Annet

Foodora: Styr unna

Foodora: Styr unna

I morgen, tirsdag, går 102 Foodora-syklister ut i streik! De nektes tariffavtale og dermed et anstendig arbeidsliv!

Foodora er en matformidlingstjeneste der kunder kan bestille mat fra restaurant som deretter blir hentet og fraktet til kunden fortrinnsvis med sykler.

Streiken gjelder kun Foodoras sykkel-bud i Oslo ettersom det ikke har lykkes å organisere bud i andre byer.

De tjener 157 kroner i snitt, med tilleggene. I tillegg må de kjøpe alt utstyr selv. Sykkel, hjelm, bremser, dekk, piggdekk, vedlikehold, sko – sommer som vinter.

– Jeg er skuffet over at motparten ikke viste noen vilje til å komme oss i møte. De har hele tiden sagt at de ikke er motstandere av tariffavtale, men i handling viser de noe helt annet. Vi hadde et krav om tariffavtale, men det ble avvist av Foodora. Vi føler vi har strukket oss langt, men nå hadde vi ikke noen annen mulighet enn å gå til streik, sier leder for sykkelbudenes klubb i Fellesforbundets i Foodora, Espen Utne Landgraff til Fri Fagbevegelse.

Rett til tariffavtale er helt grunnleggende i et seriøst arbeidsliv. Mens streik pågår: Hold deg unna dette firmaet.

Lik og del!

 

Byrådet foreslår arkitekturpolitikk for Oslo

Byrådet foreslår arkitekturpolitikk for Oslo

Jeg synes det er spennende når byrådet fremmer en sak for bystyret om arkitekturpolitikk for Oslo.

Denne er forankret i byrådets politiske plattform av 19.10.2015. Politikken skal ivareta byrådets ambisjoner om å gi rom for utprøvende og nyskapende prosjekter innen arkitektur og byrom og har tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet.

Dokumentet består av en visjon, fire innsatsområder med tilhørende mål og forslag til oppfølging som skal bidra til at byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle kan nås. Det vil danne grunnlag for prioritering og oppfølging av arkitekturpolitiske innsatsområder og mål.I tillegg skal arkitekturpolitikken være et verktøy som kan brukes i dialog med byggherrer, arkitekter og planleggere, samt offentlige etater, eiendomsforvaltere og befolkningen for øvrig. Arkitekturpolitikken utfyller føringene i Kommuneplan 2018, samfunnsdelens ambisjoner om å gi rom for utprøvende og nyskapende prosjekter innen arkitektur og byrom og har tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet.

Dokumentet skal bidra til å løfte frem og drøfte arkitektur og arkitekturens rolle i byutviklingen ved å sette naturgitte, funksjonelle og visuelle kvaliteter på dagsorden. Den vil ikke være et lovfestet dokument,eller del av det ordinære planhierarkiet. Arkitekturpolitikken gir ikke hjemmel for å avslå eller stille konkrete krav til planer og prosjekter,men vil være veiledende for kommunens virksomheter og andre tiltakshavere samt kommunens plan-og byggesaksbehandling. Det vil være et verktøy for å sette Oslo på kartet som en internasjonal arkitekturhovedstad og vil være et element i profileringen av Oslo.

Dette er spennende, og vil du påvirke det endelige vedtak i bystyret kan du gjerne skrive kommentar og innspill nedenfor.

Sukkerbiten: "Noen" får regninga

Sukkerbiten:  "Noen" får regninga

AP-veteraner står i kø for å advare mot planene i Bjørvika: Nå Lene Løken, tidligere statssekretær i Kulturdepartementet og direktør for Film & Kino.

"Det planlagte Fotografihuset i Bjørvika er basert på helt urealistiske forutsetninger. Det betyr at Oslo nå er i ferd med å bebygge en av sine siste sjønære tomter med et museumsprosjekt som antagelig ikke er liv laga.

Fotografihuset baserer sitt budsjett på et besøkstall på 250.000. Det holder ikke. Jeg har fulgt med på besøkstallene for museer og kulturbygg siden jeg var statssekretær i Kulturdepartementet tidlig på nittitallet og jeg har senere arbeidet med kulturbygg i Film & Kino. Jeg kan ut fra mitt mangeårige virke bekrefte det kulturforsker Georg Arnestad uttalte i Klassekampen 27. juli: Besøkstallene for nye kulturbygg overestimeres og underskuddene må etter få år dekkes av det offentlige. Dette synes å være en regel, nesten uten unntak.

I Kulturdepartementet hadde vi ofte besøk av entusiastiske ordførere med lokale museumsprosjekter. Mange av dem spennende, men dessverre basert på besøkstall som fagfolk kunne fortelle var umulig å oppnå. Skuffede ordførere måtte derfor dra hjem uten løfter om statlige midler. I Film & Kino arbeidet vi med nye kino- og kulturbygg over hele landet. Også her var det mange, for ikke å si de fleste, som baserte seg på urealistiske forutsetninger. Besøket blir aldri blir så stort som man på forhånd tror. Best gikk det for de kulturhusene som hadde kinoinntekter å støtte seg på og en tilskuddsvillig kommune i ryggen.

Fotografihusets budsjett er basert på at to tredjedeler av driften skal dekkes av egne inntekter. Statstilskuddet utgjør en tredjedel. Det er her det svikter. Fotografihuset baserer driften på et besøkstall som langt overstiger fjorårets besøkstall for Munchmuseet og Astrup Fearnley Museet i Oslo og for Henie Onstad Kunstsenter i Bærum og Kode i Bergen. Det synes helt urealistisk, og vil antagelig føre til at Fotografihuset etter få år har opparbeidet store underskudd som noen må dekke.

Dette «noen» kan da være staten eller Oslo kommune som allerede har mer enn nok å betale på i Bjørvika med Munchmuseet og nye Deichmanske bibliotek. I mellomtiden er det utlyst arkitektkonkurranse og det skal i løpet av høsten plukkes ut et bygg spesialtilpasset Fotografihuset på Sukkerbiten. Et bygg Oslo ikke trenger akkurat her, på byens mest attraktive tomt mot sjøen.

Hva så om forutsetningene for drift svikter? Om Fotohuset går konkurs eller må se seg om etter rimeligere lokaler? Da sitter Hav Eiendom med et bygg i sjøkanten som de kan leie ut og bruke til hva de vil, bare de holder seg innenfor reguleringsbestemmelsene. «Noen» bør snakke sammen før regningen kommer," skriver Lene Løken.

Sosialdemokratisk badeplass

Sosialdemokratisk badeplass

Sissel Rønbeck, tidligere miljøvernminister (Ap), Tove Heggen Larsen, tidligere varaordfører (AP) og Britt Hildeng, tidligere stortingsrepresentant (Ap) er tydelige i debatten om Sukkerbiten og fotografihus ved et innlegg i Klassekampen:

"Oslo er blant de byene i Europa som vokser raskest. Bydel Gamle Oslo er den bydelen som vokser mest. Alt nå er innbyggertallet på størrelse med Bodø. Og flere skal det bli. Det bygges og bygges i et forrykende tempo. Det gjelder ikke minst i Bjørvika, som for få år siden var nærmest utilgjengelig for beboerne i denne og andre sentrumsnære bydeler. Folk ble praktisk talt sperret inne fra bil-, jernbane- og havnetrafikk. Og nå ?

Mye har utvilsomt blitt bedre, men vi må dessverre tilføye: særlig for dem med velfylte lommebøker og bankkontoer. Nå må turen være kommet til alle dem som ikke har råd til å kjøpe seg fram til sjøkanten. Det være seg i nye leiligheter eller diverse kultur- og serveringstilbud. Byfolk trenger ikke bare et sted å bo og en jobb å gå til. De har også behov for åpne byrom og grønne pustehull i hverdagen. Det gjelder ikke minst barn og unge. Den flittige bruken av park- og friluftsanlegg bekrefter dette. Og politiske vedtak om sikring av friområder for vanlige folk har da også en stolt tradisjon i Oslo.

Dette ser dessverre ut til å være glemt i de siste årenes utbyggingsområder. Inklusive Bjørvika. Her mangler det mildest talt ikke på bygninger, heller ikke mer eller mindre spektakulære kulturbygg. Det som mangler er flere friområder med lett tilgang til bading og andre sjøbaserte aktiviteter. Et overfylt Sørenga Bad på gode sommerdager sier sitt om behovet. Og byens folkevalgte politikere har nå en historisk mulighet til å imøtekomme det.

Ved Akerselvas utløp, og foran det operabygget vi er så stolte av, ligger det fortsatt et solfylt og ubebygd område. Av merkverdige grunner er relativt store deler av området foreløpig regulert til bebyggelse. Og det i et omfang som vil bygge inn den fredede Operaen enda mer enn tilfellet er allerede. På den såkalte Sukkerbiten vil muligheten for et sammenhengende og helhetlig friluftsområde, i så fall bli spolert, en gang for alle.

Vi mener at alle de beboerne som bare ser baksiden av Lambda og Barcode nå må kunne finne sin plass på en Sukkerbit. Fri for betong og inngangspenger. Et friområde som åpner byen mot fjorden og som innbyr til å bruke den aktivt. Slik meningen med Fjordbyen var. Slik bør endepunktet for Akerselva Miljøpark være. Slik bør Fjordbyen og Miljøbyen Gamle Oslo vise seg. Og sist, men ikke minst: Også slik bør Europas miljøhovedstad framstå.

Om nødvendig må området foran Operaen omreguleres til friluftsområde. Det handler om politisk vilje til å bruke kommunens reguleringsmyndighet i et langsiktig perspektiv og i pakt med stolte sosiale og sosialdemokratiske tradisjoner. I tråd med den rødgrønne byrådserklæringen.

Og Bydel Gamle Oslo må trekkes aktivt inn i den videre utviklingen av området," skriver de tre.

Den delte byen: Flest tjener fortsatt mest i vest

Den delte byen: Flest tjener fortsatt mest i vest

Nyttig oppdatering fra Oslo-statistikken:

Oslo er en mangfoldig by som huser både noen av de rikeste og fattigste i landet. Det er store inntektsforskjeller mellom ulike områder og konsentrasjonen av innbyggere i lavinntektshusholdninger hoper seg opp i enkelte deler av byen. De største kontrastene finner vi fortsatt langs øst­vest­aksen, men innad på østkanten har gentrifisering og boligbygging bidratt til at ulike områder har hatt svært forskjellig utvikling det siste tiåret.

Det er store forskjeller i inntekt mellom innbyggere i ulike deler av byen. Forskjellene er store både mellom – og innad i bydelene. Utviklingen i inntekt og ulike fattigdoms-indikatorer har vært vesentlig forskjellig i ulike områder av byen de siste årene.­

Boligbygging og gentrifisering i indre øst har tiltrukket seg innbyggere med relativt høy inntekt, noe som har ført til økt gjennomsnittlig inntekt og redusert andel av inn-byggere som tilhører en husholdning med lavinntekt i dette området. Den samme utviklingen har ikke funnet sted i Groruddalen og på Søndre Nordstrand. Disse områdene har hatt en svakere inntektsutvikling enn resten av byen, og andelene med lavinntekt har økt. ­

Den sterkeste inntektsveksten, målt i kroner, har funnet sted i de bydelene som vanligvis omtales som «vestkantbydeler». Her har også andelen av innbyggere med lavinntekt holdt seg relativt stabil de siste årene.

Les hele artikkelen på linken.

Etablering av et kommunalt sentrumskontor i Oslo?

Etablering av et kommunalt sentrumskontor i Oslo?

To av Høyres bystyrerepresentanter har foreslått at kommunen skal "utrede hvordan et sentrumskontor kan etableres og hvordan et sentrumskontor kan bidra til å samordne aktiviteter innenfor Ring 1 og legge til rette for rammevilkårene for næringslivet i sentrum."

Jeg har liten tro på nye kontorer og mer byråkrati. Kommunen har nylig opprettet et festivalkontor.

Det er nok vel så viktig å se på hvordan man bedre kan koordinere alt det arbeidet som i dag gjøres fra kommunens side. Jeg tror derfor det var klokt når et enstemmig bystyre i siste møte i stedet vedtok at "Byrådet bes se på mulighetene til å samordne innsatsen som allerede legges ned for å legge til rette for en aktiv og levedyktig handels, -service –og servicenæring, og et levende byliv, og melde tilbake til bystyret på egnet vis."

Les mitt bystyreinnlegg om saken under "les mer."

Tøyen - en likandes landsby hvor folk hjelper folk ❤️

Tøyen - en likandes landsby hvor folk hjelper folk

Ofte må det litt drama til for å finne ut hvor mye godhet og omsorg det bor i vilt fremmede folk. Bjørn Stormakerstuen hadde det som tross alt ble hyggelige opplevelser fredag:

"Jeg får en telefon om at yngstedatteren min (6) under lek på Tøyen Torg har falt og slått seg. Og at det synlige såret mest trolig er av et omfang som roper på nål, tråd og lege.

Jeg skritter ned fra Kampen og aner ikke hva som vil møte meg. På vei dit ser jeg Abdi som snakker med noen andre med afrikansk opprinnelse. Han er pappaen til en gutt i parallellklassen til min yngste. Jeg legger en bestemt hånd på skulderen hans fordi jeg vet han har ambulansebakgrunn. Det vet jeg fordi jeg i løpet av det siste året har snakket med ham regelmessig om morgenene før førsteklassingene ringes inn til første time på Kampen skole.

«Datteren min har skadet seg», sier jeg. Han reagerer umiddelbart. Fokus er på meg. På jenta mi. Ikke de han snakker med. Han setter ikke fra seg det han har i hendene. Han slipper det. Rett ned. Og går rett inn i «modus paramedic».

Samtidig som han gjør det som gjøres kan av en proff, løper jeg inn på det lokale utestedet Postkontoret for å høre på tilbudet av førstehjelpsutstyr. Abdis befaling. Pizzasultne og øltørste kunder står og venter på at dama bak disken skal fikse bestillingene deres. Hun regelrett slipper ølen hun er i ferd med å fylle opp da hun hører meg si; «barn skadd utenfor». Hun iler bak i lokalet, ber kundene om å vente og strener ut til Abdi med det de har av lappesaker.

Vi konstaterer at det foran oss sitter en gråtende seksåring med et stort, åpent hull på høyre legg. Det er vondt. Ikke rart med tanke på at skinnleggen hennes har vært sleggebanka inn i en nittigraders steinkant under lek og hoppende moro. Nå er ikke situasjonen like lekende morsom.

Hun sier det gjør vondt når hun går på foten. Ikke rart, tenker vi, med tanke på den kraftopplevelsen skinnleggen har vært utsatt for. Ferdiglappet. Jeg tar henne i armene og beveger meg på nedsiden av Tøyen senter i påvente av en drosje. Selvsagt ingen som dukker opp. App og telefon har jeg ikke tid til.

I lyskrysset mellom Tøyen skole og Tøyen T-banestasjon steger jeg ut i veien og stanser den første bilen som kommer kjørende. En Huyndai elbil. Sjåføren ruller ned vinduet og sier uten å nøle da han skjønner situasjonen: «Hopp inn. Klart jeg kjører dere til legevakten»

(les Bjørn Skomakerstuen videre fortelling nedenfor)

Tankesmien Agenda: Oslo-modellen må bli nasjonal standard

Tankesmien Agenda: Oslo-modellen må bli nasjonal standard

Tankesmien Agenda går nå i bresjen for at Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv innføres på nasjonalt nivå. Tankesmien lanserer i et ferskt notat 10 regler som daglig leder, Trygve Svensson, mener bør stå skrevet på korktavla på veggen til den som er innkjøpsleder i norske kommuner.

Trygve Svensson mener også at Oslo-modellen kan sikre norsk arbeidsliv i møte med et felles europeisk arbeidsmarked. - Dette er noe av det mest spennende som har skjedd i norsk arbeidslivspolitikk i nyere tid.

"Oslo kommunes suksess viser at det er mulig å styre et forfeilet arbeidsmarked tilbake på rett spor.

Når arbeidslivet ikke virker, må politikken gripe inn. Som vi i Agenda viser i et helt nytt notat, bør Oslo-modellen innføres for hele landet, som et første skritt på veien til et seriøst, produktivt arbeidsliv i alle bransjer i Norge," skriver tankesmien Agenda.

Fellesskapsvern mot misligheter: Vi må styrke kontrollsystemene

Fellesskapsvern mot misligheter: Vi må styrke kontrollsystemene

I siste bystyremøte behandlet vi korrupsjonssaken i det kommunale foretaket Boligbygg.

Jeg la blant annet vekt på at Kommunen må ha en organisasjon som i tilstrekkelig grad kan forebygge og avdekke misligheter.  Det gir grunn til bekymring å se at det var eksterne aktører, kritisk undersøkende journalistikk i Dagens Næringsliv, som avslørte ulovligheter som potensielt sett har kostet kommunen over 100 millioner kroner. Uten DNs arbeid ville dette trolig aldri vært avdekket, og kunne ekspandert ytterligere. Som Dagbladet avdekket Veireno-skandalen.

All ære til dem. Vi er nødt til kritisk å gjennomgå om kommunen har en tilstrekkelig internkontroll. Det skal ikke være mulig å bedra fellesskapets midler for 100 millioner uten at kommunens egne kontrollsystemer avdekker dette.

Les hele mitt innlegg i bystyret nedenfor.

Viktig med gjennomgang av varslerordingen

Viktig med gjennomgang av varslerordingen

Det er viktig at kommunen har en velfungerende varslingsordning for å varsle om mulig korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i eller mot Oslo kommune.

Det er bra at byrådet er i gang med en gjennomgang av ordningen. Det vil være klokt om byrådet ved en slik gjennomgang innheter innspill fra relevante aktører på forskjellig nivå, slik som eksempelvis ansattes tillitsvalgte, verneombud og etatsledere. Erfaringer er nok forskjellig, avhengig av ståsted, og dette må avspeiles i gjennomgangen.

Varslingsordningen er knyttet til temaer som korrupsjon, misligheter og lovbrudd. Men det er ikke den rette kanalen for å ytre seg om at bemanning er for lav, renholdet for dårlig, saksbehandlingsfrister brytes eller bystyret bevilger ikke tilstrekkelig med midler til at eldre får et faglig forsvarlig omsorgstilbud. Viktige saker det også, selvsagt, men her er det andre kanaler som er mer egnet. For varslingsordningen skal jo ikke erstatte helt ordinære virkemidler: ta opp ting med kollegaer eller sjefen, ta opp sak via verneombud eller tillitsapparat eller påvirke politiske beslutningstakere.

Som ombud får jeg en del henvendelser som hører hjemme i varslingsordningen, og som jeg kanaliserer dit – eller til andre adressater om det er mer riktig. Jeg kan ikke se at spørsmålet om anonym varsling er noe problem. I dag er det jo åpnet for dette, bl.a. ved at man kan gå via eksternt varslingsmottak. Tipset noen av oss fikk om ansettelser i Omsorgsbygg var jo også anonymt, men veldokumentert.

SV ser fram til byrådets gjennomgang av ordningen, i trygg forvissning om at dagens løsning ikke nødvendigvis er den mest optimale.

Les mitt innlegg i siste bystyremøte nedenfor.

Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen!

17. mai feirer vi uavhengighet, fred og demokrati.

Det er noe spesielt med en 17.mai-dag med barnetog, mens andre land feirer sin nasjonaldag med militærparade.

Noen barn får ikke delta. De er deportert ut av landet de har vokst opp i. Norske myndigheter har sendt dem «tilbake» til et land de aldri har vært i, ikke kjenner eller har noe nettverk. Og Norge er ikke lenger på samme måte med i den felles operasjonen for å redde tusener av flyktninger som trues av å drukne i Middelhavet.

En del av «fredsnasjonen» Norge er også våpensmia, som gjør at «Norge» er tilstede i noen av de mest bestialske kriger. Kongsberg Defence sørger for at vi har blod på henda. Krigsstaten Norge, der vi også deltar i offensive krigshandlinger i andre deler av verden, er ikke en god side av den norske stat.

Fortsatt uavhengighet, fred og demokrati er først og fremst avhengig av at vi alle ser at dette samfunnet sikrer grunnleggende verdier det er verdt å forsvare. Et storsamfunn som forsvarer dem som trenger støtte av felleskapet og et samfunn som fordeler makt, rikdom og muligheter.

Demokratiet har vært kjempet fram: Løsrivelsen fra Sverige, kamp mot tysk okkupasjon, stemmerett først for overklassemenn, senere også arbeiderne og til slutt kvinnene. Ytringsfriheten er sentral, og er truet i mange land. F.eks. i vårt allierte land Tyrkia.

Vi feirer muligheter og rettigheter andre kan se langt etter.  Det bygges murer i Europa for å stenge folk ute, slik jødene i sin tid gjennom grunnloven var nektet adgang til Norge. 17. mai bør være en dag for åpenhet og inkludering.

Ha, en god og inkluderende 17. mai.