Annet

Kommunal konkurranse KF - Regnskap 2002

Jeg merker meg at finansbyråden i media hevder at det ikke nødvendigvis er slik at kommunen selv bør levere internanbud. Det private markedet er nå velfungerende med mange seriøse aktører, sier byråden til Dagsavisen. Høyre ønsker konkurranseutsetting av alle kommunale sykehjem, men er altså ikke fremmed for at dette markedet i sin helhet overlates til private. Vi har ikke noe velfungerende marked, og byrådet har selv i en tidligere sak til bystyret understreket at en har færre som leverer anbud og prisene er høyere enn før. Vi begynner også å se monopoltendenser og at det kun er noen få, store konserner som deltar. Høyre ser altså ut til å kunne mene at dette er ok, og at kommunen gjennom internanbud ikke skal motvirke monopoltendensene, sa jeg bl.a. når bystyret behandlet årsberetningen til foretaket Kommunal konkurranse.


Oslo bystyre 26. nov. 2003
Ivar Johansen, SV

Sak Kommunal konkurranse KF - Regnskap 2002

Ordfører, 
Ved bystyrets behandling av bystyremelding 1/98: Konkurranse og kvalitet for Oslo kommune, ble det presisert at det som hovedregel skal legges inn internt bud når kommunens tjenesteområder skal ut i konkurranse. For dette ble da Kommunal Konkurranse opprettet.

Bystyret la betydelig vekt på at rammebetingelsene til foretaket skulle være like de private konkurrentenes, og svært mye tyder på at eier, representert ved finansbyråden, bevisst eller ubevisst har gitt foretaket dårligere vilkår enn konkurrentenes. Det foreligger en nylig avgitt forvaltningsrevisjonsrapport som helt klart dokumenterer en rekke svakheter i planleggingen og gjennomføringen fra eiers side, og som aldri ville vært akseptert i en privat virksomhet. Bare ta noe så elementært som at byrådsaken som foreslo opprettelse av foretaket la vekt på at eier har ansvaret for å utforme en overordnet strategi for selve eierskapet. Etter snart tre år er det ikke utarbeidet noen slik strategi. Derved mangler foretaket en rekke nødvendige avklaringer, f.eks. på hva som menes med forretningsmessig håndtering av resultatavvik.

Foretaket har nå et akkumulert underskudd på 9,5 mill. Det er en god dokumentasjon på at det SV har hevdet med betydelig styrke er korrekt.
Anbudsordningene for helse- og sosialsektoren i seg selv presser prisene til det uforsvarlige, så uforsvarlig at anbudsvinnerne selv ikke klarer å drifte etter dem, hvis det samtidig skal opprettholdes nødvendig kvalitet. Det gjelder enten det er et privat selskap eller et kommunalt foretak. Et privat selskap bryter kontrakten og kaster kortene, jfr. Vinderen. En kommunal eid bedrift opptrer mer ansvarlig.

Jeg skal ikke forskuttere hva som bør gjøres med selskapet, men merker meg at finansbyråden i media hevder at det ikke nødvendigvis er slik at kommunen selv bør levere internanbud. Det private markedet er nå velfungerende med mange seriøse aktører, sier byråden til Dagsavisen.

H ønsker konkurranseutsetting av alle kommunale sykehjem, men er altså ikke fremmed for at dette markedet i sin helhet overlates til private. Vi har ikke noe velfungerende marked, og byrådet har selv i en tidligere sak til bystyret understreket at en har færre som leverer anbud og prisene er høyere enn før. Vi begynner også å se monopoltendenser og at det kun er noen få, store konserner som deltar. H ser altså ut til å kunne mene at dette er ok, og at kommunen gjennom internanbud ikke skal motvirke monopoltendensene.

H forleder befolkningen når de snakker om mulige økonomiske besparelser ved konkurranseutsettingen. På Vinderen var regnestykket 10 mill. feil, og på St. Hanshaugen - så langt - 9,5 mill. feil. Firmaet Asplan har evaluert dette, og har anbefalt Høyrebyrådet å dempe fokus på kostnadsbesparelser ved konkurranseutsetting. Vi får håpe at de snart lytter til fagfolkene og konsulentene de engasjerer, av hensyn til de sterkt pleietrengende eldre som rammes av den ensidige blårusstenkning.

Legg til kommentar