Annet

Budsjett 2004 – Budsjettjustering på grunn av redusert skatteanslag

”Man sparer penger på å lukke og slukke, mens det koster dyrt å gi langsiktig, psykiatrisk omsorg”. Dette skrev en journalist i avisa Nationen forleden under henvisning til den massive dokumentasjon vi de siste dager har fått om et psykisk helsevern som totalt svikter i forhold til svært hjelpetrengende som ber om hjelp. Konsekvensen er særs alvorlig for den hjelpetrengende. Men det er også alvorlig for lokalmiljøet og bysamfunnet. Trikkedrap og drosjedrap skaper utrygghet. Mange blir redd for å ferdes ute, sa jeg bl.a. når bystyret drøftet justrering av kommunebudsjettet for 2004.


Oslo bystyre 25. aug. 2004
Ivar Johansen, SV

Sak 366 Budsjett 2004 – Budsjettjustering på grunn av redusert skatteanslag

Ordfører, ”Man sparer penger på å lukke og slukke, mens det koster dyrt å gi langsiktig, psykiatrisk omsorg”. Dette skrev en journalist i avisa Nationen forleden under henvisning til den massive dokumentasjon vi de siste dager har fått om et psykisk helsevern som totalt svikter i forhold til svært hjelpetrengende som ber om hjelp. Konsekvensen er særs alvorlig for den hjelpetrengende. Men det er også alvorlig for lokalmiljøet og bysamfunnet.

Trikkedrap og drosjedrap skaper utrygghet. Mange blir redd for å ferdes ute. Politikere som Erling Lae, Kjell Magne Bondevik og Erna Solberg har et ansvar i denne sammenheng. De har et ansvar for å stå i spissen for en politikk hvor en prioriterer skatte og avgiftslettelser framfor offentlig velferd. En politikk hvor det for eksempel er viktigere å skaffe billigere sprit (avgiftslettelser) enn å gjennomføre den vedtatte opptrappingsplanen for psykiatri. Hvor det er viktigere å avvikle eiendomsskatt enn å sikre at barn i denne byen får barnehageplass, eller at blinde og svaksynte får TT-transport.

Oslos skattesvikt kommer ikke over oss som en uventet naturkatastrofe. Dette er villet politikk, og et direkte resultat av at Stortingets borgerlige flertall de siste årene har vedtatt skattelettelser i størrelsesorden 20 milliarder. Norske aksjeeiere kunne i fjor ta ut et skattefritt utbytte på formidable 123 milliarder. Norsk økonomi går så det suser, men Høyre, Fr.P, Venstre og Kristelig Folkeparti planlegger bevisst for nedbygging av solidarisk finansiert velferd. De planlegger for privat rikdom, men offentlig fattigdom. Fellesskapsløsninger og solidariteten forvitrer. De fattigste og mest hjelpetrengende blant oss betaler gildet.

Ordfører, En SV-styrt stat og en SV-styrt kommune ville hatt mer penger til felleskapsløsninger. Men i den konkrete situasjon må vi forholde oss til hva som faktisk kommer inn i kommunekassa. Vi mangler også 100 millioner for å få et saldert budsjett.Byrådets forslag om nå – svært sent på året – å kutte i driftskostnader på 100 milliarder er i realiteten en papirmanøver. Den er ikke mulig å gjennomføre. Så sa da også finansbyråden selv i finanskomiteen at konsekvensen kunne bli at virksomhetene gikk i underskudd, og måtte trekke dette med seg til neste år.

Det har han helt rett i. I siste tertialrapport lå bydelene an til et underskudd på 78 millioner og skolene 25. SV antar at deres største utfordring vil være å klare å komme i 0. Klarer de den manøveren, uten vesentlig reduksjon i tjenestetilbudet, vil de ha gjort en formidabel jobb.

SV og Arbeiderpartiet prioriterer. Vi ser at bydel og skole ikke vil tåle dette, og omprioriterer midler fra budsjettkapitler som ligger an til overskudd, for å skjerme særlig skolen, TT-brukere og vi vil sikre Nødhjelpsteamet.

Resultatet både for byrådets og vårt forslag er å skyve noe over til neste år. Byrådet ved et papirvedtak om kutt som bare i begrenset grad er realiserbart. Beløpet som blir skjøvet over til neste år egentlig det samme for byrådet og SV og Arbeiderpartiets forslag.

Vi tror det beste både for bydelene og skolen er å være realistiske i forhold til hva som er oppnåelig. Bydelene vil stå overfor en formidabel jobb bare for å oppnå budsjettbalanse før kuttene. Å påføre dem kutt i den størrelsesorden byrådet foreslår vil skape demotivasjon og true det formidable omstillingsarbeidet de er oppe i. Resultatet kan bli en forverring – ikke en forbedring – av driftsresultat.

Legg til kommentar