Annet

Bra, Oslo Høyre

Bra, Oslo HøyreRettssikkerheten i et liberalt demokrati er ikke bare til for å beskytte borgerne mot kriminelle handlinger, men skal også sikre borgernes fundamentale rettigheter i henhold til nasjonal lov og internasjonale menneskerettigheter. En av disse rettighetene er retten til en egen privat sfære og til selv å kunne kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre parter. Selvsagt skal politiet ha tilgang til effektive virkemidler for å etterforske terrorisme og alvorlig kriminalitet, men disse må stå i forhold til dagens trusselbilde samt konkrete trusselvurderinger og ikke svekke forutsetningene for det liberale demokratiet de skal beskytte, heter det i en resolusjon fra Oslo Høyres årsmøte.

Oslo Høyre oppfordrer Høyres stortingsrepresentanter til å gå i mot implementering av EUs datalagringsdirektiv, og kanskje i alle fall representantene kan få stemme etter sin egen overbevisning.

Les uttallelsen fra Oslo Høyre

Kommentarer   

#1 Øyvind Michelsen 25-01-2010 00:33
Så en film på youtube av Einar Gerhardsen i intervju på NRK på 1960-tallet. Der uttaler han at det finnes flere gode partier i Norge som jobber sammen om felles mål. Det er vel slik i dag også. Som AP medlem må jeg konstatere at Høyre er det av de borgerlige partiene som er mest hederlige. De utgir seg for det de er og det er nokså realt. Et annet borgerlig parti jeg ikke lenger er medlem av har større troverdighetspr oblemer i og med at de utgir seg for å være kvasi-sosialdem okrater, men egentlig er miiilevis til høyre for Høyre. Jeg synes at folk som viser hva de står for ærlig og åpent er mer troverdige, selv om jeg ikke deler deres ideologi, for sannhet er vel så viktig som det å ha de rette svarene! Derfor bytte jeg parti. Jeg vil vite hva jeg har med å gjøre!!!
#2 Per-Trygve Hoff 25-01-2010 10:04
Nå håper vi SV blir med på å styrke personvernet på andre områder hvor Staten har svekket det.
Vi kan jo begynne med å begrense offentliggjørin g av skattelistene - en gratispakke til internasjonale kriminelle og en uthengning av familier som ikke ønsker å få kringkastet lønnsnedgang og/eller tapt jobb i dårlige tider..
#3 Ivar J 25-01-2010 10:05
Per-Trygve: her tror jeg nok jeg er mer på linje med det som var finansminister Per Kristian Foss sin linje, og det som bl.a. Høyre sa da Stortinget behandlet «Innst. S. nr. 115. (1996-97)»

"Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet er enig i at prinsippet om innsyn for allmennheten er viktig, og derfor skal skattelistene fremdeles være offentlige. Dette er viktig fordi hemmelighold kun bidrar til å skape spekulasjoner rundt ligninger. Disse medlemmer er også enig i at offentliggjørin g representerer en form for samfunnskontrol l med myndighetene som kan fremme debatt rundt skattereglene.”
#4 Per-Trygve Hoff 25-01-2010 11:51
Ivar: Her misforstår du; jeg skrev "begrenser offentliggjørin g" - ikke unndrar offentliggjørin g. Listene bør være tilgjengelige - men ikke SÅ tilgjengelige de er idag over Internett - uavhenngig av hvem du er, hvor du enn måtte være i verden - og i hvilket ærend du søker informasjonen. Dette dreier seg i aller høyeste grad om personvern - og personlig sikkerhet i ytterste konsekvens. Jeg har ikke noe imot at listene legges ut til fysisk gjennomsyn, for eksempel i Rådhuset eller hos det lokale skattekontor.

You have no rights to post comments