Annet

Anke over vedtak fattet av Grorud bydelsutvalg

Det er liten tvil, ordfører. Den borgerlig styrte Staten sulteforer kommunene og gir ikke Oslo kommune tilstrekkelige økonomiske rammer til at vi kan gi byens innbyggere den ønskede velferd og livskvalitet. Ja, selv mange av de statlige reformer Stortinget vedtar at kommunene skal gjennomføre, er klart underfinansiert. sloss også for å øke bydelenes budsjettrammer. En SV-styrt kommune ville gitt bydelene økte budsjettrammer på rundt 200 millioner kroner. Og det er grunn til å minne om at SV og Arbeiderpartiet – innenfor vårt salderte budsjettalternativ for 2004 – foreslo å øke budsjettrammen for bydel Grorud med 6,7 millioner, sa jeg  bl.a. da bystyret behandlet anke over vedtak i Grorud bydelsutvalg.


Oslo bystyre 22. juni 2004
Ivar Johansen, SV

Sak 309 Anke over vedtak fattet av Grorud bydelsutvalg

Det er liten tvil, ordfører. Den borgerlig styrte Staten sulteforer kommunene og gir ikke Oslo kommune tilstrekkelige økonomiske rammer til at vi kan gi byens innbyggere den ønskede velferd og livskvalitet. Ja, selv mange av de statlige reformer Stortinget vedtar at kommunene skal gjennomføre, er klart underfinansiert.

SV sloss på andre arenaer for at Oslo skal få bedre økonomiske rammer fra Statens side. Hadde SVs alternative statsbudsjett for 2004 blitt vedtatt, ville Oslo fått 550 millioner mer å rutte med enn de rammer stortingsflertallet vedtok. Det er penger som kunne gitt en særs viktig økning for Osloskolen, for bydelene og for barn og unge i denne byen.

På tross av dette; Oslovelgerne har plassert SV i dette bystyret for å slåss både for å øke inntekts-rammene – ved å øke eiendomsskatten – og ved å få best mulig sosial profil på kommunens aktivitet, innenfor de rammer bystyret rår over. Vi kan være fortvilet over bystyrets begrensede økonomiske frihet, og synliggjør dette bl.a. med offensive initiativ og krav overfor Staten. Vi forteller derfor velgerne, som en del av den alminnelige politiske debatt, at velgerne kan ikke forvente både å få betydelige skattelettelser og bedre og økte offentlige tjenester.

SV sloss også for å øke bydelenes budsjettrammer. En SV-styrt kommune ville gitt bydelene økte budsjettrammer på rundt 200 millioner kroner. Og det er grunn til å minne om at SV og Arbeiderpartiet – innenfor vårt salderte budsjettalternativ for 2004 – foreslo å øke budsjettrammen for bydel Grorud med 6,7 millioner.

Jeg merker meg at det er en samlet BU-gruppe fra Høyre som her gjør opprør mot den Høyrestyrte kommunen. Jeg skjønner godt at de blir fortvilet når de ser at bystyrets borgerlige bystyreflertall har tildelt bydelen en så knapp budsjettramme at særs viktige forebyggende tiltak for barn og unge i fritidsklubb, SFO og barnehager ryker. Ja, selv lovpålagte tjenester er truet. Dette er en villet politikk fra bystyreflertallet som helt bevisst har prioritert skattelettelser framfor velferdsproduksjon. Det er konsekvensen av dette særlig barn og unge på Grorud nå merker på kroppen.

Jeg skjønner veldig godt at flertallet i bydelsutvalget på Grorud, bestående av Arbeiderpartiet, SV og RV og Høyres 4 representanter er fortvilet. Men verken i privat eller offentlig økonomi kan vi bruke flere penger enn de vi faktisk rår over. Offentlige budsjetter må være salderte.
Det var ikke det vedtak som her er anket inn. Enkelte av punktene var heller ikke gjennomførbare fordi de var i strid med statlige forskrifter eller inneholdt innebygde motsetninger.

Derfor, ordfører, ønsker SV å imøtekomme bydelsdirektørens anke i den forstand at bydelsutvalgets vedtak oppheves. Men det må være bydelsutvalget selv som får rydde opp i eget hus og bestemme de lokale prioriteringer. Der kan vi ikke alene basere oss på bydelsdirektørens framstilling. På dette punkt fremmer vi derfor alternativt forslag i forhold til byrådets forslag. Og i den prosessen må begge parter lokalt, både bydelsdirektør og bydelsutvalget bidra gjennom et konstruktivt samarbeid til bydelens beste.