Annet

Bydel Søndre Nordstrand - Anke over bydelsutvalgets vedtak i BU-sak 62/2003

Det vil være svært dramatisk om bydelen skal nedlegge hele den forebyggende fritidsklubbvirksomheten for ungdom i det folkerike Holmliaområdet. Oslopolitiet understreker at Holmlias ungdomsmiljø er svært sårbart, noe det tragiske drapet på Benjamin Hermansen illustrerte for noen år siden. Den gang stod byrådsleder Erling Lae prisverdig fram og garanterte økt innsats både når det gjelder å motvirke hverdagsrasisme og det å utbygge det kriminalitetsforebyggende arbeid. Her går H hen og gjør det stikk motsatte. Slik opptreden bidrar virkelig til å bygge opp under politikerforakt, sa jeg bl.a. sda bystyret behandlet en anke over budsjettvedtak i bydel Søndre Nordstrand.

Byrådets myndighetsutøvelse 4. kvartal 2002

Det er en vesentlig forskjell på at Kontrollutvalget gjennomgår byrådets myndighetsutøvelse eller om de bare ser på vedtakskompetanse. Tidligere var det de respektive bystyrekomiteer som gjennomgikk de såkalte 1000-sakene. Komiteene så ikke bare på hvorvidt bare hadde fullmakt til å fatte vedtak i saken - som vel begrepet "vedtakskompetanse" på mange måter må forstås som, men også på hvorvidt byrådets vedtak var i samsvar med bystyrets øvrige beslutninger og føringer på saksområdet. Eller sagt med andre ord; om myndighetsutøvelsen var lojal mot bystyrets øvrige vedtak. Det var klokt å overføre denne gjennomgangen til Kontrollutvalget, ikke minst for å få en avpolitisering, sa jeg bl.a. i bystyret.

Oslo byråds forslag til budsjett 2003

Å gi innbyggerne trygghet må bl.a. innebære et ansvar for å forhindre klientifisering, og at den enkelte i størst mulig grad skal være selvhjulpen. Derfor er det direkte umoralsk med dramatisk husleieøkning i kommunale boliger, og selge ennå flere kommunale boliger. Nærmere halvparten av sosialhjelpen går nå til å gi folk bistand til å betale husleia. Og nå går byrådet et steg videre; den som lite har skal få mindre. Det sosiale sikkerhetsnett som sosialhjelpen representerer skal svekkes ytterligere. Men noen skal få mer; svært godt betalte heltidspolitikerne i dette hus får i dag en halv million i økt lønn. SV prioriterer annerledes; mer til de som har minst – sosialhjelpstakerne – mens politikerne får sette tæring etter næring, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet kommunebudsjettet for 2003.

Årsberetning og regnskap 2001 Oslo Pensjonsforsikring AS

Oslos heltidspolitikere er ikke som kommunalt ansatte flest. Mens lavtlønnede hjelpepleiere som står på i minimumsbemannede tjenester, og med egen helse som innsats, må jobbe 30 år i kommunen for å få rett til full pensjon, har bystyret for sine egne – heltidspolitikerne her i Rådhuset – bestemt at for oss holder det med 15 år. Og ikke bare det; hjelpepleieren må stå løpet ut til 67 år, mens politikeren kan gå av med full pensjon 2 år før, sa jeg bl.a. i bystyret.