Annet

Eiendomsetaten om mitt forslag om tomme bygg: Intensjonen god, vanskelig gjennomførbar

Eiendomsetaten om mitt forslag om tomme bygg: Intensjonen god, vanskelig gjennomførbarJeg har sammen med Ingvild Reymert sendt fram forslag til bystyret: "Som hovedregel skal ingen kommunale bygninger stå tomme mer enn maksimum 5 måneder. Kommunen skal leie ut lokalene ved lang-/korttidsleie fram til kommunen har avklart endelig bruk."

Byråden har oversendt Eiendoms- og byfornyelsesetatens vurdering av forslaget, og som blant annet skriver:

"EBY er av den oppfatning at intensjonen i forslaget er god, men at forslaget er svært vanskelig gjennomførbart.

Prosessen med å gjøre et lokale eller en bolig utleiebar, kan innebære saksbehandlingstid både etter plan- og bygningsloven og etter lov om offentlige anskaffelser. Eiendommens arealformål regulerer hva som tillatt bruk for nye tiltak, jf. pb1 §§ 1-5, 11-6 og 12-4. Byggesaksbehandling kan derfor bli aktuelt etter pb1 § 20-1, første ledd, bokstav d (bruksendring) og eventuelt pb1 § 19-3 (midlertidig dispensasjon). Byggesaksbehandling vil kreve betydelige ressurser, herunder økonomiske. Arbeidet (tiltaket) må planlegges, prosjekteres og anskaffes i.h.h.t regelverket om offentlige anskaffelser. Både regelverket om offentlige anskaffelser og plan- og bygningsloven vil påvirke saksbehandlingstiden for å gjøre en eiendom utleiebar. I tillegg vil eksempelvis brann- og eksplosjonsvernloven (regelverk både i forhold til bruksformål og hvordan man brukerbygget), el-tilsynsloven, arbeidsmiljøloven (for eksempel i forhold til krav til arbeidsplassers innemiljø), markaloven og lov om kulturminner også komme anvendelse i ovennevnte saksbehandlingsprosesser. Avslutningsvis skal selve arbeidet (tiltaket) gjennomføres av entreprenør. Erfaringsmessig kan de ulike saksbehandlingsprosesser etter ovennevnte regelverk ta til sammen opptil ett år. Etter EBY sin oppfatning tar ikke SV sitt forslag høyde for saksbehandlingsprosessen i forhold til nevnte regelverk."

Det er særs viktig å få opp farta på, og jeg tar gjerne i mot innspill på Byrådets/etatens innvendinger.

Les Byrådens notat til bystyrets finanskomite
Les forslaget som ligger til behandling

Kommentarer   

0 #1 Haakon 03-04-2013 12:38
Er det ikke herlig når kommunen selv blir møtt med den vanvittige saksbehandlings tiden og reglementet som andre møter?

Hva lærer du av dette, Ivar?
0 #2 Ivar J 03-04-2013 17:09
Haakon: At jeg og SV har en viktig jobb å gjøre med å skape en effektiv offentlig sektor
0 #3 Haakon 03-04-2013 19:15
Det er helt sikkert.
Det som viser seg mer og mer er at byråkratiet ikke er politisk styrt. Dette slo jo Bjørg kommisjonen klart fast. Det er selvfølgelig ikke regjeringens ønske at ting skal kunne treneres, utsettes, "glemmes" osv. Men - det blir mer og mer av det likevel.

Jeg tror det må legges konkrete planer for en omorganisering av etater, departementer osv for å virkelig røske dette opp med rota og kontruere en modell ut fra erfaringer man selv og andre har tatt.

Jeg tror heller ikke Høyre og de som styrer Oslo ønsker et tungt system. Jeg tror man er avhengig av et byråkrati som lever på utsiden av makta. Uansett hvem sjefen heter.

Så - ja - følg gjerne opp dette og spør hvilke planer man har for å effektivisere og kom gjerne med konkrete planer selv. Husk - røsk opp med rota, ikke klipp noen grener for syns skyld.

Nå ser man i denne saken at kommunen selv taper penger på sitt byråkrati. Dette har vært et problem for mange private og næringsbygg i mange år. Men - som ofte ser man det ikke før man taper penger selv.

Håper du følger opp dette og kommer med planer for omorganisering!
0 #4 Bjørn Bjøro 06-04-2013 15:35
Dette er et nokså komplekst spørsmål.

Å røske opp med rota og omorganisere høres fint ut, men det skaper lett en oppgitthet blant ansatte, uro og ineffektivitet i alle fall i en periode.

Samtidig er det ofte slik at en administrasjon har lett for å kjøre stor del av eget løp, dvs. ofte behageligst mulig for seg selv. I motsetning til dette er krav til effektivitet og fornuftig forvaltning av fellesskapets interesser.

Det er derfor etter min oppfatning riktig som Ivar gjør i egenskap av folkevalgt sosialist å presse på for at fellesskapets interesser skal veie tyngre. Presset bør være der på en slik måte at byråkratiet finner det riktig i større grad å ta hensyn også til dette.

Legg til kommentar