Annet

Ulovlige gebyrer: Byrådet krøp til korset

Siden 1984 har Oslo kommune ulovlig trukket et gebyr for å foreta lønnstrekk fra ansatte. Samme dag som forslaget fra SV Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen om å avvikle gebyret sto på bystyrets kart valgte byrådet å krype til korset, ved selv å vedta at gebyret skal avvikles. - Det var en klok beslutning. Nå gjenstår å drøfte hvordan kommunen skal rydde opp i forhold til de ansatte som urettmessig er trukket for disse beløpene, sier SVs Ivar Johansen.
Aftenpostens støtter på lederplass at her må det skje en tilbakebetaling.

Les Aftenpostens lederartikkel

Oslos IKT-strategi: Irrelevant i forhold til demokrati og deltakelse?

Oslo kommune, ved byrådet, har revidert sin IKT-strategi for perioden 2002 - 2006.

"Slik jeg ser det er IT-strategien til Oslo irrelevant i forhold til demokrati og deltakelse. F.eks. å snakke om Oslo som den digitale kommunen er like irrelevant som å snakke om bøker med det latinske alfabet! Selvfølgelig er IT digital. Dette handler om deltakelse og demokrati. Hensikten må være å bygge bro over digitale skiller og bygge ned digitale barrièrer. En hyggelig bieffekt er at man oppnår gevinst, kvalitetsheving, økt servicegrad, og økt tilgjengelighet eller mer effektiv tidsbruk - som strategien omtaler. Dette er ikke fulgt opp av kommuneadministrasjonen hvor de bruker Microsoft som ekskluderer brukere, og påfører skattebetalerne betydelig med ekstra kostnader," skriver Knut Yrvin i en kommentar.

Oslo kommune tjener fett på kraft

Oslo kommune får rekordstort aksjeutbytte fra energiselskapene etter overskuddene i fjor. Til sammen tar kommunen ut 580 millioner kroner fra E-CO Energi, Hafslund og Viken Fjernvarme. E-CO bidrar alene med 400 millioner kroner. Dette er inntekter kommunen allerede har budsjettert med i år, sier finansbyråd André Støylen. Og det er ikke lenge siden den samme Høyre-byråd prinsipielt mente at Oslo kommune burde kvitter seg med energiselskapsaksjene.

Les NRK Østlandssendingen

Innskrenket syn på bibliotek

Byrådet i Oslo har lagt fram et forslag til bibliotekpolitikk som verken tar inn over seg medierevolusjonen eller det flerkulturelle samfunnets utfordringer. Derfor blir det en bibliotekpolitikk som mer hører hjemme på 1950-tallet enn i 2005. Hva er et moderne folkebiblioteks rolle? Skal biblioteket være en distribusjonskanal for bøker eller en institusjon som sikrer borgerne lik tilgang til kunnskap og kulturelle opplevelser, uavhengig av lagringsmedium? Forslaget til bibliotekmelding fra byrådet i Oslo aktualiserer spørsmålene, skriver Ragnar Audunson, Frode Bakken og Ingeborg Rygh Hjorten i en kronikk i Dagbladet.

Les kronikken

Oslo kommune melker de frivillige organisasjoner

Oslo kommune krever inn betydelige summer fra byens frivillige organisasjoner. Flere må betale mer i leie og avgifter til kommunen enn de får i støtte. Medlem i finanskomiteen Ivar Johansen (sv) vil at det offentlige rom skal være gratis.- Man sier at Oslo skal være landets billigste kommune på skatter og avgifter, og så tar man det inn igjen hos frivillige organisasjoner, sier Johansen til Aftenposten

Les mer i Aftenposten

En bedre seniorpolitikk

SVs Ivar Johansen, Knut Even Lindsjørn og Ruth Norseng foreslår i et privat forslag i Oslo bystyre at Oslo kommune iverksetter tiltak for en mer aktiv seniorpolitikk for at kommunalt ansatte skal kunne stå lengre i arbeidslivet. Det foreligger mye kunnskap om gode virkemidler og SV forventer at Oslo gjør mer for å nå målene i avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Andebu kommune i Vestfold har gjennomført et eget prosjekt rettet mot kommunens eldre arbeidstakere. De har iverksatt flere tiltak: de har åpnet for en ”angrefrist” for avtalefestet pensjon (AFP), de tilbyr redusert stilling - men med full lønn til ansatte over 62 år, de gir et tilretteleggingstilskudd pr. arbeidstaker, de ansatte over 62 år får en ekstra sluttgodtgjørelse hvert år og holdningsarbeide blant ledere prioriteres. Dette er gode tiltak Oslo også burde forsøkt.

Bystyret inndrar fullmakter til sentralisering av IT, lønns- og regnskapsfunksjoner

"Byrådet bes innstille arbeidet med å innføre felles, sentrale IKT-tjenester og regnskaps- og lønnsfunksjoner for bydelene, inntil disse er behandlet av bystyret. Også evt. fremtidige tilsvarende saker som griper inn i bydelenes organisering, legges fram for bystyret". Dette vedtok bystyreflertallet onsdag, med stemmene fra A, SV, Venstre og RV.  Forslaget har bakgrunn fra et initiativ fra SVs Ivar Johansen i bystyrets finanskomite.

Fortsatt hemmelighold om stedsplassering av basestasjoner for mobiltelefoni

Den svenske regjering har nylig anmodet det svenske post- og teletilsynet om å offentliggjøre beliggenheten til basestasjoner for mobiltelefoni. Med dette som bakgrunn har Ivar Johansen utfordret det norske Post- og Teletilsynet på åpenhet om det samme i Norge. Men Post- og Teletilsynet ønsker ikke åpenhet om disse forhold.

Arbeidstilsynet med pålegg til kommunen

I løpet av 2007 har arbeidstilsynet vært på tilsyn i 14 av Oslos 15 bydeler. Totalt ble det etter disse tilsynene gitt 440 pålegg til bydelene. Nå har Arbeidstilsynet valgt å gi Oslo kommune sentralt tre pålegg med den begrunnelse at Oslo kommune er en virksomhet og at arbeidsgiveransvaret formelt ligger på overordnet/sentralt nivå i kommunen.

Les mer

Sykehusboligene: Aksjonærgavepakke på 100 millioner kroner

Kommers og butikk, er etterhvert kjennetegnet på den Høyre og Fr.P-styrte Oslo. Slik var det også da det borgerlige bystyreflertallet solgte 1.744 sykehusboliger til ABG Sundal Collier, for på den måte å hindre at de statlige sykehusene - og deres ansatte - skulle få disponere sårt trengte personalboliger. Men det som stadig oftere viser seg er at disse Høyregutta heller ikke er gode på å drive butikk, og sånn sett forvalter verdiene til Oslos innbyggere på en dårlig måte.

I en melding ABG Sundal Collier nå har sendt Oslo Børs ser vi igjen dokumentasjon på det: Allerede før Sundal Collier får tatt over sykehusboligene, selger de dem videre med en nettofortjeneste på 100 millioner kroner. Annet var jo heller ikke å forvente: Med åpne øyne solgte bystyreflertallet (Høyre, Fr.P, Kr.F. og Venstre) i hui og hast disse boligene betydelig under takst. Vi ser altså nå at byrådsleder Erling Lae og hans kollegaer ga aksjonærene i det private selskapet en gave på 100 millioner kroner fra Oslos innbyggere.

Les: Tjener fett på videresalg av boliger
Les en kommentar til et innlegg fra daværende byråd Tornås