Rus

Byrådets budsjettforslag: Dramatiske konsekvenser for rusavhengige

Byrådets budsjettforslag: Dramatiske konsekvenser for rusavhengige Byrådet har foreslått å kutte 26,9 millioner i Velferdsetatens budsjett for 2013. Som følge av dette vil etaten legge fram forslag om nedleggelse av Hovin omsorgssenter, Bjørnerud rehabiliteringssenter og kvinnetiltaket Josefines hus. 

Disse tre tiltakene er henholdsvis to rehabiliteringstilbud, og et omsorgstilbud for kvinner og menn med en rusavhengighet i Oslo. Om forslaget går igjennom vil 65 plasser forsvinne.

Men 130 millioner (50 i år og 80 neste år) i kostnader bare for å utarbeide en søknad for vinter-OL 2022 har Byrådet ingen problemer med å finne plass til i budsjettet, og det uten at Oslo engang har besluttet om kommunen ønsker å søke. Det er byens mest hjelpetrengende som skal måtte lide. Byrådet som jobber ut fra parolen om "å prioritere det viktigste først"......

Det er bystyret som vedtar det endelige budsjettet i sitt møte 5. desember. Les konsekvensvurdering fra de ansatte nedenfor. 

Les de sterke advarslene fra Velferdsetaten
Gå til aksjons-Facebook-siden 
Fortell bystyrepolitikerne hva du mener
 
Nedleggelse av Hovin omsorgssenter,
 
Hovin har 34 plasser, i dag er det iflg nettsia til etaten 1 ledig plass og 5 på søkerliste. Hovin er en omsorgsinstitusjon, samme målgruppa som Sjøstrand. Institusjonen brant helt riktig ned, en beboer døde. Etter brannen ble de gjenåpnet på en avdeling på Økernhjemmet, der har de drevet i påvente av nybygg, det vi er kjent med er at dette planlegges på den nye tomta, mest fordi det er vanskelig å finne ny egna tomt. Plasseringa er litt kronglete i et industriområde med veier rundt, men dette har egentlig fungert godt. Til denne brukergruppa er det ikke alternative plasser, i dag er det helt fullt på de andre 3 kommunale omsorgssenterene,og 4 på venteliste. På se private omsorgsinstitusjonene er det 2 ledige plasser og 17 på venteliste. Dette er med andre ord plasser det er stor etterspørsel etter, klientgruppa er stort sett eldre, relativt dårlige. Det er dristig å foreslå en reduksjon her. Naturlig spørsmål må være hvordan man har tenkt seg å møte behovene til disse mest slitene og dårlige rusbrukerne etter en nedleggelse av Hovin?
 
Nedleggelse av Bjørnerud,

Dette er en rehabiliteringsinstitusjon med 22 plasser, i dag 1 ledig plass og 1 på venteliste. På de andre kommunale rehabinstitusjonene er det tilsammen 22 ledige plasser og 21 på venteliste, på de private rehab institusjonene er det 4 ledige plasser og 24 på venteliste, her er det altså heller ikke slik at det er ledig kapasitet til å møte problemer med plasser etter en nedleggelse. Dette er institusjoner som arbeider med å gjøre brukere i stand til å kunne klare en bosituasjon, en nedleggelse her vil mest sansynelig føre til at det stopper helt opp i forhold til å få overført beboere fra lavterskelinstitusjonene, eller til økt uteligging. Naturlig spørsmål her er om man har vurdert denne problemstillingen, og hvordan dette forventes å påvirke de åpne russcenene. At forslaget ikke skal være en nedleggelse av Bjørnerud siden man har tenkt å flytte Exit inn i lokalene er tull. Exit trenger nye lokaler, dette er en korttidinstitusjon for unge (18-25) med 11 plasser, de holder til i en boligblokk på Tøyen, det er konfliktfyllt med naboene. I forhold til denne flyttinga er det naturlig å undre seg over om man faktisk har tenkt å drive med et så stort antall unge på Bjørnerud som det plass til, og hvorledes man ser for seg at dette skal fungere med et så stort antall unge med et skjermingsbehov. Det er også grunn til å spørre seg om hvordan man tenker seg at denne ungdomsgruppa vil forholde seg til Flexbo som holder til i relativt kort avstand fra Bjørnerud.
 
