Annet

Bydel Søndre Nordstrand - Anke over bydelsutvalgets vedtak i BU-sak 62/2003

Det vil være svært dramatisk om bydelen skal nedlegge hele den forebyggende fritidsklubbvirksomheten for ungdom i det folkerike Holmliaområdet. Oslopolitiet understreker at Holmlias ungdomsmiljø er svært sårbart, noe det tragiske drapet på Benjamin Hermansen illustrerte for noen år siden. Den gang stod byrådsleder Erling Lae prisverdig fram og garanterte økt innsats både når det gjelder å motvirke hverdagsrasisme og det å utbygge det kriminalitetsforebyggende arbeid. Her går H hen og gjør det stikk motsatte. Slik opptreden bidrar virkelig til å bygge opp under politikerforakt, sa jeg bl.a. sda bystyret behandlet en anke over budsjettvedtak i bydel Søndre Nordstrand.


Oslo bystyre 15. okt. 2003
Ivar Johansen, SV

Sak Bydel Søndre Nordstrand - Anke over bydelsutvalgets vedtak i BU-sak 62/2003

Fra SVs side er vi rimelig trygg på at Bydel Søndre Nordstrand gjennom omstilling og effektivisering kan få en bedre ressursutnyttelse, blant annet innen eldreomsorg og barnehage. Slik omstilling er særs nødvendig. Bydelen har vært under forsterket oppfølging av byrådet gjennom flere år, og vi merker oss at byrådet gjennom dette arbeidet ikke har klart å sette slik effektivisering ut i livet. Det illustrerer kanskje sakens kompleksitet.

SV er også trygg på at bydelen helt uforskyldt påføres kostnader for særs ressurskrevende funksjonshemmede de ikke kunne forutsett, og som de ikke får dekning for i kriteriesystemet. Flere enkeltbrukere koster her 3 til 4 millioner i året, og bare innenfor dette området sprekket bydelsbudsjettet i år med 21 millioner kroner.

Bydelens omstillingsprosess krever noe tid. Kjappe vedtak kan sikkert gi besparelser på kort sikt, men kan på lang sikt påføre bydelen og dens befolkning ubotelig skade, og være svært kostbart. Derfor ønsker SV og A å tilføre bydelen ekstraordinær bevilgning på 10 millioner kroner.

Det er utrolig hvor kunnskapsløst byrådet kan argumentere i sin sak. La meg bare ta et eksempel. Byrådet skriver at bydelen benytter 4,8% av netto driftsbudsjett på kultur- og fritidssektoren som skal være høyest i Oslo. Dette er en meningsløs måte å måle ressursforbruk på. Hva en bydel bruker overfor barn og unge må måles i forhold til befolkningssammensetningen, ikke i prosenter av totalbudsjettet.

Den bydel som relativt sett har flest barn og unge skal bruke mer til barn og unge enn den bydel som har mange eldre. Samtidig er det faktisk slik at Bydel Søndre Nordstrand her ligger under bygjennomsnittet. Mens denne bydelen bruker nærmere 11.000 kroner per innbygger under 17 år bruker for eksempel Bydel Gamle Oslo og Grünerløkka 23.000 kroner og Sagene-Torshov hele 32.000 kroner.

Det vil være svært dramatisk om bydelen skal nedlegge hele den forebyggende fritidsklubbvirksomheten for ungdom i det folkerike Holmliaområdet. Oslopolitiet understreker at Holmlias ungdomsmiljø er svært sårbart, noe det tragiske drapet på Benjamin Hermansen illustrerte for noen år siden. Den gang stod byrådsleder Erling Lae prisverdig fram og garanterte økt innsats både når det gjelder å motvirke hverdagsrasisme og det å utbygge det kriminalitetsforebyggende arbeid. Her går H hen og gjør det stikk motsatte. Slik opptreden bidrar virkelig til å bygge opp under politikerforakt.

Oslopolitiet er meget skarp i sin advarsel mot å nedlegge fritidsklubber i Søndre Nordstrand. De har dokumentert kunnskap som sier at ungdomskriminalitet og rusmisbruk vil øke.

Vi var alle sjokkert over drapet på Benjamin Hermansen. Politikere har intet ansvar for drap. Det har en drapsmann alene. Men som politiker og folkevalgt er vi ansvarlige for å gi barn og unge trygge oppvekstvilkår. Det vi nå gjør er å kutte i kostnadene til forebyggende tiltak for barn og unge, men kostnadene vil komme tilbake mangedobbelt i kostnad til sosialhjelp, barnevern og rus. Dette er svært kortsiktig strategi.

De folkevalgte som nå med åpne øyne, og mot politiets advarsler svekker det forebyggende arbeid i det som var Benjamins nærmiljø, har ikke troverdighet om de en gang til stiller opp på pressekonferanser og er sjokkerte når konsekvensene kan ende ut i tragiske hendelser. De politikere som stenger fritidsklubbene til hundrevis av Holmliaungdom har et betydelig ansvar for konsekvensene.

Legg til kommentar