Privatisering, marked og konkurranse

Ammerudlunden sykehjem: Anbud i strid med bystyreflertallets forutsetninger

Ammerudlunden sykehjem: Anbud i strid med bystyreflertallets forutsetningerI finanskomiteens møte 7. juni i fjor var flertallet i bystyrets finanskomite (Ap, SV og V) krystallklare når det gjelder Ammerudlunden sykehjem og oppryddingen etter Adeccodriften: "Som ny drifter forutsetter disse medlemmer at Omsorg Oslo KF får en langsiktig driftsavtale på 6 år, slik det nå er innarbeidet som ny policy fra Byrådets side når det gjelder drift av sykehjem."

På tross av dette sender byråd Aud Kvalbein 20. desember fram et notat til bystyrets finanskomite, hvor hun informerer om at hun har valgt å se bort fra styringssignalet og, uten å konferere med bystyrets organer, besluttet å sende Ammerudlunden sykehjem ut på anbud.

Byrådet og byrådspartiene er villig til å trikse med styringssystemets helt grunnleggende forutsetninger, for i møte i bystyrets finanskomite nå på onsdag fremmet jeg på vegne av SV følgende merknad, som kun fikk støtte fra Ap:

"Komiteens mindretall, medlemmer fra A og SV, viser til styringssystemets grunnleggende forutsetning om at Byrådet følger det som til enhver tid er bystyrets vedtak og styringssignaler, gitt gjennom vedtak eller flertallsmerknader. Dette gjelder også ved konkurranseutsetting av sykehjem."

Fr.P, Høyre og Venstre støttet ikke merknaden. Sånn er det når ideologi slår sterkere inn enn at kjøreregler i et parlamentarisk styringssystem skal være partipolitisk nøytrale, og uavhengig av hvorvidt en i den konkrete sak partitaktisk kan være tjent med å ta noen snarveier.


Dette er merknaden Høyre, Fr.P og Venstre la fram i finanskomiteen onsdag:

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, viser til notat fra byråd Kvalbein av 20. desember 2011 der det fremgår at byrådet har besluttet å lyse en konkurranse for drift av Ammerudlunden sykehjem. Flertallet viser til at drift i egen regi i Oslo kommune utføres av Sykehjemsetaten. Omsorg Oslo KF er opprettet for å delta i konkurranser som internbudgiver på like vilkår med andre tilbydere. Da oppdraget om å overta driften av Ammerudlunden ble gitt til Oslo Omsorg KF var det derfor en forutsetning at driften av Ammerudlunden sykehjem skulle lyses ut i konkurranse. Flertallet støtter byrådets beslutning om å konkurranseutsette Ammerudlunden sykehjem.


Følg Ivar Johansen på Twitter eller LinkedIn
temamessige nyhetsbrevKommentarer   

0 #1 Aud Kvalbein, byråd for eldre KrF 02-02-2012 12:58
Johansen hopper bukk over bystyrevedtak

Bystyrevedtak skal følges. Jeg er helt enig med bystyrerepresen tant Ivar Johansen (SV). Men det er merkelig at han ikke har oversikt over bystyrevedtak som er aktuelle for Ammerudlunden sykehjem.
Bystyret vedtok 28. november 2001 at Ammerlunden skulle konkurranseutse ttes. Dette vedtaket ble ikke opphevet da Omsorg Oslo KF overtok driften av sykehjemmet etter Adeccos kontraktsbrudd i fjor. Ammerudlunden er fortsatt i konkurransemark edet, ikke i ordinær kommunal drift. Skulle Ammerudlunden ha gått over i slik drift, måtte Sykehjemsetaten ha overtatt. Det var i fjor en forutsetning at sykehjemmet skulle ut på anbud igjen snarest mulig.
Omsorg Oslo KF er Oslo kommunens interntilbyder i forbindelse med anbudsrunder om drift av sykehjem. De første vedtakene om opprettelse av en slik interntilbyder ble foretatt av bystyret 20. desember 2000. Blant annet de ansattes organisasjoner var svært opptatt av at også kommunen skulle kunne legge inn anbud. Det er derfor viktig at Omsorg Oslo fortsatt kan ha rollen som interntilbyder ved kommende anbudsrunder. Hadde de nå fått en langsiktig kontrakt på Ammerudlunden uten ny anbudsrunde, ville man fort kunne si at foretaket hadde fått ulovlig offentlig støtte. Omsorg Oslo kunne mistet sin rolle som interntilbyder. Dette skrev jeg i mitt notat til Finanskomiteen før jul. Vi har hatt en juridisk utredning om dette.
Johansen mener i Akers Avis (25.1) at Omsorg Oslo KF skulle hatt en 6 års kontrakt da de overtok Ammerudlunden for et år siden. Han henviste til bystyrevedtak av 21. april 2010. Men han ser ut til å glemme at dette vedtaket viser til kontrakter i forbindelse med anbudsrunder. Byrådssaken heter Konkurranseutse tting av sykehjemsdrift. Byrådet forslo kontrakter på 6 år, med mulig forlengelse inntil 2 år, noe bystyret vedtok. Det er klart at dette vedtaket gjelder ved konkurranseutse tting, ikke ved en overtakelse av den type som vi hadde av Ammerudlunden i mars i fjor.

Da Finanskomiteen i juni 2011 behandlet årsmeldingen for Omsorg Oslo KF, skrev noen partier inn en flertallsmerkna d om at Omsorg Oslo skal ha en langsiktig kontrakt på Ammerudlunden. Det skulle ikke være noen anbudsrunde. Johansen henger hele sin argumentasjon på denne merknaden. Men merknaden er i strid med bystyrevedtak som jeg har nevnt over. En flertallsmerkna d kan ikke oppheve bystyrevedtak. Det må nye vedtak til. Merknaden ble dessuten til uten at man hentet inn informasjon for å få saken opplyst. I forbindelse med finanskomiteens behandling 17. januar i år av mitt notat om konkurranseutse tting av Ammerudlunden, rettet flertallet i Finanskomiteen opp denne utydeligheten. De skrev en ny flertallsmerkna d der de støtter byrådets beslutning om å konkurranseutse tte Ammerudlunden sykehjem.

Noen som er godt inne i denne saken, vil spørre: ”Hva med Midtåsen sykehjem? Skal de også konkurranseutse ttes siden det er et tidligere bystyrevedtak om dette som ikke er opphevet?”

Noen vil forstås det slik. Andre vil peke på at Midtåsenhjemmet gikk tilbake til ordinær kommunal drift fordi Sykehjemsetaten overtok. De er derfor ikke lenger i konkurransemark edet.

Det kan være ulike meninger her. Vi har imidlertid hatt en liknende situasjon. Vindern Bo- og Behandlingssent er var konkurranseutsa tt etter vedtak i bystyret, men gikk 1. juli 2001 tilbake til ordinær kommunal drift uten at bystyrevedtaket ble opphevet. Midtåsenhjemmet kan sammenliknes med Vindern. Jeg har ut fra dette ingen planer om å konkurranseutse tte Midtåsenhjemmet , dersom da ikke sykehjemsetaten og de ansattes organisasjoner innstiller på dette ved nye konkurranseutse ttinger og anbudsrunder. Her referer jeg til den avtalen som er inngått mellom kommunen og de ansattes organisasjoner. Avtalen ble sist ajourført i 2007.

Noen kan synes at dette er komplisert. Det er jeg enig i, men som byråd må jeg forholde meg til bystyrevedtak og kan ikke foreta populistiske avgjørelser på tvers av dem.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode