Annet

Innbyggerinitiativ – Lokale individuelle lønnstillegg for lærerne i Osloskolen

For at lønnstillegg skal virke som motivasjon må den være forutsigbar. Kriteriene bør være kjente, og lønnstillegg som gis må være begrunnede og etterprøvbare. Hvis ingen på skolen skjønner hvorfor den ene har fått lønnstillegg framfor den andre, og dermed hva som kreves av deg for å få tillegg, blir dette uten mål og mening. Trynetillegg er et særs lite egnet motivasjonssystem, sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet innbyggerinitiativet vedrørende lokale individuelle lønnstillegg for lærerne i Osloskolen.

Likebehandling i mislighetssaker i Oslo kommune

Vi må selvsagt ha likebehandling der kommunens ansatte er involvert i mislighetssaker. Like tilfeller skal behandles likt. Det skal ikke være slik at en direktør behandles mildere enn en hjelpepleier. I den grad det skulle være en forskjell skal vi kanskje stille større krav og forventninger jo mer ansvarlig stilling du har. Det må forventes mer av en toppleder i kommunen, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet et forslag fra RV.Oslo bystyre 14. nov. 2007
Ivar Johansen, SV

Sak 398 Privat forslag fra Liv Gulbrandsen og Erling Folkvord (RV) - Å innføre likebehandling i mislighetssaker i Oslo kommune

Ordfører,

Det er et viktig tema RV her reiser.

For selvsagt må vi ha likebehandling der kommunens ansatte er involvert i mislighetssaker. Like tilfeller skal behandles likt. Det skal ikke være slik at en direktør behandles mildere enn en hjelpepleier. I den grad det skulle være en forskjell skal vi kanskje stille større krav og forventninger jo mer ansvarlig stilling du har. Det må forventes mer av en toppleder i kommunen.Men så vil naturligvis utfordringen være at ingen saker er like. Dermed kan man ikke gå inn i en tabell i et Excel-ark, og finne svar på hva som bør være riktig reaksjonsform. Hver sak må vurderes for seg.

Så er det forsøkt etablert et system hvor byrådsavdelingen for finans involveres i enkelte mislighetssaker.

I notat til finanskomiteen skriver byrådet:

"For å sikre likebehandling skal virksomheten alltid innhente uttalelse fra byrådsavdeling for finas og utvikling før det treffes vedtak om oppsigelse og avskjed. Dette er beskrevet i §§10 og 11 i personalreglementet. Denne praksis fremgår også i rundskriv 14/95, punkt 6 b Personalmessige forføyninger. "Før evt. varsel om personalmessige reaksjoner i saker vedr. økonomiske misligheter sendes, legges saken fram for byrådsavdeling for finans og plan til uttalelse."

Det kan høres betryggende ut, men her er det en betydelig svakhet. Byrådsavdelingen skal altså avgi uttalelse i saker hvor det er aktuelt å gjennomføre personalmessige reaksjoner.

Men hva da der virksomhetslederen/etatslederen ønsker å avslutte saken, uten noen form for personalmessige reaksjoner? Det er jo nettopp ved å la være å reagere at forskjellsbehandling særlig kan oppstå.Derfor, ordfører, er SV ikke trygg på at byrådet her har etablert tilstrekklige rutiner for å sikre likebehandling i mislighetssaker.

Så selv om vi nå avslutter RVs forslag her i dag, er vi nok nødt til i finanskomiteen å gå noe dypere ned i dette tema.

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Det er Byrådet som er bystyrets gjennomføringsorgan. Det hjelper lite at vi på ny vedtar flotte etiske regler for kommunalt ansatte, dersom byrådet ikke har tilstrekkelig evne til å sette disse ut i livet. Etiske regelverk og betryggende rutiner rundt innkjøp er særs viktig, og har med hvordan vi forvalter fellesskapets verdier på. Det har også med kommunens anseelse å gjøre. Fra SVs side er beskjeden til byrådet klar; byrådets gjennomføringsevne på dette må skjerpes betydelig, og saksområdet må ha høyere prioritet, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet etiske regler for kommunens ansatte.

Hausmania

Denne saken handler i sin kjerne om en eneste ting: Skal denne byen egentlig være byen med det store hjertet? Floskelen Høyre brukte i flere valgkamper, men som jo egentlig har lite innhold. Reelt innhold i slagordet ”byen med det store hjertet” må innebære at byen har raushet og plass for minoriteter, tiggere og utslåtte, fattigfolk og det meste. Et fargerikt fellesskap. Og plass for kulturorganisasjoner og kulturarbeidere som ikke nødvendigvis har så stor salgsverdi og såpass inntektsgrunnlag til at de har mulighet til å betale rådyre husleier og det Høyre og Fr.P. kaller markedsleie til sine atelieer, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet husleieavtale for Hausmania.

