Annet

Huseier, men også borger

Hvis Huseiernes Landsforbund også skal ivareta mine interesser vil jeg bli betraktet som borger og innbygger i kommunen, og ikke bli redusert til en kunde. Som huseier er jeg ikke bare opptatt av hva jeg betaler i kommunale avgifter knyttet til min egen bolig, men også av hvordan naboer eller venner som bor i leiegård eller borettslag har det. Som huseier skal jeg ikke bare bo, men leve. Jeg trenger helsetjenester, kollektivtrafikk, kultur og utdanningstilbud. Jeg har interesse i at kommunen i sin iver etter å vinne NM i skatte- og avgiftslettelser ikke lar offentlige velferdsanlegg forfalle (les: Tøyenbadet).


Jeg er avhengig av at den organisasjon jeg er medlem av (Huseiernes Landsforbund) ser at jeg som huseier og innbygger i Oslo er avhengig av felleskapstenkning og offentlig finansierte samfunnsløsninger, skriver Ivar Johansen.

Velgerforakt versus politikerforakt

Sleng et politikerbein med årslønn over 400.000 til en Fr.P.-politiker så er han klar til å kaste valgløfter, programmer og prinsipper over bord. Jeg skal ikke generalisere utfra Fr.P-politikeren Einar Lonstad. Men det er eksempler som dette som bidrar til den generelle politikerforakt, og slikt sett ødelegger Robert Wright og Einar Lonstad for hele det politiske miljø. De undergraver demokratiet, skriver Ivar Johansen.

Bystyrets prioriteringer

Endret fartsgrense og fjerning av fartshumper i Sognsvannsveien. Sikkert en viktig sak for barn og beboere i denne veien. Saken sto til
avgjørelse på Oslo bystyrets siste møte. Slike avgjørelser tilligger det alene våre øverste folkevalgte å ta standpunkt til.

Salg av aksjer i det kommunale selskapet Oslo Energi AS til det private selskapet Vattenfall Norge AS,- et salg med verdi 264 millioner. Saken sto ikke på bystyrets kart, og vil heller aldri komme dit. Så store avgjørelser mener bystyrets flertall det er helt unødvendig å forelegge de folkevalgte til avgjørelsese, skriver Ivar Johansen.

Burde skilt pleier og klient

Bydelsadministrasjonens håndtering av saken der den kvinnelige HVPU-klienten ble sex-utnyttet, skal behandles i kontrollutvalget i Oslo kommune i kveld. I mellomtiden er helse- og sosialombud Helge Hjort krystallklar i sin vurdering av bydelens håndtering. - Dersom det er snakk om et underslag eller et bedrageri, er hovedregelen at forholdet alltid blir anmeldt til politiet. Slik bør det kanskje også være i slike tilfeller som dette, mener Ivar Johansen.

Burde skilt pleier og klient 

Allmennskolen – vel verdt en kamp!

Den felles allmennskolen er truet, først og fremst av et ideologisk klima som gjør det legitimt å gå inn for sosiale forskjeller, skriver professor Knut Kjeldstadli. De virkelig velstående og store deler av det en kunne kalle øvre middelklasse, ønsker å skille seg ad fra folk flest. Ens egne barn skal ha det beste, da skal de ikke tvinges til å gå sammen med dem som har små ressurser.

Mer pop med fikset kropp

Og som et paradoks til alt dette: Ansiktsmuskler lammes, hud skjæres bort og strammes - sinnarynker glattes ut. Aldri før har vi nordmenn lidd så mye for skjønnheten og brukt så mye penger på kosmetisk kirurgi kan vi lese i VG. Med god grunn kan vi spørre oss hvor sterkt kroppsfiksert, og press på skjønnhetsidealene, vi ønsker dette samfunnet.


Les mer i VG

Sheriff Lae

"Erling Lae bør først og fremst ta det ansvaret han er satt til som byrådsleder på en ordentlig måte, framfor om å drømme om en jobb som sheriff," skriver Ivar Johansen i en kommentar i Dagsavisen til at H/Fr.P. ønsker kommunalisering av ordenspolitiet i Oslo. Erling Lae ønsker å legge 200 millioner i potten til et kommunalt politi, og Ivar Johansen har et bedre forslag til hvordan slike penger kan brukes. Forslag som kombinerer to viktige hensyn; gir mulighet for å gi den enkelte et mer verdig liv og med håp om å komme ut spiralen med rus, tigging, kriminalitet og prostitusjon, samtidig som det helt klart virker forebyggende i forhold til problemene vi opplever i deler av Oslo sentrum.

Saxegaards gate 1- 3

Sakens kjerne er at det er et uomtvistelig faktum at kommunen ga beboerne i Saxegaards gate et krystall-klart løfte om at ingen av beboerne måtte fraflytte sine leiligheter i forbindelse med salget. Alle beboerne ville få tilbud om tidsubestemte (evigvarende) kontrakter. Kommunens løfte viste seg raskt å være uten innhold. I løpet av få uker sa den nye eieren opp samtlige leietakerne i gården, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet salget.

Budsjett 2004 – Budsjettjustering på grunn av redusert skatteanslag

”Man sparer penger på å lukke og slukke, mens det koster dyrt å gi langsiktig, psykiatrisk omsorg”. Dette skrev en journalist i avisa Nationen forleden under henvisning til den massive dokumentasjon vi de siste dager har fått om et psykisk helsevern som totalt svikter i forhold til svært hjelpetrengende som ber om hjelp. Konsekvensen er særs alvorlig for den hjelpetrengende. Men det er også alvorlig for lokalmiljøet og bysamfunnet. Trikkedrap og drosjedrap skaper utrygghet. Mange blir redd for å ferdes ute, sa jeg bl.a. når bystyret drøftet justrering av kommunebudsjettet for 2004.

Salg av Vøyensvingen 14, 16 og 18

Kommunen trenger en sosial politikk, og må bistå de som ikke er i stand til å skaffe bolig i det ordinære boligmarked. Det er en offentlig oppgave å sikre alle et tak over hodet. Vi støtter en politikk som går ut på å få en mer hensiktsmessig spredning av den kommunale boligmasse, men da må kommunen være en like aktiv kjøper som selger. Når Byrådet i fjor solgte 182 leiligheter, men kun kjøpte 93, går dette den gale veien.Det foreliggende prosjekt mener SV er uklokt, sa jeg bl.a. da byrådet ville selge kommunale leiligheter i Vøyensvingen.