Sosialpolitikk

Fredensborg Eiendomsselskap med lovstridig utleienekt


Fredensborg Eiendomsselskap med lovstridig utleienektEn beboer hos Fredensborg Eiendomsselskap AS hadde behov for midlertidig framleie av sin leilighet, men fikk følgende skriftlige beskjed: "Han kan dessverre ikke leie av oss, da han ikke fyller våre krav som leietaker. Vi tar ikke i mot kommunalhjelp på våre leietakere." Leietakeren var på det aktuelle tidspunktet tilknyttet NAV Arbeid for omskolering, og mottok arbeidsavklaringspenger. Det Fredensborg her sier på en litt krøkkete måte er at folk som mottar sosialhjelp eller stønader fra NAV ikke er aktuelle hos Fredensborg, som med sine 2.500 utleieleiligheter trolig er av de aller største private utleiere i Oslo.


Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet saken og uttaler: "Det å ha et sted å bo er svært viktig for den enkeltes livskvalitet og forsørgelsesevne. Å bli utelukket fra leiemarkedet er etter ombudets syn svært inngripende. Ombudet mener det vil være uforholdsmessig inngripende overfor personer med nedsatt funksjonsevne å bli avskåret som leietaker basert på at man mottar arbeidsavklaringspenger eller andre stønader fra NAV, uten å foreta en nærmere vurdering av søkerens betalingsevne.

Ombudets konklusjon er at at Fredensborg Eiendomsselskap handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetslovens vern mot diskriminering i husleieloven § 1-8 jf diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4, når de avskjærer leietakere fordi de mottar arbeidsavklaringspenger og generelt stønad fra NAV, uten å foreta en konkret vurdering av søkernes økonomi."

En klok og viktig avgjørelse. Ta kontakt med meg dersom du får kunnskap om at Fredensborg direkte eller indirekte fortsetter sin lovstridige praksis. Jeg har sendt fram nedenstående spørsmål som Byrådet skal besvare overfor bystyret.

 


Spm 1

Hva er bydelenes erfaringer med utleiemarkedet i Oslo? Er det et tilstrekkelig utleiemarked tilgjengelig, også for den som selv ikke har tilstrekkelig betalingsevne uten å få bistand fra sosialtjenesten eller NAV?

Spm 2

Er det bydelenes erfaring at sosialhjelpsmottakere eller personer med arbeidsavklaringspenger fra NAV avvises i boligutleiemarkedet?

Spm 3

Foranlediger avgjørelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet en drøftelse med Fredensborg og de største aktørene for å sikre at Oslos vanskeligstilte på utleiemarkedet får nødvendig tilgang til bolig, og ikke lovstridig blir avvist?

 

 


Kommentarer   

0 #11 Anna L. 01-03-2013 12:37
Ble selv nektet å leie der da hun megleren fikk kjenskap til at jeg får dagpenger fra NAV, Dog det ikke er noe sosialhjelp, det er skattepliktig og pensjonspliktig inntekt som jeg har opparbeidet meg før jeg ble nedbemant fra min arbeidsplass! Hun ville ikke høre en gang en nærmere forklaring på hva det var for stønad jeg fikk(regnes for inntekt for noen som er i tvil!). Hjalp heller ikke at jeg har 30000 til depositum, så jeg trenger ingen sosialgaranti heller! Har prøvd å finne bolig i to mnd nå og føler meg helt maktesløs! Når man hører at jeg mottar dagpenger vil ikke de ha noe med meg å gjøre, både privat og på diverse byråer :sad: Har ikke råd å betale 8000-9000 kr.
0 #12 SA 25-01-2017 11:53
Jeg måtte vise arbeidskontrakt for å leie fra Fredenborg. Forsåvidt var de syn at jeg fikk leie der, trivdes aldri der.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode