Sosialpolitikk

Lovstridig nei til kommunal bolig?

Lovstridig nei til kommunal bolig?"Dersom du, uten rimelig grunn, takker nei til boligtilbudet, vil du ikke være å anse som i målgruppen for tildeling av kommunal bolig ved en senere anledning, og vil få avslått din søknad med den begrunnelse." Dette er den erklæringen alle hjelptrengende som søker om kommunal bolig i bydel Bjerke må underskrive på.

Det kan være situasjoner hvor den boligsøkende av personlige grunner finner at et bestemt boligtilbud er uegnet. En del slike situasjoner kan sett fra den boligsøkendes side anses å være helt legitime. Eksempelvis er det vel ikke alltid rimelig at tenåringsbarn av forskjellig kjønn må dele rom? Og det kan jo være at skoleveien for barna i urimelig grad kan vanskeligjgøre skolegangen for dem? Eller at det ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til barna, der foreldre har delt omsorg.

Prinsippet i lovgivningen er at det er behovet på søknadstidspunkt som skal legges til grunn for vedtak som fattes. Det kan jo være at behovet over tid endrer seg/forsterker seg, og det er feil saksbehandling å ta utgangspunkt i en fortidig situasjon, og ikke situasjonen her og nå. Det kan innebære avslag på en søknad a priori, og jeg kan ikke se at dette er hjemlet i noen lov, og tar derfor spørsmålet opp med Byrådet.

Les erklæringen bydel Bjerke bruker (Word-dokument)


Jeg har sendt fram følgene spørsmål som Byrådet skal besvare overfor bystyret:

 I henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen medvirke til å fremskaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

En måte kommunen løser dette på er å tildele kommunal bolig, eller bolig kommunen leier inn i det private leiemarkedet. Den boligsøkende gis et - evt.flere - tilbud fra kommunen. Det kan være situasjoner hvor den boligsøkende av personlige grunner finner at et bestemt boligtilbud er uegnet. En del slike situasjoner kan sett fra den boligsøkendes side anses å være helt legitime. Eksempelvis er det vel ikke alltid rimelig at tenåringsbarn av forskjellig kjønn må dele rom? Og det kan jo være at skoleveien for barna i urimelig grad kan vanskeligjgøre skolegangen for dem? Eller at det ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til barna, der foreldre har delt omsorg.

Enkelte bydeler, bl.a. bydel Bjerke, har innført en regel om at bydelen - etter forvaltningens skjønn - kan beslutte at Helse- og omsorgstjenestelovens forutsetning om at kommunen skal medvirke til å fremskaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet ikke lenger er relevant dersom vedkommende tidligere har fått et tilbud om kommunal bolig, men takket nei til et aktuelt tilbud.  Bydel Bjerke beskriver det slik i en erklæring alle boligsøkende er pliktig til å underskrive: "Dersom du, uten rimelig grunn, takker nei til boligtilbudet, vil du ikke være å anse som i målgruppen for tildeling av kommunal bolig ved en senere anledning, og vil få avslått din søknad med den begrunnelse."

Prinsippet i lovgivningen er at det er behovet på søknadstidspunkt som skal legges til grunn for vedtak som fattes. Det kan jo være at behovet over tid endrer seg/forsterker seg, og det er feil saksbehandling å ta utgangspunkt i en fortidig situasjon, og ikke situasjonen her og nå. Det kan innebære avslag på en søknad a priori, og jeg kan ikke se at dette er hjemlet i noen lov.

Deler Byrådet den oppfatning at det skjema som nå er tatt i bruk i flere bydeler strider mot lovverkets prinsipp om at det er behovet på søknadstidspunkt som skal legges til grunn for et vedtak, og at ingen kan få avslag på søknad om kommunal bolig med den begrunnelse at du for 2, 3 eller 5 år siden av personlige grunner sa nei til et konkret tilbud om en bestemt bolig?

Følg meg på Twitter, LinkedIn eller Origo
Få tilsendt temavise nyhetsbrev

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode