Annet

Saxegaards gate 1- 3

Sakens kjerne er at det er et uomtvistelig faktum at kommunen ga beboerne i Saxegaards gate et krystall-klart løfte om at ingen av beboerne måtte fraflytte sine leiligheter i forbindelse med salget. Alle beboerne ville få tilbud om tidsubestemte (evigvarende) kontrakter. Kommunens løfte viste seg raskt å være uten innhold. I løpet av få uker sa den nye eieren opp samtlige leietakerne i gården, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet salget.

Budsjett 2004 – Budsjettjustering på grunn av redusert skatteanslag

”Man sparer penger på å lukke og slukke, mens det koster dyrt å gi langsiktig, psykiatrisk omsorg”. Dette skrev en journalist i avisa Nationen forleden under henvisning til den massive dokumentasjon vi de siste dager har fått om et psykisk helsevern som totalt svikter i forhold til svært hjelpetrengende som ber om hjelp. Konsekvensen er særs alvorlig for den hjelpetrengende. Men det er også alvorlig for lokalmiljøet og bysamfunnet. Trikkedrap og drosjedrap skaper utrygghet. Mange blir redd for å ferdes ute, sa jeg bl.a. når bystyret drøftet justrering av kommunebudsjettet for 2004.

Salg av Vøyensvingen 14, 16 og 18

Kommunen trenger en sosial politikk, og må bistå de som ikke er i stand til å skaffe bolig i det ordinære boligmarked. Det er en offentlig oppgave å sikre alle et tak over hodet. Vi støtter en politikk som går ut på å få en mer hensiktsmessig spredning av den kommunale boligmasse, men da må kommunen være en like aktiv kjøper som selger. Når Byrådet i fjor solgte 182 leiligheter, men kun kjøpte 93, går dette den gale veien.Det foreliggende prosjekt mener SV er uklokt, sa jeg bl.a. da byrådet ville selge kommunale leiligheter i Vøyensvingen.

Anke over vedtak fattet av Grorud bydelsutvalg

Det er liten tvil, ordfører. Den borgerlig styrte Staten sulteforer kommunene og gir ikke Oslo kommune tilstrekkelige økonomiske rammer til at vi kan gi byens innbyggere den ønskede velferd og livskvalitet. Ja, selv mange av de statlige reformer Stortinget vedtar at kommunene skal gjennomføre, er klart underfinansiert. sloss også for å øke bydelenes budsjettrammer. En SV-styrt kommune ville gitt bydelene økte budsjettrammer på rundt 200 millioner kroner. Og det er grunn til å minne om at SV og Arbeiderpartiet – innenfor vårt salderte budsjettalternativ for 2004 – foreslo å øke budsjettrammen for bydel Grorud med 6,7 millioner, sa jeg  bl.a. da bystyret behandlet anke over vedtak i Grorud bydelsutvalg.

Reiselivsplan for Oslo

Den kanskje aller beste markedsføring vi kan gjøre er hvordan forholdene legges til rette for de turister som besøker i Oslo. Hvordan de , når de kommer hjem, beskriver sine opplevelser i Oslo er den aller viktigste markedsføring vi kan få. Da er det ikke noen god attest og referat de vil gi med a)- et Vigelandsanlegg i forfall, b)  et sentrum hvor offentlige toaletter totalt er fraværende, med den forsøpling dette fører til, c) et sentrum som preges av biler og støy, i motsetning til for eksempel gågata Strøget i København, d) hvor det vrimler av turister og handlende som storkoser seg eller e) et sentrum som forsøples både på grunn av mangel på søppelkasser og rengjøring, men også gjennom den visuelle forsøpling grell reklame som konkurrerer om vår oppmerksomhet i byens hovedgater representerer, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet reiselivsplanen.

Forslag til budsjett 2004

La meg ta to eksempler: Byrådet foreslår at de som er avhengig av praktisk bistand i hjemmet, for eksempel pga sterk funksjonshemming, og har en inntekt fra beskjedne kr 113 000 nå ikke lenger skal ha et tak for hvor mye de skal betale. Dermed skal den enkelte funksjonshemmede, som vi hørte i media i går, påføres årlige merkostnader på for eksempel 80 000 eller formidable 600 000 i året.  Jeg vil nevne et eksempel til: De som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold og trenger økonomisk sosialhjelp for å klare seg. De fattigste må neste år klare seg med ennå litt mindre. De fortjener ikke prisjusterte satser, sier bystyreflertallet. Det underliggende budskap er: De funksjonshemmede og sosialhjelpsmottagerne bør bidra mer til fellesskapet. År for år blir Oslo litt mindre rettferdig., sa jeg bl.a. da bystyret behandlet kommunebudsjettet for 2004.

Kommunal konkurranse KF - Regnskap 2002

Jeg merker meg at finansbyråden i media hevder at det ikke nødvendigvis er slik at kommunen selv bør levere internanbud. Det private markedet er nå velfungerende med mange seriøse aktører, sier byråden til Dagsavisen. Høyre ønsker konkurranseutsetting av alle kommunale sykehjem, men er altså ikke fremmed for at dette markedet i sin helhet overlates til private. Vi har ikke noe velfungerende marked, og byrådet har selv i en tidligere sak til bystyret understreket at en har færre som leverer anbud og prisene er høyere enn før. Vi begynner også å se monopoltendenser og at det kun er noen få, store konserner som deltar. Høyre ser altså ut til å kunne mene at dette er ok, og at kommunen gjennom internanbud ikke skal motvirke monopoltendensene, sa jeg bl.a. når bystyret behandlet årsberetningen til foretaket Kommunal konkurranse.

Ulvenveien 90- Leiekontrakt for Trafikketatens inntauingstomt med lokaler

Så har vi saken tilbake i bystyret igjen og Høyre-  og Fr.P-byrådet er klar for at denne inntauingstomta vil de ha til Groruddalen. At Fremskrittspartiet mener dette er ikke overraskende. Daværende bystyrerepresentant Siv Jensen argumenterte under bystyredebatten i 1997 om at den slags nettopp hørte hjemme i Groruddalen, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet ny plassering av Trafikketatens inntauingstomt.

Bydel Søndre Nordstrand - Anke over bydelsutvalgets vedtak i BU-sak 62/2003

Det vil være svært dramatisk om bydelen skal nedlegge hele den forebyggende fritidsklubbvirksomheten for ungdom i det folkerike Holmliaområdet. Oslopolitiet understreker at Holmlias ungdomsmiljø er svært sårbart, noe det tragiske drapet på Benjamin Hermansen illustrerte for noen år siden. Den gang stod byrådsleder Erling Lae prisverdig fram og garanterte økt innsats både når det gjelder å motvirke hverdagsrasisme og det å utbygge det kriminalitetsforebyggende arbeid. Her går H hen og gjør det stikk motsatte. Slik opptreden bidrar virkelig til å bygge opp under politikerforakt, sa jeg bl.a. sda bystyret behandlet en anke over budsjettvedtak i bydel Søndre Nordstrand.

Byrådets myndighetsutøvelse 4. kvartal 2002

Det er en vesentlig forskjell på at Kontrollutvalget gjennomgår byrådets myndighetsutøvelse eller om de bare ser på vedtakskompetanse. Tidligere var det de respektive bystyrekomiteer som gjennomgikk de såkalte 1000-sakene. Komiteene så ikke bare på hvorvidt bare hadde fullmakt til å fatte vedtak i saken - som vel begrepet "vedtakskompetanse" på mange måter må forstås som, men også på hvorvidt byrådets vedtak var i samsvar med bystyrets øvrige beslutninger og føringer på saksområdet. Eller sagt med andre ord; om myndighetsutøvelsen var lojal mot bystyrets øvrige vedtak. Det var klokt å overføre denne gjennomgangen til Kontrollutvalget, ikke minst for å få en avpolitisering, sa jeg bl.a. i bystyret.