Annet

Kommunen bør selv håndtere mer av politivedtektene

Kommunen bør selv håndtere mer av politivedtekteneBystyret behandlet i siste møte en grei sak om kommunal håndtering av politivedtektene. I byrådssaken het det:

"Kommunens håndheving etter forsøksordningen omfatter i dag overtredelser av politivedtekten §§ 4-1 (snø, is og takras), 4-3 (renhold av fortau), 4-4 (plikt til snørydding), 4-5 (plikt til å strø fortau), 5-1 (hindre tilgrising og lignende) og § 5-2 (avfall). Byrådet anser at disse bestemmelsene ligger innenfor rammen av den sentrale forskriftens virkeområde, og anbefaler at det ikke gjøres endringer i hvilke bestemmelser i Oslo kommunes politivedtekt som skal være gjenstand for kommunal håndheving."

Tett opp til disse bestemmelsene ligger forskriftens § 3-1 Hindringer: "På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted. Markiser, uthengsskilt e.l. skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg."

Jeg ville tro det var hensiktsmessig at kommunen også hånderte håndhevelse av denne bestemmelse, da den henger så nært sammen med de øvrige. Når jeg går tilbake på tidligere saker om politivedtekter, og kommunal håndheving av disse, kan jeg ikke se noen drøfting av hvorvidt det er spesielle forhold som tilsier at håndhevelse av § 3-1 ikke skal skje av kommunen selv.

Jeg har tatt saken opp med Byrådet, som skriftlig skal kommentere spørsmålet overfor bystyret.

Kommentarer   

0 #1 Gry Mørk 03-02-2013 23:34
Det hadde jo vært flott hvis kommunen hadde klart og følge alle de andre paragrafene. Det står jo masse biler uten skilt rundt i hele Oslo. Og mange har stått i flere år. Skilt utenfor butikker er det overalt. Tror kommunen har mye og følge opp her!

Legg til kommentar