Annet

Anke over vedtak fattet av Nordstrand bydelsutvalg i BU-sak 131/05 Justering av budsjettet

Vi skal prioritere det viktigste først, lyder det jo så vakkert fra høyresiden i dette bystyret. Det aller viktigste, ville nå jeg si, må være å holde orden i eget hus. Å holde orden på økonomi og ledelse må da være helt grunnleggende. Men bydel Nordstrand fikk doble signaler fra byrådet, og dermed gikk det galt. Bydelen skulle være utstillingsvinduet for stoppeklokkeomsorgen, tilbudet med det misvisende navn brukervalg. Dermed ble hovedfokuset galt. Daværende bydelsdirektør prioriterte dette, framfor styring og ledelse av bydelen. Byrådet har et betydelig delansvar for det som har skjedd ved ikke å ta sitt tilsynsansvar alvorlig, sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet anke over bydelsutvalgsvedtak i bydel Nordstrand.

Midlertidig klageorgan for fastsetting av gjengs leie

Vi behandlet forleden i bystyret et mistillitsforslag mot byråd Margaret Eckbo.Jeg synes slike saker er vanskelig, og byrådspartiene gjør ikke saker som dette lettere for sine byråder. Hvis byrådspartiene ser det som sin oppgave helt uten grenser å forsvare uklokt håndverk fra byrådenes side undergraves styringssystemet. Styringssystemet og kjøreregler må vi være enige om, uavhengig av eget ståsted (posisjon/opposisjon).
Systemets legitimitet er avhengig av at vi tverrpolitisk er enig også når det kan ramme egne politikere, sa Ivar Johansen bl.a. sa bystyret behandlet opprettelse av et klageorgan for fastsetting av gjengs leie.

Nervekamp om nestleiar

Striden om kven som skal bli ny nestleiar i SV spissar seg endå meir til. Det går føre seg nå ei bearbeiding av utsendingar til støtte for kvar av dei to kandidatane.Mange av dei som støttar Fiskaa sitt kandidatur, seier rett ut at dei heile vegen har vore innstilt på å finne ein kompromisskandidat, men at dette er avvist av Solhjell sine støttespelarar.

Leiaren i Sosialistisk Ungdom, Kirsti Bergstø, seier det slik til Bergens Tidende:

– Det er framleis mogeleg å kome fram til ein kompromisskandidat. Vi som støttar Ingrid Fiskaa har gjort fleire forsøk på å få det til både før og etter at den delte innstillinga frå den førebuande valkomiteen låg føre. Det er bråkmakarane som støttar Bård Vegar som tek denne striden til landsmøtet, noko ein kunne ha unngått ved å gå inn for ein annan kandidat. Dei har nekta å gå med på å finne ein kompromisskandidat sjølv om vi då gjev opp innstillinga på Ingrid Fiskaa.

– Kven kunne vere ein slik kompromisskandidat?

– Ivar Johansen frå Oslo er eit godt namn.

Les mer

Revisjon av juridisk strategi

Forslaget til juridisk strategi for kommunen er enstemmig etter at SV fikk tilslutning til vårt initiativ om at kommunen i sin ivaretakelse av kommunens privatrettslige posisjon ikke bare skal basere seg på forretningsmessige prinsipper, optimal ressursbruk og utnyttelse av markedet, men at også kvalitetsperspektivet skal inn. Det er noe annet å drive en kommersiell virksomhet og drive forvaltning og velferdsproduksjon,sa Ivar Johansen da bystyrets behandlet revisjon av kommunenns juridiske strategi.

Ring en politiker!

Bystyremedlem i Oslo, Ivar Johansen, synes det er viktig at folk kan nå politikerne. Han har derfor lagt ut politikernes telefonnummer og e-postadresser på nettet, skriver Dagbladet.

Les mer

Ber byrådet avslutte bruken av Oslo Renholdsselskap

SV ber byrådet i Oslo ta initiativ til at tannhelsetjenesten,  brannvesenet og havnevesenet avvikler alle kundeforhold med Det norske  Renholdsselskap (DNR). Bakgrunnen er gårsdagens oppslag i Dagens Næringsliv. – Kontrakter med slike selskaper er ikke i tråd med det et enstemmig bystyre har vedtatt, sier SVs Ivar Johansen, som sitter i finanskomiteen i Oslo bystyre. Han viser til et vedtak fra 2000, som sier at Oslo kommune kun skal «bruke renholdsfirmaer som på en grundig og objektiv måte kan dokumentere at  de driver i henhold til gjeldende lov og forskrifter».

Les mer

Selger tomta til Oslo Vei

Oslo kommune selger Østre Aker vei 60 for så å leie den tilbake igjen. Målet er å tjene penger. SV mener kommunen kaster penger ut av vinduet. Ap frykter salget vanskeliggjør utviklingen av Groruddalen. - På sikt blir dette dyrere for kommunen, sier SVs Ivar Johansen til Akers Avis. - Når en kommunal bedrift har behov for tomta er det ulogisk at vi skal selge den, for så å leie den tilbake.

Les mer

Byrådets manglende økonomistyring .....

Det borgerlige byrådet har avgitt sin årsberetning for år 2001, og den viser sviktende økonomistyring. Ivar Johansen har derfor bedt finansbyråden besvare nedenstående spørsmål til bystyrets finanskomite:
"I byrådets årsberetning for år 2000 leser jeg på side 19 at virksomhetenes merforbruk på den ordinære driften i 2000 var på 380,6 millioner. Tilsvarende tall for foregående år, 1999, opplyses i årsberetningen for 1999 (side 18 i den trykte beretningen) til å være 364 millioner.

Ved behandlingen av årsberetningen for 1999 uttalte en enstemmig finanskomite: "Komiteen viser til at noen virksomheter har til dels store budsjettoverskridelser og at det er behov for nøye budsjettering og streng oppfølging. Komiteen forutsetter at byrådet iverksetter tiltak for å bedre økonomistyringen".

På tross av dette økte  virksomhetenes merforbruk i fjor.
Av dette er det naturlig å slutte at byrådet i fjor ikke iverksatte tilstrekkelig tiltak for å bedre økonomistyringen.

Byrådet bes derfor:

1. Gi finanskomiteen en gjennomgang av årsaken til at en ikke lyktes i å iverksette tilstrekkelige tiltak for å bedre økonomistyringen

2. Gi finanskomiteen en gjennomgang av hvilke ytterligere tiltak byrådet nå setter i verk for 2001."

Bydel Hellerud: Et løfte er et løfte

Skal en bydel kunne stole på helt klare forsikringer fra Rådhuset om at de skal få full dekning for de kostnader bydelen ble påført i den helt akutte krisesituasjon rundt Romeriksporten? Hadde bydel Hellerud grunn til å stole på daværende byråd Erling Lae når byråden på spørsmål fra SV’s Kari Pahle helt entydig fra bystyrets talerstol 28. januar 1998 sa at bydel Hellerud avgjort ikke skal ha utgifter på dette, og at bydelen skal få dekket sine ugifter? Hvis ikke et borgerlig byråd kan praktisere at et ord er et ord. Et løfte er et løfte. Ja, da får bystyrets flertall rydde opp, sa SV's Ivar Johansen i bystyret, og fikk flertallet med seg på at bydel Hellerud skulle få sin resterende million.

Fete politikertillegg

Poltikerne bevilger seg tre ganger så høy lønnsvekst som andre! Samtidig klager politikerne - rettmessig - over lønnsveksten blant lederne i det private næringsliv. I perioden 1995 - 1998 økte statsministerens lønnn med 67 prosent. Stortingsrepresentantenes lønn økte med 33 prosent i samme tidsrom. Parellelt økte industriarbeiderlønnen med 14 prosent, og lønnen til ansatte i skoleverket økte med i gjennomsnitt 13,5 prosent.

I Oslo skjer det samme: fra 31. des. 1999 til til oktober i år 2000 økte lønna til ordføreren og byrådslederen med hele 235.000 kr. ! En lønnsøkning som alene er høyere enn normal årslønn for mange helse- og omsorgsarbeidere i Oslo.

Skattenivået ...

Vi har i det siste hørt mye om at skatte- og avgiftsnivået er så høyt i Norge. Internasjonal statistikk tilbakeviser myten om at skatte- og avgiftsnivået i Norge er høyere enn i våre   naboland. OECD har laget statistikk som sammenligner skatte- og avgiftsnivået i landene i den rike del av verden. Tallene viser at nordmenn betaler vesentlig mindre skatt i forhold til Bruttonasjonalproduktet (BNP) enn svensker, dansker og finner.

Les mer