Sosialpolitikk

Lovstridig nei til kommunal bolig?

Lovstridig nei til kommunal bolig?"Dersom du, uten rimelig grunn, takker nei til boligtilbudet, vil du ikke være å anse som i målgruppen for tildeling av kommunal bolig ved en senere anledning, og vil få avslått din søknad med den begrunnelse." Dette er den erklæringen alle hjelptrengende som søker om kommunal bolig i bydel Bjerke må underskrive på.

Det kan være situasjoner hvor den boligsøkende av personlige grunner finner at et bestemt boligtilbud er uegnet. En del slike situasjoner kan sett fra den boligsøkendes side anses å være helt legitime. Eksempelvis er det vel ikke alltid rimelig at tenåringsbarn av forskjellig kjønn må dele rom? Og det kan jo være at skoleveien for barna i urimelig grad kan vanskeligjgøre skolegangen for dem? Eller at det ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til barna, der foreldre har delt omsorg.

Prinsippet i lovgivningen er at det er behovet på søknadstidspunkt som skal legges til grunn for vedtak som fattes. Det kan jo være at behovet over tid endrer seg/forsterker seg, og det er feil saksbehandling å ta utgangspunkt i en fortidig situasjon, og ikke situasjonen her og nå. Det kan innebære avslag på en søknad a priori, og jeg kan ikke se at dette er hjemlet i noen lov, og tar derfor spørsmålet opp med Byrådet.

Les erklæringen bydel Bjerke bruker (Word-dokument)


Jeg har sendt fram følgene spørsmål som Byrådet skal besvare overfor bystyret:

 I henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen medvirke til å fremskaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

En måte kommunen løser dette på er å tildele kommunal bolig, eller bolig kommunen leier inn i det private leiemarkedet. Den boligsøkende gis et - evt.flere - tilbud fra kommunen. Det kan være situasjoner hvor den boligsøkende av personlige grunner finner at et bestemt boligtilbud er uegnet. En del slike situasjoner kan sett fra den boligsøkendes side anses å være helt legitime. Eksempelvis er det vel ikke alltid rimelig at tenåringsbarn av forskjellig kjønn må dele rom? Og det kan jo være at skoleveien for barna i urimelig grad kan vanskeligjgøre skolegangen for dem? Eller at det ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til barna, der foreldre har delt omsorg.

Enkelte bydeler, bl.a. bydel Bjerke, har innført en regel om at bydelen - etter forvaltningens skjønn - kan beslutte at Helse- og omsorgstjenestelovens forutsetning om at kommunen skal medvirke til å fremskaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet ikke lenger er relevant dersom vedkommende tidligere har fått et tilbud om kommunal bolig, men takket nei til et aktuelt tilbud.  Bydel Bjerke beskriver det slik i en erklæring alle boligsøkende er pliktig til å underskrive: "Dersom du, uten rimelig grunn, takker nei til boligtilbudet, vil du ikke være å anse som i målgruppen for tildeling av kommunal bolig ved en senere anledning, og vil få avslått din søknad med den begrunnelse."

Prinsippet i lovgivningen er at det er behovet på søknadstidspunkt som skal legges til grunn for vedtak som fattes. Det kan jo være at behovet over tid endrer seg/forsterker seg, og det er feil saksbehandling å ta utgangspunkt i en fortidig situasjon, og ikke situasjonen her og nå. Det kan innebære avslag på en søknad a priori, og jeg kan ikke se at dette er hjemlet i noen lov.

Deler Byrådet den oppfatning at det skjema som nå er tatt i bruk i flere bydeler strider mot lovverkets prinsipp om at det er behovet på søknadstidspunkt som skal legges til grunn for et vedtak, og at ingen kan få avslag på søknad om kommunal bolig med den begrunnelse at du for 2, 3 eller 5 år siden av personlige grunner sa nei til et konkret tilbud om en bestemt bolig?

Følg meg på Twitter, LinkedIn eller Origo
Få tilsendt temavise nyhetsbrev

Kommentarer   

0 #1 Bjørg Hjelmerud Sætre 15-01-2012 11:20
Helt urimelig bestemmelse. - Har du takket nei til kommunal bolig en gang, vil det være for alltid. Livssituasjonen for folk kan fort forandre seg, slik at en flytting ikke kan gjennomføres akkurat når tilbud foreligger. Hvis man er syk og sengeliggende midt på kaldeste vinteren er det ikke lett å få organisert flytting,eks.
0 #2 Tim A Ringdal 15-01-2012 11:44
Jeg VET de har en liste "Med IKKE kan bo-personer" på noen boligkontorer! Sier litt!.
Altså stabler de.Disse de har "satt merkelapp på",oppå hverandre! Og mange av disse VILL takke NEI..da de vet, hvordan det "er", og lbir der..Men KAN ikke. MÅ ta til takke for det de får !!
Ellers blir det Bymisjonen..nes te gang !

Og godt du tar opp slike temaer, som er så viktig...fort og "Glemme" oppi allt sammen..
Så takk!
Og en god Søndag, Ivar Johansen..for deg og dine :-)
0 #3 Sølvi 15-01-2012 11:49
Et internt skriv fra bydelen vil aldri overgå loven uansett, så dette anser jeg som Bjerkes forsøk på å skremme folk til å ikke takke nei til bolig de får tildelt.

Bydelene er i overkant kreative synes jeg hva gjelder forsøk på å begrense søknader både hva gjelder sosialhjelp og annet....noe det landsomfattende tilsynet har avdekket, og da særlig på Oslokontorene.

Skremmende, og jeg håper de foreligger en plan for hvordan avvik skal følges opp slik at bestemmelsene i de aktuelle lovene blir fulgt. Da tenker jeg særlig på regler for saksbehandling og kravet individuell vurdering.
0 #4 Grete Solberg Mol 15-01-2012 13:50
Flott at du tar opp dette Ivar Johansen - dette er noe mange får føle på kroppen. F.eks en som kommer hjem fra et vellykket opphold på behandlingsinst itusjon og er klar for å begynne et nytt og rusfritt liv. De får ofte tilbud om bolig i et kompleks der det også bor mange i aktiv rus....... Dette er absolutt en legitim grunn til å takke nei - men det blir ikke tatt hensyn til i kommunen - de begrunner det med at "vi har ikke noe annet" og man blir fjernet fra ventelisten.... . en campinghytte eller sofaen til en gammel venn, er et bedre alternativ enn å havne i naboskap med gamle ruskompiser.... . men ikke noe godt utgangspunkt for et nytt liv
0 #5 Astri Lindholm 15-01-2012 13:51
Fint at du reiser spørsmålet, Ivar! Men her er det vel alt avgjørende hva de regner som "rimelig grunn"? Og at det finnes klagemuligheter til høyere instanser? Dette er enda et eksempel på dårlig arbeid på bydelsnivå. Jeg er mer og mer skeptisk til inndelinger i bydeler, når jeg på mange felt ser hvor tilfeldig administrasjone n blir. Jeg vil stemme på Harald Hårfagre, for han samla Norge!
0 #6 Harald Trulsrud 15-01-2012 13:52
Hei Ivar
Ser du trekker fram skjemaet Bjerke bydel benytter og får boligsøkere til å skrive under.
Det bydelen gjør er ikke annet enn å tydeliggjøre det regelverket som er bestemt i byrådet/bystyre t. Dette var formuleringer vi møtte stadig vekk i Oslo kommunes klagenemnd, der jeg satt i forrige periode.

Men, problemet blir ikke noe bedre av det.
0 #7 Inger Stavik, Frelsesarmeen 15-01-2012 13:53
Fint at du tar opp dette spørsmålet!
Det er nok dessverre en generell praksis at dersom søkere takker nei til den kommunale boligen de har blitt tilbudt, så kan de ikke regne med å få nytt tilbud. Dette er en tilbakemelding vi har hørt ofte (uavhengig av bydel), når vi jobber med å bistå våre brukere med å komme videre inn i varige og trygge boliger.
Det er jo godt kjent at det er enkelte kommunale bomiljøer som er preget av mye rus og kriminalitet. Når du har jobbet over lengre tid med å håndtere nettopp denne problematikken, vil det ikke være unaturlig om du ønsker en bolig i et annet bomiljø. Disse brukerne har ikke et reelt valg- de kan ikke takke nei, fordi de kan miste muligheten til å få nytt tilbud om bolig.

Mvh
Inger Stavik
Daglig leder, Bosatt
Frelsesarmeens Rusomsorg
0 #8 Bjørg Hjelmerud Sætre 15-01-2012 16:03
Jeg forutsetter at tildeling av kommunale boliger skjer etter bestemte kriterier. - Dette gjelder vel først og fremst ubemidlede som ikke klarer å skaffe seg bolig selv, eller personer som p.g.a. sykdom eks. hjertesvikt ikke makter å gå i trapper. Hvis man fyller disse kriteriene og får tilbud om bolig, men likevel må takke nei, må det foreligge en rimelig grunn til at du gjør det, hvis du skal kunne få bli med på flere tildelinger. Før i tida hadde vi en pasus om VERDIG TRENGENDE. Hvor VERDIG TRENGENDE må man være for å kunne få bli med på f.eks. neste runde med tildelinger i Bjerke bydel?
0 #9 Bente Eck 23-01-2012 00:39
‎"Dersom du, uten rimelig grunn, takker nei til boligtilbudet, vil du ikke være å anse som i målgruppen for tildeling av kommunal bolig ved en senere anledning, og vil få avslått din søknad med den begrunnelse." Dette er den erklæringen alle hjelptrengende som søker om kommunal bolig i bydel Bjerke må underskrive på."

Bra Ivar Johansen tar opp slike saker. Vi hadde trengt en som ham i hver kommune.
+1 #10 Svein Erik Olsen 23-01-2012 00:40
skremmende mangel på respekt og forståelse.makt misbruk!!

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode