Rus

Rusforebyggende: Er dette styrking og økt tilstedeværelse?

Rusforebyggende: Er dette styrking og økt tilstedeværelse?Et enstemmig bystyre vedtok i november på forslag fra SV følgende: "Byrådet bes snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra Uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste".

På tross av dette planlegges det i Rusmiddeletaten en betydelig bemanningsreduksjon i såvel Uteseksjonen som Oppsøkende tjeneste. Byrådet er bedt om å gi en forklaring overfor bystyret på hvordan dette harmonerer med bystyrets vedtak. Nå foreligger svaret, ( se under) og jeg tar gjerne i mot synspunkter på om virkeligheten oppfattes på samme måte av andre aktører. Skriv gjerne under.Til: Helse- og sosialkomiteen
Fra: Byråden for velferd og sosiale tjenester
Dato: 18.03.2009


STYRKING AV KOMMUNENS RUSFOREBYGGENDE ARBEID OG ØKT TILSTEDEVÆRELSE I UTSATTE OMRÅDER, SPØRSMÅL FRA KNUT EVEN
LINDSJØRN, LEDER I SVS BYSTYREGRUPPE

Jeg viser til brev av 11. februar 2009 fra Knut Even Lindsjørn, leder av SVs bystyregruppe, angående spørsmål vedrørende styrking av kommunens rusforebyggende arbeid og økt tilstedeværelse i utsatte områder:

”Det vises til privat forslag fra SV av 28. august 2008 – ”Trygt Oslo – Opprettelse av mobile politiposter og styrking av rusforebyggende tiltak”, behandlet i bystyret 12.11. 2008, hvor bystyret blant annet vedtok følgende:

"Byrådet bes snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste".  

I samme bystyremøte vedtok også bystyret å øke kommunen sin tilstedeværelse spesifikt på nedre Grünerløkka gjennom uteseksjonen og annen oppsøkende virksomhet.
Det bes om snarlig tilbakemelding på hvordan disse vedtakene er fulgt opp, og spesielt hvordan uteseksjonens arbeid i utsatte områder nå styrkes.”   

I notat til Helse- og sosialkomiteen den 20. februar d.å. meddelte kst. byråd Jøran Kallmyr komiteen at det var behov for noe mer tid til å innhente nødvendige opplysninger for å kunne besvare henvendelsen på en tilfredsstillende måte.

I nytt brev fra Knut Even Lindsjørn av 26. februar 2009, står følgende:

”Jeg viser til mitt brev av 11.02. 2009 med spørsmål om hvordan bystyrets vedtak om å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder er fulgt opp.

Jeg er nå gjort kjent med at det innenfor rusmiddeletaten planlegges nedskjæringer både innenfor oppsøkende tjenester og i uteseksjonen. Jeg oppfatter at det er i strid med bystyrets vedtak og viser igjen til privat forslag fra SV av 28.08. 2008 – ”Trygt Oslo – Opprettelse av mobile
politiposter og styrking av rusforebyggende tiltak”, behandlet i bystyret 12.11. 2008, hvor bystyret blant annet vedtok følgende;

”Byrådet bes snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste”.

Jeg forutsetter at det ikke foretas noen kutt i tjenestene før mine spørsmål er besvart av byrådet.”

Svar:

Rusforebyggende tiltak og ekstrainnsats for å bedre tryggheten i utsatte områder – herunder nedre Grünerløkka. En del av områdene i Oslo sentrum oppleves som utrygge av dem som ferdes der. Bydel Grünerløkka har en spesielt stor problemmengde, særlig gjelder dette nedre del. Det er spesielle
utfordringer knyttet til unge mennesker som selger og bruker illegale rusmidler, blant dem mange asylsøkere. Det er rapportert inn mye narkotikasalg i hele bydelen. Det har fremkommet at flere av disse selgerne ikke selv nødvendigvis er misbrukere. Det er mange av bydelens innbyggere som
føler seg utrygge og som ønsker en større innsats fra politiet, alternativt at det leies inn vektere.

Jeg har vært holdt løpende orientert om de rusforebyggende tiltakene som er iverksatt, og andre tiltak som har vært satt i gang for å bedre tryggheten i områdene langs Akerselven. Jeg er meget godt fornøyd med disse.

Disse er som følger: 

Tiltak initiert av Politirådet

Forholdene har vært drøftet flere ganger i Politirådet. Våren 2008 initierte Politirådets sekretariat et fellesmøte om de samme utfordringene mellom Byrådslederens avdeling, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester, politimesteren, OBOS og borettslagene i OBOS og andre borettslag
OBOS har påtatt seg et forvaltningsansvar for. Dette skal gjentas i april/mai dette år.

I Politirådets strategiske handlingsplan for 2009 er trygghet i byrommene et av hovedmålene. Rådet har et spesielt fokus på nedre Grünerløkka. Som en følge av dette har sekretariatet (VST)  etablert kontakt med beboeraksjonen, Grønland politistasjon, Akerselva vel, bydelsdirektørene i bydelene St. Hanshaugen og Grünerløkka, samt Friluftsetaten for å gjennomgå situasjonen med hensyn til flere lyspunkter, kriminalitetsbildet og trygghetsskapende tiltak. Dette forumet skal være permanent.

Som et resultat av dette er det foretatt vesentlige forbedringer av belysningen i nedre Grünerløkka.

Mobil politipost skal etableres i løpet av våren. Og egen vakttjenesteordning for området, bydelsvaktene, ble iverksatt den 23. februar d.å. Det kan i løpet av denne korte tiden vises til oppsiktsvekkende gode resultater ved at innslaget av narkotikaselgere er rapportert kraftig redusert på nedre Grünerløkka, det samme gjelder kjøpere. Representanter for vekterselskapet vil bli invitert til fast deltagelse i forumet som er beskrevet i det ovenstående. Natteravntjenesten er i funksjon igjen fra 27. februar.

Tiltak i Bydel Grünerløkka

I budsjettet for 2009 ble det bevilget 3 mill. kroner til etablering av nærmiljøtiltak på nedre Grünerløkka. Området langs Akerselva har i lengre tid vært preget av kriminalitet, og beboere og  esøkende opplever området som utrygt. I den forbindelse ba bydelsutvalget administrasjonen om å utrede nærmiljøtiltak som kan bidra til et tryggere lokalmiljø på nedre Grünerløkka. På denne  bakgrunn har bydelsdirektøren anbefalt etablering av et oppsøkende team, opprettelse av stimuleringsmidler til aktiviteter i nærmiljøet og tilskudd til lokalt beboerarbeid. Det foreslås at teamet opprettes som et prosjekt over 1,5 år med tre årsverk. Tiltakene foreslås på bakgrunn av erfaringer og innspill fra politikere, politiet, Uteseksjonen og andre bydeler.
Bydelsadministrasjonens forslag fikk støtte i bydelsutvalget.

Teamet

Teamets målgruppe vil først og fremst være barn, ungdom og unge voksne som bor og oppholder seg i bydelen, med hovedvekt på gruppen under 18 år. Det oppsøkende teamet skal i særlig grad være oppmerksomme på barn og unge som er i ferd med å utvikle problemer knyttet til skolefravær, rus eller kriminalitet, og ungdom som oppsøker belastede miljøer i indre by.

Teamets mandat vil være å drive oppsøkende arbeid på møteplasser i bydelen, kartlegge ungdomsmiljøer, etablere kontakt, tilby samtaler og veiledning og bidra til å skape trygge uteområder for dem som besøker, eller bor i bydelen. Et slikt team vil bli en viktig partner i det tverrfaglige samarbeidet mellom fritidsklubbene, barneverntjenesten, skoler og helsetjenesten i arbeidet med å kartlegge barn og ungdom i risikosonen og intervenere når dette er nødvendig.

Stimuleringsmidler

Det avsettes stimuleringsmidler til aktiviteter og arrangementer for barn og unge på nedre Grünerløkka. Det vises blant annet til arbeidet fra sommeren 2008 der fritidsklubber, idrettslag, SaLTo, politiet og Uteseksjonen samarbeidet om å ”ta området tilbake” og etablere en rusfri sone for barn og ungdom på ballplassen ved Kuba.

Tilskudd til beboergrupper

Det avsettes midler til beboeraksjoner, borettslag og velforeninger på nedre Grünerløkka. Midlene skal benyttes til å styrke det frivillige arbeidet, og utvikle aktiviteter og tiltak for beboere i nærmiljøet. Midlene kan for eksempel benyttes til sosiale og kulturelle arrangement for beboere,
tilskudd til utvikling av nettsider og informasjonsmateriell til holdningskampanjer, bevertning til møter og lignende.

Bydelen vil invitere organisasjoner, lokale idrettsforeninger, bydelens ungdomsråd og fritidsklubber til en arbeidsgruppe. Det skal planlegges og gjennomføres idretts- og kulturarrangement i sommerhalvåret i samarbeid med brukerne. Eksempel på slike arrangement kan være basketballurneringer, konserter med band fra fritidsklubbene, danseoppvisninger etc.

Tiltak i Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo har etablert to oppsøkende team med fire stillinger og ungdomsteamet, også med fire stillinger. Målgruppen for teamene er barn og unge mellom 9 til 23 år. Teamenes operative område er tre ungdomskoler, en barneskole og en videregående skole i bydelen, fritidsklubber, områder som ungdom samler seg, deler av Akerselven, Riverside ungdomshus og områdene i nærheten av ungdomshuset.

Teamene arbeider dag - og kveldstid mandag til fredag. Patruljeringen er konsentrert rundt skolene på dagtid, mens på kveldstid vektlegges feltarbeidet rundt fritidsklubber, parker, gater og torg. Det organiseres også noen aktiviteter på kveldstid. Teamene til sammen dekker fem dager og fire
kvelder i uke.

Det har vært ca. 5 500 henvendelser for begge teamene i 2008, generert av 1065 unike brukere. Henvendelse har resultert i at mange av ungdommene har benyttet seg av en rekke aktiviteter initiert av bydelen: Praksisplass med tett sosial oppføling for arbeidsledige ungdom. Tett
oppfølging, råd og veiledning med bolig, utdanning, rus, helse, og økonomi. Arbeid etter skoletid for ungdom som kommer fra familier med svak økonomi. Kurs i elevmegling, aktivitetsgrupper for barn og unge i belastede områder. Konfliktmegling blant ungdomsgrupper m.m.

Annen rusforebyggende innsats

SaLTo-samarbeidet


Politirådet er styringsgruppe for SaLTo-samarbeidet i Oslo. SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere barne- og ungdomskriminaliteten og redusere rusmisbruk blant barn og unge. Det er en SaLTo-koordinator i hver av de 15 bydelene.
I SaLTo-samarbeidet ligger det byomfattende tiltaket Unge gjengangere som er rettet mot unge  som begår gjentatt kriminalitet og unge som er i faresonen for å bli rekruttert til kriminelle nettverk og gjengmiljøer. Ved Majorstua politistasjon ble det opprettet et Oppfølgingsteam i 2006
som koordinerer den tverretatlige oppfølgingen i politidistriktet av barn og unge som har begått lovbrudd. Det er nå bestemt at tilsvarende team skal etableres ved de resterende fire politistasjonene.

Koordineringsgruppe sentrum

I tillegg til SaLTo-samarbeidet er det etablert en koordineringsgruppe av de mest aktuelle aktørene som har ansvar for utfordringene i Oslo sentrum. Denne består av representanter fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester, ved sosialtjenestesjefen, Rusmiddeletaten, ved direktøren, Grønland politistasjon, ved stasjonssjef, Sentrum politistasjon, ved stasjonssjef, Barne og familieetaten, ved direktøren, Legevakten, ved direktøren og bydelsdirektørene i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen, sistnevnte leder gruppen.

Oppsøkende tjenester under Rusmiddeletaten

De rusforebyggende oppsøkende tjenestene under Rusmiddeletaten har alltid vært rettet inn mot de mest utsatte områdene. Det vil ikke skje noen endringer i denne innretningen. Oppsøkende virksomhet, herunder Uteseksjonen, inngår i det totale tilbudet som rettes inn mot rusmisbruk
blant unge i de mest utsatte områdene.

Uteseksjonens arbeid retter seg mot de yngste og har et særlig fokus på det oppsøkende arbeidet i tre områder: Sentrale sentrum (Oslo S og omegn), Grønland/Vaterland/Akerselva samt Uteliv/subkulturer, det vil si utesteder/kafeer.

Uteseksjonen har daglige patruljer, fra kl. 08.30 til kl. 16.30 og fra kl. 14.00 – 24.00. En patrulje består av to personer. Det er normalt en patrulje på dagtid, og som regel to patruljer på ettermiddag/kveldstid. I tillegg har Uteseksjonen mellom en og fem patruljer månedlig frem til kl.
04.00, de fleste i sommermånedene.

Oppsøkende tjeneste retter sin virksomhet mot de eldre misbrukerne med patruljer alle hverdager mellom klokken 08.30 – 15.30 og fra klokken 16.00 – 23.00. Lørdager og søndager mellom klokken 12.00 – 20.30. Oppsøkende tjeneste har fokus på de steder i byen hvor det oppholder seg
flest rusavhengige, slik også Uteseksjonen har.

Det pågår for tiden en gjennomgang av det oppsøkende arbeidet i Rusmiddeletaten. Bakgrunnen for dette er sammensatt. Det har blant annet skjedd endringer i sentrumsarbeidet de siste årene, jfr. bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka, og at spesialisthelsetjenesten er mer oppsøkende enn
tidligere. I en slik situasjon er det rimelig at også Rusmiddeletatens oppsøkende tjenester gjennomgås, og vurderes og eventuelt justeres slik at de samlede kommunale ressursene blir benyttet optimalt både i forhold til de yngste og de eldste klientgruppene

På den andre siden er det også nødvendig for etaten å møte nye økonomiske rammebetingelser på en måte som i minst mulig grad går ut over tilbudet til brukerne. Etaten har over 50 årsverk knyttet til Uteseksjonen og Oppsøkende tjeneste. Det er derfor naturlig å gjennomgå og vurdere organisering, ressursbruk og koordinering av innsatsen, samt det administrative arbeidet.

Det er ikke tatt en endelig beslutning med hensyn til hvordan det samlede oppsøkende arbeidet i Rusmiddeletaten skal være dimensjonert eller organisert. En partssammensatt arbeidsgruppe leverte sin innstilling til direktøren 6. mars 2009, og det vil bli tatt endelig stilling innen utgangen
av april. Saken skal naturligvis også behandles i etatens AMU og MBU i tråd med avtaleverket i Oslo kommune.

De er imidlertid en forutsetning at en eventuell endring av etatens oppsøkende arbeid ikke skal føre til mindre tilstedeværende på Nedre Grünerløkka, eller andre utsatte områder enn det som har vært tilfelle hittil.

I tillegg til Uteseksjonens ordinære drift, er Seksjon oppsøkende styrket ved at det i 2007 ble opprettet et prosjekt, EXIT, som er et forebyggende kortidstiltak direkte rettet inn mot unge mellom 18 – 25 år som er i ferd med å utvikle et alvorlig rusmiddelmisbruk. Institusjonen har 20 faste medarbeidere (14.7 årsverk). EXIT har maksimalt åtte plasser, men flytter fra medio mai til større lokaler slik at kapasiteten kan utvides til 10 plasser, samt en akuttplass. Budsjettet er på 8,8 mill i 2009. Under oppholdet kartlegges den enkeltes situasjon. Det drives motivasjonsfremmende arbeid og sørges for en rask og kvalitativt god videreformidling til egnet tilbud, enten i spesialisthelsetjenesten, til avrusing eller behandling i institusjon eller via ruspoliklinikker, eller til andre egnede tilbud i kommunen.

Konklusjon

Totalt sett er det forebyggende rusarbeidet i de mest utsatte områdene i Oslo sentrum kraftig styrket. Det er metodemessig videreutviklet, har en større bredde og er bedre og mer målbevisst koordinert mot de områdene som er mest belastet.

Vennlig hilsen
Sylvi Listhaug
byråd

Godkjent og ekspedert elektronisk

Kopi til: Finanskomiteen

Kommentarer   

0 #1 Nikolai Torp Dragnes 21-03-2009 09:55
Men hadde salget vært på utesteder (coffee shops) med aldersgrense hadde man ikke trengt oppsøkende team i økende grad, fordi tross alt så er det ikke noe særlig å tjene på salg på ungdomsskoler eller videregående skoler, eller salg på gata til ung ungdom.

Det er mange ledige og tomme gateplanlokaler på Grünerløkka, og andre områder i Oslo. Så lenge disse er i avstand fra barnehager og skoler burde det åpnes for marihuana og hasjsalg, og bruk her.

Jeg skjønner hvordan noen med over middels resoneringsevne kan innbille seg at man stanser salgsproblemene ved å pøse på med sint politi og sinte vektere langs turområdene.

Det eneste man har oppnådd med ryddeaksjonene er at nå samles heroin, speed, kokain, piller og hasjsalget på et felles sentrumsområde, i steden for at det var delt slik som det var. Så har vel aggresjonskreft ene fått det som de vil når de etablerer bordeller og prostitusjon i de samme områdene. Idioti, ja, men mer ubevisst planlagt enn dere aner.

Og hvis dere virkelig tror at ungdom ikke vil få tak i hasj fordi gateselgere ikke lengre står akkurat langs stien i det grønne ved elven mellom Grønland og Lekevakten, så må dere ha vært mentalt handikapet som ungdom selv.
0 #2 ingunn otterbech 24-03-2009 15:27
Opplever at S.L. svarer utenfor spørsmålet med å henvise til allerede ekstisterende tilbud og tilbud som er spesialisert på bydel eller bare har tilgang for innsøkte "klienter".
Den reelle gatetilstedevær elsen er det kun Uteseksjonen som står for i forhold til ungdom mellom 13 og 25 år. Det vi ser er at det hadde vært behov for flere oppsøkere, ikke færre. Opptrappingspla ner blir til nedtrappingspla ner og vedtak følges ikke opp fra overordnet kommunalt nivå.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode