Annet

Venstrevridde journalister?

Venstrevridde journalister?

Mimir Kristjansson, Klassekampens nyhetssjef, skriver:

"Det har vakt stor oppmerksomhet at hver tredje journalist ville stemt SV eller Rødt, ikke minst på høyresida, som nå får bekreftet sine antakelser om «venstrevridde» medier.

Det finnes en rekke forhold det går an å bemerke ved en slik undersøkelse. For eksempel er det jo langt fra alle journalister som dekker politikk (tidligere har i alle fall Høyre vært største parti i Stortingets presselosje), og journalister som ikke er fagorganiserte deltar ikke i undersøkelsen overhodet. Forholdet mellom hva en journalist stemmer og hva han skriver er jo heller ikke én til én.

Men come on! Selvfølgelig betyr det noe at så mange journalister stemmer på SV og Rødt. Naturligvis er det et demokratisk problem at så får journalister (nesten ingen!) stemmer Frp. Vi som er på venstresida kan ikke kaste hele vår maktkritiske analyse over bord bare fordi den ikke tjener vår sak akkurat i øyeblikket.

Derimot tillater jeg meg å stille spørsmålstegn ved hva slags «venstre» norske journalister egentlig er. Fra tidligere undersøkelser vet vi at journalister er mer positive til konkurranseutsetting enn befolkningen forøvrig. De er i overveldende grad for EU. Og så er de svært positive til homoekteskap, negative til monarki og tror i liten grad på Gud.

Partiene som nesten alltid er overrepresentert blant journalistene er ikke bare SV og Rødt, men også MDG og Venstre. Mens blant partiene som ofte er underrepresentert finner vi ikke bare Høyre og Frp, men også KrF, Sp og Ap.

Dette bekrefter jo bare det vi vet om journalister fra før: De bor i byer, har høy utdanning og liberale verdier. Og et liberalt hegemoni finnes det jo til gagns i pressen. Et radikalt venstrehegemoni i økonomiske spørsmål, derimot, det skal du være bra ute på høyre fløy for å mene at det er i Akersgata og Marienlyst. Avisene i Norge roper ikke på nye kostbare velferdsreformer eller økt statlig eierskap. Og om mange journalister stemmer Rødt og SV, er det nok ikke så mange som deler disse partienes syn på kommunereform eller Acer.

Min teori er altså: Journalister stemmer til venstre. Men de er først og fremst liberale kulturvenstrefolk, ikke blodrøde klassekrigere.

Skulle ønske Norsk Journalistlag og Nordiske mediedager ville forske mer i dette!" skriver Mimir Kristjansson.

Eldre i arbeid: Tvangspensjonering

Eldre i arbeid: Tvangspensjonering

Dagens eldre lever lengere og er friskere enn før. Da må vi også legge til rette for at dem som ønsker å stå lenger i arbeid får mulighet til det.

Mange kobler dette til arbeidsmiljølovens aldersgrense om 70 år.

Man kan også koble det til diskusjonen om særaldersgrenser, som mange yrkesgrupper har. Særaldersgrensene er  absolutte. Jeg får eksempelvis henvendelser fra sykepleiere ved byens sykehjem som synes det er helt urimelig at de skal dyttes ut av arbeidslivet når de runder 65.

Ja, mange innenfor fysisk tunge yrker som i hjemmetjeneste eller sykehjem er fysisk utslitt rundt 65, og bra er det da at de kan gå av. Og innenfor disse yrker er det dessverre alt for mange som allerede før den tid har gått av med uførepensjon etter mange år å ha jobbet med tungt arbeid.

Men mange er i en god fysisk form, og har et sterkt ønske om å få fortsette i arbeidslivet en del år til. Det har de ingen rett til. De er prisgitt arbeidsgiverens ønske om videre engasjement, og dersom det blir aktuelt avlønnes du på såkalt pensjonistsats, kr. 201 pr. time. Mao: når du som sykepleier butter over fra 64 til 65 år er plutselig arbeidsinnsatsen din mindre verdt.  For meg høres dette litt bakvendt ut i en situasjon hvor pleie- og omsorgssektoren framover kommer til å ha skrikende behov for arbeidskraft.

Særaldersgrenser er opplagt bra og nødvendig i en del yrker, men da må dette ikke være en plikt for arbeidstakeren til å fratre, men en rettighet. Og så må vi legge til rette for at den som ønsker å jobbe videre får en anstendig lønn.

Hva mener du?

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen

Jeg oppfordrer alle i Oslo-området til å møte på Youngstorget, hvor arrangementet starter kl. 11.25.

Hovedparolen for 1.mai-markeringen i Oslo er "Fellesskap fungerer - Stopp velferdsprofitørene."

" I det politiske budskapet for dagen heter det bl.a.

"Private Barnehagers Landsforbunds krav til Oslo kommune på 100 millioner for manglende offentlig bidrag, viser at lokale folkevalgte må får rett til å avvise kommersielle selskaper. Skattemilliarder ment for velferd og ansattes lønn og pensjon må ikke bli til privat profitt. Alternativet er faste kommunalt ansatte på heltid som gis økt tillit, medbestemmelse og mulighet til å bruke kunnskap og erfaringer for å gjøre tjenestene bedre. Skatt på kapital, eiendom og inntekter over 600.000 kroner må økes. Flernasjonale selskaper som Google og andre må også bidra til fellesskapet og kampen mot svart arbeid må skjerpes."

Oslo SVs paroler er Kamp mot fattigdom – Øk barnetrygden, Stopp bombingen i Syria, Ta kampen for hele og faste stillinger og Fritid framfor forbruk. 6-timersdag nå

LO i Oslo oppfordrer til en brei mobilisering mot høyrepolitikken og det nyliberale prosjektet for å forhindre økte klasseforskjeller.

Fyll opp tomme kommunale bygg

Fyll opp tomme kommunale bygg

Oslo kommune har eid Skar leir i Maridalen siden 2008, og siden da har eiendommene stått tomme. I 10 år. I bystyret denne uka ble det fattet vedtak som gjør at det nå igjen blir liv i leiren. Og bra er det.

Og jeg kunne naturligvis ikke unndra meg en mulighet til igjen å minne bystyret om at Oslo kommune fortsatt har et forbedringspotensiale når det gjelder å sørge for at kommunal eiendom ikke blir stående tomme. Bygninger og eiendom som står tomme forfaller, og det er selvsagt dårlig forvaltning av fellesskapets verdier.

Kommunens behov for lokaler endrer seg selvsagt over tid. Og det kan føre til at vi må akseptere at bygninger i en kort periode blir stående tomme. Men i ventetiden kan jo lokalene brukes. Det finnes masser av behov:

- Kunstnere kan bruke det som atelieer

- Frivillig organisasjonsliv kan bruke det til aktiviteter som teater, hobbypregede aktiviter o.l.

- Hvis det handler om en institusjon eller bolig: kan brukes til overnatting f.eks. for studenter

- Ja, det kan vel også brukes til lagring – lagring for eksempel for skolekorpsenes loppemarked

- Teatergrupper trenger å lagre kulisser og rekvisitter

Dette bare som noen eksempler på midlertidig bruk.

Les bystyreinnlegget mitt nedenfor.

Hagegata 31: Det blir også kommunale utleieboliger i blokka

Hagegata 31: Det blir også kommunale utleieboliger i blokka

Det er viktig med varierte boområder, med en god miks f.eks. på alder, kjønn, etnisitet, barn eller sosial status forøvrig. Vi bør ikke ha hele blokker eller oppganger bare bestående av flyktninger, av folk med problemer knyttet til rus eller psykiske lidelser, av funksjonshemmede eller kun av pensjonister. Boliger for eldre kan f.eks. med hell mikses med studentboliger.

Kommunen har, etter vedtak i bystyret, en prosess på å selge leilighetene i en bygård på 60 leiligheter ved Tøyen Torg – Hagegata 31. Fra SV og min side har det derfor vært viktig å sikre at flest mulig av de som har bodd i gården settes i stand til å bli boende, ved å kjøpe leiligheten de har bodd i. Dette ved ordninger som leie-til-eie og startlån. Men også med rett til å kjøpe til 80 % av markedspris, slik eierseksjonsloven forutsetter.

Så har det vært reist tvil om hvorvidt kommunen også i Hagegata 31 skal ha kommunale utleieboliger, som et bidrag til spredning og integrering. Det har derfor vært viktig å få slått fast at kommunen ikke skal selge alle leilighetene blokka. Noen skal beholdes til kommunale utleieboliger.

I et brev byrådsavdeling for næring og eierskap nå har sendt styret for Sameiet Hagegata 31 presiseres det derfor: «Det følger av eierseksjonsloven § 24 (4) at en juridisk seksjonseier kan erverve inntil ti prosent av seksjonene i eierseksjonssameier. Seksjoner i boligsameiet har vært solgt i markedet under forutsetning om at Boligbygg vil selge seg ned i Hagegata 31 inntil det gjenstår 10 % i kommunal eie.»

Dette er klokt.

Byrådet/Oslo Havn til finanskomiteen: Sosial dumping uakseptabelt

Byrådet/Oslo Havn til finanskomiteen: Sosial dumping uakseptabelt

Det har kommet bekymringsmeldinger fra havnearbeiderne om sosial dumping på Oslo Havn, og jeg har derfor anmodet byrådet om å sende fram en skriftlig orientering til bystyrets finanskomite om hvordan Oslo Havn KF forholder seg for å sikre at ILO 137 blir fulgt og at det ikke skjer sosial dumping på havna.

Finanskomiteen har nå fått byrådets redegjørelse.

Etter en lengere gjennomgang konkluderes det slik:

"På bakgrunn av påstandene om bruk av sjøfolk til lasting og lossing på MS Karmsund tok HAV 15.02.2018 selv direkte kontakt med BMC Norge AS, som er operatøren av MS Karmsund. BMC er leietaker hos HAV med fast ansatte og leier i tillegg inn laste- og lossehjelp fra Maritime Truck. Det ble stilt spørsmål om hvorfor BMC fortsatt brukte sjøfolk når det er uttrykt i deres tariffavtaler at de ikke skal drive havnearbeid hvis det finnes tilgjengelige havnearbeidere. BMC har bekreftet overfor HAV at de ikke kommer til å bruke sjøfolk til lasting og lossing mer.

I følge HAV er det viktigste for ITF og Sjømannsforbundene å unngå at rederiene utfører lasteoperasjoner ved hjelp av underbetalt/ikke særskilt betalt mannskap fremfor å bruke tilgjengelige organiserte havnearbeidere når de ligger til kai i Oslo havn. En slik situasjon vil ITF forholde seg til som sosial dumping. HAV har ikke fått melding om at det har skjedd fra ITF.»

Les hele redegjørelsen, og kom jeg gjerne med synspunkter, informasjon og innspill. Denne saken ønsker jeg å følge tett.

Anne Holt: En ideologi på at man skal la være å bry seg

Anne Holt: En ideologi på at man skal la være å bry seg

Anne Holt har lest Dagens Næringsliv:

"Dagens Næringsliv publiserte fredag et intervju med Espen Teigen, Sylvi Listhaugs inntil sist tirsdag politiske rådgiver og SoMe-ansvarlige. Det var særlig avslutningen som fanget min oppmerksomhet. Den gikk slik:

”Og han forteller at han sorterer verden i sirkler.

Han tegner med fingeren. I den indre sirkelen er broren, kjæresten og moren. - Dem er jeg glad i og avhengig av, sier han.

I sirkel nummer to er det gode venner. - Der er det også mange jeg er glad i, sier han.

Så tegner han den tredje, og ytterste, sirkelen. Hvem er der? - Alle andre. Og der bryr jeg meg ikke i det hele tatt. For de er ikke mitt anliggende. Jeg kan ta ansvar for mine, og noen burde ta ansvar for dem, men jeg kan ikke redde verden, liksom, sier Espen Teigen. - For den vil ikke reddes.”

Sitatet fra DN og Espen Teigen er rett og slett en interessant og ganske presis politisk trosbekjennelse. Med en avslutning som grenser til nihilisme: en 25 år gammel mann som bygger sin ideologi på man skal la være å bry seg om verden, ettersom verden ikke vil reddes. Skummelt, etter mitt syn. Men dog; et godt, tankevekkende og svært oppklarende intervju," skriver Anne Holt blant annet.

Les hele hennes tekst under "les mer."

Erling Borgen: Hvor kommer hatet mot Ap og Gahr Støre fra?

Erling Borgen: Hvor kommer hatet mot Ap og Gahr Støre fra?

En tydelig Erling Borgen:

"Hvorfor er hatet mot AP og Jonas Gahr Støre så voldsomt i enkelte kretser? Hvor kommer hatet fra? Hva bunner det i? Hvorfor er det så voldsomt? Norges tidligere justisminister uttalte at Gahr Støre er uegnet som statsminister. På nettsteder heter det at Gahr Støre mistenkeliggjør annerledes tenkende og at AP står for mindre åpenhet og humanitet. På Document.no leser jeg: ” Støres inntog i Arbeiderpartiet er litt som islams inntog i historien. Begge etterlater seg en ørken.”

Gjennom to år har jeg arbeidet med en dokumentarserie for NRK om Einar Gerhardsen og om fremveksten av det moderne Norge. Da Gerhardsen vokste frem som politiker på 1920-taller var han en rødglødende kommunist. Han ble arrestert og fengslet for å ha oppfordret fattigfolk til å stjele mat fra de rike. Norge var et samfunn med dramatiske sosiale og politiske konflikter.Sannheten i dag er at det er liten forskjell på AP og H. De to partiene er som oftest enige i viktige politiske spørsmål: NATO, EU, EØS og bruk av Norges olje-formue. AP og H er pragmatiske partier som har inngått politiske forlik om klima, skatt og innvandringspolitikk. Senest i går sto de to partiene side om side i stortinget i ACER-spørsmålet.

I 2015 fredet til og med Giske asylpolitikken til FrP og Listhaug: ”Jeg synes Listhaug og regjeringen i stor grad viderefører hovedlinjene i Stoltenberg-regjeringens og Solberg-regjeringens flyktning- og asylpolitikk.” APs nye innvandringspolitiske talsmann snakker som om han representerer FrP.

Hvorfor denne forakten mot AP og Gahr Støre? Som internasjonal journalist har jeg rapportert fra hele verden. I mine samtaler og intervjuer har politikere, menneskerettighetsaktivister, advokater og mennesketyper av alle slag sett på meg og sagt:” Du er fra Norge. Heldige du. Norge – verdens forbilde med demokrati, blandingsøkonomi og en gigantisk olje-formue som sikrer gratis skole og gratis medisinsk hjelp for alle”. Derfor har det vært sterkt å bivåne den siste tids rasende politiske debatt i Norge, der det kan synes som om de politiske alternativene er demokrati eller diktatur. Jeg har sett noen diktaturer preget av sensur, tortur, massegraver, korrupsjon og brutal undertrykkelse. De minner lite om Norge.

Da den hjerteskjærende filmen om Utøya hadde premiere i Oslo 3. mars, ble det etterpå holdt en mottakelse i Nobels Fredssenter. Ingen fra den norske regjeringen var tilstede. Jonas Gahr Støre holdt en praktfull tale uten manus. Det var en tale full av fortvilelse og blottet for partipolitiske angrep. Etterpå sto jeg få meter unna ham. Han så sørgmodig ut. Han var litt for tynn. Åpenbart sliten. Jeg tenkte: Hvor lenge orker du dette, Jonas Gahr Støre?" skriver Erling Borgen.

Retusjert reklame gir svært uheldig kropps-press

Retusjert reklame gir svært uheldig kropps-press

Organisasjonen Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, delte tirsdag ut årets Gullbarbie, en pris som går til den reklame- eller medieaktøren som er “best på å få ungdom til å føle seg verst” gjennom ensidige skjønnhetsidealer, gammeldagse kjønnsroller og unødvendig seksualisering. Vinner var Bik Bok.

Reklamen påvirker ungdommens forhold til egen kropp, utseende, selvtillit og selvbilde. En WHO-rapport viste at halvparten av norske 15-årige jenter føler seg tykke, selv om de ikke er det. Ungdom sammenligner sitt eget utseende med modellene på de store reklameboards-ene. Modellene de ser eksisterer ikke i virkeligheten. Dermed streber ungdommen etter et uoppnåelig skjønnhetsideal.

Jeg skulle at reklame- og mediebransjen ryddet i eget hus, og etablerte en etisk standard for seg selv. Men i mangel av dette må fellesskapet, representert ved stat og kommune, ta grep. Norge kunne, som Frankrike, innført forbud mot retusjert reklame.

Mens vi venter på nasjonale bestemmelser kan vi rydde på Oslo kommunes reklameflater, hvor særlig kollektivtrafikken er stor. Fra SVs side støtter vi kravet fra ungdommens bystyremøte om at retusjert reklame skal merkes, og vi går et sted lenger: I kontrakter for kommunale reklameflater må vi ha tydelig krav til at retusjert reklame ikke aksepteres. Gjennom de vedtak bystyret gjorde i går gir Oslo kommune et bra bidrag for å dempe kroppspresset og forebygge psykiske plager.

Les mitt bystyreinnlegg under "les mer."

Marte Michelet: For mye defaitisme

Marte Michelet: For mye defatisme

En tydelig Marte Michelet:

"Det slår meg når jeg ser reaksjonene på Listhaugs avgang at det er altfor mye defaitisme blant høyrepopulismens motstandere, og en altfor utbredt overbevisning om at høyrepopulismen er usårlig og uovervinnelig.

Man stopper ikke ordentlig opp ved seieren det utvilsomt er at landets mest fremskutte fanebærer for den høyrepopulistiske agendaen er tvunget vekk fra posten som Justisminister.

I stedet for å løfte fram at dette er et stort nederlag for henne og for ytre høyre, og i stedet for å utnytte at striden har skapt nye allianser og nye muligheter til å presse dem ytterligere på retrett, går mange rett videre til å sukke over Sandberg og sukke over at Listhaug, (det geniet), helt sikkert bare blir enda mektigere nå.

Man har kanskje blitt så vant til å beskrive situasjonen pessimistisk, som mørk, illevarslende, tragisk, at man ikke helt får til den andre mobiliserende modusen: Optimismen. Beskrivelsen av framgang, overtak, suksess, et større fellesskap, en viktig dag, et viktig skritt i riktig retning.

Følelsen av at man alltid står hjelpesløs overfor den høyrepopulistiske trollingen er feil, Listhaugs avgang viser nettopp det. De vinner ikke alltid uansett. De vet ikke alltid hva de gjør. De har ikke full kontroll over spillet. De elsker ikke all motstand. Alt det der er Listhaugs spin nå, "hahaha samma for meg, jeg vant egentlig, dette var helt etter planen, bare vent jeg skal knuse dere alle sammen". Ikke kjøp det, ikke selg det videre.

Den seige, lange motstanden som må stilles opp mot høyrepopulismen kommer ingen vei hvis den verken tror den kan vinne eller ser når den vinner litt mark. Og i går tapte Listhaug, big time," skriver Marte Michelet.

SVs Audun Herning: Listhaug er et maktmenneske, ikke et offer

SVs Audun Herning: Listhaug er et maktmenneske, ikke et offer

SVs partisekretær Audun Herning er tydelig:

"De siste dagene har norsk politikk handlet om hva som er akseptabel oppførsel for en norsk statsråd. Dette har ikke handlet om at noen har blitt såret, eller følt seg dårlig behandlet, men at vi har sett en justisminister som helt bevisst har fisket i grumsete vann og oppildnet noen av de farligste miljøene og konspirasjonsteoriene vi har i dette landet.

Sylvi Listhaug prøver nå å gjøre seg til offer. Hun hevder at det handler om at hennes ytringsfrihet er under angrep. Denne saken handler ikke om Listhaugs ytringsfrihet. Hun er et maktmenneske, ikke et offer. Hun er fri til å si hva hun vil, men når hun legitimerer ytterliggående konspirasjonsteorier må hun få motstand.

I dag har vi fått høre at Sylvi Listhaug har trukket seg som justisminister. Dette var på tide og helt nødvendig når hun ikke hadde tillit i Stortinget. I sin begrunnelse for hvorfor hun trakk seg fortsetter Listhaug å vise hvorfor hun ikke var egnet som justisminister. Hun viser at unnskyldningene var hule og gjør motbør mot høyreekstremistisk språk og billedbruk til et angrep på ytringsfriheten.

Vi har en sterkt svekket regjering, hvor Høyre og Venstre fortsatt er i allianse med høyrepopulismen. SV vil fortsette å jobbe for et samfunn med mindre forskjeller, mindre splittelse og mer fellesskap. Et samfunn for de mange, ikke de få. Denne jobben fortsetter selv om Listhaug nå går av.

En viktig diskusjon i dag kommer til å bli kampen om hvordan denne saken skal tolkes og forstås. Det er utrolig viktig at vi er til stede, på jobb, i nabolag og på sosiale medier, men på en saklig og skikkelig måte. Jeg oppfordrer derfor alle SV-medlemmer og sympatisører om å delta i denne debatten og til å følge med på og dele det som legges ut på SVs sider på Facebook og i andre sosiale medier," skriver Audun Herning.