Annet

Pdf-dokumenter: En universell IT-tilgjengelighet

Pdf-dokumenter: En universell tilgjengelighetEt mangehundre siders fotografisk pdf-dokument hvor teksten i dokumentet verken er søkbar, kan kopieres eller støtter tekst-til-tale eller leselist for blinde og svaksynte.

Du har sikkert mang en gang irritert deg over dette. Som folkevalgt sender kommunen meg mange slike, og mange av dokumentene på kommunens internett eller intranettsider er fotografiske pdf-er.

Universell tilgjengelighet og tilrettelegging av IT for å sikre god og rask informasjon, er viktige IT-politiske grep for Oslo kommune. Sammen med Gulay Kutal har jeg derfor fremmet et forslag for bystyret som skal rydde opp i dette.Oslo bystyre

v/ ordføreren

Oslo, 29. mars 2012

Privat forslag fra Ivar Johansen og Gülay Kutal på vegne av SV:

Alltid søkbare dokumenter og vedlegg

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

"Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen."

På bakgrunn av dette fremsendes det privat forslag som følger:

Universell tilgjengelighet og tilrettelegging av IT for å sikre god og rask informasjon, er viktige IT-politiske grep som SV er opptatt av. Vi vil at IT-løsninger skal være tilgjengelige for svaksynte og funksjonshemmede i like stor grad som befolkningen ellers. Vi vil også at "søk" funksjonalitet i offentlige løsninger skal fungere optimalt slik at folk får den informasjonen de trenger på en rask og effektiv måte. Interaktive løsninger bidrar også til større deltagelse fra folk til bl.a. politikken.

Det er mange grep som kan tas for å sikre IT løsninger med universell tigjengelighet, mer effektiv infomasjonsflyt og bedre deltakelse fra brukerne. Og det vi ønsker for folk generelt er vi opptatt av at vi bystyrepolitikere selv også får. Vi folkevalgte, som oftest har en annen jobb i tillegg, er nødt til å bruke vår tid meget effektivt. Vi folkevalgte skal også ha tilgang til informasjon også når vi er funksjonshemmede eller svakssynte.

Vi er svært fornøyde med at de fleste dokumenter som ligger på kommunens nettsider, kommunens intranett eller ligger i Politikerporten er i pdf- format. Da kan man åpne dokumentene i forskjellige typer klienter, uavhengig av maskinvare eller programvare. Men i tillegg er det veldig viktig at disse dokumentene er alltid søkbare. Søk er viktig fordi vi politikere og folket for øvrig er tjent med å finne den spesifikke informasjonen vi trenger på en raskest mulig måte. Vi mener at et av de enkleste tiltakene i så måte er å sikre at saksdokumenter i pdf-formatet er alltid søkbare. Det er ofte høringssvar eller andre dokumenter som kommer inn utenfra som ender opp i bli ikke-søkbare pdf'er. Ved å installere såkalt OCR (Optical character recognition) på skannere, kan innskannede dokumenter bli søkbare pdf'er.

Et slikt tiltak for å sikre søkbarheten i PDF-dokumenter vil være særlig viktig for syns- og lesehemmede som må bruke ulike skjermlesere og tekst til taleprogram for å få lest elektroniske dokumenter. Disse programmene kan ikke lese bildeskannede dokumenter. De er helt avhengige av å gjenkjenne tekst for å kunne fungere. Derfor vil installasjon av programvare som sikrer søkbare PDF-dokumenter være særlig viktig for disse gruppene. Det vil styrke tilgjengeligheten til kommunens informasjon, og slik bidra til likebehandling av alle byens borgere.

Dermed kan tiltaket være et viktig bidrag i kommunens arbeid for å oppfylle sin aktivitetsplikt hjemlet i Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (DTL) § 3. Kommunen vil gjennom å fatte vedtak om å sikre søkbarhet i sine PDF-dokumenter ta hensyn til krav til universell utforming av IKT, nedfelt i § 9 i DTL. Når § 11 med forskrift i DTL trer i kraft vil kommunen være i forkant av å møte krav som der blir stilt om tilgjengelighet til IKT rettet mot allmennheten.

Forslag til vedtak:

I den utstrekning pdf-er legges ut på Oslo kommune nettsider, intranett, Politikerporten m.v. skal disse alltid være søkbare.

Ivar Johansen /s/                                                     Gülay Kutal /s/

Sosialistisk Venstreparti                                            Sosialistisk Venstreparti

Følg meg på Twitter
Få tilsendt temamessige nyhetsbrev


Kommentarer   

0 #1 Johnny 04-04-2012 11:38
pdf tekst er ok men som du skriver så sender mange pdf grafikk.
Det finnes et scannerprogram som jeg har som kan konvertere slike til lesbart.

Det enkleste er jo å få det slik at man kan lese det uten å måtte ha det programmet.
0 #2 Kari Larsen 04-04-2012 12:04
Søkbarhet er viktig for alle som ønsker å sjekke om en sak eller et tema er omtalt eller ikke i et større dokument!

Og for synshemmede og andre funksjonshemmed e blir dette av enda større betydning!
0 #3 Bjørn-Erik 04-04-2012 12:59
Når det gjelder å gjøre tekstfiker om til søkbare pdf filer i stedet for fotografiske er jeg helt enig med deg og det blir også stadig mer vanlig i Oslo kommune selv om det sikkert kunne gå fortere.

Når du snakker om skannere med OCR for å gjøre tekst på papir om til søkbar pdf er jeg ikke enig med deg. Jeg har fosøkt dette og dagens utstyr er ikke i stand til å gjøre dette pålitelig ennå. Du blir nødt til å gå gjennom det oversatte produktet og rette opp feil "oversettelser" . En vanlig feil er at k og h forveksles. For å bøte på det krever OCR leserne vanligvis en spesifikk font for å unngå feil.
0 #4 Espen 04-04-2012 13:36
Jeg synes dette er et godt initiativ. Når vi dessuten vet at de aller fleste folktevalgte, alle fall i Oslo som for sine dokumenter elektrronisk, så burde samtlige være interesserte i å få en bedret søkemulighet og tilgjengelig enn dagens.
0 #5 Harry Samuelsen 04-04-2012 13:58
At dokumentene er søkbare er viktig for alle som følger en sak.
0 #6 Kristian 04-04-2012 14:33
Du er min helt!
0 #7 Magne Bolme 04-04-2012 19:13
Enda en gang har du Ivar Johansen bidratt til å løfte fram en viktig sak for synshemmede. På vegne av Synshemmede Akademikere vil jeg derfor benytte anledningen til å takke for engasjementet du viser, og forsikre deg om at vi vil fortsette å støtte opp om ditt arbeid for funksjonshemmed e i Oslo bystyre.
Magne Bolme
Leder Synshemmede Akademikere
0 #8 Kari Bordvik 05-04-2012 19:48
Dette vil jeg støtte. det er kjempeviktig at pdf-dokumenter er søkbare for oss synshemmede som bruker skjermleser.
0 #9 Anne Kristin 10-04-2012 13:05
Så bra at du tar opp slike saker !!!

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode