Annet

Fordelingen av skatteinntekter og offentlige byrder

Den norske skattedebatten, særlig under og etter en valgkamp, har sitt preg av desinformasjon og halvsannheter, som det er grunn til å oppklare, mener Tor Fr. Rasmussen, professor i samfunnsgeografi. Hvordan skal stat, fylke og kommune fordele skatteinntekter og byrder? Han reiser spørsmålet om kommunene bør få tilbake beskatningsretten. En av de mest seiglivede myter i offentlig debatt er at det norske skattenivået er høyere enn i andre land. Hvis man sammenligner med andre nordvesteuropeiske velferdsstater, er dette feil. I land med lavere skattenivå enn disse er det neppe mange nordmenn som vil arbeide og bo, hvis de da ikke kan nyte godt av norske lønninger eller pensjoner og falle tilbake på norske velferdsgoder i nødsfall, skriver Rasmussen i en kronikk i Aftenposten.

Les kronikken i Aftenposten

Sekstimers dag øker produktiviteten

For over et år siden innførte Toyotas gigantverksted i Göteborg sekstimers arbeidsdag for alle bilmekanikerne. Alle fikk beholde lønnen, men jobber nå altså to timer mindre hver dag. Resultatet er oppsiktsvekkende: Sykefraværet sank med 10 prosent. Produktiviteten økte med 40 prosent. Fortjenesten økte med 23 prosent. Ventetiden i verkstedet sank med 50 prosent.

Les mer i VG

Eiendomsskatt: Byrådet nekter å følge opp bystyrevedtak

For et års tid siden fattet bystyreflertallet følgende krystallklare vedtak, på forslag fra Kristelig Folkepartis Hans Olav Syversen: ”Byrådet bes i samarbeid med bystyret ta initiativ overfor Staten og Stortinget for å få ( …) utredet å endre eiendomsskatteloven slik at kommunene selv kan bestemme innretning og nivå på eiendomsskatten”. Byrådet understreker overfor bystyrets finanskomite at det ikke ønsker å følge bystyrets flertallsvedtak. - Dette er brudd på helt elementære parlamentariske regler, og uakseptabelt, sier SVs Ivar Johansen.

Bruk av renholdsfirmaer: Kommunen må rydde opp

Bystyret har vedtatt at kommunen kun skal bruke renholdsfirmaer som kan dokumentere at de driver i henhold til gjeldende lov og forskrifter. I et oppslag i Dagens Næringsliv er det imidlertid kommet fram at kommunen bruker et firma som ikke ser ut til å innfri bystyrets vedtak. Et firma som iflg. Dagens Næringsliv bl.a. opererer med falske regnskaper. - Vil byrådet ta inititativ til å avvikle kundeforholdet med renholdsselskapet, spør Ivar Johansen.

Skaper høyere lederlønninger bedre bedrifter?

Økonomiske belønninger til ledere i næringslivet må fastsettes i åpenhet for at de skal kunne forstås og oppfattes som rettmessige. Det har vist seg vanskelig å påvise en klar sammenheng mellom ledernes lønninger og de resultatene en bedrift oppnår, skriver Harald Dale-Olsen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, i en kronikk i Aftenposten.

Les mer i Aftenposten

Direktevalg bra for lokaldemokratiet i Oslo

Forsøket med bydelsvalg i Oslo har vært delvis vellykket. Det er konklusjonen i NIBR-forskeren Jan Erling Klausens ferske doktoravhandling om lokaldemokratiet i Oslo.Ønsket var å vitalisere lokaldemokratiet i bydelene. – De gode effektene man var ute etter, har slått til, om enn i begrenset omfang. De direkte valgene har gjort bydelspolitikerne mer synlige. Likevel er det lite som tyder på at innbyggerne i bydelene Bøler, Røa, Sagene-Torshov og Stovner så langt er blitt mer politisk engasjerte enn i resten av hovedstaden.

- Oppslutningen om bydelsvalgene har ligget 5-9 prosent under oppslutningen om kommunevalget, og den gikk til og med ned fra 1995 til 1999. Men mens valgdeltakelsen gikk ned i resten av byen fra 1999 til 2003, gikk den opp i de fire forsøksbydelene. Kanskje betyr dette at begeistringen for bydelsdemokratiet er i ferd med å forplante seg nedover, spekulerer Klausen.

Les mer i bladet Uniforum

Forbrukersamvirkets egenart under press

Fram til 1970-tallet fungerte Forbrukersamvirket som en moderniseringsagent i det sosialdemokratiske Norge. På 1990-tallet søkte det å definere sin rolle som en interesseorganisasjon for den mer individualiserte forbruker. Utviklingen har satt samvirkets egenart under press, hevdes det i ny rapport fra Institutt for Samfunnsforskning.

Les mer

Krl-faget bør erstattes av et felles livssyns-, etikk og verdifag

FNs menneskerettighetskomite har slått fast at fritaksordningen for KRL-faget er i strid med foreldres frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse. På denne bakgrunn fremmer SV`s bystyrerepresentanter Kari Pahle, Ivar Johansen og Reza Rezaee et privat forslag til Oslo bystyre om et forsøksprosjekt hvor faget omgjøres til et felles livssyns-, etikk og verdifag.

SV la grunnlaget for sykehjem og skoleopprustning

SV i byråd var kanskje for ansvarlig i å rydde opp i det konkursbo Høyre etterlot seg: et akkumulert underskudd på 3,7 milliarder. Og det er derfor riktig at vi nok derfor ikke kom langt nok på områder som psykiatri, kollektivtrafikk og sykehjem. Men konsekvensen av at SV overleverte til Høyre en gjeldfri kommune var også at dette la det økonomiske grunnlaget for at et enstemmig bystyre kunne starte opprustningen av så vel kollektivtrafikk som omsorgssektoren, skriver Ivar Johansen.

Tomme ord eller hard valuta?

Bare ett av Norges hundre største selskaper, Varnergruppen, rapporterer tilfredsstillende om hva de gjør for å sikre at underleverandørene deres lever opp til krav om arbeidstakerrettigheter og andre former for såkalt sosialt ansvar. Er bedriftenes etikk noe mer enn luftige løfter?

– Vi antar at det er en sammenheng mellom hvordan selskapene rapporterer og hva de gjør i praksis, sier Maria Gjølberg, forsker på ProSus ved Senter for Utvikling og Miljø. Hun og kollega Janka Jelstad står bak den ferske rapporten "Bærekraftsrapportering – En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter. "De har gått i gjennom årsrapporter for 2003 og andre tilleggsrapporter fra de største norske selskapene regnet etter omsetning. Bedriftenes rapportering på områder som miljø og sosialt ansvar er rangert på en skala fra ikke nevnt til svært tilfredsstillende omtalt.

Les selve rapporten

Biblioteksmeldingen: Er dette godt nok?

Byrådet har lagt fram sin biblioteksmelding. Det heter bl.a. i meldingen: "Deichmanske bibliotek skal være en grunnsten innenfor kommunens folkeopplysningsarbeid. Hovedbiblioteket og bibliotekfilialene skal være viktige kultur- og informasjonssentre også i fremtiden. Dette innebærer fortsatt videreutvikling og styrking av bibliotektjenestene i Oslo, planlegging av nytt hovedbibliotek på Vestbanen og fortsatt bredt samarbeid med andre kulturinstitusjoner, ikke minst som en av virksomhetene i den nye Kultur- og idrettsetaten."

Dette er honnørord som ikke gjenspeiles når det samme byrådet legger fram sine budsjettforslag, sier Bibliotekarforbundet på sine nettsider.