Annet

Regnskap og årsberetning for 2003 for Viken Eiendom AS, Hovinveien 1 AS, Sommerogata 1 AS og Fougstadgata 2 AS

Oslo Høyre har for egen del kommet til at det er god økonomi å eie framfor å leie et kontorbygg i Oslo sentrum, Høyres Hus AS. I alle fall når partiet selv trenger hovedtyngden av kontorbygningen. Jeg må tro det er det syn styreleder Gustav Heiberg Simonsen og styremedlem Karl Arne Enqvist forfekter i styret for selskapet. Men når de skifter hatter, og opptrer her i bystyret stemmer de for en politikk som innebærer å selge unna kommunens eiendommer, også der gården er fylt opp av langsiktige leiekontrakter for kommunens egne virksomheter. Som nå i Sommerogata, som er en av sakene i den byrådsak vi her behandler. Jeg undres: hvordan kan det ha seg at de økonomiske lønnsomhetsbetraktninger er annerledes for Oslo Høyre enn for Oslo kommune? spurte Ivar Johansen da bystyreflertallet igjen vedtok å selge kommunal eiendom.


Folketeaterbygningen – årsberetning og regnskap 2003

Dette er en bygning med sterke historiske tradisjoner i Oslos kulturliv. Når operaen flytter til Bjørvika, vil operaens lokaler og scene bli ledige, og disse vil kunne gi rom for mye spennende kulturaktiviteter. Men det forutsetter at det ved et salg, legges tydelige klausuler, som sikrer Oslos kulturliv fortsatt tilgang på disse unike lokalene. Før operaen ble etablert i lokalene i 1959, hadde lokalene blitt brukt til både kino og ulike teatervirksomheter. Oslos kulturliv trenger mangfold, og denne bygningen vil fortsatt kunne bidra med sine spennende og historisk interessante lokaler. Men det forutsetter at Byrådet i sin salgssak, sikrer dette, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet årsberetning for Folketeaterbygningen.

Salg av eiendom, Mor Go`hjertas vei 23

Byrådssaken begrunner salget av Mor Go`hjertas vei med ”kommunens strategi for å få en mer hensiktsmessig spredning av den kommunale boligmasse.” Det kan jo høres klokt ut. Den strategien forutsetter jo at kommunen ikke bare selger i en del av byen, men også har en vilje og evne til å kjøpe i en annen. Når kommunen i år selger 244 leiligheter, og kun kjøper 12, går dette den gale veien. Konsekvensen blir at bostedsløse fortsatt skal henvises til hospits og at kommunen får stadig større problemer med å bosette flyktninger og andre grupper som trenger bistand fra kommunen, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet salg av Mor Go`hjertas vei 23.


Eivind Marienborg ....

Aktivisten Eivind Marienborg skriver på sin blogg at det nærmer seg valg:

"Derfor er jeg rundt og finner politiker-blogger. Foreløpig er det mest ungdomspolitikere som har dukket opp, for eksempel Høyres Torbjørn Røe Isaksen, SVs Audun Lysbakken og Ivar Johansen, og RUs Mimir.

Det er interessant å se hvordan de velger saker, hva de skriver om dem, og ikke minst hva de ikke skriver om dem. Hvordan Tørbjørn skriver mer om arbeidsplasser og verdiskapning, Audun skriver om kollektivtrafikk og rettigheter for vanskeligstilte, og Mimir skriver om opprør, miljøvern og sånne ting.

Jeg kjenner at det kribler litt i valg-foten når det nå nærmer seg sommer og valg-høst. Jeg gleder meg til å se hvilke saker som kommer opp, hvilke som blir viktige for folk, og ikke minst, hvem som får styre våre hundrevis av kommuner.

De tre bloggene ligger alle i RSS-lista mi (Mimir sin RSS ligger her, selv om han ikke reklamerer for den). Det blir en god sommer :)"

jaja, så er jeg blitt ungdomspolitiker......

Undervisningsbygg: Lae ba Horntvedt gå

«Grete Horntvedt har meddelt at hun stiller sin plass til disposisjon» var ordlyden i pressemeldingen da byutviklingsbyråden overraskende fratrådte stillingen i går. Bystyret ble informert om den dramatiske avgangen da byrådsleder Erling Lae åpnet budsjettmøtet i Rådhuset klokken 12.

SV var først ute av de politiske partiene med å kreve Horns avgang og SVs bystyreveteran Ivar Johansen mener byrådsleder Lae nå har opptrådt ryddig.

– Lae nå har gjort det eneste ryddige når både Horntvedt og Horn nå forlater sine posisjoner. Johansen mener imidlertid at også «superbyråd» Torger Ødegaard bør svare for seg i denne saken fordi han hadde ansvaret for Undervisningsbygg fram til 2005.– Vi har masse å spørre Ødegaard om. Hva har han gjort for å rydde opp mens han var ansvarlig sier SVs Ivar Johansen til Dagsavisen.

Les mer

Salg og festeavgiftsregulering av kommunale boligfestetomter - Opphevelse av soneprisvedtakene

SV mener at vedtakene om sonepris for Oslos kommunes boligfestetomter har hatt en viktig funksjon i byens boligmarked. En politisk bestemt kvadratmeterpris er blitt lagt til grunn i stedet for markedsverdien. Dette har utgjort grunnlaget for beregning av festeavgifter og pris ved salg av boligfestetomter, og har eksistert ved siden av statlige prisreguleringer, sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet opphevelse av sonepris ved salg kommunens boligfestetomter.

Anke over vedtak fattet av Søndre Nordstrand bydelsutvalg i BU-sak 05/574 – Budsjettjustering

H, Fr.P og Kr.F. ønsker nå å vedta bydelsdirektørens kuttforslag her i bystyret. Jeg kan ikke se at bystyret sitter med kompetanse til å bedømme om det er klokt å kutte fritidsklubbenes rammer med 1 million kroner, i Benjamin Hermansens bydel. Ja, bydelsutvalget har vel egentlig med store bokstaver sagt at det er særs uklokt å bygge ned barne- og ungdomsarbeidet i denne svært unge bydelen. Derfor er SV og As forslag om at BU skal få se på saken på ny et logisk og klokt forslag til vedtak, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet anke på bydel Søndre Nordstrands budsjettbehandling.

Privat forslag fra Liv Gulbrandsen og Erling Folkvord (RV) om tillegg til kommunens anbudsregler slik at firmaer som utfører arbeid for Oslo kommune ikke kan tilby sine ansatte lønns- og arb.vilkår som er dårligere enn norsk tariffavt. for samme bransje

Sosial duping dreier seg om å stjele fra fellesskapet. Dette er å undergrave fellesskapsløsninger, som er helt grunnleggende forutsetninger for et velferdssamfunn. Det er viktig at vi organiserer storsamfunnet slik at vi ikke undergraver de seriøse arbeidsgivere – som er i stort flertall - ved å gi konkurransefortrinn til de som driver med sosial dumping eller svart arbeid, sa Ivar Johansen bl.a. bystyret behandlet spørsmålet firmaer som utfører arbeid for Oslo kommune ikke kan tilby sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn norsk tariffavtale for samme bransje.


Kommunalt politi: Skomaker bli ved din lest

Oslo bystyre må avvise byrådets forslag om et kommunalt ordenspoliti. Kommunens fremste oppgave i denne sammenheng er dels er å styrke behandlingsapparatet overfor barn og ungdom og dels å styrke de mange voldsforebyggende tiltak i kommunal og privat regi. Politiarbeid krever betydelig spisskompetanse, som jeg nok tror politimester Anstein Gjengedal har bedre forutsetninger for å takle enn politimester Erling Lae, skriver SVs bystyremedlem Ivar Johansen, bl.a. i denne artikkelen.


Tveten gård skal sikres

Det er bra når Venstre nå har snudd, og endelig ønsker at kommunen skal kjøpe Tveten gård. Det er særs viktig for bydel Alna og Groruddalen å sikre dette viktige kultur- og møtestedet. Når Venstre nå også er på plass er det flertall i Oslo bystyre for kjøp av Tveten Gård. SV vil sikre et flertallsvedtak for dette senest 8. desember, ved behandling av budsjettet for 2005, skriver SVs Ivar Johansen i Akers Avis.