Annet

Byrådets myndighetsutøvelse 4. kvartal 2002

Det er en vesentlig forskjell på at Kontrollutvalget gjennomgår byrådets myndighetsutøvelse eller om de bare ser på vedtakskompetanse. Tidligere var det de respektive bystyrekomiteer som gjennomgikk de såkalte 1000-sakene. Komiteene så ikke bare på hvorvidt bare hadde fullmakt til å fatte vedtak i saken - som vel begrepet "vedtakskompetanse" på mange måter må forstås som, men også på hvorvidt byrådets vedtak var i samsvar med bystyrets øvrige beslutninger og føringer på saksområdet. Eller sagt med andre ord; om myndighetsutøvelsen var lojal mot bystyrets øvrige vedtak. Det var klokt å overføre denne gjennomgangen til Kontrollutvalget, ikke minst for å få en avpolitisering, sa jeg bl.a. i bystyret.

Oslo bystyre 19. februar 2003
Ivar Johansen, SV
 
Sak 52 Byrådets myndighetsutøvelse 4. kvartal 2002

Ordfører,

I de saker vi fram til nå har hatt om dette har Kontrollutvalgets forslag vært at "bystyret tar rapportering om kontrollutvalgets kontroll av byrådets myndighetsutøvelse til orientering."

Nå endrer Kontrollutvalget dette, og innstiller på at vi kun skal vurdere byrådets "vedtakskompetanse."

Da er en vesentlig forskjell på at Kontrollutvalget gjennomgår byrådets myndighetsutøvelse eller om de bare ser på vedtakskompetanse. Tidligere var det de respektive bystyrekomiteer som gjennomgikk de såkalte 1000-sakene. Komiteene så ikke bare på hvorvidt bare hadde fullmakt til å fatte vedtak i saken - som vel begrepet "vedtakskompetanse" på mange måter må forstås som, men også på hvorvidt byrådets vedtak var i samsvar med bystyrets øvrige beslutninger og føringer på saksområdet. Eller sagt med andre ord; om myndighetsutøvelsen var lojal mot bystyrets øvrige vedtak. Det var klokt å overføre denne gjennomgangen til Kontrollutvalget, ikke minst for å få en avpolitisering.

Men Kontrollutvalgets innstilling i denne sak illustrerer trolig at utvalget ikke har samme forutsetning for å vurdere byrådets myndighetsutøvelse som bystyrets fagkomiteer har. Det kan hende at det bør være slik, og at dette er uproblematisk. Men trolig bør Kontrollutvalget i så fall i større grad benytte forvaltningsrevisjonen til mer saks- eller temamessige gjennomganger hva gjelder selve myndighetsutøvelsen.

Tilsynsarbeidet er viktig i bystyret, og da saken muligens avdekker uklarheter i organiseringen av tilsynsansvaret mellom bystyrekomiteene og kontrollutvalget fremmer SV forslag om at forretningsutvalget ser på saken.

SV fremmer slikt forslag til vedtak: Med bakgrunn i Kontrollutvalgets endrede form på innstillingene til bystyret bes Forretningsutvalget drøfte bystyrets tilsyn med byrådets myndighetsutøvelse og vedtakskompetanse.

Legg til kommentar