Rus

Oslos dagligvarebutikker selger alkohol til mindreårige

dagligvarebutikker selger alkohol til mindreårige

Mindreårige fra organisasjonen Juvente har oppsøkt 59 av Oslos dagligvarebutikker for å sjekke hvorvidt butikkene følger lovbestemmelsene om ikke å selge alkohol til mindreårige. Og resultatet er slett ikke bra nok: I 11 av butikkene gikk det helt greit for mindreårige å kjøpe alkohol.

Det siste året har det blitt gjort mye for å gjøre det vanskeligere for mindreårige å kjøpe alkohol. Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding. Der står det at de skal: ”Etablere en nasjonal norm/standard for god kontrollvirksomhet”, gjennom en veileder tilkommunene. Regjeringen skal også utvikle en ny forskrift med nasjonale krav til kommunenes reaksjoner ved brudd på alkoholloven. ”Forskriften skal bidra til at faktiske regelbrudd som overskjenking og diskriminering i større grad møtes med en reaksjon.”

Vi har klart en jobb å gjøre når hele 19 % av de undersøkte dagligvarebutikkene i Oslo solgte alkohol til mindreårige.

Oslos rusomsorg: Byrådet med tilbakemelding til bystyret

Oslos rusomsorg: Byrådet med tilbakemelding til bystyretVed behandling av Bystyremelding 1/2010 om rusomsorgen i Oslo kommune i bystyremøtet 16. februar 2011 ble det vedtatt at byrådet skulle komme med en tilbakemelding til bystyret om oppfølgingen og oppnådde resultat av rusmeldingens målsettinger innen 1. februar 2013.

Byrådet har nå sendt fram til bystyret et notat på oppnådde resultater så langt, samt en tilbakemelding på vedtakene som ble fattet av bystyret ved behandlingen av bystyremeldingen.

Notatet kan leses her, og jeg tar gjerne i mot innspill på det som står/ikke står der.

Bystyreforslag: Velferdssenter for rusavhengige

ystyreforslag: Velferdssenter for rusavhengige"Oslo kommune oppretter, i egen regi eller i samarbeid med en ideell organisasjon, et velferdssenter for rusavhengige." Sammen med Gulay Kutal og Kaveh Ataei har jeg sendt fram dette forslaget til behandling i Oslo bystyre.

Rusavhengige trenger et sted å bli tatt alvorlig som mennesker som også har ressurser og kan bidra selv om de ruser seg. Et slikt senter vil kunnne skape et langt bedre liv for den det gjelder. Det vi gjør nå er slitsomt og uhensiktsmessig for alle parter, enten det er hjelpeapparatet, politiet eller de rusavhengige.

Arkitektene Jo Andersson Kielland og Kasper Bonna Lundgaard har i oppgaven "Å leve med narkotika" tegnet ut hvordan et slikt sted kan se ut. Som de skriver: "Et værested bør kunne fungere slik at narkomane kan komme og være en del av noe. Føle at de også kan være en del av samfunnet. Kjøpe en kaffe eller gjøre en jobb. Samtidig må det gjøre hverdagen enklere for rusmisbrukeren. Det er fint å kunne vaske tøy eller få seg litt mat, og det er bra at situasjonen rundt den faktiske bruken er trygg og ren," skriver de blant annet.

Les vårt forslag til bystyret nedenfor.
Se hvordan arkitektene ser for seg et slikt sted
Fortell medlemmene av bystyrets helse- og sosialkomite hva du mener om forslaget


Overskjenking og fyll i Oslo

Overskjenking og fyll  i Oslo«Overskjenking og rusrelatert vold henger sammen. Derfor er det viktig å vite hva som skjer når en beruset gjest bestiller øl på et utested. Hvordan reagerer bartenderen på beruselsen? Får gjesten servering? Vår studie viser at det er lett å kjøpe øl på utesteder i Oslo sentrum, selv om man fremstår som åpenbart påvirket av alkohol.

Spørsmålet er om dette skyldes mangel på kunnskap hos dem som skjenker eller om det har sammenheng med økonomiske motiver. Eller er det rett og slett den norske drikkekulturens aksepterende holdning til fyll som er forklaringen»?

Les erfaringene fra Oslo sentrum i denne kronikken av Bergljot Baklien og Kristin Buvik.

Hedda Giertsen: Kriminal- og ruspolitikk som kontroll og fattigdomspolitikk

Hedda Giertsen: Kriminal- og ruspolitikk som kontroll og fattigdomspolitikk"Vi kommer ikke unna fengsler med det første. Bruken øker i vestlige land.

Norsk fengselspolitikk, med vekt på korte straffer, tilbakeføring og integrering i den offentlige helse- og sosialpolitikken, har etablert viktige trekk som kan beskytte mot fristelser til å bytte behandling med fengsel, og på denne måten fungere som en bremse på økte fangetall. Dette kan styrke den tanken at fangetall ikke er skjebne, men noe et land bestemmer over.

Men denne fengselspolitikken kan ikke beskytte fullstendig, og kanskje ikke veldig mye, mot økende fangetall. For en annen faktor er fortsatt virksom: Til tross for store mengder kunnskap, innsikter og erkjennelser, slik Stoltenbergrapporten er eksempel på, fortsetter vi å forfølge, arrestere og straffe bruk, besittelse og småomsetting av narkotika, en virksomhet vi vet inngår i livet til mange fattige. Det er som om vi som samfunn ikke ser hva vi holder på med, ikke vil se kriminaliseringens sterke kraft, dens evne til umiddelbart å forvandle handling til umoral. Det vil si at lovbrudd naturaliseres, sees som de i seg selv er umoralske, Når perspektivet  innskrenkes slik, blir det enkelt å lukke øynene for de ødeleggende krefter kriminalisering slipper løs, og hvilke kontrollskader som følger," skriver professor i kriminologi Hedda Giertsen, ved Institutt for kriminologi og strafferett ved Universitetet i Oslo, i dette gjesteblogginnlegget.

Les mer nedenfor.

Anitas situasjon - løst

Anitas situasjon - løstJeg skrev forleden dag om rusavhengige Anita, som på grunn av stopp i bostøtte fra NAV lå etter med kr. 30.000 i husleie til Oslo kommune, og dermed ble truet med utkastelse.

NAV har nå krøpet til korset, og erkjent feilbehandling. Anita får tilbake sin bostøtte, og etterbetaling av kr. 30.000. Dermed kan hun betale sin husleiegjeld til Oslo kommune, og beholde sin bolig.

Men jeg skal etterprøve saken, for å se hvordan sånt kan oppstå, og hvordan vi kan hindre at sånt skjer igjen.

Rusavhengige Anita kastes på gata

Rusavhengige Anita kastes på gataDen ene delen av offentlige hjelpeapparatet sender Anita på avrusning, i en fase hvor hun er godt motivert for å få kontroll på sin rusavhengighet.

Den andre delen av det offentlige hjelpeapparatet kaster Anita ut av leiligheten hennes fordi hun har havnet ut i husleierestanse fordi bostøtten hennes ble stoppet.

Jeg setter pris på de mange henvendelser jeg får som ofte viser at det ikke alltid er sammenhengen mellom teori og praksis, og som avdekker svikt i det offentlige hjelpeapparatet. Retten til bolig må være helt grunnleggende, og det må være helt uakseptabelt å kaste ei ung jente på gata fordi hun - på grunn av at det offentlige selv - har kommet opp i betalingsproblemer.

Har andre erfaringer og innspill?

Les mer nedenfor.

Rustiltaket Exit faglig truet

Rustiltaket Exit faglig truetDet er ille når rusfeltets dimensjonering og organisering styres av kjappe budsjettkutt, framfor helhetlige og langsiktige planer. Når er det rustiltaket Exit som skal flyttes, og utvides, men på en måte de ansatte mener er faglig uforsvarlig. Som den tillitsvalgte skriver om brukergruppen:

"De unge er i stor grad i behov av skjerming og tett, tilpasset oppfølging. En institusjon i størrelsesordenen det her vil bli snakk om vil vanskeliggjøre dette arbeidet og i ytterste konsekvens kan det medføre økte problemer for den enkelte unge.

Med stor grad av sannsynlighet vil vi da, basert på våre nåværende erfaringer der vi har hatt opptil 10 unge med ulik grad av misbruk, se en økt problematikk med kjøp og salg innad på huset, økt uro kan bli et problem og de unge vil trekke til sentrum uavhengig om huset er flyttet derifra. Forskjellen fra i dag kan komme til å bli at de unge oppholder seg i sentrum over lengre perioder, fordi det vil være tyngre å dra tilbake til huset," skriver tillitsvalgt Marinda Dalberg blant annet.

Les mer nedenfor.

En målretta ruspolitikk

En målretta ruspolitikkI Oslo SV har vi i den senere tid hatt en god prosess med å diskutere ruspolitikken. I diskusjonen har både rusavhengige og fagfolk vært involvert. Jeg var deltaker i arbeidsgruppa som gjennomførte prosessen, og jeg var leder i redaksjonskomiteen som fremmet forslag til vedtak i Oslo SVs representantskap. Jeg synes dette har resultert i en god uttalelse.
 
Et av de forslag uttalelsen bringer fram er: "Oslo SV ønsker å la rusmiljøet få et egnet innendørs værested i Oslo, der bruk av narkotika tolereres, slik som i sprøyterommet. Et innendørs værested kan representere et reelt alternativ til den åpne russcenen i Oslo sentrum, utover de fra før bestående tiltak. I tillegg til brukerrommet, kan lokalene romme hjelpe- og rekreasjonstiltak, kantinedrift og arbeids- og entreprenørskapstiltak. Noe av driften som et slikt sted vil kreve, kan innebære arbeidsoppgaver til brukerne. Her er også rom for lavterskeltiltak og brukerstyrt aktivitet.

Et innendørs velferdssenter i Oslo vil bidra til økt opplevelse av verdighet for en svært marginalisert gruppe, samtidig som gruppen ikke er til hinder eller sjenanse for andre. Et velferdssenter for rusmiljøet signaliserer at Oslo er for alle." Og da gjenstår det å ta politiske initiativ i tråd med dette.

Les hele uttalelsen nedenfor.

Rusavhengige-tilbud: Positiv utvikling i Ap

Det er bra om bo- og omsorgsplassene på Hovin Omsorgssenter, Bjørnerud Rehabibiliteringssenter og Josefines Hus nå er reddet, etter finanskomiteens budsjettbehandlng. Oslos rusavhengige trenger sårt disse 64 plassene.

Foran finanskomiteens behandling var det kun FrP, Rødt og SV som ønsket å redde de 3 institusjonene, ved både i vedtaksform å si det, samt å  legge inn nok penger, 20 millioner. Ap ønsket kun å redde Hovin. Slik var det også  ved finanskomiteens behandling. Ap stemte ned vårt forslag om å redde de 3 institusjonene, men gjennom et sterkt press fra SV og FrP aksepterte de i alle fall å være med på å øke budsjettrammen med 20 millioner. 

Men det er heldigvis bevegelse i Ap. Flott å se i etterkant av finanskomiteens behandling Aps Tone Tellevik  Dahl si at det for Ap er viktig å opprettholde de 3 institusjonene. Sånn var det ikke verken før og under finanskomiteens møte. Kanskje til og med Ap under bystyrets møte også stemmer for vårt forslag om det samme da?

Les mer hos NRK

Rusomsorgsplass-nedlegging: Byråden er uklar

Rusomsorgsplass-nedlegging: Byråden tåkelegger"Beboere ved Hovin omsorgssenter er redde for å bli satt på gata hvis forslaget om nedleggelse gjennomføres. I går møtte de opp i Rådhuset i bekymring," skrev Dagsavisen.

Høyre-byråd Anniken Hauglie svarte på dette i Dagsavisen onsdag under overskriften "Tilbudet skal bygges opp."

Men les hennes svar med et kritisk blikk. Hun sier at "Jeg kan berolige (..) Dagsavisen og andre om at tilbudet til rusmiddelmisbrukere fra Oslo kommune ikke bygges ned, men opp." Men svaret er uklart. Hun kunne, om hun ville, sagt: Vi nedlegger ingen rusomsorgsplasser, og gitt rusavhengige noe mer trygghet og nattesøvn. Men under vakre ord avviser hun vel slett ikke det som de rusavhengige er bekymret for: planer om nedleggelse av Hovin omsorgssenter, Bjørnerud rehabiliteringssenter og kvinnetiltaket Josefines hus, tilsammen 64 plasser?