Privat forslag fra Ola Elvestuen (V) om å avvikle og fjerne ”bredbåndskatten” i Oslo kommune

Først bare til språkbruk, ordfører. Venstre mener det er ”skatt” når kommunen tar seg betalt for utleie av kommunal grunn, og Venstre mener vel det da også når kommunen tar betalt for andre kommunale tjenester. Jeg venter derfor med spenning på forslag fra Venstre som med like sterk entusiasme vil avvikle for eksempel det Venstre kan omtale som TT-skatten eller hjemmehjelpsskatten., sa Ivar Johansen bl.a. i bystyret når Venstres forslag om fritak for IT-selskaper for betaling av leie av kommunal grunn til nedlegging av bredbåndskabler.

Groruddalen: Løfter er ikke nok!

Vi trenger politikere som ivaretar Groruddalens interesser også mellom valgene. Hver og en av politikerne bør avkreves et regnskap for hva de har gjort i de konkrete saker som har vært oppe i bystyret de siste år. Partienes konkrete stemmegivning har vært i de konkrete saker, og hvilke initiativ som er tatt. Groruddalens 110.000 beboere plages med landets verste luft og med betydelige støyproblemer. Ikke minst som en konsekvens av innfartsveiene og kjøpesenteretableringene. Kommunens Miljøetat har gjort målinger som viser at støvforurensningene overstiger vedtatte forskrifter, og som forutsetter at det skal settes inn akuttiltak når grensen overstiges. Men Høyre-byrådet toer sine hender, skriver Ivar Johansen i Akers Avis.

Byrådssamarbeid A/SV: Groruddalen - en vanskelig politisk sak

Groruddalen trenger politikere som sier et kraftig og entydig NEI til økt næringsutbygging. Det er nødvendig at en nå stopper opp. Et viktig krav er at det ikke må komme flere store næringsutbyggingsprosjekter i Groruddalen før miljøet tåler det, og at infrastrukturen er klar for å ta imot. Det skal SV slåss for, med eller uten Arbeiderpartiets støtte., skriver Ivar Johansen i Akers Avis.

Oslo Spektrum – et offentlig ansvar?

Så er tiden inne. Etter at Oslo Spektrum , bedre kjent som byhallen, – har kostet kommunen hele 800 millioner kroner har Oslo bystyre bedt om at det gjøres sonderinger med sikte på å selge byhallen til private. SV var skeptisk til å bygge hallen, og ser det også som naturlig også nå å være åpen for å selge., skriver Ivar Johansen i Klassekampen.

Omkom i boligbrann på grunn av kommunikasjonssvikt

Flertallet i Oslo bystyre har nektet  å vedta et forelegg  fra Statsadvokaten på en million kroner etter den tragiske boligbrannen på Årvoll i 1998. I og for seg kan det være tunge juridiske vurderinger som tilsier at kommunen ikke burde vedta forelegget . Hvis vi skulle legge juss alene til grunn, ville også jeg og SV stemt for at kommunen ikke skulle vedta foreligget. Ikke minst fordi Oslo Politikammer selv har et medansvar for de feil som forelegget begrunnes i. Jeg kom allikevel til en annen konklusjon. De normative og etiske vurderingene må veie tyngre enn de rent juridiske, og at kommunen burde derfor ha akseptert forelegget, skriver Ivar Johansen i Dagsavisen.

Tanker ved et nytt år

I ukene vi har lagt bak oss sang mange de vakre strofene ”nå tennes tusen julelys”. Forskning forteller oss imidlertid at forskjellene øker i denne byen. Frelsesarmeen merker økning av antallet henvendelser. Det er bekymringsfullt at antallet henvendelser øker, men det bør også bekymre at Frelsesarmen forteller at det offentlige hjelpeapparatet svikter. Andelen som i jule- og nyttårshelgenen måtte slukke lysene økte. Som 75-åringen sa i avisa forleden: Hun måtte vurdere å redusere antall personer hun nå skulle sende julekort til. Bystyreflertallet flytter, dessverre, igjen noen grenser. Kuttet litt mer i de sosiale sikkerhetsnettene, og overlater ennå flere til seg selv, skriver Ivar Johansen i sine nyttårstanker i Akers Avis.

En sosialistisk arbeidsstil

En sosialistisk arbeidsstil er markert annerledes gjennom sin brede forankring, alliansebygging og åpenhet. Klarer vi å basere oss på en slik praksis vil det være et styrket SV som går til stortingsvalg om 4 år, basert på at vi har skapt resultater som har dreid politikken mange hakk til venstre, skriver Ivar Johansen i en kronikk i Ny Tid.