Mappa mi

En framstilling av det jeg har gjort og gjør innenfor jobb, politikk og samfunnsliv.

Utdanning/arbeid

Realskole  - her elevrådsmedlem 1969/70 (1971),

folkehøgskole - her nestleder i elevrådet (1972),

siviltjeneste ved Konglelunden Sykehjem/Oslo krets av Blå Kors og FN-sambandet/Norsk Ungdoms FN-Forbund (1970/71),

informasjonssekretær Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF (1972),

miljøarbeider Daleløkken behandlingshjem for autistiske barn (1973),

sekretær Sosialistisk Valgforbund (1973),

informasjonleder Pax Forlag A/S (1973/77),

fungerende kommunalråd for byutvikling Oslo Rådhus juli/aug/sept. 1989,

perioden 1991-95 permisjon for å være kommunalråd for helse- og sosial på heltid i Oslo Bystyre som nestleder i bystyrets helse- og sosialkomite,

kontorsjef Gyldendal Norsk Forlag A/S fra 1977 til 2015.

 

Fredsbevegelse

Leder Fredskontoret i Fredrikstad (1967/69),

sekretær Norsk Ungdoms FN-Forbund, avd. Fr.stad (1970/73),

styremedlem FN-sambandets Østlandsavdeling (1970/71),

medlem av arbeidsutvalget i Folkereisning mot Krig (1973/75),

medlem som repr. for SV i Støttekomiteen for Narve Trædal (1974/75),

rådsmedlem Norges Fredsråd (1976/82),

styremedlem Norges Fredsråd (1978/80),

medlem Asta Wolds fredslegat (1980 til idag, fra 1990 som leder),

medlem SV's utenrikspolitiske utvalg (1979/91). 

 

Parti

Sekretær Kråkerøy AUF (1966/67),

styremedlem/sekretær Fredrikstad krets av AUF (1966/71),

skoleleder Trosvik AUF (1967/68),

viseformann Centrum AUF (1968/69),

styremedlem Fredrikstad AUF (1970/71),

formann Halden AUF (1971/72),

politisk leder/styremedlem AUF i Østfold (1969/72),

styremedlem Fredrikstad Arbeiderparti (1970/71),

styremedlem Halden Arbeiderparti (1971/72),

styremedlem Stovner SV (1974/75),

formann/nestformann Sinsen/Rodeløkka SV (1975/79),

styremedlem Oslo SO (1980/82).

internasjonalleder i SV (2007 - 2011),

medlem av SVs landsstyre (2007 - 2011).

Medlem av SVs kommunapolitiske arbeidsgruppe 200.

P.t. medlem av representantskapsmedlem Oslo SV og  styremedlem Alna SV.

 

Media/forlagsbransje

Skoleavisredaktør Frydenberg Videregående skole (1969/70),

Styremedlem Pax Forlag A/S (1975/81),

bedriftsforsamlingsmedlem Pax Forlag A/S (1973/91),

redaktør/redaksjonsleder/redaksjonsmedlem avisa Ikkevold (1973/92),

styremedlem/varamedlem Troll Trykk/Troll Sats A/S (1977/90),

styreleder/styremedlem Rosenkrantz Bokkafé A/L (1980/82),

styremedlem avisa Ny Tid (fra 1989-95, fra 1990-95 som styreleder),

medforfatter til følgende bøker: "Overvåking i Norge" (Pax Forlag 1979), "Vekterstaten" (Pax Forlag 1981), "CIA i Europa" (Pax Forlag 1979), "Pax Leksikon" (1979), "Bombemålet Norge" (FMK 1984), "De kaller det forsvar ...." (Troms SO 1989),"Makt og langkølle" (Tiden Norsk Forlag 1989) og Tanner: Spionen som elsket sin neste - etterord (Pax Forlag 1978).

Styremedlem i ukeavisa Kommunal Rapport 2005 - 2009).

En rekke artikler i dagspresse og tidsskrifter, samt altså ansatt i forlagsbransjen (Pax/Gyldendal) fra 1973 til i 2015.

 

Diverse

Medlem representantskapet Ungdommens Selvbyggerlag (1980),

styremedlem Bjørka Borettslag (1986/93),

varamedlem representantskapet i OBOS (1993/95),

medlem representantskapet i OBOS  1995-1997.

Meddommer/lagrettemedlem Borgarting Lagmannsrett 2000 - 2004.

Tingsrettsmedlem 2008 - 2014.

 

Verv oppnevnt av Stortinget

Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret (1990-1998, og 2001-2013 ),

medlem Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige (1990-1998 og 2001-2013). 

 

Verv som kommunalt folkevalgt

 

Bystyreperioden 1983 - 1987:

leder i Sosialstyrets distriktsutvalg 18 Furuset/Lindeberg (1984/87)

 

Bystyreperioden 1987 - 1991:

Medlem Oslo bystyre (1988/95),

1. varamedlem Formannskapet (1988/92),

varamedlem Bystyrets byutviklingskomite (1988/89),

varamedlem Bystyrets helse- og sosialkomite (1988/91)

Medlem av Helserådet (1987),

medlem Oslo kommunes barnevernsutvalg (1987/88),

varamedlem Oslo kommunes helse- og sosialstyre (1987/88),

medlem tilsynskomite Kveset Ungdomshjem (1986/91, fra 1989 som leder),

varamedlem styret Furuset MS-hjem (1985/88) 

 

Bystyreperioden 1991 - 1995:

Medlem Oslo bystyre (1991-95),

medlem og nestleder av Bystyrets helse- og sosialkomite (1991- 95),

medlem av Kommunenes Sentralforbund - Landstinget (fra 1992 til 1995),

varamedlem til Kommunenes Sentralforbund - Landsrådet (fra 1992-95),

varamedlem Samarbeidsutvalget Oslo/Akershus om fylkesplanlegging (1991-95),

medlem av Bystyrets tilsynsutvalg (1993-95),

varamedlem til Administrasjonsutvalget/forretningsutvalget Oslo Bystyre (1991 - 95)

medlem Kommunenes Sentralforbund - Fylkesstyret for Oslo (1994-95).

 

Bystyreperioden 1995 - 1999:

Varamedlem Oslo Bystyre 1995 til 1999,

varamedlem bystyrets helse- og sosialkomite 1995 til 1999,

medlem Oslo kommunes kontrollutvalg (1995 til 1999).

 

Bystyreperioden 1999 - 2003:

Medlem av bystyret og bystyrets finanskomite fra 1999 til 2003

Varamedlem Kommunenes Sentralforbund - Fylkesstyret for Oslo fra 1999 til 2004.

Medlem av Kommunenes Sentralforbund - Landstinget fra 1999 til 2003.

Medlem av Kommunenes Sentralforbund - Landsstyret fra 1999 til 2003.

 

Bystyreperioden 2003 - 2007:

Medlem av Oslo Bystyre og bystyrets finanskomite fra 2003 til 2007

Varamedlem Kommunenes Sentralforbund - Fylkesstyret for Oslo 2003 - 2007

 

Bystyreperioden 2007 - 2015:

Medlem av Oslo bystyre og bystyrets finanskomite

 

Verv i KS 2004- til i dag

Medlem av sentralstyret i KS fra fra 2004 til 2015, varamedlem fra 2015 til i dag

Medlem av KS Landstinget fra 2004 - 2008

Varamedlem styret i avisa Kommunal Rapport AS fra 2004, styremedlem fra 2005  til 2009.

Medlem Europapolitisk forum, kontaktorgan mellom mellom sentrale, regionale og lokale myndigheter samt Sametinget fra 2004 til i dag

Varamedlem i Europarådets Kommunalkongress - Congress and Local and Regional Authorities of Europe fra 2004-2008)

Styremedlem og styreleder i Ressurssenter for omstilling i kommunene, Stjørdal, fra 2006 til 2018

 

Rettsapparatet 

Listesaken: Oslo Byrett 4. april 1979 dømt til 1 års fengsel, hvorav 60 dager ubetinget i den såkalte listesaken. Dommen stadfestet i Høyesterett 28. november 1979. Høyesterettsdom av 28. nov. 1979

For informasjon om "listesaken" se

- Artikkel i festskriftet til Alf Nordhus: Den hete sommeren 1977

- Svein Erik Bakken, John Arne Markussen og  Kai Rosenbergs bok "Norske redaktører, voktere av enigheten : en rapport om listesak, Loran C og partiske nyheter" Ny Dag 1979

- Jan Otto Hauges "Spionen som ble vekk". PaxForlag 1982

- Halvor Elvik (red): "Politi, presse og overvåking" Pax Forlag 1982

- Ivar Johansens eget, skriftlige bidrag, er bl.a. kapitler i bøkene "Overvåking i Norge", "CIA i Europa", og "Makt og langkølle".

Ivar Johansen ble bl.a. dømt for å ha skaffet seg informasjon om Forsvarets elektroniske etterretningsstasjoner. I dag legger E-tjenestens selv ut info om stasjonene på internett, se her.

Blindheimsaken:

Vitneforklaring i sak mot major Svein Blindheim i Oslo Byrett 19. januar 1978. Høyesterettsdom av 9. febr. 1979

Knutstadsaken: Vitneforklaring i sak mot Staten reist av byråsjef Erik Knutstad, Utenriksdepartementet i Eidsivating Lagmannsrett november 1979. Om Knutstadsaken.

Injuriesak VG: Oslo Byrett 14. august 1980. Injuriesak av Ivar Johansen mot VG. 10 utsagn kjent døde og maktesløse, Johansen tilkjent kr. 10.000 i oppreisning og kr. 24.000 i saksomkostninger

Ikkevoldsak 1: Anmeldt av Forsvarssjefen for artikkel Ikkevold i sept. 1981 med oversikt over forsvarsanlegg. Etterforsket av Politiets Overvåkingstjeneste gjennom bl.a. rettslig avhør i Oslo Byrett. Saken henlagt i 1982.

Les mer i boka Lars Aarønæs: - truer rikets sikkerhet: Ikkevold-saken og ytringsfriheten

Ikkevoldsak 2: Oslo Byrett 29. mai 1985 dømt for overtredelse av straffelovens p.grf. 90 og 91. Høyesterett opphevde ved dom av 23. mai 1986 dommen p.g.a. mangelfulle domsgrunner. Oslo Byrett 9. des. 1986 dømt for overtredelse av straffelovens p.grf. 90 og 91 til ubetinget fengsel i 6 måneder. Frifunnet ved Høyesteretts dom av 17. august 1987. Høyesterettsdom av 23. mai 1986

Høyesteretts dom av 17. aug. 1987

Rettspraksis ble annerledes etter dette. Morsomt var særlig det omfattende intervjuet Ikkevold-redaksjonen hadde med den daværende norske etterretningssjefen Egil Eikanger i 1988. Intervjuet førte til at e-sjefen ble sparket fra sin stilling.

Og naturligvis registrert med mappe hos Overvåkingspolitet. Lundkommisjonen skriver i sin rapport, pkt. 9.5.3.4: "kommisjonen finner det klart at personer som sto bak eller var aktive i kampanjer med sikte på å avdekke forhold Forsvaret mente burde holdes hemmelig, kunne registreres av Overvåkingstjenesten, jf bestemmelsene i overvåkingsinstruksens paragraf 2".

 

Les forøvrig:

Om oppvekst og lokalt fredsarbeid i Fredrikstad: Fredrikstad bys historie, side 151 og utover

Om journalistisk virksomhet: Bjarne Kvam: Etterforskende journalistikk, side 78 og 79, hvor han bl.a. skriver: "Ivar Johansen og avisen Ikkevold regnes blant pionerende i etterforskende journalistikken."


Kommentarer   

0 #1 lena nørstrud 17-02-2010 02:51
får jeg lov å dele det som engasjerer meg med "mine venner" på facebook??? vi på landsbygda blir engasjert av alt hårreisende som skjer;-))
0 #2 Ivar Johansen 17-02-2010 08:57
Lena: naturligvis kan du det
0 #3 Jan-David 08-09-2011 23:41
Lykke til. Håper på det beste i komunevalget!

Legg til kommentar