Annet

Saxegaards gate 1- 3

Sakens kjerne er at det er et uomtvistelig faktum at kommunen ga beboerne i Saxegaards gate et krystall-klart løfte om at ingen av beboerne måtte fraflytte sine leiligheter i forbindelse med salget. Alle beboerne ville få tilbud om tidsubestemte (evigvarende) kontrakter. Kommunens løfte viste seg raskt å være uten innhold. I løpet av få uker sa den nye eieren opp samtlige leietakerne i gården, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet salget.


Oslo Bystyre 22. sept. 2004
Ivar Johansen, SV

Sak Saxegaards gate 1- 3

Ordfører, Sakens kjerne er at det er et uomtvistelig faktum at kommunen ga beboerne i Saxegaards gate et krystall-klart løfte om at ingen av beboerne måtte fraflytte sine leiligheter i forbindelse med salget. Alle beboerne ville få tilbud om tidsubestemte (evigvarende) kontrakter.Kommunens løfte viste seg raskt å være uten innhold. I løpet av få uker sa den nye eieren opp samtlige leietakerne i gården.

Da blir kjerne i saken: Skal Oslo kommune være til å stole på? Står kommunen stå ved et løfte? Det står om kommunens troverdighet.

Det er grunn til å tro at salgskontrakten med Brendmoe & Juuhl Eiendom AS kan heves for brudd på kontraktens punkt 14. Det er i forbindelse med salget forutsatt at en rehabilitering av bygården skal gjøres på 1 år. Leses dette sammen med punkt 15, må kontrakten forstås dit hen at rehabiliteringen skal gjøres uten at dette skal påvirke beboernes boligsituasjon. Måten rehabiliteringen gjennomføres på, både med hensyn til tidsbruk og håndtering av beboerne, kan utgjøre en selvstendig hevingsgrunn. Bare ved å heve salget kan kommunen oppfylle sitt løfte til beboerne.

For SVs del reagerer vi også på byrådets håndtering av saken når skaden først hadde skjedd. I notat til finanskomiteen feilinformerer byråden bystyret ved å framstille det som om Oslo kommune hele tiden hadde tenkt å presentere tilbud om erstatningsboliger til beboerne i Saxegaardsgate. Det riktige er jo at Oslo kommune helt fram til den 16. august i år nektet å ta et selvstendig ansvar for beboernes boligsituasjon. Fram til denne dato mente kommunen det var tilstrekkelig med et tilbud om tidsbegrensede kontrakter fra Brendmoe og Juuhl AS.

Det er særs kritikkverdig at det var først etter at beboerne hadde engasjert advokat, og vært svært pågående overfor kommunen, at byrådet og Boligbedriften etter mange uker erkjente at kommunen hadde et ansvar i saken. Å miste sin bolig er svært alvorlig for den som berøres, og skaper nok dyp fortvilelse og uro. Byrådet burde tatt denne uroen på alvor, og handlet raskere.

Og, ordfører, selv når kommunen skal forsøke å bøte noe på skaden er det sannelig ikke noen ydmyk og vennelig kommune som møter beboerne i Saxegaadrsgate . I et brev til beboerne av 16. august opplyses det at beboerne vil bli tilbudt erstatningsboliger. Men som avslutning kommer følgende trussel: ”For ordens skyld presiseres det at det bare vil bli gitt ett tilbud om ny kommunal bolig.”

Når tilbudene kommer viser det seg flere av leiligheten er svært dårlige og lite tilpassede. Og la meg ta et eksempel: En av beboerne har legeerklæring for sin sterke astma, og har vanskeligheter med å bevege seg i trapper. Hun fikk tilbud om leilighet i sjette etasje, i en bygård uten fungerende heis. Når hun samtidig har kommunens tidligere brev i friskt minne: der hvor det understrekes at hun bare får dette ene tilbudet, ja da grenser dette til maktarroganse. Dette er en måte å opptre på som skaper søvnløshet og dyp fortvilelse for dem som rammes.

Sånn kan vi ikke ha det i denne kommunen. Vi må ha en kommune som møter innbyggerne med respekt og verdighet. En forvaltning som forstår at mottakerne av kontrakter og brev er mennesker som ikke kan finjuss. Som ikke skjønner byråkrati-språket. Og som kanskje ikke alltid har topp helse og psyke.

Det er ikke til å unngå at det kan gjøres feil, men da skal kommunen være ydmyk og gjøre alt som står i vår makt for å rette feilen.

Til sist, ordfører: Det er grunn til å presisere at selv ved et tilbud om erstatningsboliger fra Oslo kommune, så har ikke kommunen derved oppfylt de løfter som ble gitt beboerne i anledning saken. Beboerne ble lovet at de skulle få bli boende i Saxegaardsgate med evigvarende kontrakter. Skal kommunen stå ved den garanti den selv har valgt å gi beboerne, så må salget reverseres. Det er det SV og Arbeiderpartiet foreslår.

Legg til kommentar