Rus

Kutt i rusplasser: Bydeler fortvilet over resultatet

Kutt i rusplasser: Bydelene fortvilet

Budsjettkutt og nedleggelse av bo- og omsorgsplasser i Velferdsetaten får alvorlige følger for bydelene. Etter bare måneders drift av et alternativt botilbud på Arveset gård skriver bydelsdirektøren i bydel Alna:

"Utfordringene på Arveset gård er at vi har fått en annen og tyngre brukergruppe enn hva som var intensjonen. Vi har endt opp med brukere som har en krevende atferd overfor både andre beboere og de ansatte, og som naturlig hører hjemme i helt andre typer tilbud enn det som var intensjonen med Arveset gård. Beboerne hører enten hjemme i den type institusjon som Velferdsetaten skal drive også etter en reform der bydelene i økende grad får ansvar for rusmisbrukere som trenger en bolig med tilhørende booppfølging, eller i konsepter der de i stor grad får styre seg selv med en minimums bemanning fra bydelens side. Slike konsepter er for lengst etablert i mange andre kommuner og bydeler. Det er foreløpig usikkert om det lar seg gjøre å skaffe disse brukerne et tilbud hos Velferdsetaten. Tilsvarende er det også usikkerhet i forhold til den andre alternative løsningen."

"I denne prosessen er det et sentralt anliggende for administrasjonen at bydelen ikke kan påta seg oppgaver som skal ivaretas av Velferdsetaten og som bydelen ikke får økonomiske rammer for å ivareta.» Bydelene og Velferdsetaten sloss om hvem skal ha ansvaret når byråden ikke vil betale regninga. Taperne er de rusavhengige.

Les mer nedenfor, under "les mer." Og les byrådens notat til bystyret i går: Masser av ledige plasser i rusomsorgen. Naturlig nok, som en konsekvens av et strengt innskrivningsregime for å få plass til Ila-beboerne.

Bystyreflertallet vil ikke sikre alternative akuttplasser til Ila-beboerne

Bystyrflertallet vil ikke sikre alternative akuttplasser til Ila-beboerne

"Det etableres tilstrekkelig med nye akuttplasser som alternativ ved nedleggelse av Ila hybelhus," foreslo jeg på vegne av SV i dagens finanskomitemøte i Oslo bystyre. Det burde jo være selvsagt at et slikt alternativ tilbud er på plass før man stenger dørene, men ikke for flertallet i bystyrets finanskomite. Partier som Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og - dessverre - Arbeiderpartiet, stemte ned forslaget.

De ansatte, representert ved Fagforbundet Helse, sosial og velferd, aksjonerte overfor bystyrets finanskomite og delte ut en appell hvor de presiserte at de "sier nei til nedleggelse av Ila Hybelhus før alternativer for videre drift er på plass", og understreket det samme perspektivet som mitt forslag: "Vi krever at 20 akuttplasser etableres i eget bygg."

Og de minner oss om dimensjonene i dette: "Fagforbundet helse, sosial og velferd sier nei til nedleggelse av 76 plasser i rus- og psykiatrifeltet". De "ønsker et mangfold av tjenester for personer med rusmiddelavhengighet," og "nedbygging av tjenestene er ikke veien å gå for å gi god hjelp."

Den endelige skjebnen for Ila-beboerne avgjøres i bystyrets budsjettmøte 11. desember, hvor det skal stemmes over forslaget. Fortell gjerne medlemmene i bystyrets helse- og sosialkomite hva du mener.

Ila Hybelhus: Oslos rusomsorg reduseres med 58 plasser, uten erstatning

Ila Hybelhus: Oslos rusomsorg reduseres med 58 plasser, uten erstatning

Fra 1. januar er det inntaksstopp ved Ila hybelhus. Og det hadde vært bra om gode alternative tilbud var opprettet, og operative. Men de rusavhengige får intet alternativ. Igjen kuttes det i hjelpetilbudet til byens mest hjelpetrengende.

Tllitsvalgt for de ansatte, Terje Berget, skriver til meg:"Viser til ditt engasjement i saken der du er bekymret for opprettelse av alternative tilbud for Ilas brukere. Det er beklagelig at denne bekymringen viser seg å være begrunnet. Prosessen i nedleggelsen har nå kommet så langt at det er laget innstilling til sak i MBU som viser at antall plasser reduseres med 58. Ingen av Ilas 58 plasser vil bli opprettholdt. Det er viktig for oss å understreke at dette ikke bare gjelder 58 personer, men at dette betyr fjerning av ca. 600 behandlinger i året, hvorav i overkant av 60 % oppnår sine mål med oppholdet."

I fjor høst ble det - på mitt initiativ foretatt en gjennomgang av beboerne, og konkludert med at kun 6 av de totalt 58 beboerne kunne nyttiggjøre seg egen, selvstendig, bolig. Derfor ble det planlagt for et mindre akuttovernattingstilbud i Oslo sentrum. Nå er dette, pga planlagt budsjettkutt fra byrådet, skrinlagt.

De Ila-ansattes tillitsvalgte skriver: "Utviklingen (...) har etter våre erfaringer vist seg å gå i negativ retning. Vi opplever nå at alt fler av våre beboere har en dårligere fungeringsevne enn tidligere. Dette mener vi skyldes at de bydelene har valgt å gi et tilbud til de best fungerende brukerne. Noe som resulterer i at de som bor hos oss er de som trenger mest motivering og tiltak rundt seg for å klare å bo i en selvstendig bolig med oppfølging. Dette bekymrer fagpersonalet fordi vi ser at det ikke er opprettet tiltak for denne brukergruppen andre steder og at flere av bydelene uttaler at de mest krevende brukerne har de ikke ressurser til å gi et godt tilbud. Spesielt bekymringsfullt er dette siden Ila fra 1.12.2014 skal begynne å redusere plasser, og innføre inntaksstopp fra 1.1.2015."

Jeg har sendt fram spørsmål om saken som byrådet må besvare skriftlig overfor bystyret. Se de ansattes henvendelse nedenfor, under "les mer."

Uteseksjonens sommertelling: Rusmiljøene flytter østover

Uteseksjonens sommertelling: Rusmiljøene flytter østover

Uteseksjonens telling av rusmiljøer i Oslo sentrum er tydelig:

"Det mest fremtredende i årets sommertelling er at det tunge, åpne rusmiljøet som tidligere har vært på Jernbanetorget og i Skippergata, nå har flyttet seg til Brugata. Man kan anta at dette har sammenheng med at lavterskeltiltakene har flyttet dit, og dette var til en viss grad en forventet tendens. Det er nå en markant nedgang av personer i sentrum, altså i Skippergata. Vi teller flere personer på kveldstid enn på dagtid. I helgene på natten endres aktiviteten i en del av områdene. Om natten er det vestafrikanske menn som er aktive som vi ikke ser i like stor grad ved de andre tidspunktene for telling.

Tallet for aldersgruppen 0-25 år er stigende på østkanten, i takt med økningen i miljøet sett under ett. Vi treffer flest i denne aldersgruppen på øst. I år er det truffet 10 mindreårige i miljøene under telling," skriver Uteseksjonenn blant annet.

Jaging av rusavhengige på Jernbanetorget og Skippergata avoppfinner selvsagt ikke de rusavhengige. Og når også hjelpetiltakene flytter, flytter selvsagt de rusavhengige etter. Mot boområder i bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo. Mange av oss har advart, men det synes som om dette er en villet politikk fra bystyreflertallet og byrådet. Og hjelpetiltak, som "Sykepleie på hjul", er nedleggelsestruet.

Sprøyterommet: Hjelp hinsides juss og moral

Sprøyterommet: Hjelp hinsides juss og moral

" - Her håndterer vi liv og død. Det er mange dilemmaer. Men gu`kor arti vi har det!," sier vernepleier Elisabeth Olsen ved Sprøyterommet til tidsskriftet Fontene. De redder liv og gjør livet lettere for folk. Men de hjelper brukerne med noe som er ulovlig. 2.800 brukere besøker hvert år sprøyterommet i Oslo.

"- Sprøyterommet har vært en slags store stygge ulven. Det har nok blitt mer forståelse for skadereduksjon og det meningsløse i å jage folk rundt i gatene. Men hjelp! Det er jammen langt igjen," sukker Elisabeth. Anbefalt lesning.

Bedre tilbud til Oslos rusavhengige

Bedre tilbud til Oslos rusavhengige

I Osls SVs programkomite for valgperioden 2015 - 2019 har jeg fremmet dette innspill til hva SV bør prioritere når det gjelder tilbud i forhold til ruavhengige:

"Sosial utjevning og fattigdomsbekjempelse er god rusforebygging. Det bør være en større satsing på forebyggende arbeid. Det kan dreie seg om styrket barnevern, utekontakter, oppsøkende team, helsesøstre og miljøarbeid i skolene, ruskontrakter, cannabisavvenningskurs og natteravner.

SV vil ha en helhetlig tilnærming til ruspolitikken og prioritere tidlig intervenering. Rusavhengighet skal ses i et familieperspektiv. Rusavhengige må raskt få tilbud om behandling når de er motiverte for det. SV vil ha flere institusjonsplasser, behandlingstilbud og avrusningsplasser. Det skal stilles høye krav til kvalitet og kompetanse, og sikres et godt tilsyn.

En person som er ferdig med behandling trenger tett oppfølging for å lykkes med et rusfritt liv, inkludert botrening, bolig, utdanning og sosialt nettverk. Rehabiliteringsdelen av den legemiddelassisterte rehabiliteringen (LAR) må bli bedre. Deltakerne i LAR må få bolig og bedre sosialfaglig oppfølging. Det skal være gode og trygge lavterskeltiltak i offentlig regi og i samarbeid med ulike organisasjoner, slik som overnattingssteder.

Ettervern i dag er det aller svakeste ledd i Oslos omsorg for rusavhengige. Bolig med tett faglig oppfølging er kjernen til å lykkes, sammen med et lett tilgjengelig støtteapparat å oppsøke når vanskelighetene melder seg. Det må finnes differensierte boformer, inkludert bokollektiver. Forutsetningen for en god bosituasjon må være at boligløsningen er så langvarig som nødvendig, men at oppfølgingen som gis varierer med beboernes skiftende behov over tid.

Oslo SV ønsker å utvide åpningstidene ved sprøyterommet ytterligere og utvide kapasiteten. Det må foretas en oppmykning i forhold til lovens begrensninger på hvilke rusmidler og hvordan kan benyttes i sprøyterommet.

Oslo SV ønsker å avvikle all straff og bøter for bruk av narkotika da straff for rusavhengighet ikke virker, og må erstattes av hjelp og behandling for å gjenreise deres verdighet og redde flere liv.

Rusavhengige trenger først og fremst sosialfaglig og praktisk bistand, ikke politirazziaer. Jaging av rusavhengige i Oslo sentrum må stanses.

- SV vil sikre at pasienter i legemiddelassistert behandling mottar fullgodt bo- og rehabiliteringsopplegg,og ikke bare medisin.

- SV vil jobbe for at bosted med oppfølging skal defineres som en del av behandlingsopplegget, og at folk må få botilbud i varige boliger.

- SV vil jobbe for at Oslo kommune oppretter, i egen regi  eller i samarbeid med en ideell organisasjon, et sentrumsnært velferds- og væresenter for rusavhengige.

Hva tenker du om dette? Vil svært gjerne ha innspill.

En fornuftig alkoholpolitikk for Oslo

En fornuftig alkoholpolitikk for Oslo

Dette er de programformuleringer jeg har meldt som mitt innspill i Oslo SVs programkomite for valgperioden 2015 - 2019:

"SVs mål for alkoholpolitikken er å verne enkeltmennesker mot avhengighet og alkoholskader og å verne samfunnet mot vold og negative ringvirkninger av andres misbruk. Spesielt sårbare er familie, barn og venner av folk som er alkoholavhengige. Sammenhengen mellom tilgjengelighet, pris og misbruk er sterk.

SV vil ha en restriktiv skjenkepolitikk for Oslo, som et viktig tiltak for å forebygge vold i sentrum. Skjenketiden bør begrenses til klokken 02:00, men et mindre antall steder bør kunne skjenke lenger.

Hver søknad om skjenkebevilling må vurderes opp mot kunnskap om lokale forhold. Bydelsutvalgene skal avgjøre skjenketider i bydelene.

Skjenkestedene må kontrolleres strengt for å hindre skjenking til mindreårige, overskjenking og økonomisk kriminalitet. Det skal gjennomføres program for dette, etter mønster fra Stockholm. SV vil vurdere ulike tiltak for å hindre diskriminering på utesteder. Idrettsarrangementer der barn og unge deltar, skal være alkoholfrie.

- SV vil ha et tett samarbeid med skjenkebransjen for å støtte opp under seriøs næringsvirksomhe

- SV vil redusere skjenketidene til kl. 02.00

- SV vil at bevillingshavere som bryter alkoholloven får en rask kortvarig inndragning fra første overtredelse, og varig miste bevillingen ved gjentakelse."

Hva tenker du? Tar gjerne i mot innspill.

Jo Nesbø på Ila hybelhus: Problematisk skille mellom diktning og virkelighet

Jo Nesbø på Ila hybelhus: Problematisk skille mellom diktning og virkelighet

Jo Nesbø skildrer livet på det kommunale rustiltaket Ila hybelhus i sin siste bok «Sønnen». Sonny, hovedpersonen i romanen, sjekker inn på Ila hybelhus etter et fengselsopphold. I boken beskrives livet på Ila på en måte som gjør at man skjønner at Nesbø har vært der. Det skyldes at forfatteren valgte å bo et par netter på Ila mens han skrev.

De ansatte på Ila kjenner seg ikke igjen i romanens beskrivelse av hybelhuset.

Institusjonssjef på Ila, Bjørn Anmarkrud sier: - Det høres ut som det er lovløse tilstander på Ila og at vi ikke har kontroll på noe.

- Beskrivelsen av rusavhengige er også langt fra den erfaringen jeg har. Blant annet hevdes det at "dopavhengige" ikke følger med på noen ting fordi de ikke leser aviser eller følger med på hva som foregår. Slik opplever ikke vi som jobber her det. Rusmiddelmisbrukerne hos oss er oppdaterte og har så klare meninger om samfunnsspørsmål, mener Bjørn Anmarkrud.

- De ansatte som har lest boken reagerer negativt på hvordan tilbudet og sikkerheten her er beskrevet i boka. En medarbeider sa: "Tror Nesbø at 40 ansatte har gått tre år på høgskole for å ha en jobb hvor de ser brukere får gjøre hva de vil og vi ikke bryr oss?" Vi mener at skillet mellom diktning og virkelighet er problematisk fordi det virkelige navnet på institusjonen er brukt i boken. Spesielt ugreit blir det når noen bruker beskrivelsen av Ila i boken som argument for å legge ned hybelhuset, sier Anmarkrud.

Og det har han helt sikkert rett i. En annen sak er at hybelhuset er altfor stort, og at det er problematisk å samle så mange rusavhengige på et sted.

Rusavhengige: Hjelpetiltak flyttes fra sentrum til bo-område i indre by øst

Rusavhengige: Hjelpetiltak flyttes fra sentrum til bo-område i indre by øst

"Det er behov for å sikre en mer sammenhengende tiltakskjede mellom lavterskeltiltak og mer langsiktig rehabilitering. Et grunnprinsipp i sentrumsarbeidet er at brukerne i størst mulig grad skal få nødvendig helse- og sosialfaglig oppfølging i sitt nærmiljø, noe som vil forenkle den enkeltes livssituasjon. Det er i den forbindelse et mål å knytte brukerne tettere opp mot bydelenes tjenesteapparat for å forhindre at de forblir brukere av Velferdsetatens lavterskeltjenester." Det skriver Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester til Velferdsetaten.

Velferdsetaten får ordre om å "omdisponere ressurser slik at det bygges opp en desentralisert enhet" som kan bistå bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo. Denne enheten skal blant annet utlevere LAR-legemidler, ha psykologtjenester, ambulante tjenester, smitteverntjenester, motivasjonsarbeid og kosttilskudd.

Det relle oppdrag fra byrådsavdelingen er: hjelpetiltak for rusavhengige skal flyttes fra sentrum og inn et sted i bområdene i indre by øst. Jeg er i tvil om dette er særlig klokt.

Bystyret følger opp planlagt nedleggelse av Ila hybelhus

Bystyret følger opp planlagt nedleggelse av Ila hybelhus

Mange av oss stiller spørsmål ved beslutningen om å nedlegge Ila hybelhus, før en er trygg på at tilstrekkelige alternativer er på plass. Det er derfor bra når også nå bystyrets helse- og sosialkomite ber byråden klargjøre situasjonen. Komiteen har nå sendt følgende spørsmål byråden skal besvare:

Arbeidsutvalget i Helse og sosialkomiteen er kjent med byrådets beslutning om å legge ned Ila hybelhus med virkning fra sommeren 2015. I den forbindelse har flere bystyremedlemmer stilt ulike spørsmål knyttet til forsikringen om at brukergruppen skal sikres god nok ivaretakelse etter stenging.

Arbeidsutvalget har nylig besøkt hybelhuset og snakket med fagforeningsrepresentantene der og ønsker å stille følgende spørsmål:

1. De Ila-ansatte sier de ikke er trukket inn i arbeidet rundt kartleggingsarbeidet som er igangsatt. Hva er begrunnelsen for at disse ikke trekkes med i prosessen?

2. Kartlegging av beboerne var varslet med oppstart i april 2014, men var ikke påbegynt da arbeidsutvalget var der tidligere i mai. Når starter dette arbeidet?

3. Har byrådet noen formening om hvor akuttplassene og korttidsplassene skal etableres i 2015?

4. Er byrådet sikre på at er det nok plasser med høy nok kompetanse for å ta vare på de tyngste brukerne på Ila hybelhus når det legges ned?

5. Arbeidsutvalget ønsker også et notat med orientering om fremdriften på avviklingen av hybelhuset og at komiteen holdes jevnlig oppdatert. Kan byråden innfri dette ønsket?

Ila hybelhus: De ansatte med bekymringsmelding til bystyret

Ila hybelhus: De ansatte med bekymringsmelding til bystyret

De ansatte på Ila hybelhus er bekymret for nedleggelse av rusinstitusjonen, og skriver blant annet dette i en henvendelse til partiene i bystyret:"Vi er enige i at Ila Hybelhus ikke har en god bygning for en institusjon for bostedsløse rusbrukere, huset er stort, det har et stort behov for oppgradering. Vi mener ingen institusjoner for rusbrukere skal ha en slik størrelse, det innebærer en for stor samling av mennesker med sammensatte problemer knyttet til rusbruk.

Vi har materiale som viser at huset i dag er meget effektivt, 600 behandlinger fordelt på 276 personer benyttet tilbudet i 2013. Gjennomsnittlig botid på akuttsengene er 13.29 døgn og på korttidsavdelingen 63 døgn.

Vi er meget bekymret for tilbudet til de som i dag benytter huset som midlertidig bolig, mens brukere, vi og bydelene søker å finne andre løsninger. I planen for nedleggelse av institusjonen vises det til at bydelene bygger opp tilbud som skal kunne gi et bedre tilbud til mange av Velferdsetatens institusjonsbeboere. Dersom det bygges opp bedre tilbud i bydelene for våre brukergrupper er dette bra, men å legge ned et tilbud av vår størrelse uten at behovet på forhånd er redusert er en farlig øvelse, vi frykter mange vil stå uten tilbud 1. juli 2015," heter det blant annet i henvendelsen til bystyret.

Les hele henvendelsen under "les mer".