Annet

I Johansens søkelys

Døgnet har sin begrensning, også for politikere, skrev Ivar Johansen i et innlegg i sommer. Selv gjør han sitt beste for å overvinne denne begrensningen.

Kamp mot hemmelighold har gitt Ivar Johansen mulighet til å studere fengselsmurer fra innsiden. Men det har ikke skremt ham fra å rette søkelyset mot politisk hemmelighetskremmeri, knebling av offentlig ansatte og uverdige forhold for samfunnets svake. Ivar Johansen er «hver dag – hele året – i folkets tjeneste». Dette ambisiøse mottoet finner du på bloggen hans på internett. I tillegg til bloggen har han en håndfull andre nettsteder, som skal hjelpe ham til å leve opp til mottoet, skriver magasinet Velferd.

Pengene som oppløser Norge

"Det disse meglerne sammen med Hydro-toppene meget aktivt driver på med, er å forandre noen grunnleggende trekk ved landet vårt. Norge har alltid vært et samfunn med økonomiske og sosiale forskjeller, men dette har vært forskjeller innen grenser. Fordi grensene fantes, var de rikeste forsiktige med å glitre med sin rikdom, privatsjåførene dominerte ikke bybildet, toppene tok også av og til tog og trikk, og det var ved kriser mulig å mene at tilnærmet de fleste befant seg i den samme båt.

I velferdsstater med i det minste en viss grad av sosial trygghet og indre solidaritet, der er det ikke helt gode vekstvilkår for utviklingen av kriminell organisasjon og identitet. Men det er tynne marginer. Hva vi ofte glemmer, er at vi i stor utstrekning er rollemodeller for hverandre. Næringslivets topper er lærere for mange, ikke bare ved hva de sier, men ved hva de gjør. Sliteren, som bygger opp en virksomhet, ja vel, man ser veien som sliteren har tilbakelagt. Men de enorme gevinstene som bare kommer, ubegripelig for vanlige menneskers begripelse, de bidrar til en type læring vi meget godt kunne klart oss uten," skriver Nils Christie i Aftenposten.

Les artikkelen

Opsjoner og verdiskapning

"Er det de administrative toppledere som primært bidrar til verdiskapningen i en bedrift, eller er det kanskje først og fremst – eller i alle fall: i like stor grad – de mange sliterne og menige ansatte i bedriften? Er for eksempel P4s suksess alene et resultat av Svein Larsen og Kalle Lisbergs innsats og kløkt, eller er det i like stor grad et lagspill, hvor hver brikke er like viktig?" spør Ivar Johansen i et tilsvar i Dagens Næringsliv til P4s Kalle Lisberg.

Trynetilleggene i Osloskolen fjernet

SV og Arbeiderpartiet fikk i bystyrets onsdag enstemmig støtte på forslag om at "Byrådet bes legge til rette for at arbeidstakerne i Utdanningsetaten ikke forskjellsbehandles eller særbehandles i forhold til de retningslinjer for lokale forhandlinger som partene i Oslo kommune blir enige om."

De ansatte kommunens viktigste ressurs

"Kunnskapen på hva som er kvalitativt gode tjenester i Oslo forvaltes først og fremst av kommunens ansatte, og ikke av bystyrets medlemmer. Jeg vil anta dere ofte føler at dere ikke blir tilstrekkelig verdsatt av byens politiske ledelse for den jobben dere utfører. At deres kunnskap ikke blir brukt.

Senest i dag opplever de ansatte i bydel Stovner at byråd Sylvi Listhaug går ut i Dagsavisen og kritiserer bydelens tjenestetilbud, uten en gang å ha vært i nærheten av å sjekke saken eller snakke med bydelen. Dette er et særs uproft lederskap. Et rødt byråd må i betydelig større grad spille lag med de ansatte, " sa jeg bl.a. i en innledning jeg holdt for medlemmene av Fagforbundet i bydelene Alna og Stovner.

Oslo byrådets forslag til budsjett 2006

SV har store ambisjoner på vegne av byen og landet. Vi er stolte av at vår regjeringsdeltagelse medfører at det nå er en ny kurs for landet. Etter magre tre uker i regjering har SV bedret kommuneøkonomien med 5,7 milliarder. Det er et formidabelt løft som jeg er sikker på at alle bystyrets representanter synes er svært behagelig når vi i dag skal fordele 360 nye, friske statlige millioner. Uten SV-millionene ville resultatet for byen vært betydelig verre etter dagens budsjettvotering, for eksempel når det gjelder helse- og omsorgstilbudet i Oslos bydeler, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet kommunebudsjettet for 2006.

Kommunal forkjøpsrett på vegne av beboerne til 10 leiegårder i personalboligporteføljen

Dette er en sak med en stygg historie. Bystyrets borgerlige flertall solgte i 2001 1.744 sykehusboliger for 715 millioner. Nå leveres det en verdivurdering som tilsier at den reelle verdien er det dobbelte, i en periode hvor boligprisene i Oslo – i følge eiendomsmeglerforbundet - har steget med 36 %, sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet forkjøpsrett på vegne av beboerne til sykehusboliger.

Instruks for salg av fast eiendom og vedtektsendring for KF

Byrådet planlegger et massivt salg av kommunale boliger i 2006. Dette vil gjøre mange husløse og føre til at mange blir utsatt for store plager/problemer. Det må være storsamfunnets ansvar å sikre at alle i denne byen har tak over hode. Har en tilfredsstillende bolig. Det er mange i denne byen som ikke har betalingsevne til å klare seg i det ordinære boligmarkedet, og ut fra et relativt strengt reglement kan disse søke om kommunal bolig gjennom bydelene. Men hva hjelper det med en slik prosess, når de samme mister sine muligheter for tak over bordet fordi byrådet i stor stil selger de samme boligene? spurte Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet instruks for salg av fast eiendom.

Etablering av fakturasentral som omfatter bydelene

Oslo kommune mottar årlig 450.000 fakturaer. Jeg tror det er realistisk at kommunen gjennom kombinasjon av e-handel, sentral fakturasentral og elektronisk faktura kanskje kan inntil halvere handlingskostnadene. Det ville årlig frigjøre et sted mellom 20 og 40 millioner til viktige velferdsoppgaver.Kommunen må være i front for å utnytte det effektiviseringspotensiale teknologien gir oss, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet spørsmålet om å etablere en fakturasentral.

Program for gateopprustning – Indre Oslo

Vi har hatt Indre by øst-satsingen sammen med Staten. Vi har Hovedstadsaksjonen som bringer inn både stat og næringsliv. Og vi står foran Groruddalssatsningen. Organisasjonsformene har vært forskjellige. Noe har gått bra, men noe har også snublet. Vil byrådet ta initiativ til en evaluering av de forskjellige organisasjonsformene, med sikte på å lære for framtida? spurte Ivar Johansen byrådslederen. Og byrådslederen svarte bekreftende.

Budsjettjustering – Styrking av bydelsrammen, kompensasjon for sentralt justeringsoppgjør m.v.

Det er utmerket at vi har en regjering som bidrar til at norsk økonomi går så det suser.
Både når det gjelder lav arbeidsledighet og når det gjelder næringslivet. Ikke minst avspeiles situasjonen på Oslo Børs av at næringslivet ser lyst på framtida og regjeringens politikk.Samtidig har vi en regjering som er opptatt tilstrekkelige midler til offentlig velferdsproduksjon framfor skattelettelser. Dette nyter Oslo kommunes innbyggere godt av i denne saken – gjennom økte skatteinntekter. Og det vil dette bystyret ikke minst merke når vi behandler byrådets budsjettforslag for 2007, sa Ivar Johansen da bystyret justerte budsjettet for 2006