Blindheimsaken. Høyesteretts dom

Dom 9. februar 1979 i l.nr. 13 B/1979:

Publisert:   Rt. 1979 s. 100

Parter:   Statsadvokat Jostein Erstad, aktor mot A (forsvarer høyesterettsadvokat Alf Nordhus).


Dommer Røstad: Oslo byrett avsa 30. mai 1978 dom med denne domsslutning:

"A, født 29/8 1916, dømmes for overtredelse av den militære strl. § 69, 1. ledd. første straffealternativ, jfr. 2. ledd, til fengsel i 75 - sytti-fem dager.

Fullbyrdelsen av straffen utstår i medhold av strl. § 52 flg. med en prøvetid på 2 - to - år uten tilsyn.

Han dømmes til å betale saksomkostninger til statskassen med kr. 7.500,- sjutusenfemhundre - kroner."

Saksforholdet og domfeltes personlige forhold fremgår av byrettens dom, som var enstemmig på alle punkter.

Domfelte begjærte fornyet behandling, subsidiært erklærte han anke over saksbehandlingen og lovanvendelsen. Høyesteretts kjæremålsutvalg fant ikke å kunne gi samtykke til fornyet behandling, jfr. lov av 29. mars 1900 § 209 annet ledd, men henviste anken til Høyesterett.

Ankebehandlingen har trukket ut, i første rekke på grunn av omberammelser foretatt etter anmodning fra forsvareren.

Under ankebehandlingen har forsvareren gjort utførlig rede for sakens bakgrunn og utvikling. Han har omtalt og utdypet ankemålene mot byrettens dom.

Som en av saksbehandlingsfeilene er anført at byretten - uten at noen som helst rettslig beslutning ble truffet - avslo en anmodning fra forsvareren om utsettelse av hovedforhandlingen. Anmodningen om dette var begrunnet med at forsvareren ønsket å gjøre seg kjent med materiale som var fremlagt i en nylig utgitt bok av William Colby, tidligere sjef for den amerikanske etterretningsorganisasjon CIA. Tiltalte og forsvareren mente at boken inneholdt stoff som kunne kaste lys over den virksomhet i Finland som A ble involvert i.

Videre er det påstått å foreligge en saksbehandlingsfeil ved at byretten nektet forsvareren å stille spørsmål til vitnet Wilhelm Evang, tidligere sjef for Etterretningstjenesten i Norge, om hvilke norske og finske myndighetsorganer som hadde klarert de etterretningsoppdrag som vitnet hadde uttalt seg om. Når forsvareren ikke fikk stille disse spørsmål, kunne man ikke få klarlagt om oppdragene i Finland var lovlig besluttet av norsk myndighet og om de var i samsvar med folkerettslige regler. Taushetsplikten etter den militære straffelovs § 69 forutsetter - etter forsvarerens mening - at det dreier seg om en lovlig tjenesteutøvelse.

Det hevdes videre som en saksbehandlingsfeil at byretten totalt synes å ha sett bort fra det grunnleggende prinsipp om at rimelig tvil skal komme en tiltalt til gode.

Utenom anken gjøres gjeldende som saksbehandlingsfeil et forhold som opprinnelig var anført som en del av begrunnelsen for begjæringen om fornyet behandling, nemlig at det er en feil når det i byrettens dom uttales: "Det fremgår også av tiltaltes egen forklaring at han gikk ut fra at opplysningene fortsatt var hemmelige, jfr. nedenfor." Tiltalte har - hevdes det - erkjent at han i 1953 da oppdragene ble utført, antok at disse var hemmelige. Han har imidlertid ikke erkjent at oppdragene var hemmelige på det tidspunkt da han gav opplysninger om disse.

Anken over lovanvendelsen grunnes på flere forhold.

Det hevdes at byretten har tatt feil ved tolkingen av begrepet "hemmeligheter". Dette uttrykk må tolkes strengt. Det kan ikke sies å foreligge en hemmelighet i lovens forstand når kunnskap om forholdet er nådd ut til andre enn dem som har hatt befatning med oppdragets forberedelse og gjennomføring. Da domfelte gav opplysninger om de oppdrag saken gjelder, var disse allerede kjent av mange.

Straffebudet i den militære straffelovs § 69 retter seg mot den som åpenbarer noe som er blitt ham betrodd i den militære tjenestes medfør. I dette ligger at det må være en forutsetning at det dreier seg om en lovlig tjenesteutøvelse slik som angitt under saksbehandlingsanken på dette punkt.

Byretten hevdes videre å ha foretatt en uriktig fortolkning av straffebudets reservasjon "uten skjellig grunn". I den helhetsbedømmelse som reservasjonen forutsetter, må inngå flere momenter enn dem byretten har tatt med. Man må således også ta i betraktning rettssikkerhetshensyn og almenhetens behov for - og krav på - objektiv informasjon om historiske forhold.

Forsvareren har lagt ned påstand om at byrettens dom oppheves, subsidiært at tiltalte frifinnes.

Aktor har påstått anken forkastet.

Han har anført at det ikke foreligger noen feil ved byrettens saksbehandling. Det var - etter hans oppfatning - berettiget av byretten å avslå anmodningen om utsettelse av hovedforhandlingen og om ytterligere avhøring av vitnet Wilhelm Evang.

Aktor mener videre at byrettens rettsanvendelse er riktig, sett ut fra det foreliggende saksforhold. Det må være klart at det forhold byretten har funnet bevist, fyller kravene for fellelse etter den militære straffelovs § 69. Tiltalte har ved de anledninger tiltalen gjelder, åpenbart noe som er blitt ham betrodd i den militære tjenestes medfør. Som offiser hadde han påtatt seg å utføre tjenesteoppdrag, og han pliktet etter loven å bevare taushet om det som var ham betrodd i medfør av denne tjeneste. I en sak som den foreliggende kan det ikke sies å ha vært "skjellig grunn" til å gi utenforstående opplysninger om oppdragene i Finland. Byretten har - etter aktors mening - med rette fremholdt at det må stilles strenge krav til reservasjonen "skjellig grunn" når det dreier seg om å åpenbare en militær etterretningshemmelighet.

Til anken som etter min oppfatning ikke kan føre frem, vil jeg bemerke:

Anken over saksbehandlingen.

Jeg anser det ikke som noen saksbehandlingsfeil at byretten avslo anmodningen fra forsvareren om utsettelse av hovedforhandlingen for at man skulle få skaffet til veie Colbys bok. Byretten har åpenbart gått ut fra at boken ikke kunne gi materiale til belysning av de omtalte oppdrag i Finland - en oppfatning som er blitt bestyrket gjennom dokumentasjon fra boken under ankeforhandlingen. For ordens skyld vil jeg bemerke at avgjørelse om sakens fremme ikke skal treffes ved kjennelse, men ved beslutning som ikke behøver gis begrunnelse.

Forut for hovedforhandlingen var oberst Wilhelm Evang - ved beslutning av Forsvarssjefen - blitt løst fra sin taushetsplikt "for så vidt angår den foreliggende sak og da så langt som det er nødvendig for å klarlegge den siktedes eventuelle straffeskyld for sine taushetsbrudd", jfr. i denne forbindelse straffeprosesslovens § 180 nr. 2. Om avhøringen av oberst Evang under hovedforhandlingen er protokollert:

"Adv. Nordhus ba tilført rettsboken:

At han ved spørsmål ønsket nærmere opplyst hvilke myndighetsorganer her i landet og i Finland som angivelig hadde klarert E-oppdrag som vitnet uttalte seg om. Aktor protesterte mot dette.

Dommeren bemerket at vitnet har oppgitt hvilket norsk myndighetsorgan som hadde godkjent oppdraget. Han kunne imidlertid ikke si hvilket finsk myndighetsorgan han hadde stått i forbindelse med.

Retten fant ikke å kunne pålegge vitnet å opplyse dette. Den kunne heller ikke pålegge vitnet å forklare seg om måten hvorpå han hadde mottatt godkjennelsen. Det vises til strpl. § 180."

Det protokollerte viser at oberst Evang under avhøringen gav opplysning om hvilket norsk myndighetsorgan som hadde godkjent oppdraget. Av byrettens dom fremgår at det var øverste politiske ledelse i Forsvarsdepartementet som hadde godkjent det. Av protokollatet fremgår videre at Evang ikke fant å kunne opplyse hvilke finske myndigheter han hadde hatt forbindelse med, og at retten ikke fant å kunne pålegge ham å gi slike opplysninger, og heller ikke å forklare seg om måten han hadde mottatt godkjennelsen på. Dette siste leser jeg - etter sammenhengen - som en henvisning til finske myndighetsorganer. Henvisningen i protokollatet til straffeprosesslovens § 180 forstår jeg som en henvisning til § 180 nr. 1 - at vitnet ikke kunne besvare spørsmål om sine kontakter i Finland uten å berøre forhold "som har betydning for rikets sikkerhet eller rettigheter i forhold til en annen stat", noe som i tilfelle Kongen måtte gi tillatelse til.

Jeg kan ikke se at det her er begått noen saksbehandlingsfeil. Vitnet Evang hadde forklart seg innen rammen av den fritakelse fra taushetsplikten som var gitt. Noen tillatelse av Kongen etter straffeprosesslovens § 180 nr. 1 forelå ikke.

Foranlediget av forsvarerens prosedyre - at det var en rekke spørsmål han ikke fikk anledning til å stille - bemerker jeg at rettsboken ikke inneholder noe protokollat om at forsvareren hadde fremsatt anmodning om å stille andre spørsmål til vitnet.

Ankemålet om at byretten har tilsidesatt prinsippet om at rimelig tvil skal komme en tiltalt til gode, kan åpenbart ikke føre frem. I domsgrunnene er det for hvert enkelt straffbarhetsvilkår uttalt hva retten har ansett bevist, og premissene etterlater ikke noen tvil om at bevisbyrdereglene er riktig anvendt.

Det ankemål mot saksbehandlingen som er fremsatt utenfor anken, kan heller ikke føre frem. Det angår bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og er unndratt fra Høyesteretts prøving.

Anken over lovanvendelsen.

Byretten har gjort utførlig rede for ved hvilke anledninger i 1976 og 1977 tiltalte har gitt opplysninger til utenforstående om oppdragene i Finland. Den har også - under henvisning til nærmere angitte dokumenter - fremholdt hva tiltaltes opplysninger gikk ut på. I domsgrunnene er det presisert at tiltalte har erkjent at disse dokumentene inneholdt riktige gjengivelser av de opplysninger han gav om Finlandsoppdragene.

Byretten har - ut fra det foreliggende saksforhold - lagt til grunn at oppdragene i Finland var å anse som hemmelige da domfelte i 1976 og 1977 gav opplysninger om disse. Byretten har her - etter min mening - bygd på en riktig lovforståelse. Den omstendighet at kunnskap om oppdragene kan ha nådd ut til enkelte som ikke hadde vært involvert i virksomheten, fratar dem ikke karakteren av hemmeligheter. Høyesterett har for straffebudene i straffelovens §§ 90 og 91 lagt til grunn at den straffbare handling må gjelde et forhold som på forhånd er så lite kjent at det kan betraktes som en hemmelighet, se Rt. 1968 side 486 og 1977 side 1179. Dette krav må - ut fra domsgrunnenes beskrivelse av tiltaltes forhold - anses fylt i denne sak som for øvrig gjelder overtredelse av den militære straffelovs § 69. Dette straffebud gjelder røping av "tjenestehemmeligheter" - et begrep som har et atskillig videre innhold enn begrepet "hemmeligheter" som omhandlet i straffelovens § 90. Se uttalelse om dette i Rt. 1965 side 987. Heller ikke den omstendighet at man i Finland har vært klar over at det har foregått en viss spionasjevirksomhet fra finsk territorium, at det har vært kjent i Finland at finske borgere er blitt dømt for slik virksomhet, og at det i Finland er kommet ut en roman som omhandler slik virksomhet, kan - slik jeg ser saken - frata de norske oppdragene deres karakter av å være hemmelige.

Uttalelsen i domsgrunnene om at opplysningene om oppdragene i Finland fortsatt var hemmelige da tiltalte i 1976 og 1977 "røpet opplysningene som nevnt i tiltalebeslutningen", leser jeg slik at det da var ukjent at norsk etterretningsvesen hadde vært involvert i denne virksomhet. Jeg bemerker at det tiltalebeslutningen går ut på, er at tiltalte skulle ha gitt opplysninger "om tjenesteoppdrag han utførte i Finland i 1953, som ledd i etterretningsvirksomhet".

