Privatisering, marked og konkurranse

Norlandia-sykehjem: Underbetaling i strid med kontrakten?

Norlandia-sykehjem: Underbetaling i strid med kontrakten?På papiret ser Oslo kommunes kontrakt med kommersielle sykehjemsleverandører OK ut: "Leverandører og deres underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende avtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, jf reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 08.02.2008."

Men virkeligheten ved Norlandias sykehjem i Oslo er annerledes. Ansatte tok utdannelse som helsefagarbeidere, men arbeidsgiver avviste at de skulle gå opp i lønn. Arbeidsgiver (Norlandia) begrunner dette med at "de allerede har høy lønn". "Høy lønn" for Norlandia er p.d.d. 147,- pr. time. (årslønn 275 000) etter 5 års ansiennitet som pleieassistent.

I Oslo kommune ville de nyutdannede helsefagarbeidere økt sin lønn til 166,68,- pr. time som helsefagarbeider (årslønn 312 000). Assistentlønn ville vært 150,87,- (årslønn 282 000). Norlandia lønner altså allerede i dag under kommunens satser.

Det bør lønne seg å ta utdannelse i helsesektoren. Det er viktig at ansatte øker sin kompetanse og trygghet rundt arbeidet. Sånt som dette motiverer ikke de ufaglærte ansatte i det private selskapet til å ta utdannelse. De gir til bedriften i form av økt kompetanse og kvalitet, men bedriften gir ikke tilbake i form av økt lønn.

Jeg mener det er uakseptabelt at Oslo kommune/Byrådet ser gjennom fingrene på denne form for sosial dumping, som vel også må være i strid med Norlandias kontrakt med Oslo kommune.

Fortvilte foreldre: Vi føler oss maktesløse

Vi føler oss maktesløseEt mottatt nødskrik fra foreldrene til en 16-årig gutt med omfattende omsorgsbehov (har autisme, psykisk utviklingshemming og epilepsi) og hvor avlastning og etterskoletilbudet nå er ute på anbud:

"Som foreldre til et barn som krever så enormt mye ekstra er det svært belastende med et såkalt "hjelpeapparat" som er mer til hinder enn hjelp. Man må kjempe hele veien. Jo større og mer krevende barnet blir, jo vanskeligere blir hjelpeapparatet. Vår sønn hadde f.eks. aktivitetstilbud gjennom spesialskolen han går på, dette fikk han ikke beholde. Oslo kommune, Bolig og avlastning for funksjonshemmede (BOA), hvor han hadde vært på sommeravlastning i 10 år kunne plutselig ikke lenger tilby sommeravlastning. BOA kan heller ikke tilby avlastning iflg. bydelen. Når kommunen selv ikke kan tilby ordninger må barna ut på anbud, en prosess som tar mange måneder!

Bydelen har nå kvalifisert fem leverandører til å levere inn tilbud og det er i denne fasen og frem til leverandøren er valgt, vi ut i fra svaret, oppfatter at vi ikke har innsyn eller anledning til å være med på vurderingen av kvaliteten / egnetheten til de tjenestene som skal kjøpes inn.

Som foreldre er vi helt fortvilet over at det benyttes anbudsprosess for kjøp av tjenester til funksjonshemmede. Når vi i tillegg nektes innsyn og brukermedvirkning blir vi maktesløse. Derfor har vi nå kontaktet advokat for å få avklart hvilke rettigheter vi har."

Vi kan da ikke ha det sånn? At byens mest hjelpetrengende oppfatter kommunen som mer til hinder enn hjelp? Jeg sloss i alle fall for en inkluderende kommune, som stiller opp for hjelpetrengende.

Anbudsdokumentet fra bydel Nordstrand
Bydelens svarmail på spm fra foreldrene om hva som skjer (se nedenfor)

Økt selvmordsfare, men pytt: Bydelen skal realisere anbud

Økt selvmordsrisikofare, men pytt: Bydelen skal realisere anbudBydel Østensjø står på sitt: De vil tvangsflytte - etter anbud - en 15-årig jente med ADHD og tunge psykiske lidelser, mot sterke faglige råd.

Oslo Universitetssykehus har, på forespørsel fra bydel Østensjø, avgitt en sakkyndiguttalelse (datert 24. april 2012) hvor det blant annet heter:

"Tidligere erfaringer vedrørende endringer i pasientens omsorgsbase og flyttinger, viser at hun har reagert med forverring av symptomer og at hun har sluttet å ta medisiner. Det er en risiko for at dette gjentar seg dersom hun flyttes til en annen omsorgsbase, og særlig dersom dette skjer mot hennes egen vilje. Dersom hun stopper å ta sine medisiner, som nå de siste mnd har hatt en positiv effekt, vil dette sannsynligvis føre til en betydeligs forverring i hennes tilstand med økt fare for selvskading og økt selvmords risiko."

Bydel Østensjø mener, til tross for det fagfolkene på Oslo Universitetssykehus sier, at det er forsvarlig å flytte jenta. Dog forutsatt at foreldrene er med på dette. Men som foreldrene har sagt til bydelen mange ganger før: bydelen kan ikke forvente at de som foreldre skal være med å flytte deres barn fra et sted som fungerer til et annet som er likt det hun ble kastet ut i fra fordi opplegget faglig sett ikke fungerte, og gjorde jenta svært mye sykere. Når alt av helsefaglige uttalelser og tidligere erfaringer viser hvor galt det går, skjønner jeg godt at foreldrene innbitt sloss i mot.

Som foreldrene spør:

Kan bydelen / kommunen forvente at vi er med på å gjøre vårt barn enda mer sykt, og i verste fall tar livet sitt?
Hvordan skal vi kunne leve med oss selv hvis vi bistår dette når vi vet hvordan det ender?
Tar bydelsdirektøren ansvar for vår datters helse og eventuelt selvmord?

Med krystallklare faglige råd - og advarsler - som foreligger stiller loven intet krav om anbud. Nå må snart Byrådet og bystyreflertallet ta til fornuft og stoppe den uverdige anbudsprestisjen  på saker hvor det klart er helsefaglig uforsvarlig å gjennomføre anbud.
Saken skal nå igjen behandles av Fylkesmannen.

Les bakgrunnen for anbudet
Fylkesmannen opphever anbudsvedtak
Pårørende nektes innsyn
Les om bydelsutvalgsleder som griper inn

Gi bud: Botilbud, med fare for rømming og selskading

Gi bud: Botilbud, med fare for rømming og selskadingByens politiske ledelse (Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti-byrådet) fortsetter å dytte enkeltmennesker ut på anbudstorget, på tross av at dette nok verken er påkrevd etter EU eller nasjonale konkurranseregler (jfr. bl.a. KOFA-dom og KS-utredning). Anbud har derfor en ren ideologisk begrunnelse.

Denne gang bydel Alna:

"Bydel Alna ønsker å prekvalifisere leverandører av bolig med heldøgnsbemanning etter HOL.

Bydel Alna har en bruker som har behov for 100 % plass i samlokalisert botilbud. Inne og ute arealer må kunne sikres for rømming og selvskading og med mulighet for skjerming av bruker. Fokus må være at brukers individuelle behov for bistand blir ivaretatt, og at hverdagen og fritiden, er meningsfull og forutsigbar."

Les anbudsutlysninger

Autistisk ungdom på anbudstorget: Gi bud

Autistisk ungdom på anbudstorget: Gi budByens politiske ledelse (Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti-byrådet) fortsetter å dytte enkeltmennesker ut på anbudstorget, på tross av at dette nok verken er påkrevd etter EU eller nasjonale konkurranseregler (jfr. bl.a. KOFA-dom og KS-utredning). Anbud har derfor en ren ideologisk begrunnelse.

Denne gang en sterkt hjelpetrengende autistisk ungdom. Det het i utlysningen:

"Anskaffelsen innebærer å kjøpe et avlastningstilbud for en funksjonshemmet ungdom. Leverandøren må ha kompetanse på autisme, målrettet miljøarbeid og arbeid med å forebygge og håndtere utfordrende atferd.

Omfanget på tilbudet skal være syv døgn annenhver uke. Brukeren går på skole. I tillegg er det behov for en ekstra helg hver måned.

Avlastningsstedet skal ligge maksimalt 45 minutter fra Tevlingveien 29, Oslo målt med reiserute på http://visveg.vegvesen.no."

Les anbudsresultatet fra bydel Grorud

Anbud: Enormt kostnadskrevende

Anbud: Enormt kostnadskrevendeJeg har sagt det hopetall av ganger: Anbudshysteriet er enormt kostnadskrevende, både for offentlig sektor og næringslivet.. Hele 16 milliarder årlig. Norge har anbudsregler som går langt ut over EU-reglene, og disse særnorske reglene gjør at det kan koste så mye som 300.000 kroner å la private konkurrere om et oppdrag til under 1 million kroner. Bare Tyskland er verre.

Et oppslag i dagens Aftenposten understreker at vi her er ute å kjøre: 22 ringpermer med dokumentasjon og spesifikasjoner, nesten 60 kg papir, måtte Reid Husvæg i Stavanger-bedriften Tre og Stål AS stille med for å kunne delta i konkurransen om å levere kontor- og skolemøbler for 40 millioner kroner i fjor.

– Det krever enormt mye arbeid for oss, men det krever også veldig mye arbeid for de i det offentlige som skal gå gjennom alt fra alle tilbyderne. Innkjøpere i stat og kommuner gjør det i beste hensikt, men de mangler kunnskap. Dermed setter de opp alt mulig av nødvendige og unødvendige krav, bare for å være på den sikre siden, sier Husvæg.

Denne, og andre typer ressurssløsing i det offentlige, bekreftes i en fersk rapport utarbeidet av analyseselskapet Menon Economics for arbeidstagerorganisasjonen Akademikerne.

Les mer i Aftenposten
Les selve rapporten

Barnevernssaksbehandlere gjennom anbud

Barnevernssaksbehandlere gjennom anbudBydel Grünerløkka søkte sist uke etter saksbehandlere til barnevernstjenesten gjennom anbudsutlysning! Bydelen søker etter vikarer 10-25 timer pr. uke med "høye" kvalifikasjoner (barnevernpedagog eller sosionom med minst 3 års erfaring fra 1. linje osv). Det er bra at de vil ha inn folk med erfaring. Men at de henter inn folk til tjenesten på denne måten er ikke med å bygge den totale kompetansen i tjenesten. I såfall må de ansette egne folk, og opprette stillinger som lønnsmessig sikrer god rekruttering av erfarne folk. Samtidig som de nok sannsynligvis vil måtte betale mer for å hente inn disse enn for å faktisk ansette selv.

Samtidig er det slik at det jo er myndighetsutøvelse de vil ha folk inn for å gjøre (saksbehandling: undersøkelser og oppfølging av tiltak), og da undrer jeg meg nok også på om de er innenfor anskaffelsesreglementet, i alle fall om vi skal tro på det som kommer frem etter KOFA-dom, samt høringa som FAD har sendt ut med forslag til endringer i regleverket som følge av dette.

Denne måten å rekruttere nødvendig personell på er uheldig! Det fragmenterer barnevernet og systemet, og bidrar ikke til at Oslo kommune får et stabilt og godt kvalifisert barnevern .

Les anbudsutlysningen

Ammerudlunden sykehjem: Anbud unødvendig

Ammerudlunden: Anbud unødvendigPanikk i Byrådet en dag i begynnelsen av november: Trolig mot Byrådets ønske har det kommunale foretaket "Omsorg Oslo KF" innhentet en juridisk betenkning fra det velrenommerte advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co, et av Norges fremste på konkurranserett. Betenkningen drøfter "Handlingsrom for å overta driften av Ammerudlunden Sykehjem". Uttalelsen er drepende i forhold til byråd Kvalbeins argumentasjon om at det kommunale foretaket Omsorg Oslo KF ikke kan drifte sykehjemmet videre uten anbud, noe som var bystyreflertallets ønske for å gi beboere og ansatte ro etter Adecco-skandalen.

Advokatfirmaet var krystallklare når de underbygget konklusjonen: Det er ikke i konflikt med konkurranselovgivningen dersom det kommunale foretaket Omsorg Oslo KF drifter videre uten anbud.

Byråd Aud Kvalbein var nok fortvilet, for her raknet argumentasjonslinja. Byråden rekvirerte straks ytterligere en uttalelse, nå fra Kommuneadvokaten, samtidig som Byrådet overfor bystyrets finanskomite lot som om Wikborg, Rein & Co sin uttalelse ikke forelå. Så langt har jeg heller ikke klart å finne spor etter dokumentet i Byrådets postjournal. Kommuneadvokatens uttalelse er også betimelig nok hemmelig og unntatt fra offentlighet.

Jeg legger ut advokatfirmaets uttalelse, slik at den enkelte selv kan se at det er et rent politisk valg når Kristelig Folkeparti fronter fortsatt anbud og uro for Ammerudlunden-beboerne.

Les advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co sin uttalelse (pdf)

Hjelpetrengende på anbudstorget

Hjelpetrengende på anbudstorgetDersom spesialisthelsetjenesten etter års leting endelig har funnet et privat hjelpetilbud som fungerer, og som påviselig gir god framgang for en sterkt hjelpetrengende jente med ADHD og tunge psykiske lidelser, er det galematias å sette i gang anbud og flytte jenta ut av et tilbud som fungerer. Ei jente som fram til i fjor sommer nesten hadde ukentlige selvmordsforsøk, skriver jeg bl.a. i en debattartikkel i Klassekampen i dag.

Byråd Kvalbein: Forledet bevisst bystyret vedr. Ammerudlunden sykehjem?

Byråd Kvalbein: Forledet bevisst bystyret vedr. Ammerudluinden sykehjemByrådet ble bedt om å besvare følgende spørsmål overfor bystyrets finanskomite: "Det bes om at finanskomiteen får oversendt kopi av de juridiske utredninger/uttalelser som er innhentet vedr. evt videre drift av Ammerudlunden Sykehjem i regi av Omsorg Oslo KF og evt, ny anbudsutsettelse." Helt eksplisitt spurte jeg om "de juridiske utredninger/uttalelser", i flertall, i fall det skulle foreligge flere uttalelser.

Byråd Aud Kvalbein besvarte dette med å oversende en juridisk uttalelse: Kommuneadvokatens. Mao: hun vil gi inntrykk av at dette er eneste uttalelse som foreligger.  Når jeg så følger dette opp ved å spørre: "Skal byrådens svar oppfattes slik at dette er eneste juridiske uttalelse som er innhentet fra Oslo kommunes side i sakens anledning?", må byråden krype til korset og fortelle den fulle versjonen: "Jeg er gjort kjent med at Omsorg Oslo KF har innhentet en juridisk uttalelse fra et større advokatfirma. En slik uttalelse fra et advokatfirma er unntatt offentlighet etter offentleglova § 13, jfr. domstolsloven § 218, 3.1edd advokaters taushetsplikt. I denne saken har jeg forholdt meg til Kommuneadvokatens uttalelse som det er gitt innsyn i."

Jeg blir særs mistenksom når en byråd bevisst gir gal informasjon overfor bystyret. Kommuneadvokatens uttalelse var klar i sin anbefaling om at Ammerudlunden sykehjem ikke automatisk kunne drives videre av det kommunale foretaket. Sykehjemmet må anbudsutsettes. Det vil ikke overraske meg om den uttalelse som foreligger fra "et større advokatfirma" gir motsatt konklusjon, og at det er en slik ubehagelig konklusjon byråden ønsket å skjule for bystyrets finanskomite.

Jeg ber nå om at finanskomiteen får oversendt denne uttalelsen.

Enkeltpersoner på anbudstorget: Byrådet pålagt å legge fram sak for bystyret

Enkeltpersoner på anbudstorget: Byrådet pålagt å legge fram sak for bystyret"Dersom spesialisthelsetjenesten etter års leting endelig har funnet et privat hjelpetilbud som fungerer, og som påviselig gir god framgang, for en sterkt hjelpetrengende jente med ADHD og tunge psykiske lidelser, er det galematias å sette i gang anbud og flytte jenta ut av et tilbud som fungerer.  Ei jente som fram til i fjor sommer nesten hadde ukentlige selvmordsforsøk.

Jeg er opptatt av at vi ikke skal være mer katolske enn paven.  Anbud må være et virkemiddel, og ikke bli et mål i seg selv.   Der anbud står i motstrid til kravet om et forsvarlig helse- og omsorgstilbud må kommunen droppe anbud," sa jeg blant annet da bystyret i går behandlet vårt forslag om at kommunen umiddelbart skal stoppe å sette enkeltmennesker ut på anbud både innenfor barnevern, helse og sosialtjenesten.

Ap, Rødt, Miljøpartiet de Grønne og SV stemte for forslaget, og det ble nedstemt. Men også de borgerlige partier så alvoret i saken, og Byrådet er derfor nå pålagt å fremme en egen sak om saksforholdet til bystyret.