Annet

Tomme kommunale bygg forfaller. Jeg tar saken til bystyret

Tomme kommunale bygg forfaller. Jeg tar saken til bystyretSvært mange kommunale bygg står tomme over lang tid, og forfaller. Dette går bare ikke lenger. Sånn kan vi ikke forvalte fellesskapets verdier.

Jeg har derfor, sammen med Ingvild Reymert, sendt fram følgende forslag som skal behandles av Oslo bystyre:

"Som hovedregel skal ingen kommunale bygninger stå tomme mer enn maksimum 5 måneder. Kommunen skal leie ut lokalene ved lang-/korttidsleie fram til kommunen har avklart endelig bruk."

Les forslaget nedenfor

Les mer hos Ditt Oslo.no
Les mer hos Aftenposten
Les Excellista over de 173 eiendommeneOslo bystyre

v/ ordføreren    

 
Oslo, 16.januar 2013

 
Privat forslag fra Ivar Johansen og Ingvild S. Reymert, på vegne av SV:   Tiltak mot at kommunale eiendommer står tomme og forfaller

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

  ”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

 
Oslo kommune er en betydelig eiendomsbesitter for å dekke behov for lokaler til skoler, barnehager, sykehjem og andre felleskapsformål.

Samtidig som studenter og ungdom står i boligkø, og det er stort press på /etterspørsel etter lokaler i Oslo, sto 173 kommunale bygg på totalt 100 000 kvadratmeter tomme i siste oversikt undertegnede så. Noen har stått ubrukt i årevis. Flere av dem tapper kommunekassen for store summer i løpende utgifter hver måned.

Oslo kommune la i oktober ut for salg tidligere sykepleierskole og elevinternat på Dikemark i Asker. Bygg på totalt 4.500 kvm. I kommunens salgskunngjøring heter det blant annet:

"Byggene bærer sterkt preg av manglende vedlikehold, og av at de ikke har vært i bruk på lang tid. Videre preger også hærverk og innbrudd byggenes tilstand. Fasaden er i teglstein, og er preget av skader. Det er store vann- og frostskader innvendig, med påfølgende råte- og soppskader. Taket over internatbygget ble utbedret i 2006 i et forsøk på å stoppe lekkasjer og ytterligere skader på bygningen. Taket over sykepleierskolen har ikke blitt utbedret på lang tid."  Prisantydning er 12 millioner.

Dette er ett eksempel, av alt for mange, på at offentlig eiendom forfaller, og 10-talls millioner av fellesskapets midler skusles bort. Bygget kunne umiddelbart vært tatt i bruk til andre midlertidige formål da det ble tomt. Det kunne vært leid ut på åpne marked, eller evt: om nødvendig solgt for mange år siden.

Lokaler/bygg som står tomme blir utsatt for skader, hærverk og forfall.

Kommunens behov for lokaler endrer seg over tid, og blir et bygg ledig kan det ta tid å avklare alternativt bruk. Dette er forståelig. Men på lista over tomme kommunale bygninger er det mange som har stått tomme over svært mange år. Mange av disse lokalene har huset fullverdige bo- og omsorgstilbud til barn-/ungdom og eldre.

SV mener derfor at kommunen må utarbeide policy og rutiner for å forhindre at de lokaler kommuner eier/disponerer blir stående tomme, og mener hovedregelen må være at intet kommunalt bygg skal stå tomt mer enn maksimum 5 måneder. Dersom det er grunn til å anta at så vil skje skal kommunen leie ut lokalene ved lang-/korttidsleie fram til kommunen har avklart endelig bruk av lokalene.

Slik utleie kan være av ikke-kommersiell art til kultur- og ungdomsaktiviteter, midlertidige boliger (f.eks. i samarbeid med Studentsamskipnaden), eller utleie på det kommersielle marked. Leietaker kan f.eks. forplikte seg til vedlikehold av lokalene.

Enkelte kommunale bygninger er i dag i så dårlig stand at de av sikkerhetsmessige grunner ikke kan tas i bruk, for hver av disse bygningene må byrådet lage en plan for istandsettelse slik at den snarest kan benyttes.

 
Forslag til vedtak:

Som hovedregel skal ingen kommunale bygninger stå tomme mer enn maksimum 5 måneder. Kommunen skal leie ut lokalene ved lang-/korttidsleie fram til kommunen har avklart endelig bruk.


Med vennlig hilsen
 

Ingvild S. Reymert /s/                           Ivar Johansen /s/                                

Sosialistisk Venstreparti                         Sosialistisk Venstreparti


Følg meg på Twitter
Abonner på mine Facebook-oppdateringer
tilsendt temavise nyheter

 

Kommentarer   

0 #1 Lars Aasen 18-01-2013 09:07
Viktig sak. Kommunens eiendomsforvalt ning må forbedres. Dette er ikke profesjonelt. På Ormøya som er omtalt i Ditt Oslo har en gruppe kommunale beboere ønske om å lage et økologisk forsøksprosjekt som omfatter flere kommunale boliger. Spennende prosjekt. Men hvor er de ansvarlige i kommunen når noen viser initiativ?
0 #2 Henrik Melgaard Christensen 04-01-2016 17:34
Ser at dette er en stund siden, men hvordan gikk det egentlig med dette forslaget...? Har kommunen endret sin politikk for å unngå at bygg blir stående tomme?
0 #3 Ivar J 04-01-2016 17:54
På papiret ja, men i praksis nei. Dette er et betydelig problem, som jeg håper det nye bystyreflertall et/byrådet klarer å løse på en bedre måte.
0 #4 Nadina Helen Bakos 29-01-2018 21:52
Finnes det noe sted hvor man kan henvende seg hvis man ønsker å midlertidig ta i bruk tomme lokaler for kulturaktivitet er for ungdom og voksne? Hvem har myndighet når det gjelder tomme lokaler?
0 #5 Ivar J 30-01-2018 16:30
Nadina: Her er jo ansvaret noe delt. Eiendoms- og byfornyelseseta ten har oversikt over alle bygg/lokaler som er meldt ledige fra den aktuelle virksomhet. Be om en liste derfra. Mens f.eks. lokaler bydelene disponerer har de jo selv myndighet på.

Legg til kommentar