Byretten har videre lagt til grunn at tiltalte har åpenbart hemmeligheter ved å gi opplysninger som nevnt. Jeg mener byretten her bygger på en riktig lovforståelse. For oppfyllelse av lovens vilkår "åpenbarer" har det vært ansett tilstrekkelig at hemmeligheten er meddelt noen, selv om det bare er til en eneste person som ikke kjenner den og ikke skal kjenne den, se uttalelser hos Kjerschow side 349 og C. J. Fleischer "Militær Straffelov" side 145. Jeg vil for øvrig bemerke at det er dokumentert fra lydbåndopptak av samtalen mellom A og Ivar Johansen at tiltalte gav opplysningene ved den anledning etterat Johansen hadde bedt A "løfte på sløret".

Når det så gjelder spørsmålet om det her dreier seg om lovlig tjenesteutøvelse, har byretten lagt til grunn at oppdragene var godkjent av øverste politiske ledelse av Forsvarsdepartementet. Dette er en bevisbedømmelse som må legges til grunn ved behandlingen av anken. På dette grunnlag er jeg enig med byretten når den uttaler at vedtaket er truffet av rette myndighet. Det må etter min mening ligge i sakens natur at disse oppdrag ikke behøver behandles av Kongen i statsråd eller av Stortinget, slik forsvareren har gjort gjeldende. Hvilken betydning det ville hatt for taushetsplikten om det hadde foreligget kompetansemangel, går jeg ikke inn på. Jeg går heller ikke inn på sakens folkerettslige side, idet jeg er enig med byretten i at det i relasjon til offiserers taushetsplikt må være tilstrekkelig at taushetsplikt følger av interne rettsregler.

Jeg mener således at byretten har anvendt loven riktig når den er kommet til at det faktiske forhold som er funnet bevist, dekkes av det objektive gjerningsinnhold i den militære straffelovs § 69. Retten har videre funnet det bevist at tiltalte har handlet forsettlig.

I spørsmålet om tiltalte har hatt "skjellig grunn" til å bryte tausheten, viser jeg til byrettens utførlige redegjørelse for tiltaltes anførsler på dette punkt og for de motstående hensyn som byretten nevner. Byretten konkluderer med "at de grunner som tiltalte har påberopt seg, ikke er av en slik art at de kan gjøre åpenbarelsene straffri".

Etter § 69 i den militære straffelov må domstolene ut fra en helhetsvurdering ta stilling til om det har vært skjellig grunn til å bryte taushetsplikten. I Høyesteretts kjennelse i Rt. 1974 side 740 er om denne regel blant annet uttalt:

"Den vurderingsnorm som retten her følger, må legge vekt på de samfunnsmessige hensyn som ligger bak denne lovbestemmelse; den skal være et vern om særdeles beskyttelsesverdige interesser som den enkelte ikke uten videre kan sette til side. Det kan derfor ikke være tiltaltes personlige skjønn om hvorvidt han har skjellig grunn til brudd på taushetsplikten, som er avgjørende; en slik forståelse ville kunne gjøre taushetsplikten helt betydningsløs. Det er åpenbart at det skal særdeles sterke grunner til for at det skal være straffritt å bryte den militære taushetsplikt."

Ut fra dette prinsipielle syn som jeg bygger på, mener jeg at byretten har lagt til grunn en riktig lovforståelse når den er kommet til at tiltalte i det foreliggende tilfelle ikke hadde "skjellig grunn" til å bryte taushetsplikten. Byretten har - etter mitt skjønn med rette - understreket at det må stilles strenge krav til "skjellig grunn" når det dreier seg om å åpenbare en militær etterretningshemmelighet. Jeg er i det hele enig i den totalvurdering byretten her har foretatt, også hensett til de momenter som forsvareren har fremholdt i anken på dette punkt.

I prosedyren har det vært sterkt understreket at det her gjaldt opplysninger om forhold som allerede lå et kvart århundre tilbake i tiden. Dette moment som i enkelte land har begrunnet regler om opphør av taushetsplikt i relasjon til visse hemmeligheter, har hos oss sin plass i domstolenes helhetsvurdering av reservasjon "skjellig grunn". Det vil være en lovgiversak å avgjøre om dette hensyn skal gis en sterkere plass enn det nå har.

Jeg er kommet til at anken ikke på noe punkt kan gis medhold.

Jeg vil således stemme for denne

kjennelse:

Anken forkastes.

Dommer Tønseth: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

Dommerne Michelsen, Sinding-Larsen og Bølviken: Likeså.


Av byrettens dom (dommer Eivind Hanssen med domsmenn):

A, født 29/8 1916, lektor, ingen å forsørge, formue ca. kr. 25.000,-, inntekt kr. 140.000,-. Han er tidligere utstraffet.

Ved tiltalebeslutning av 17. november 1977 utferdiget av Statsadvokatene i Eidsivating er han satt under tiltalte ved Oslo byrett til fellelse etter den militære straffelovs § 69, 1. ledd, 1. straffalternativ, jfr. 2. ledd. for uten skjellig grunn å ha åpenbart hva det i den militære tjenestes medfør er blitt ham betrodd eller ved lov eller annen gyldig bestemmelse er betegnet som tjenestehemmelighet,

ved våren 1976 i Oppegård til Ivar Johansen og sommeren 1977 på Sørlandet til avisen Ny Tid og i Oslo til N.R.K-Fjernsynet uten skjellig grunn å ha gitt opplysninger om tjenesteoppdrag han utførte i Finland i 1953, som ledd i etterretningsvirksomhet, som han etter tjenestens art var på det rene med skulle holdes hemmelig.

Tiltalte har ikke erkjent seg skyldig.

Tiltalte gjennomgikk befalsskole i 1937/38 og tjenestegjorde som sersjant i Hæren. Etter krigsutbruddet deltok han i kampene i Norge, bl.a. i Østfold. Han dro til Sverige høsten 1940 og videre til England våren 1941. Etter militæropplæring der gikk han inn i Kompani Linge. Våren 1943 ble han sendt til Norge hvor han deltok i "illegale" militære formasjoner. Han gjennomgikk Krigsskolen i 1945/46 og tjenestegjorde deretter i Hæren. Høsten 1949 ble han avgitt til Forsvarsstaben hvor han arbeidet i Etterretningstjenesten. Arbeidet besto vesentlig i instruksvirksomhet, særlig i sabotasje. Våren 1953 fikk han en forespørsel om han var villig til å ta et oppdrag i Finland. Det dreiet seg om instruksjonsvirksomhet. Han påtok seg oppdraget og dro til Helsinki ca. 15/4 1953. Han ble der kontaktet av en attaché ved Den norske ambassade. Denne orienterte ham om oppdraget. Han skulle instruere finner i sabotasje, våpenbruk og etterretningsvirksomhet. Finnene skulle senere drive etterretningsvirksomhet i Sovjet-Samveldet. Oppholdet i Helsinki varte i ca. 1 mnd. Noe senere samme sommer ble han påny anmodet om å ta et lignende oppdrag i Finland. Han påtok seg også dette og var der i ca. 14 dager. Instruksjonsvirksomheten ble denne gang drevet i en hytte i Nord-Finland.

Tiltalte har forklart at han kort tid etterpå fikk følelsen av at det var noe kriminelt og avskyelig han hadde vært med på i Finland. Han søkte seg derfor over i en annen stilling i Forsvaret. I 1966 søkte han avskjed og gikk over i sivil virksomhet. Han begynte samtidig å studere filologi med moderne historie som hovedfag. Han ble ferdig i 1974.

Våren 1976 ble tiltalte kontaktet av vitnet Ivar Johansen. Johansen hadde siden 1972 samlet opplysninger om hemmelige tjenester i Forsvaret. Det var hans mening å skrive en bok på grunnlag av opplysningene. Johansen gjorde tiltalte oppmerksom på dette og tiltalte ga en del opplysninger om de foran nevnte oppdrag i Finland. Det notat som Johansen satte opp på grunnlag av opplysningene er inntatt som dok. 1 i den fremlagte mappe med skriftlige bevis. Etter at Johansen hadde innhentet en del opplysninger på annet hold, hadde han kort tid etterpå et nytt møte med tiltalte. Han fortalte tiltalte at han hadde konferert med andre, og tiltalte ga en del supplerende opplysninger. Johansens notater fra dette møte er inntatt som dok. 2. På grunnlag av de opplysninger Johansen hadde fått bl.a. fra tiltalte skrev han en artikkel i avisen Ny Tid, nr. 29 for 21/7-77 (inntatt som dok. 3). Tiltaltes navn ble ikke nevnt i artikkelen. Opplysningenes riktighet ble bestridt i en annen avis. Vitnet Ingolf Teigene som da var journalist i Ny Tid, fikk av sin sjef i oppdrag å kontakte tiltalte for å få bekreftet opplysningene. Tiltalte var villig til dette. Teigene skrev en artikkel på grunnlag av intervjuet. Den ble inntatt i nr. 30 for 30/7-77 (inntatt som dok. 4). I artikkelen fremstår tiltalte som opphavsmann til opplysningene.

Tiltalte gjentok opplysningene i et intervju i "Dagsrevyen" 27/7-1977. Utskrift av lydbånd-opptaket er inntatt i nevnte mappe som dok. 5. Tiltalte ble også intervjuet om Finlandsoppdragene i Radioens dagsnyttredaksjon 29/7-1977, og i radioprogrammet "Ukeslutt 30/7-77". I disse intervjuer ble det gikk få konkrete opplysninger. De er inntatt som henholdsvis dok. 6 og 7.

Tiltalte har erkjent at disse dokumentene inneholder riktige gjengivelser av de opplysninger han ga om Finlands-oppdragene. Han har videre erkjent at det her dreier seg om tjenestehemmeligheter som var betrodd ham under hans tjeneste i Forsvarsstaben. Etter at han var begynt der, undertegnet han 12/1-49 en taushetserklæring (inntatt som dok. 8.)

Tiltalte har hevdet at han ikke har åpenbart en hemmelighet i lovens forstand. Opplysningene var kjent. Redaktør, tidligere major Chr. Christensen, kjente til saken. Han hadde ikke fått opplysningene under sin tjeneste i Forsvaret. Professor, tidligere statsråd, Gunnar Bøe, fortalte åpent om saken til Ivar Johansen. Det var avsagt dommer i Finland mot finner som hadde latt seg verve som agenter. Etterretningsvirksomheten var omtalt i en bok som den tidligere finske forsvarsminister Skog hadde utgitt i 1972 og likeledes i en bok av Esa Antakla som i år er utkommet på norsk.

Retten bemerker at den etterretningsvirksomhet som saken gjelder må betraktes som hemmelig selv om redaktør Christensen kjente til den. Han anså formentlig også saken som hemmelig, idet han ikke hadde offentliggjort noe om den før tiltalte fremkom med opplysningene. Det er ikke bevist at professor Bøe har fortalt Ivar Johansen noe om de oppdrag saken gjelder. Det er på det rene at Bøe nektet å etterkomme en anmodning fra Johansen om å gå god for de opplysninger Ny Tid brakte i nr. 29 for 1977.

Det må antas at flere stater har vervet finner til etterretningsvirksomhet i Sovjet. Det er riktig at finner ved hemmelig rettergang er dømt for slik virksomhet og at det er fremkommet enkelte sparsomme opplysninger om denne virksomheten i Finland. Det er ikke bevist at det er fremkommet opplysninger om de oppdrag saken gjelder.

Det fremgår også av tiltaltes egen forklaring at han gikk ut fra at opplysningene fortsatt var hemmelige, jfr. nedenfor.

Også vitnet Johansen gikk ut fra at det dreiet seg om forhold som ikke var kjent. Han foretok derfor undersøkelser for å søke å få verifisert tiltaltes opplysninger. Også artikkelen i Ny Tid nr. 29 for 1977 er det gått ut fra at det dreier seg om avsløringer av den hemmelige tjenesten, d.v.s. om nye opplysninger.

Retten legger til grunn at opplysningene om oppdragene i Finland fortsatt var hemmelige da tiltalte i 1976 og 1977 røpet opplysningene som nevnt i tiltalebeslutningen.

Tiltalte hevder subsidiært at opplysningene ikke kan ansees for hemmelige i det vedtaket om tiltaltes oppdrag i Finland er ulovlig, idet det ikke ble truffet av kompetente norske myndigheter. Med støtte fra professor dr. jur. Eckhoff har han hevdet at vedtaket skulle vært godkjent av Kongen, d.v.s. Regjeringen, jfr. Grl. § 25. Vedtaket var meget viktig. Det dreiet seg om en aksjon som nærmest kan sammenlignes med USA' U-2 operasjoner. Vervingen av de finske agenter må ansees som forøkelse av Krigsmakten. Stortingets godkjennelse skulle derfor vært innhentet, jfr. samme bestemmelse.

Daværende sjef for Etterretningstjenesten, oberst Evang, har som vitne forklart at oppdragene var godkjent av rette myndighet, den øverste politiske ledelse i Forsvarsdepartementet. Retten går ut fra at det forelå instruks eller reglement for Etterretningstjenesten som også inneholdt regler om delegasjon av myndighet. Etter det som vitnet har opplyst, legger retten til grunn at vedtaket er truffet av rette myndighet. Det er ikke fra noen offentlig myndighet fremkommet noe om at vedtaket ikke skulle være lovlig. Retten bemerker for øvrig at et etterretningsoppdrag som etter sin art er hemmelig, også må ansees som hemmelig selv om vedtaket om oppdraget ikke var truffet av rette myndighet i etterretningstjenesten.

Tiltalte hevder at han hadde skjellig grunn til å åpenbare hemmelighetene. Som nevnt har han forklart at han etter at han kom hjem angret på det han hadde vært med på. Dette særlig fordi det foregikk i Finland uten at finske myndigheter hadde godkjent det. Han fikk etterhvert en annen livsholdning, og han følte at han hadde vært med på en alvorlig ulovlighet. Dette plaget ham, og han ønsket å lette sin samvittighet ved å offentliggjøre det hele. Under filologistudiene fikk han særlig interesse for moderne historie. Ut fra dette fant han også grunn til offentliggjøring. Almenheten hadde krav på å få vite det som var skjedd. Det var gått lang tid, ca. 25 år, slik at en offentliggjøring ikke lenger kunne skade noen. Saken var ikke av særlig viktighet. Han følte seg provosert til å gi nye opplysninger da artikkelen i Ny Tid nr. 29 ble bestridt av en embetsmann. Tiltalte har også henvist til følgende setning i den taushetserklæring som han har avgitt:

"Jeg er også således kjent med at mitt taushetsløfte på ingen måte berører mine rettigheter som norsk statsborger".

Tiltalte har forklart at han ikke fant grunn til å spørre sine oppdragsgivere om det var noe i veien for å røpe hemmelighetene.

I sin kommentar til straffeloven side 349 uttaler Kjerschow i forbindelse med § 121 som gjelder åpenbaring av hemmeligheter at nødstilstand, pliktkollisjon eller lign. kan være skjellige grunner til å åpenbare hemmeligheter.

Retten antar at det skal mere til for at det skal foreligge skjellig grunn til å åpenbare en hemmelighet av den art det her er tale om, en militær etterretningshemmelighet.

Retten finner at de grunner som tiltalte har påberopt seg, ikke er av en slik art at de kan gjøre åpenbarelsene straffri. Det var heller ikke disse grunner som direkte førte til åpenbarelsen. Tiltalte tok ikke selv noe initiativ. Det var henvendelsen fra Ivar Johansen som var den direkte foranledning til at tiltalte ga opplysningene. Johansen hadde som nevnt fortalt tiltalte at han i flere år hadde søkt å få tak i opplysninger om hemmelige tjenester, og at han hadde tenkt å skrive en bok om dette.

Under enhver omstendighet burde tiltalte ha forelagt spørsmålet om åpenbarelsen for Etterretningstjenesten før han foretok seg noe.

Retten har ikke funnet grunn til å ta standpunkt til om oppdragene i Finland var godkjent av de rette finske myndigheter. Spørsmålet antas ikke å være av betydning for saken.

Retten finner det bevist at tiltalte har forholdt seg slik som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han har handlet forsettlig. Han var klar over at det dreiet seg om tjenesteopplysninger som han hadde fått som tjenestemann i det militære og at disse var hemmelige. Han var videre klar over at han åpenbaret disse og at dette var rettsstridig av ham. Han blir derfor å dømme i samsvar med tiltalebeslutningen for overtredelse av den mil. strl. § 69, 1. ledd, første straffealternativ, jfr. 2. ledd.

Straffen settes i samsvar med aktors påstand til fengsel i 75 dager. Det er i skjerpende retning lagt vekt på at åpenbarelsen kunne skade vårt forhold til en nabostat. Det er videre lagt vekt på at tiltalte hadde vært offiser i en rekke år og bl.a. tjenestegjort fire år i etterretningstjenesten. I formildende retning er det lagt vekt på at åpenbarelsen fant sted først etter at det var gått lang tid.

Retten finner at hverken hensynet til den offentlige lovlydighet eller hensynet til å avholde tiltalte fra nye straffbare handlinger gjør det påkrevet å fullbyrde straffen. Den har bl.a. lagt vekt på at tiltalte gjorde en betydelig innsats under krigen og på hans alder. Fullbyrdelsen av straffen utstår med en prøvetid på 2 år uten tilsyn, jfr. strl. §§ 52 flg. - - - 

Tilbake til hovedsiden.