Annet

Groruddalen: Løfter er ikke nok!

Vi trenger politikere som ivaretar Groruddalens interesser også mellom valgene. Hver og en av politikerne bør avkreves et regnskap for hva de har gjort i de konkrete saker som har vært oppe i bystyret de siste år. Partienes konkrete stemmegivning har vært i de konkrete saker, og hvilke initiativ som er tatt. Groruddalens 110.000 beboere plages med landets verste luft og med betydelige støyproblemer. Ikke minst som en konsekvens av innfartsveiene og kjøpesenteretableringene. Kommunens Miljøetat har gjort målinger som viser at støvforurensningene overstiger vedtatte forskrifter, og som forutsetter at det skal settes inn akuttiltak når grensen overstiges. Men Høyre-byrådet toer sine hender, skriver Ivar Johansen i Akers Avis.

Byrådssamarbeid A/SV: Groruddalen - en vanskelig politisk sak

Groruddalen trenger politikere som sier et kraftig og entydig NEI til økt næringsutbygging. Det er nødvendig at en nå stopper opp. Et viktig krav er at det ikke må komme flere store næringsutbyggingsprosjekter i Groruddalen før miljøet tåler det, og at infrastrukturen er klar for å ta imot. Det skal SV slåss for, med eller uten Arbeiderpartiets støtte., skriver Ivar Johansen i Akers Avis.

Oslo Spektrum – et offentlig ansvar?

Så er tiden inne. Etter at Oslo Spektrum , bedre kjent som byhallen, – har kostet kommunen hele 800 millioner kroner har Oslo bystyre bedt om at det gjøres sonderinger med sikte på å selge byhallen til private. SV var skeptisk til å bygge hallen, og ser det også som naturlig også nå å være åpen for å selge., skriver Ivar Johansen i Klassekampen.

Omkom i boligbrann på grunn av kommunikasjonssvikt

Flertallet i Oslo bystyre har nektet  å vedta et forelegg  fra Statsadvokaten på en million kroner etter den tragiske boligbrannen på Årvoll i 1998. I og for seg kan det være tunge juridiske vurderinger som tilsier at kommunen ikke burde vedta forelegget . Hvis vi skulle legge juss alene til grunn, ville også jeg og SV stemt for at kommunen ikke skulle vedta foreligget. Ikke minst fordi Oslo Politikammer selv har et medansvar for de feil som forelegget begrunnes i. Jeg kom allikevel til en annen konklusjon. De normative og etiske vurderingene må veie tyngre enn de rent juridiske, og at kommunen burde derfor ha akseptert forelegget, skriver Ivar Johansen i Dagsavisen.

Tanker ved et nytt år

I ukene vi har lagt bak oss sang mange de vakre strofene ”nå tennes tusen julelys”. Forskning forteller oss imidlertid at forskjellene øker i denne byen. Frelsesarmeen merker økning av antallet henvendelser. Det er bekymringsfullt at antallet henvendelser øker, men det bør også bekymre at Frelsesarmen forteller at det offentlige hjelpeapparatet svikter. Andelen som i jule- og nyttårshelgenen måtte slukke lysene økte. Som 75-åringen sa i avisa forleden: Hun måtte vurdere å redusere antall personer hun nå skulle sende julekort til. Bystyreflertallet flytter, dessverre, igjen noen grenser. Kuttet litt mer i de sosiale sikkerhetsnettene, og overlater ennå flere til seg selv, skriver Ivar Johansen i sine nyttårstanker i Akers Avis.

En sosialistisk arbeidsstil

En sosialistisk arbeidsstil er markert annerledes gjennom sin brede forankring, alliansebygging og åpenhet. Klarer vi å basere oss på en slik praksis vil det være et styrket SV som går til stortingsvalg om 4 år, basert på at vi har skapt resultater som har dreid politikken mange hakk til venstre, skriver Ivar Johansen i en kronikk i Ny Tid.

Kommunebudsjettet: Tilsvar til RV

SV har gjennom vårt taktiske budsjettsamarbeid  fått på plass 300 millioner mer til barn og unge, til miljø og til kultur ut over Høyrebyrådets eget budsjettforslag, og det er vi svært fornøyd med. Og så kan jo RV selv gjøre opp sin status for hva de kan gå til sine velgere å si de har oppnådd gjennom bystyrets budsjettbehandling, skriver Ivar Johansen i et tilsvar til RV.

Oslopolitikken: Taktiske allianser, men distanse til Fr.P.

Budsjettbehandling i en kommune dreier seg også om verdivalg, og når SV kom i vippeposisjon i Oslo bystyre var det naturlig for oss å se på hvilken alliansepartner som kunne gi oss mulighet til å dreie politikken i retning av mer til barn, velferd, omfordeling og miljø. Og ikke overraskende: det var mer å hente i en allianse som inkluderte Kr.F. og Venstre enn en allianse som inkluderte Fr.P., skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Kommunebudsjettet: SV i Jaglands fotspor ....

SV's bystyregruppe har derfor fulgt i Thorbjørn Jaglands fotspor. Arbeiderpartiet så i høst det som viktig å få dreid statsbudsjettet i retning av en mer sosial profil, og valgte klokelig å inngå en taktisk budsjettallianse med de 3 borgerlige regjeringspartier. Arbeiderpartiet beskrev selv samarbeidet med Kr.F, Venstre og Senterpartiet slik i Stortinget: "en viktig dreining av politikken i retning av bedre fordeling, trygging av arbeid og velferd", skriver Ivar Johansen som en kommentar til at SV har inngått et budsjettsamarbeid med de borgerlige partier i bystyret.

Høyre-byrådet selger eiendommer: Som i pisse i buksa for å holde varmen

Nå trapper Høyre opp virkemidlene, for å bøte på konsekvensene av den usosiale Høyrepolitikken. Vi har alle hørt om gutten som vinterstid fryser og anser at redningen er å pisse i buksa. Umiddelbart virker det bra,  men på sikt ekstremt dårlig. Og det er en slik medisin Høyre-byrådet i Oslo skriver ut for Oslo. I løpet av året ønsker byrådet å selge ut kommunale bygg og tomter for om lag 1,2 milliarder kroner, for så umiddelbart å leie tilbake hovedtyngden av eiendommene, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Verre enn som så...

Dette er en meget uklok politikk, og er å velte betydelige merkostnader over på kommende generasjoner. Den kan på mange måter sammenlignes med samfunnets forvaltning av oljeressursene. Kommunekreditt Norge AS, en heleid virksomhet under Eksportfinans ASA, konkluderer slik: ”Det er vanskelig å tenke seg muligheten for å innhente økonomiske gevinster på lang sikt ved at kommunen selger ut eiendommer, for så å leie dem tilbake. De kan på kort sikt få noe lavere årlige utgifter, mot å betale mer etter noen år”. Det er noe med gutten som fryser og pisser i buksa for å holde varmen. Tilsynelatende bra på kort sikt, men hjelper lite i lengden, skriver Ivar Johansen i Dagbladet om bystyreflertallets eiendomssalg.