen bygger på standardisering, og den skaper mer byråkrati ved at endringer i behov, og derav hjelpetilbud, krever nye vurderinger og vedtak av noen som ikke står i tjenesten, " skriver Rolf Rønning. professor ved Høgskolen i Lillehammer i en gjennomgang av argumentene for anbud og konkurranseutsetting.

Manglerudhjemmet: Kompetansetap ved anbud?

Manglerudhjemmet: Kompetansetap ved anbud?
Verken driftsstyret eller beboerne ved Manglerudhjemmet ble spurt før Byrådet besluttet at sykehjemmet skal anbudsutsettes. Så mye er de vakre ord om brukermedvirkning, valgfrihet og sånt verdt.
 
Driftsstyrelederen er særs bekymret for de faglige konsekvensene av anbudsrunden:

"Manglerudhjemmet er et spesialsykehjem for pasienter med alderdemens og alderspsykiatriske sykdommer. Sykehjemmet består av små oversiktlige skjermede enheter, samt forutsigbare rutiner, stabil bemanning og de ansatte har en god kompetanse i forhold til denne pasientgruppen. Manglerudhjemmet har totalt 63 døgnplasser hvorav 55 er skjermede plasser for demente, og tre av disse brukes som rullende korttidsplasser. Videre er det åtte aldershjemsplasser for demente. Sykehjemmet har en stabil bemanning og de ansatte har en god kompetanse i forhold til denne pasientgruppen.Ved en konkurranseutsettelse er jeg redd for at man vil miste denne kompetansen, noe som igjen vil gå utover pasientene ved sykehjemmet," skriver driftsstyreleder Torleif Werenskiold blant annet.

Les mer under fra driftsstyrelederen ved Manglerudhjemmet.

Nye bestemødre på anbud, men uten at de eldre selv får si sin mening

Nye bestemødre på anbud, men uten at de eldre selv får si sin meningEldrebyråd Aud Kvalbein har i dag vedtatt at driften av sykehjemmene Rødtvet sykehjem og Tåsenhjemmet skal ut på anbud.

Og det er grunn til å merke seg at kostnadsbesparelser (60 %)  teller mer enn kvalitet (40 %), i alle fall om Sykehjemsetaten får det som den vil.

Men ta en titt på byrådens beslutningsgrunnlag nederst på denne linken. Det borgerlige bystyreflertallet snakker jo i festtalene så vakkert om valgfrihet og brukermedvirkning. Ser du noen spor av at beboerne eller deres pårørende er spurt? Ser du noen spor av at driftsstyrene ved de to sykehjemmene er spurt?

Igjen er det nok politikernes valgfrihet (les her: Kr.F-byrådens) som teller mer enn hva de eldre selv mener.

 

Jeg har i dag sendt fram nedenstående spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyrets finanskomite.

Barnevernsanbud: Fortsatt ideologisk prestisje?

Barnevernsanbud: Fortsatt ideologisk prestisje?Det borgerlige bystyreflertallet i Oslo har lenge, av rent ideologiske grunner, lovprist anbud- og konkurranseregimet. Også der dette opplagt gir dårligere tjenestetilbud til særs sårbare grupper, - som i barnevernet og i tilbud til psykisk utviklingshemmede.

Nå har Regjeringen presisert den gjeldende konkurranselovgivningen. Som det het på på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets nettsider 26. oktober:

"Kongen i Statsråd har i dag vedtatt at kontrakter som innebærer offentlig myndighetsutøvelse, skal unntas fra regelverket om offentlige anskaffelser. Endringen er en presisering av gjeldende rett.

På bakgrunn av EØS-avtalen er det gjort unntak i anskaffelsesregelverket for kjøp av tjenester som innebærer utøvelse av offentlig myndighet. Unntaket gjelder blant annet plasseringer av barn på barnevernsinstitusjon, når institusjonen får store fullmakter til å anvende tvang.

Det har frem til nå rådet en viss usikkerhet om dette unntaket kan innfortolkes i det norske anskaffelsesregelverket. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har med dagens vedtak klargjort at unntaket også gjelder fra de norske reglene."

Om derfor Byrådet/bystyreflertallet allikevel tviholder på anbud er dette ikke juss, men et rent politisk valg.

 

Kongelig resolusjon 26. oktober 2012 (PDF)
Forskrift om endring i forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (PDF)

 

Sykehjemsanbud gjør valgfrihet illusorisk

Sykehjemsanbud gjør valgfrihet illusoriskAksjonen For velferdsstaten har undersøkt historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i Norge (1997-2012). De har funnet i alt 47 anbudsrunder. 15 kommuner har vært involvert i disse anbudskonkurransene: Asker, Askøy, Bergen, Bærum, Hobøl, Klæbu, Kristiansand, Kristiansund, Moss, Oppegård, Os, Oslo, Stavanger, Trondheim, Ålesund.

Gjennomgangen viser at de kommersielle dominerer stort, at valgfriheten er illustorisk og at de ideelle ikke når frem i anbudsrundene.

Tre hovedfunn skiller seg ut:
1)    De kommersielle dominerer stort med 38 av 47 anbudsvinnere og eierskapet konsentreres på stadig færre og finansielle aktører. 

2)    Valgfriheten er illusorisk – i 33 av 38 kontrakter med kommersielle selskaper er selskapet solgt eller omstrukturert i løpet av anbudsperioden.

3)    Ideelle aktører vinner ikke anbud om drift av sykehjem. Der slike aktører har vanlige driftsavtaler med kommuner, har det imidlertid vært stabil drift.

les notatet