Nedleggelse av Josefines hus,

Dette er en kvinneinstitusjon som arbeider med å etablere kvinner ut av institusjonslivet. De har 8 plasser, i dag er 3 ledige og 1 står på venteliste. Det er ikke andre institusjoner som arbeider målretta med denne klientgruppa med slik målsetning. Dette er en liten institusjon, klientgruppa skal imidlertid ha et godt funksjonsnivå slik at institusjonen ikke har døgnbemanning. Det er grunn til å spørre seg hvordan man ser for at denne gruppa skal ivaretas fremover, dette er en institusjon med fokus på det kvinnespesifikke, det er ingen god grunn til å tro at disse kvinnenes behov kan ivaretas i en blannet eller mannsdominert institusjon.
 
I tillegg til dette har vi forstått at man tenker seg en slags nedleggelse av kafe trappa på Ila hybelhus. Denne kafeen gir i dag et tilbud til både Ilas mange beboere og også andre som kommer dit. Det er problemer knyttet til miljøet rundt kafeen, det er grunn til å tro at dette skyldes arbeidet med å fjerne ruscenene i sentrum. Vi tar for gitt at dette må bety at kafeen blir opprettholdt som et tilbud til Ilas beboere som virkelig har behov for matserveringen fra kafeen. Dette må det være grunnlag for å stille spørsmål om. Kafedriften sammen med sosiale arrangementer er en viktig del av tilbudet på denne vår største skadereduksjonsinstitusjon, dersom den nedlegges vil dette få store konsekvenser for de som bor denne institusjonen, mens vi ikke er veldig skeptiske til en stengning for de som ikke bor på Ila.
 

Kommentarer   

0 #1 Kari Sundby 10-11-2012 18:05
Og vi er inne i,både en Opptrappingspla n for rusfeltet og samtidig behandler stortinget smeldingen om rus for tiden. Når skal regjerende partier forstå at uten øremerking vil ikke kommunen prioritere ruspasienter og brukere?
0 #2 T. Sofie 10-11-2012 19:11
Nei, nei, nei, Opptrappingspla nen er ferdig pr 31.12.2012, så nå skal kommunen bruke pengene til andre ting. Alle vet jo at man ikke kan tilgodese BÅDE rusmisbrukere OG gamlinger på én gang, ikke sant? :-)
0 #3 Magnar Lie 10-11-2012 19:18
Dette er enda et eksempel på at det er de mest utsatte gruppene som taper når sentrale myndigheter ikke vil bruke øremerking som politisk verktøy. Uten øremerking vil det meste av intensjonene i rusmeldingen høyst sannsynlig forbli festtaler. Denne uken hadde jeg et lengre møte med ordføreren i en av Østlandsbyene. Hans tro på at kommunen kom til å få fem øre ekstra som oppfølging av rusmeldingen var lik null, og han hadde ingen tro på at meldingen kom til å ha noen virkning for hvordan "hans" by kom til å arbeide de neste årene.
0 #4 kristin 10-11-2012 20:55
I stede for å sette kriminelle rusavhengige i fengsel. bør de få sone i rehab. tvang.
0 #5 Gerd Ottesen 11-11-2012 17:25
Helt forferdelig. Så mange rusmisbrukere som er avhengig av slike steder, og atte en gang skal de altså stues bort..FORKASTEL IG"!!
0 #6 Kirsten 15-11-2012 07:47
Hvis man både skal legge ned institusjonspla sser og få rusmisbrukere ut av sentrum lurer jeg på hvor de skal gjøre av seg..Hvordan har byrådet tenkt at plassene skal avvikles og over hvor lang tid? Skulle ikke forundre meg om de bare setter menneskene på gata. Jeg blir så opprørt over byrådets disponering av fellesskapets goder.Håper en god del mennesker angrer på at de ikke stemte annerledes ved forrige valg
0 #7 wigdis wilhelmsen 17-11-2012 14:05
Typisk at de svakeste skal straffes for at våre politikere ikke kan prioritere riktig. Politikerne får kutte på kultur og kunst så lenge det ikke finnes penger til syke og svake!!!!!

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode