Annet

Eie eller leie?

Høyrepolitikerne selger unna kommunal eiendom, men Oslo Høyre mener det er lukurativ selv å eie sine lokaler - Høyres Hus AS. Hvordan kan det ha seg at de økonomiske lønnsomhetsbetraktninger er annerledes for Oslo Høyre enn for Oslo kommune? spør Ivar Johansen i Aftenposten.


Fantasifullt fra KrF om personalboliger

- Det blir vel fantasifullt når den tidligere byråd legger ansvaret på SV – og at det ikke var hennes egen klønete opptreden som byråd – som førte til at staten overtok alle sykehusboligene uten en krone i kompensasjon til Oslo kommune, skriver Ivar Johansen i et tilsvar til Ann Kathrine Tornås.
 

I etterpåklokskapens lys…

Det er klok politikk å låne penger til for eksempel å bygge omsorgsboliger, sykehjem, kjøpe T-banevogner og ruste opp skolene. Som i privatøkonomien er dette utgifter til inntekts ervervelse, skriver Ivar Johansen i denne artikkelen i Akers Avis.


Anke over vedtak fattet av Nordstrand bydelsutvalg i BU-sak 131/05 Justering av budsjettet

Vi skal prioritere det viktigste først, lyder det jo så vakkert fra høyresiden i dette bystyret. Det aller viktigste, ville nå jeg si, må være å holde orden i eget hus. Å holde orden på økonomi og ledelse må da være helt grunnleggende. Men bydel Nordstrand fikk doble signaler fra byrådet, og dermed gikk det galt. Bydelen skulle være utstillingsvinduet for stoppeklokkeomsorgen, tilbudet med det misvisende navn brukervalg. Dermed ble hovedfokuset galt. Daværende bydelsdirektør prioriterte dette, framfor styring og ledelse av bydelen. Byrådet har et betydelig delansvar for det som har skjedd ved ikke å ta sitt tilsynsansvar alvorlig, sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet anke over bydelsutvalgsvedtak i bydel Nordstrand.

Midlertidig klageorgan for fastsetting av gjengs leie

Vi behandlet forleden i bystyret et mistillitsforslag mot byråd Margaret Eckbo.Jeg synes slike saker er vanskelig, og byrådspartiene gjør ikke saker som dette lettere for sine byråder. Hvis byrådspartiene ser det som sin oppgave helt uten grenser å forsvare uklokt håndverk fra byrådenes side undergraves styringssystemet. Styringssystemet og kjøreregler må vi være enige om, uavhengig av eget ståsted (posisjon/opposisjon).
Systemets legitimitet er avhengig av at vi tverrpolitisk er enig også når det kan ramme egne politikere, sa Ivar Johansen bl.a. sa bystyret behandlet opprettelse av et klageorgan for fastsetting av gjengs leie.

Nervekamp om nestleiar

Striden om kven som skal bli ny nestleiar i SV spissar seg endå meir til. Det går føre seg nå ei bearbeiding av utsendingar til støtte for kvar av dei to kandidatane.Mange av dei som støttar Fiskaa sitt kandidatur, seier rett ut at dei heile vegen har vore innstilt på å finne ein kompromisskandidat, men at dette er avvist av Solhjell sine støttespelarar.

Leiaren i Sosialistisk Ungdom, Kirsti Bergstø, seier det slik til Bergens Tidende:

– Det er framleis mogeleg å kome fram til ein kompromisskandidat. Vi som støttar Ingrid Fiskaa har gjort fleire forsøk på å få det til både før og etter at den delte innstillinga frå den førebuande valkomiteen låg føre. Det er bråkmakarane som støttar Bård Vegar som tek denne striden til landsmøtet, noko ein kunne ha unngått ved å gå inn for ein annan kandidat. Dei har nekta å gå med på å finne ein kompromisskandidat sjølv om vi då gjev opp innstillinga på Ingrid Fiskaa.

– Kven kunne vere ein slik kompromisskandidat?

– Ivar Johansen frå Oslo er eit godt namn.

Les mer

Revisjon av juridisk strategi

Forslaget til juridisk strategi for kommunen er enstemmig etter at SV fikk tilslutning til vårt initiativ om at kommunen i sin ivaretakelse av kommunens privatrettslige posisjon ikke bare skal basere seg på forretningsmessige prinsipper, optimal ressursbruk og utnyttelse av markedet, men at også kvalitetsperspektivet skal inn. Det er noe annet å drive en kommersiell virksomhet og drive forvaltning og velferdsproduksjon,sa Ivar Johansen da bystyrets behandlet revisjon av kommunenns juridiske strategi.

Ring en politiker!

Bystyremedlem i Oslo, Ivar Johansen, synes det er viktig at folk kan nå politikerne. Han har derfor lagt ut politikernes telefonnummer og e-postadresser på nettet, skriver Dagbladet.

Les mer

Ber byrådet avslutte bruken av Oslo Renholdsselskap

SV ber byrådet i Oslo ta initiativ til at tannhelsetjenesten,  brannvesenet og havnevesenet avvikler alle kundeforhold med Det norske  Renholdsselskap (DNR). Bakgrunnen er gårsdagens oppslag i Dagens Næringsliv. – Kontrakter med slike selskaper er ikke i tråd med det et enstemmig bystyre har vedtatt, sier SVs Ivar Johansen, som sitter i finanskomiteen i Oslo bystyre. Han viser til et vedtak fra 2000, som sier at Oslo kommune kun skal «bruke renholdsfirmaer som på en grundig og objektiv måte kan dokumentere at  de driver i henhold til gjeldende lov og forskrifter».

Les mer

Selger tomta til Oslo Vei

Oslo kommune selger Østre Aker vei 60 for så å leie den tilbake igjen. Målet er å tjene penger. SV mener kommunen kaster penger ut av vinduet. Ap frykter salget vanskeliggjør utviklingen av Groruddalen. - På sikt blir dette dyrere for kommunen, sier SVs Ivar Johansen til Akers Avis. - Når en kommunal bedrift har behov for tomta er det ulogisk at vi skal selge den, for så å leie den tilbake.

Les mer

Byrådets manglende økonomistyring .....

Det borgerlige byrådet har avgitt sin årsberetning for år 2001, og den viser sviktende økonomistyring. Ivar Johansen har derfor bedt finansbyråden besvare nedenstående spørsmål til bystyrets finanskomite:
"I byrådets årsberetning for år 2000 leser jeg på side 19 at virksomhetenes merforbruk på den ordinære driften i 2000 var på 380,6 millioner. Tilsvarende tall for foregående år, 1999, opplyses i årsberetningen for 1999 (side 18 i den trykte beretningen) til å være 364 millioner.

Ved behandlingen av årsberetningen for 1999 uttalte en enstemmig finanskomite: "Komiteen viser til at noen virksomheter har til dels store budsjettoverskridelser og at det er behov for nøye budsjettering og streng oppfølging. Komiteen forutsetter at byrådet iverksetter tiltak for å bedre økonomistyringen".

På tross av dette økte  virksomhetenes merforbruk i fjor.
Av dette er det naturlig å slutte at byrådet i fjor ikke iverksatte tilstrekkelig tiltak for å bedre økonomistyringen.

Byrådet bes derfor:

1. Gi finanskomiteen en gjennomgang av årsaken til at en ikke lyktes i å iverksette tilstrekkelige tiltak for å bedre økonomistyringen

2. Gi finanskomiteen en gjennomgang av hvilke ytterligere tiltak byrådet nå setter i verk for 2001."